Stomatologia Współczesna nr 2/2001

Stomatologia Współczesna

NR 2/2001

Trudne przypadki leczenia protetycznego wtórnych braków zębowych u pacjentów po rozszczepie wyrostka zębodołowego i podniebienia
Difficult cases in the prosthetic restoration of missing teeth in patients with alveolar and palatal clefts

dr n med. Sławomir Pąsiek, Zakład Protetyki Stomatologicznej IS AM w Łodzi

Słowa kluczowe: rozszczep wyrostka zębodołowego i podniebienia, uzupełnienia protetyczne z elementami precyzyjnymi, zespolenie poprzeczne szczeliny rozszczepu

Leczenie protetyczne braków zębowych u pacjentów po rozszczepię wyrostka zębodołowego i podniebienia stanowi jeden z końcowych etapów ich kompleksowej rehabilitacji. Dzięki wprowadzaniu coraz doskonalszych metod leczenia chirurgicznego i ortodontycznego pacjenci zgłaszający się do naszej kliniki wymagają wykonania niewielkich uzupełnień protetycznych. W niektórych jednak przypadkach, bez względu na wiek pacjentów, rozległość braków zębowych oraz ubytków tkanek wyrostków zębodołowych i podniebienia bywa znaczna. Wyżej wymieniona grupa pacjentów wymaga wykonania złożonych uzupełnień protetycznych w celu podtrzymania uzyskanych efektów leczenia. Praca przedstawia metody leczenia protetycznego pacjentów po rozszczepię wyrostka zębodołowego i podniebienia z dużymi ubytkami wtórnymi tkanek.

Key words: alveolar and palatal cleft, prosthetic appliance with precision, attachments, splinting across cleft

Prosthetic treatment of teeth missing in patients with alveolar and palatal cleft has been one of the last stages of their complex rehabilitation. By introducing new ways of surgical and orthodontic treatment patients coming to our clinic required only minor prosthetic restorations. Anyway, in some cases the extension of the gap formed by missing teeth and lack of tissues at the alveolar crest or even sometimes in the palate are substantial, in spite of patients` age. This group of patients demands carrying out more complex prosthetic appliances to maintain obtained treatment effects. This study presents ways of prosthetic treatment performed in patients with alveolar and palate cleft and a severe tissue secondary lack.


Zapalenia przyzębia a choroby ogólnoustrojowe – przegląd piśmiennictwa

Periodontitis and systemic diseases -a review of the literature

dr hab. n. med. Tomasz Konopka, adiunkt Katedry i Zakładu Periodontologii AM we Wrocławiu

Słowa kluczowe: zapalenia przyzębia, choroby ogólnoustrojowe, czynniki ryzyka, patogeneza

Pacjenci z pewnymi chorobami systemowymi wydają się bardziej narażeni na rozwój periodontopatii. Uwarunkowania ogólne, które są istotne dla zapoczątkowania i przebiegu zapaleń przyzębia to cukrzyca, zakażenie wirusem ludzkiego niedoboru odporności, zaburzenia ilości i funkcji neutrofllów, zespoły chorobowe dziedziczone monogenowo, osteoporoza i choroby żołądkowo-jelitowe. Praca jest przeglądem piśmiennictwa o związkach pomiędzy tymi chorobami a zapaleniami przyzębia. Zaprezentowano również aktualne poglądy dotyczące potencjalnych mechanizmów łączących choroby układowe z zapaleniami przyzębia. Teoria ogniska zapalnego przedstawiała infekcję przyzębia jako ?ródło bakteriemii, która wywoływała różne zmiany zapalne w odległych miejscach organizmu. W ostatniej dekadzie wiele doniesień wskazywało, że zapalenia przyzębia mogą być czynnikiem ryzyka dla zachorowalności na miażdżycę naczyń, zawał serca, udar mózgowy, przedwczesne porody i choroby układu oddechowego. Celem pracy jest dostarczenie informacji dotyczących roli infekcji przyzębia w powstawaniu i przebiegu tych szczególnie ważnych chorób układowych. Dokonano także przeglądu hipotetycznych podstaw biologicznych dla tych zależności.

Key words: periodontitis, systemic diseases, risk factors, pathogenesis

Patients with certain systemic disorders appear to be at greater risk for developing periodontal diseases. Systemic conditions which are important for initiation and progression of periodontitis include diabetes, human immunodeficiency virus infection, disorders of neutrophil number and function, monogenetic syndromes, osteoporosis and gastrointestinal diseases. This paper presents a review of the literature on relationships between these diseases and periodontitis. The current concepts regarding potential mechanisms linking systemic diseases to periodontitis are also presented. The focal infection theory suggested that periodontal infection may be a source of bacteremia that causes various inflammatory changes in distant body sites. Over the past decade many studies have indicated that periodontitis may be a risk factor for certain systemic conditions, including atherosclerosis, myocardial infarction, premature delivery and respiratory diseases. The aim of this paper is to provide information on the role of periodontal infection in the aetiology and course of these important systemic diseases. Hypotheses concerning the biological basis for these associations has also been reviewed.

Profilaktyka bakteryjnego zapalenia wsierdzia w praktyce stomatologicznej
The prevention of bacterial endocarditis in the dental practice

dr n. med. Elżbieta Dybiżbańska, adiunkt Zakładu Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie
prof. dr hab. Maria Wierzbicka, kierownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie

Słowa kluczowe: bakteryjne zapalenie wsierdzia, zapobieganie, antybiotyk

W pracy przedstawiono obecny stan wiedzy dotyczącej roli zabiegów stomatologicznych w etiologii bakteryjnego zapalenia wsierdzia. Omówiono rolę profilaktyki antybiotykowej w zapobieganiu bakteryjnemu zapaleniu wsierdzia oraz przedstawiono zalecenia AHA dotyczące zapobiegania tej chorobie.

Key words: bacterial endocarditis, prevention, antibiotic

The paper presents the current state of knowledge concerning the role of dental procedures in the etiology of bacterial endocarditis. The role of antibiotic prophylaxis in the prevention of bacterial endocarditis is discussed, and the AHA guidelines for the prevention of bacterial endocarditis are presented.

Zespół pieczenia jamy ustnej BMS – frekwencja, etiologia i objawy – na podstawie piśmiennictwa
Burning mouth syndrome BMS – incidence, aetiology and symptoms – a literature review

dr n. med. Małgorzata Radwan-Oczko, adiunkt Katedry i Zakładu Periodontologii AM we Wrocławiu
prof. dr hab. Marek Ziętek, kierownik Katedry i Zakładu Periodontologii AM we Wrocławiu

Słowa kluczowe: zespół pieczenia jamy ustnej

W pracy przedstawiono na podstawie najnowszego piśmiennictwa frekwencję, etiologię i objawy zespołu pieczenia jamy ustnej – BMS.

Key words: burning mouth syndrome

The paper describes the incidence, aetiology and symptoms of burning mouth syndrome – BMS – on the basis of the current literature.


Badania nad występowaniem biotypów Streptococcus mutans i ich związkiem z próchnicą zębów w populacji polskich 12-latków
Streptococcus mutans biotypes and dental caries in 12 year old Polish schoolchildrens

dr n. med. Izabela Strużycka, adiunkt Zakładu Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie
mgr Katarzyna Szczypa, Centralne Laboratorium Surowic i Szczepionek. Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Lekarskiej
prof. dr hab. med. Maria Wierzbicka, kierownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie
lek. stom. Marta Radziejewska, Zakład Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie
lek. stom. Katarzyna Rucińska, Zakład Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie

Słowa kluczowe: Streptococcus mutans, biotypy, próchnica zębów

Badania nad częstością występowania Streptococcus mutans w różnych populacjach były przedmiotem wielu publikacji. Dotychczas nie opublikowano danych dostarczających informacji na temat występowania biotypów Streptococcus mutans w polskiej populacji. Do oznaczeń bakterii z grupy Streptococcus mutans w ślinie stymulowanej wykorzystano fabrycznie przygotowane podłoże wchodzące w skład zestawu Dentocult-SM Strip Mutans. Następnie izolaty podzielono na biotypy (1-8), na podstawie ich aktywności enzymatycznej z zastosowaniem testu API ZYM system. Najczęściej występującym biotypem był biotyp l (58,1%). Najrzadziej stwierdzano występowanie bio-typu 7. Najwyższą wartość wskaźnika Ds obserwowano dla biotypu 8. W grupie dzieci bez próchnicy najczęściej występował biotyp l.

Key words: Streptococcus mutans, biotypes, dental caries

A number of studies have demonstrated the presence of Streptococcus mutans in various populations. There is no information on the Streptococcus mutans biotypes in the Polish population in relation to dental caries. Salivary Streptococcus mutans counts were determined by Dentocult-SM Strip Mutans test. The isolates were cultured by standard procedures and all isolates were classified into different biotypes by the API ZYM system. Eight different biotypes [1-8] were identified on the basis of 3 kinds of enzyme activity. The biotype that appeard most frequently [53,1%] was biotype 1. The least frequent was biotype 7. Significantly higher Ds scores were observed for biotype 8. In caries free children the most common was biotype 1.

Zespół Gardnera -zaburzenia kostne i zębowe
Gardner`s Syndrome – abnormalities of bone structure and teeth

dr n. med. Zofia Marzec-Koronczewska, adiunkt Zakładu Stomatologii Zachowawczej Katedry Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii PAM w Szczecinie

Słowa kluczowe: zespół Gardnera, kostniaki, nieprawidłowości zębowe

Przedstawiono różnorodność zaburzeń w zespole Gardnera charakteryzującym się triadą objawów: rodzinną polipowatością jelita grubego, licznymi guzami tkanek miękkich oraz kości. Zespół ten ma istotne znaczenie dla stomatologów ze względu na współistnienie licznych zaburzeń w kościach szczęk i nieprawidłowości zębowych, które mogą ułatwić wczesne skierowanie pacjenta na badanie i właściwą diagnozę.

Key words: Gardner`s syndrome, osteomas, dental abnormalities

The author presents the varied manifestations of Gardner`s Syndrome which is characterised by a triad of symptoms comprising of familial adenomatous polyposis of the colon and multiple hard and soft tissue tumors. The syndrome is of relevance to the dentist because of the associated abnormalities of the bone structure of the jaws and of the teeth, which may facilitate early diagnosis and referral.

Porównanie bolesności wykonania znieczulenia nasiękowego z zastosowaniem strzykawki standardowej i aparatu iniekcyjnego
Comparison of the pain experienced during application of a local anaesthetic using a standard syringe and an injection device

dr n. med. Sławomir Pasiek, Zakład Protetyki Stomatologicznej IS AM w Łodzi
lek. stom. Izabela Kronic, Zakład Protetyki Stomatologicznej IS AM w Łodzi
dr hab. n. med. Maciej Romanowicz, kierownik Zakładu Protetyki Stomatologicznej IS AM w Łodzi

Słowa kluczowe: znieczulenie miejscowe, ból, ocena bolesności, VAS

Dolegliwości bólowe, mogące wystąpić podczas zabiegów stomatologicznych wywołują wśród wielu pacjentów niepokój, lęk, a nawet fobię przed kolejnymi wizytami. Bolesność zabiegów można w znacznym stopniu zmniejszyć przez wykonanie znieczulenia miejscowego. Ten dodatkowy zabieg stwarza jednak możliwość bólowego dyskomfortu. Znalezienie metody na zmniejszenie bolesności iniekcji może korzystnie wpłynąć na obniżenie niepokoju stomatologicznego wśród pacjentów. Praca przedstawia ocenę bolesności znieczulenia miejscowego wykonywanego za pomocą strzykawki standardowej typu „carpula” i aparatu iniekcyjnego. W ocenie tej zastosowano wzrokowo analogową skalę bólu (VAS). Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że podawanie środków analgetycznych z użyciem aparatu iniekcyjnego jest mniej bolesne niż podawanie tych samych środków za pomocą strzykawki standardowej.

Key words: local anaesthetic, pain, pain evaluation, VAS

Pain perceived during dental treatment usually provokes anxiety and fear among many patients, or even phobia against future appointments. Local anaesthesia can decrease pain during dental procedures to a substantial degree. This additional step carries in itself the possibility of causing pain or discomfort. The development of a new method which reduces injection pain may have a beneficial effect by decreasing dental fear among patients. This study presents an evaluation of pain experienced during application of a local anaesthetic using a standard „carpule” type syringe and a „WAND” injection device. The Visual Analogue Scale (VAS) was used to evaluate pain. On the basis of our investigations we concluded that injections of the same anaesthetic agents made with the injection device are less painful than those made with the standard syrin.


Zastosowanie lakierów w stomatologii na podstawie polskiego piśmiennictwa z lat 1990-1999

The application of varnishes in dentistry on the basis of the Polish literature from 1990 to 1999

lek. stom. Joanna Klepacka, Zakład Stomatologii Zachowawczej IS AM w Białymstoku
lek. stom. Magdalena Choromańska, Zakład Stomatologii Zachowawczej IS AM w Białymstoku
lek. stom. Dorota Cylwik, Zakład Protetyki Stomatologicznej IS AM w Białymstoku

Słowa kluczowe: lakiery, zastosowanie w stomatologii,

Na podstawie przeglądu polskiego piśmiennictwa przedstawiono różne lakiery stosowane w praktyce stomatologicznej z uwzględnieniem wskazań, technik aplikacji i ich skuteczności.

Key words: varnishes, application in dentistry

On the basis of a review of the Polish literature, different kinds of dental varnishes have been presented. Indications, application procedures and efficiency of treatment have been discussed.

Rola leukocytarnej elastazy w patogenezie i diagnostyce laboratoryjnej chorób przyzębia
The role of leukocyte elastase in the pathogenesis and laboratory diagnosis of periodontal diseases

prof. dr hab. Urszula Kaczmarek, Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej AM we Wrocławiu
prof. dr hab. Maria Warwas, Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej AM we Wrocławiu

Słowa kluczowe: zapalenie przyzębia, elastaza, biomarker

Praca przedstawia przegląd badań dotyczących roli leukocytarnej elastazy w patogenezie i diagnostyce laboratoryjnej chorób przyzębia. Szczególną uwagę zwrócono na potencjalne zastosowanie oznaczeń enzymu jako biomarkera zaawansowania zapalenia przyzębia.

Key words: periodontitis, elastase, biomarker

The paper presents a review of studies on the role of leukocyte elastase in the pathogenesis and laboratory diagnosis of periodontal diseases. Special attention is paid to the potential use of enzyme assays as biomarkers of periodontitis activity.