Stomatologia Współczesna nr 2/2000

Stomatologia Współczesna

NR 2/2000

Diagnozowanie zmian próchnicowych z wykorzystaniem techniki laserowej. Badania porównawcze in vitro
Detection of Carious Lesions using a Laser Induced Fluorescence System. An in vitro Comparative Study

lek. stom. Agnieszka Mielczarek, asystent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie
dr hab. n. med. Andrzej Wojtowicz, kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej IS AM w Warszawie
lek. stom. Marta Drabarczyk, asystent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie
prof. dr hab. n. med. Maria Wierzbicka, kierownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie

Słowa kluczowe: diagnostyka próchnicy, fluorescencja wzbudzana promieniowaniem laserowym,
DIAGNOdent, ocena kliniczna, ocena mikroskopowa

W pracy przedstawiono możliwość wykorzystania zjawiska fotoluminescencji indukowanej światłem laserowym z zakresu widma światła czerwonego w wykrywaniu zmian próchnicowych. W badaniach in vitroporównano skuteczność diagnostyczną klasycznych metod klinicznych i metody fotoluminescencyjnej, określając współczynniki korelacji, czułość i swoistość ocenianych metod. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na przydatność systemu laserowego DIAGNOdent w ocenie stanu twardych tkanek zęba. Konieczne jest potwierdzenie otrzymanych wyników w badaniach klinicznych in vivo.

Key words: dental caries diagnosis, laser induced fluorescence, DIAGNOdent, clinical observation,
microscopic analysis

The aim of this in vitro comparative study was to evaluate the diagnostic accuracy of visual inspection and a new laser fluorescence system – the DIAGNOdent for caries detection. The results reveal the potential of this system for caries diagnosis. Further investigation is warranted to confirm the validity of this method in vivo.

Stężenia cytokin pro- i przeciwzapalnych we krwi obwodowej osób z chorobą przyzębia
Pro- and anti-inflammatory cytokine con in peripheral blood of patients with perk disease

dr hab. med. Renata Górska, kierownik Zakładu Chorób Błony ?luzowej i Przyzębia IS AM w Warszawie
Jan Kowalski, Zakład Chorób Błony ?luzowej i Przyzębia IS AM w Warszawie
Hanna Gregorek, Zakład Immunologii Klinicznej Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Pracownia Immunologiczna.
prof. dr hab. med. Kazimierz Madaliński, kierownik Zakładu Immunologii Klinicznej Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Pracownia Immunologiczna

Słowa kluczowe: cytokiny, choroba przyzębia, krew obwodowa

Autorzy prezentują wyniki badań przeprowadzonych u osób z chorobą przyzębia, dotyczących wpływu choroby i ciężkości jej przebiegu na stężenia wybranych cytokin pro- i przeciwzapalnych we krwi obwodowej.

Key words: 
cytokines, periodontal disease, peripheral blood

Authors present the results of their own research conducted on patients with periodontitis, focusing on the influence and severity of disease on the concentrations of selected pro- and anti-inflammatory peripheral blood cytokines.


Badania histologiczne szkliwa i zębiny okolicy bruzd na powierzchniach żujących zębów przedtrzonowych i trzonowych

Histological studies of the enamel and dentine around the fissures on the occlusal surfaces of the premolar and molar teeth

dr hab. n. med. Teresa Matthews-Brzozowska, adiunkt Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii IS AM w Poznaniu
prof. dr hab. med. Bogdan Miśkowiak, kierownik Katedry Optometrii i Biologii Układu Wzrokowego AM w Poznaniu i profesor Katedry Zakładu Histologii i Embriologii AM w Poznaniu
lek. stom. Katarzyna Mehr, doktorantn Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii IS AM w Poznaniu

Słowa kluczowe: badanie histomorfometryczne, próchnica początkowa, struktura szkliwa i zębiny, bruzdy

Celem badań była ocena histologiczna stanu szkliwa i zębiny oraz struktur zęba, zlokalizowanych bezpośrednio wokół bruzd powierzchni żującej zębów, wolnych od klinicznie stwierdzanej próchnicy.
Badania histomorfometryczne 32 zębów (przedtrzonowych i trzonowych) przeprowadzono za pomocą mikroskopu świetlnego, współpracującego z systemem komputerowej analizy obrazu. Wokół bruzd stwierdzono asymetrycznie umiejscowioną demineralizację, przy zachowanej ciągłości warstwy powierzchniowej szkliwa. Przy zwiększonej liczbie blaszek szliwa w zbliżonych obszarach obserwowano wczesne zmiany próchnicowe z dość dużymi mikroobszarami degradacji, zarówno szkliwa, jak i zębiny. Aby skutecznie przeciwdziałać postępowi demineralizacji, wymagane jest stworzenie dla każdego pacjenta indywidualnego programu profilaktyczno-leczniczego.

Key words: 
histomorphometric study, early caries, enamel and dentin structure, fissures

The present studies aimed at a histological evaluation of the enamel and dentin and an assessment of the dental structures localized directly around the occlusal fissures of teeth, free of clinically detectable caries. Histomorphometric testing of 32 premolar and molar teeth was performed, using a light microscope coupled to a computerized image analyser. Around the occlusal fissures, an asymmetrically located demineralisation was revealed, although the surfaces of the crowns were preserved. In cases of an increased number of enamel lamellae, early carious lesions were found, with intense damage of both enamel and dentine. Effective counteractions against demineralisation progress would require an individualised preventive strategy and/or treatment of early caries.

Badanie występowania wybranych pierwiastków w zębinie pokrytej materiałem uszczelniającym. Część II. Wyniki analizy liniowej rozmieszczenia wybranych pierwiastków w zębinie i materiale uszczelniającym
Evaluation of the occurrence of selected elementary substances in dentine covered with fissure sealant. Part II. Results of linear analysis of the distribution of selected elements in the dentine and fissure sealant

dr n. med. Elżbieta Jodkowska, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie

Słowa kluczowe: 
pierwiastki, zębina, uszczelniacz

Wyniki analizy wykazały – niezależnie od tego, czy zabieg uszczelnienia wykonano na zębach w warunkach in vitro czy in vivo – podwyższoną zawartość pierwiastków będących składnikami materiałów uszczelniających w stosunku do zawartości pierwiastków znajdujących się w zębinie nie uszczelnionej.
W próbkach pochodzących z badań in vivo stężenie pierwiastków było wyższe i rozciągało się na szerszej i głębszej przestrzeni, w porównaniu z próbkami pochodzącymi z badań in vitro. Analiza próbek zębów uszczelnionych in vivo, w zależności od sposobu traktowania zębiny, wykazała różne stężenie tych pierwiastków. Najwyższe stężenie obserwowano w próbkach, w których zębina była wytrawiana, pokryta pośrednim systemem wiązania zębinowego i uszczelniaczem.

Key words: elementary substance, dentine, fissure sealant

Results of linear analysis of the distribution of elementary substances showed that there were differences in their concentration at the dentine -hybride layer – sealant interface, depending on how dentine was prepared. In vitro, following etching of the dentine with 37% phosphoric acid and the use of a bonding system and sealant, changes were found in the concentration of elementary substances at the dentine – hybride layer -sealant interface. The boundary was clear, without diffusion. In the dentine occasional particles were found containing elementary substances coming from the fissure sealant.

Ocena stanu przyzębia oraz potrzeby lecznicze pracowników Stalowni i Wielkich Pieców Huty Katowice w świetle badań epidemiologicznych
State of health and needs for periodontal treatment among persons employed at the melting plant and blast furnace at Huta Katowice on the basis of epidemiological investigation

lek. stom. Renata Służałek-Tarabuła, Samodzielny Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego w Dąbrowie Górniczej
prof. dr hab. Leszek Ilewicz, Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia Śl. AM w Bytomiu
dr n. med. Halina Kurek, Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia Śl. AM w Bytomiu

Słowa kluczowe: hutnicy, przyzębie, CPITN, potrzeby lecznicze

Praca stanowi drugą część badań epidemiologicznych przeprowadzonych u hutników zatrudnionych na wydziałach Stalowni i Wielkich Pieców Huty Katowice. Celem pracy było określenie wpływu środowiska pracy na stan przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej. Do badania użyto wska?nika CPITN. U 18% osób z grupy badanej stwierdzono zdrowe przyzębie, w grupie porównawczej u 33%. 60% badanych wymaga postępowania profllaktyczno-leczniczego.

Key words: metallurgists, periodontium, CPITN, therapeutic needs

This paper is the second part of an epidemiological investigation conducted on metallurgists working at the Steel Melting Plant and Blast Furnace at Huta Katowice. The main aim of the paper is a description of the effects of the working environment on the periodontium and oral mucous membrane. CPITN was used. Results: 18% of the group studied had a healthy periodontium, as compared to 33% in the control group. 60% of those studied needed preventive and therapeutic procedures.

Zachowania zdrowotne a stan przyzębia młodzieży łódzkich szkół ponadpodstawowych
Health behaviour and the state of the periodontium among adolescents from high schools in Łódź

dr n. med. p.o. kierownika Zakładu Chorób Błony ?luzowej Jamy Ustnej i Przyzębia IS AM w Łodzi

Słowa kluczowe: świadomość zdrowotna, zachowania zdrowotne, choroby przyzębia, młodzież

Na podstawie badania klinicznego i ankietowego oceniono stomatologiczną wiedzę zdrowotną i zachowania zdrowotne młodzieży łódzkich szkół ponadpodstawowych. Badaniem objęto 345 dziewcząt i 145 chłopców w wieku 14-18 lat. Niedostateczna świadomość zdrowotna i nieprawidłowe zachowania zdrowotne mają wpływ na stan przyzębia młodzieży. Poprawy zabiegów higienicznych wymaga 89,5% badanych, usunięcia kamienia nazębnego – 59,7%, a 2,2% – leczenia specjalistycznego.

Key words: health awareness, health behaviour, periodontal diseases, adolescent patients

On the basis of clinical and questionnaire studies the state of the periodontium, oral health awareness and health behaviour among adolescents from high schools in Łód? were evaluated. The study included 345 girls and 145 boys between the ages of 14 and 18 years. Low health awareness and improper health behaviour have an influence on the state of the periodontium in adolescents.
A total of 89,5% of the subjects studied required improvement of their hygiene procedures, 59,7% – removal of dental calculus and 2% – specialist treatment.

Przegląd 10-letniej literatury dotyczącej aktywnych wkładów koronowo-korzeniowych z przeciętą częścią korzeniową
A 10-year literature review of a split-shanked threaded post

Przegląd opracowań na temat fabrycznych aktywnych i pasywnych systemów wkładów koronowo-korzeniowych, zgromadzonych w okresie 10-lat, zaprezentowano w zestawieniu z aktualnie dostępną literaturą potwierdzającą zalety konstrukcji wkładu koronowo-korzeniowego Flexi-Post z przeciętą częścią korzeniową. Niezwykle istotną kwestią jest zrozumienie różnicy pomiędzy nagwintowanymi wkładami koronowo-korzeniowymi o pełnej i przeciętej części korzeniowej. Wyniki badań przedyskutowane w niniejszym opracowaniu potwierdzają wysoką retencję wkładów typu Flexi-Post, podważając jednocześnie dość powszechną opinię, że wysokiej retencji muszą towarzyszyć wysokie naprężenia.

A review of 10 years of literature on prefabricated threaded and passive post systems is presented along with recent literature supporting the validity of the split-shanked threaded post design, Flexi-Post®a. It is important to note that a split-shanked threaded post is altogether different from a solid-shanked threaded post. The research discussed in this article confirms the high retention of the Flexi-Post® and dispels the notion that high retention must be accompanied by high stress.

Stan narządu żucia u poborowych – na podstawie badań epidemiologicznych (część l)
Oral health status of recruits – part l

lek. stom. Paweł Nalepa, asystent w V Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie
prof. dr hab. Leszek Ilewicz, kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia Śl. AM w Bytomiu

Słowa kluczowe: poborowi, PUW, OHI-s

Celem pracy była ocena stanu zdrowotnego narządu żucia poborowych (rocznik 1998). Badanie przeprowadzono u 190 mężczyzn w wieku od 18 do 24 lat. Analizowano stan higieny jamy ustnej; był on zdecydowanie niezadowalający (OHI-s=0,95). Na podstawie uzyskanych danych określono intensywność próchnicy, która wynosiła 97,9% (PUW=7,61).

Key words: recruits, DMF, OHI-s index

The aim of the study was to evaluate the state of oral health of 190 recruits aged 18-24 years. In the population examined, oral hygiene was found to be unsatisfactory (mean OHI-S=0.95). Caries prevalence was 97.9% (DMF=7.61).

Admira – nowoczesny materiał do wypełnień na bazie Ormocer®

Admira – a modern Ormocer®-based restorative material

Dr Markus Th. Firla

Na obecnym etapie wiedzy nie można jeszcze wyprodukować materiału, który nadawałby się idealnie do wypełnień ubytków wszystkich klasJednym z rozwoiązań są materiały zawierające Ormocer®.

Endodoncja 2000 roku. Sprawozdanie z IX Kongresu Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego w Zagrzebiu
Endodontics in Year 2000. Report from the IX Congress of the European Society of Endodontology in Zagrzeb

Danuta Piątowska

W dniach 7-9 października 1999 r. odbył się w Zagrzebiu kolejny IX Kongres Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego (European Society of Endodontology – ESE). Kongresy tego Towarzystwa odbywają się co 2 lata. X – jubileuszowy jest planowany od 4 do 6 października 2001 r. w Munich (Niemcy).

Kalendarz Spotkań Stomatologicznych

Calendar of dental meetings

Wykaz najważniejszych imprez zagraqnicznych dla stomatologów.