Stomatologia Współczesna nr 1/2010

Stomatologia Współczesna

NR 1/2010

Materiały i metody stosowane w wykonawstwie ochraniaczy jamy ustnej użytkowanych podczas uprawiania różnych dyscyplin sportowych

Materials and techniques used in manufacturing mouthguards

Z Katedry Protetyki Stomatologicznej IS Warszawskiego UM
lek. stom. Dominika Gawlak

 

Z Zakładu Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej IS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego2
st. technik Robert Łojszczyk

Słowa kluczowe: urazy zębów i głowy, ochraniacze jamy ustnej, sport

Uprawianie różnych dyscyplin sportowych zwłaszcza gier zespołowych i sportów walki niesie ze sobą niebezpieczeństwo urazów w obrębie głowy i jamy ustnej. Stosowanie ochraniaczy wewnątrzustnych skutecznie zmniejsza ryzyko powstawania tego rodzaju obrażeń. Z dostępnych na polskim rynku materiałów wykonano ochraniacze z zastosowaniem różnych technik laboratoryjnych. Zaproponowano materiały, które spełniają kryteria wymagane w tego rodzaju uzupełnieniach. Dokonano próby ich porównania w zakresie wymagań technologicznych i wynikających z nich wad i zalet wpływających na komfort użytkowania i zapewnienie funkcji ochronnej. W podsumowaniu stwierdzono, że istnieje szeroka gama materiałów i metod wykonywania ochraniaczy. Lekarze dentyści zajmujący się pacjentami uprawiającymi różne dyscypliny sportowe, powinni zaopatrzyć ich w szyny zapobiegające obrażeniom jamy ustnej, dokonując wyboru jednej z zaprezentowanych, nieskomplikowanych technik. Rodzaj zastosowanej metody będzie zależał od charakteru uprawianego przez zawodnika sportu, jego możliwości ekonomicznych i dostępnego zaplecza laboratoryjnego. Wskazanie materiału o najkorzystniejszych właściwościach, zapewniającego najwyższy komfort użytkowania będzie możliwe po wykonaniu badań klinicznych.

Key words: teeth trauma, oro-facial injury, mouthguards, sport

Practice of different sports disciplines, especially sports of battles and team games creates a risk of oro- facial injuries. Using mouthguards decrease this risk.
The aim of the study was to present and describe methods used in constructing mouthguards applying in different sports. There are proposed materials fulfilling rules required during manufacturing them. The trying of comparing this materials in their advantages and disadvantages is presented.
Mouthguards manufactured in different methods with using different materials. There is a lot of materials and methods to manufacture mouthguards. Dentists who deal with patients practicing sports, should give them mouthguards to protect their oral cavities. The choice of the method will depend on sport discipline, technician and economical possibilities. Pointing of the best material will be possible after clinical trials.

Leczenie Gingivostomatitis herpetica z zastosowaniem preparatów: Dentosept i Dentosept A – opis przypadku 

Dentosept and Dentosept A used for the treatment of Gingivostomatitis herpetica – case report

Z Katedry i Zakładu Periodontologii UM w Lublinie
dr. n med. Marta Kusa-Podkańska – asystent
prof. dr hab. Joanna Wysokińska-Miszczuk – kierownik Katedry

Słowa kluczowe: zapalenie opryszczkowe, jama ustna, Dentosept

Celem doniesienia jest ocena skuteczności preparatów Dentosept i Dentosept A stosowanych u 21–letniej kobiety, która zgłosiła się do Katedry i Zakładu Periodontologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z powodu opryszczkowego zapalenia jamy ustnej. W pracy przedstawiono kolejne etapy leczenia przypadku.

Key words: Gigivostomatitis herpetica, oral cavity, Dentosept

The aim of this study was the evaluation of efficiency of Dentosept and Dentosept A which were used for a treatment of 21 year old women with gingivostomatitis herpetica in Department of Periodontology of Medical University of Lublin. In the paper all steps of treatment in this case were presented.

 

Erupcja ektopowa pierwszych stałych zębów trzonowych

Ectopic eruption of the permanent molars

Z Zakładu Ortodoncji Instytuty Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
dr n med. Małgorzata Zadurska – adiunkt
lek. stom. Agnieszka Jurek – rezydent
dr n. med. Agnieszka Niedzielska-Widomska – rezydent
dr n. med. Magdalena Marczyńska-Stolarek – st. asystent

Słowa kluczowe: wyrzynanie ektopowe, kąt wyrzynania, pierwsze zęby stałe trzonowe

Wyrzynanie ektopowe dotyczy wyrzynania w nieprawidłowym miejscu zęba stałego, któremu towarzyszy resorpcja zęba mlecznego innego niż ząb jednoimienny lub sąsiedniego zęba stałego. Występuje najczęściej w przypadku zębów pierwszych trzonowych stałych. Jest to proces zazwyczaj bezobjawowy wykrywany przypadkowo na zdjęciach zgryzowo–skrzydłowych i pantomogramach. Nieprawidłowość ta częściej występuje u pacjentów z rozszczepem podniebienia oraz częściej w szczęce niż w żuchwie. W pracy przedstawiono definicje erupcji ektopowej według różnych autorów, częstość jej występowania oraz etiologię. Zaprezentowano także własne badania oparte na materiale, który stanowiły zdjęcia radiologiczne wykonane w celach diagnostycznych i leczniczych obrazujące zęby wyrzynające się ektopowo oraz prawidłowo. Celem badań była ocena toru i kąta wyrzynania pierwszych stałych zębów trzonowych u 13 pacjentów.

Key words: ectopic eruption, eruption angle, first permanent molars tooth

Ectopic eruption concerns the eruption of permanent teeth in an abnormal position accompanied by resorption of a deciduous tooth other than the corresponding permanent tooth or an adjacent permanent tooth. In the majority ofeases it occurs in the first permanent molars. This usually symptomless process is being detected accidentally on bitewing radiogram photographs and pantomograms. This abnormality occurs more often in the maxilla and in patients with cleft palate than in the normal population. In the paper definitions of ectopic eruption by different authors. It summarises literature data on frequency and etiology of the abnormality. The original study presented in the paper was based on x-ray pictures taken for diagnostic and treatment purposes of ectopic and normal teeth eruptions. The objective of the study was to evaluate the path and angle of eruption of first permanent molars in 13 patients.

 

Czy prawo pacjenta do poszanowania godności podczas udzielania świadczeń stomatologicznychjest przestrzegane przez lekarzy dentystów?
Prawne aspekty związane z prawem pocjenta do poszanowania Godności w Polsce

 

Is the patient`s right to be treated with dignity is respected in dental services?
Legal aspects connected with the patient`s right to be treated with dignity in Poland

 

Z Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr M. Pirogowa w Łodzi
dr n. med., mgr zarz. Konrad Wroński
dr n. med. Roman Bocian

 

Z Zakładu Finansowania Ochrony Zdrowia Katedry Polityki Ochrony Zdrowia UM w Łodzi
dr n. ekon. Adam Depta


Słowa kluczowe: 
prawa pacjenta, prawa człowieka, godność, zabieg stomatologiczny.

Wprowadzenie
Jednym z podstawowych praw pacjenta jest prawo do poszanowania godności podczas udzielania świadczeń medycznych przez personel. Godność człowieka jest jego najcenniejszym dobrem i najważniejszą wartością, dlatego każdy lekarz udzielający choremu pomocy powinien przestrzegać to prawo. Cel pracy: Celem pracy była ocena przestrzegania prawa pacjenta do poszanowania godności podczas udzielania świadczeń medycznych w gabinetach stomatologicznych przez lekarzy dentystów.
Materiał i metody: Grupa 250 pacjentów przebywających w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr Mikołaja Pirogowa w Łodzi została poddana badaniu przeprowadzonemu ankietą własnego opracowania, w której zastosowano narzędzia badające przestrzeganie prawa pacjenta do poszanowania godności podczas udzielania świadczeń stomatologicznych przez lekarzy dentystów. Niezbędne obliczenia przeprowadzone zostały za pomocą pakietów: STATISTICA 7.1 i EXCEL 2008. Wyniki: W przeprowadzonym badaniu 237 (94,8%) respondentów uznało, że prawo do poszanowania godności podczas udzielania świadczeń stomatologicznych przez lekarzy dentystów było względem nich przestrzegane. Wśród 250 ankietowanych, 13 (5,2%) pacjentów odpowiedziało, że prawo pacjenta do poszanowania godności podczas udzielania świadczeń medycznych nie było względem nich przestrzegane. Wnioski: Prawo chorego do poszanowania godności podczas udzielania świadczeń medycznych jest jednym z podstawowych praw pacjenta i człowieka. Zarówno lekarze dentyści jak i inny personel medyczny jest zobowiązany do przestrzegania tego prawa w gabinetach stomatologicznych. Personel medyczny, który dopuszcza się naruszania prawa chorego do poszanowania godności podczas leczenia podlega sankcjom prawnym zapisanym w kodeksie cywilnym lub karnym.

Key words: patients’ rights, human rights, dignity, dental treatment.

Introduction: One of the fundamental rights of the patient is the right to be treated with dignity by the dental staff. Human dignity is man’s most precious and the most important value, that is why every doctor providing medical assistance to his patient observe this right. Objectives: The objective of this research was to evaluate to what extent a patient’s right to be treated with dignity is respected during dental treatment. Material and methods: A group of 265 patients treated in Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Mikołaja Pirogowa in Łódź was interviewed by means of the author’s own survey in which tools were used to assess the appropriate exercising of the patient’s right to be treated with dignity in dental treatment. The necessary statistics were conducted by means of STATISTICA 7.1 and EXCEL 2008 programmes. Results: The analysis of the results shows that 237 (94,8%) of the patients regarded that a patient’s right to be treated with dignity while undergoing dental procedures was respected. Among 250 patients, 13 (5,2%) of the respondents were of a different opinion. Conclusions: A right to be treated with dignity during dental procedures is one of the fundamental patient’s and human rights. Dental staff must fully respect this patient right in dentist surgeries. Medical staff who deny the right to be treated with dignity will be prosecuted in accordance with the civil code or crime code.

 

Kwestionariusz do Oceny Lęku Stomatologicznego dla Dzieci (KOLS)

Dental Anxiety Questionnaire for Children (DAQC)

Z Zakładu Psychologii Różnic Indywidualnych Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
dr hab. Paweł Izdebski – kierownik Zakładu
mgr Agata Żaroń

Słowa kluczowe: lęk stomatologiczny, dzieci, kwestionariusz

 

Celem artykułu jest przedstawienie Kwestionariusza do Oceny Lęku Stomatologicznego dla Dzieci (KOLS). Lęk jest bardzo ważnym czynnikiem związanym z regularnością wizyt u dentysty i prowadzi do unikania tych wizyt. Pomimo rosnącego poziomu praktyk stomatologicznych lęk ten ciągle występuje u dzieci. Zaprezentowany Kwestionariusza do Oceny Lęku Stomatologicznego dla Dzieci (KOLS) posiada parametry psychometryczne pozwalające na wykorzystywanie go w badaniach nad występowaniem lęku stomatologicznego u dzieci.

Key words: 
dental anxiety, children, questionnaire

The aim of the article is the presentation of the Dental Anxiety Questionnaire for Children (DAQC). Anxiety is a very important factor which is associated with the regularity of dental treatment and leads to its avoidance. Despite the improvement of dental practice this type of anxiety still exists in children. The Dental Anxiety Questionnaire for Children (DAQC) which is presented in this article has good psychometric characteristics. It may be used in the research on the existence of dental anxiety in children.

Czas na medycynę jamy ustnej

 

Time for Oral Medicine

Z Katedry i Zakładu Periodontologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
dr n. med. Beata Petkowicz

Słowa kluczowe: medycyna jamy ustnej, specjalności stomatologii, zdrowie jamy ustnej

“Medycyna jamy ustnej (dentystyczna) jest dziedziną (specjalnością) stomatologii, która zapewnia opiekę nad jamą ustną pacjentom obciążonym chorobami ogólnymi, a także diagnozę i leczenie dolegliwości i stanów chorobowych występujących w okolicy twarzowo–szczękowej. Specjaliści w tej dziedzinie interesują się medycznymi aspektami stomatologii. Zajmują się podstawową diagnozą i leczeniem chorób jamy ustnej, które nie reagują na typowe procedury w zakresie stomatologii i chirurgii twarzowo–szczękowej. Działania w zakresie medycyny jamy ustnej (dentystycznej) mogą zatem zapewniać optymalne zdrowie wszystkim ludziom poprzez diagnozę i leczenie chorób jamy ustnej.”

 

The American Academy of Oral Medicine

Key words: oral medicine, specialty of dentistry, oral health

“Oral medicine is the specialty of dentistry that is concerned with the oral health care of medically compromised patients and with the diagnosis and management of medically related disorders or conditions affecting the oral and maxillofacial region. Oral medicine specialists are concerned with the medical aspects of dentistry. These specialists are involved in the primary diagnosis and treatment of oral diseases that do not respond to conventional dental or maxillofacial surgical procedures. The practice of oral medicine will provide optimal health to all people through the diagnosis and management of oral diseases”.
The American Academy of Oral Medicine

 

Materiałoznawstwo stomatologiczne z elementami nanotechnologii (cz. II cd.)

 

Dental materials with nanotechnology (part II etc.)

 

dr hab. Krzysztof Niewiadomski – konsultant naukowy firmy „KodeNt”, Dyrektor ds. Nauki i Kształcenia
Med Tour Press

W poprzednich rozdziałach cyklu artykułów poświęconych materiałoznawstwu stomatologicznemu z uwzględnieniem elementów nanotechnologii, omówiłem właściwości mechaniczne materiałów stomatologicznych. Spośród właściwości fizycznych mają one decydujące znaczenie podczas wyboru najwłaściwszego materiału w określonej sytuacji klinicznej. Zwykle jednak podczas doboru materiału należy uwzględnić również pozostałe właściwości fizyczne, czyli właściwości termiczne i elektryczne.

 

Implantoprotetyczne leczenie z zastosowaniem estetycznego pełnoceramicznego uzupełnienia na implantach cyrkonowych – opis przypadku

Implantoprosthetic treatmant with the use of aesthetic fullceramic appliance on zirconium implants – case report

Z Zakłady Protetyki Stomatologicznej Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
lek. dent. Marta Szymańska – stażysta specjalizacyjny
dr n. med. Janusz Borowicz – kierownik Zakładu 

Słowa kluczowe: tlenek cyrkonu, implanty cyrkonowe, biokompatybilność, osteointegracja

W pracy przedstawiono przypadek pacjentki z brakiem skrzydłowym zębów po lewej stronie szczęki odbudowany estetycznym ceramicznym uzupełnieniem na bazie tlenku cyrkonu osadzonym na dwu cyrkonowych implantach.

Key words: zirconium oxide, zirconium implants, biocompatibility, osteointegration

In the paper a case of patient with toothless left side of the maxilla restored with aesthetic ceramic appliance with zirconium oxide base fixed on two zirconium implants, was presented.

 

Regulacja zdolności retencyjnych w koronach teleskopowych za pomocą systemu WiroFix 

Regulation of retention abilities of telescopic crowns by WiroFix system

lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak – Dental Consulting w Gliwicach, współpracownik firmy Denon Dental, Konstancin–Jeziorna
lek. dent. Jerzy Owsiejko (NMT) – Tandheelkunde De Loten, Sneek, Holandia 

Słowa kluczowe: system WiroFix, tarcie, retencja, korony teleskopowe

W pracy przedstawiono sposoby postępowania klinicznego oraz tyechnicznego wykonawstwa protezy ruchomej dolnej z elementami mocującymi w postaci koron teleskopowych z systemem do regulacji siły retencji WiroFix.

Key words: WiroFix system, frietion, retention, telescopic crowns

In the paper clinical and technical aspects of constructing removable lower denture retained by telescopic crowns with WiroFix strennght of retention regulating system, were presented.

 

Stomatolodzy doktorami honoris causa warszawskiej uczelni medycznej
Bengt Eric Őwall

 

dr n. med. Ewa Skrzypek-Fakhoury – Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej Centrum Biostruktury
Warszawskiego UM

 

Bengt Eric Öwall urodził się 11 marca 1935 roku w Lund w Szwecji. W 1959 roku ukończył studia stomatologiczne w School of Dentistry University of Lund w Malmö, gdzie rozpoczął pracę. W rok później zaczął także praktykę prywatną, którą prowadzi do dnia dzisiejszego. W roku 1974 uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy Studies on oral perception during chewing i jednocześnie stanowisko docenta Prosthetic Dentistry w School of Dentristry University of Lund. Cztery lata później został również powołany na kierownika Oral Diagnosis Department, a także na stanowisko dziekana Faculty of Odontology Lund University i tę ostatnią funkcję sprawował do 1984 roku. W roku 1983 dostał też tytuł specjalisty protetyki stomatologicznej. W 1990 roku, już jako Professor of Prosthetic Dentistry and Stomatognathic Physiology, przeniósł się do Faculty of Health Science Dental School w Ǻrhus w Danii. W kolejnym roku mianowano go natomiast kierownikiem Katedry Protetyki School of Dentistry, University of Copenhagen, którym pozostał aż do roku 2005. Później, do 2008 roku pełnił funkcję Head of Gerodontology tegoż Uniwersytetu.

 

Wyższe limity na 2010 r.

 

News in finamnce for dentist

Grzegorz Rogaczewski – doradca podatkowy
www.dziesiecina.pl

W związku z opublikowaną w dniu 1 października 2009 r. tabelą kursów średnich NBP mamy już wiedzę na temat limitów w podatkach dochodowych i VAT na 2010 r. Ponieważ średni kurs był dużo wyższy od zeszłorocznego, występują znaczne różnice pomiędzy 2009 r. a 2010 r. Warto zatem się z nimi zapoznać.