Stomatologia Współczesna nr 3/2005

Stomatologia Współczesna

NR 3/2005

Wpływ lizaków bezcukrowych na wybrane parametry śliny mieszanej

Influence of sugarfree lollipops on selected salivary parameters

prof. dr hab. Urszula Kaczmarek, kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej AM we Wrocławiu

lek. stom. Iwona Grzesiak, asystent Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej AM we Wrocławiu

lek. stom. Agnieszka Pietkiewicz Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej AM we Wrocławiu

dr n. med. Zofia Sozańska, adiunkt Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej AM we Wrocławiu

dr n. przyr. Henryk Filipowski, pracownik naukowy Katedry i Zakładu Patofizjologii AM we Wrocławiu

Celem pracy była ocena wpływu lizaków bezcukrowych na wybrane parametry śliny mieszanej. Ocenie poddano lizaki Chupa-Chups Cremosa zawierające jako substancje słodzące izomaltozę, maltitol i acesulfam K. Badaniem objęto 80 osób. W kilkakrotnie pobieranych u tego samego pacjenta próbkach śliny mieszanej oznaczano szybkość wydzielania, pH, polemność buforową i stężenie glukozy. Badanych podzielono na

Nowy uszczelniacz kanałowy na bazie silikonu. Badanie porównawcze wybranych właściwości fizycznych i mechanicznych
New endodontic silicone-based sealer. The comparative study of physical and mechanical properties

dr n. med. Witold Bojar, adiunkt w Zakładzie Wyrobów Medycznych i Stomatologicznych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Warszawie
dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Akademii Medycznej w Warszawie


Słowa kluczowe: 
uszczelniacz kanałowy, właściwości fizyczne i mechaniczne

Gutaperka użyta z niewielką ilością uszczelniacza kanałowego zapewnia trwałe, szczelne i trójwymiarowe wypełnienie systemu korzeniowego. Pożądanymi cechami materiału uszczelniającego są między innymi: dobra płynność w memencie wprowadzania do kanału, stabilność w środowisku wodnym i brak zmian objętościowych po związaniu oraz biokompatybilność. Obecnie na rynku dostępnych jest wiele uszczelniaczy kanałowych, które można zaliczyć do czterech grup: past na bazie wodorotlenku wapnia, cementów na bazie cynku z eugenolem, cementów na bazie żywic syntetycznych i cementów szkło-jonomerowych. Nowością jest preparat na bazie silikonu – oparty na polidimetylosiloksanie RSA RoekoSeal. Autorzy pracy ocenili niektóre właściwości fizykomechaniczne wybranych uszczelniaczy kanałowych posługując się metodyką podanąw normie PN-EN ISO 6876: 2003 „Materiały do wykonania kanału korzeniowego”. Dodatkowo zbadano wpływ podwyższonej temperatury na czas wiązania, wykorzystując urządzenia do aplikacji rozgrzanej gutaperki (System B, SybronEndo, Thermafil, Dentsply Maillefer). Do badań wybrano cztery materiały: Apexit, 002.Vivadent; AH Plus, Dentsply De Trey; RSA RoekoSeal, Roeko; Sealapex, Sybron Kerr.

Key words: endodontic sealer, physical and mechanical properties

Gutta-percha applied with a small amount of an endodontic sealer, provides long-lasting, leak-proof, three-dimensional obturation of the root canal system. The desirable features of a sealer are good flowability while applying into the root canal, stability in a wet environment, and lack of dimensional changes during setting and biocompatibility. Nowadays, there are a lot of endodontic sealers available on the market. They can be divided in four major groups: calcium hydroxide based pastes, ZOE cements, resin besed materials and glassionomer cements. Recently introduced silicone-based sealer is RSA RoekoSeal, a polidimetylosiloxan material. The authors evaluated some physical and mechanical properties of chosen endodontic sealers according to EN ISO 6876: 2002 „Dental root canal sealing materials”. Additionally the influence of elevated temperature on setting time was tested (System B, SybronEndo; Thermafil, Dentsply Maillefer). The chosen materials were: Apexit, Vivadent; AH Plus, Dentsply De Trey; RSA RoekoSeal, Roeko; Sealapex, Sybron Kerr.

Ocena kliniczna właściwości wybielających żelu Yotuel Whitening
Clinical evaluation of the whitening effects of the Yotuel Whitening gel

lek. stom. Ewa Fitak, Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej AM w Warszawie
lek. stom. Małgorzata Ponto, Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej AM w Warszawie
mgr Waldemar ćwirzeń, Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej AM w Warszawie
dr hab. n. med. Leopold Wagner, kierownik Zakładu Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej AM w Warszawie

Słowa kluczowe: wybielanie zębów, żel Yotuel Whitening, ocena kliniczna

Celem pracy była ocena właściwości wybielających żelu Yotuel Whitening. Badaniem objęto 12 osób. Po tygodniu stosowania materiały zaobserwowano rozjaśninie powierzchni zębów o maksymalnie dwa odcienie.

Key words: whitening teeth, Yotuel Whitening gel, clinical study

The purpose of this study was an evaluation of the clinical effects of the Yotuel Whitening gel. The study involved twelve patients. After a week of using this material, the observed whitening effect of the teeth surface was maximum 2 shades.


Miejscowe skutki uboczne stosowania nadtlenku wodoru jako głównego aktywnego składnika środków do wybielania zębów z żywą miazgą

Local side-effects of the present tooth-whitening systems based upon hydrogen peroxide as the active agent

lek. stom. Anna Kwiatkowska, st. wykładowca w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie
dr n. med. Agnieszka Mielczarek, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie


Słowa kluczowe: 
systemy wybialające, miejscowe skutki uboczne, mikrostruktura szkliwa i zębiny
wypełnienia

Na podstawie piśmiennictwa zaprezentowano aktualny stan wiedzy na temat wystepowania miejscowych skutków ubocznych stosowania środków wybielających w zębach z żywą miazgą. W pracy uwzględniono występowanie nadwrażliwości zębów i podrażnień błony śluzowej jamy ustnej. Ponadto opisano wpływ żeli wybielających na mikrostrukturę szkliwa i zębiny oraz na stan wypełnień.

Key words: whitening systems, local side-effects, enamel and dentin microstructure, restorations

On the base of literature known facts on the subject of the teported local side-effects of present vital tooth-whitening systems were presented. Tooth sensitivity and oral irritation were the common side-effect. We also included the effect of whitening gels on enamel and dentin microstructure, and effects on restoration.


Ocena siły wiązania porcelany do zębiny przy zastosowaniu różnych sposobów jej przygotowania: badania laboratoryjne

Bond strength of ceramic to dentine prepared by different methods: laboratory study

dr n. med. Mariusz Pryliński, Katedra i Zakład Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
prof. dr hab. med. Honorata Limanowska-Shaw, kierownik Katedry i Zakładu Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
prof. AM dr hab. med. Elżbieta Kaczmarek, kierownik zakładu Morfometrii i Przetwarzania Obrazów Medycznych Zakładu Anatomii Patologicznej AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
dr n. med. Beata Czarnecka, Katedra i Zakład Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Słowa kluczowe: siła wiązania, porcelana, zębina, cementy adhezyjne

Celem badań było stwierdzenie, czy modyfikacja powierzchni zębiny może poprawić wiązanie porcelany do zębiny przy zastosowaniu samoprzylegającego cementu adhezyjnego Rely X Unicem Aplicap.
Do badań użyto 40 świeżo usuniętych zębów bydlęcych oraz porcelanowych krążków wykonanych z ceramiki Vita Blocks Mark II, których dozębową powierzchnię traktowano 5% kwasem fluorowodorowym oraz silanem ESPE Sil. Poddane badaniu zęby podzielono losowo na cztery grupy. W grupie I postępowano zgodnie z zaleceniami producenta, w grupie II powierznie żebiny poddawano trawieniu, w grupie III po wytrawieniu zębiny stosowano system łączący Prompt L-pop. Porcelanowe krążki łączono z powierzchnią zębiny za pomocą cementu Rely X Unicem Aplicap. Tak przygotowane próbki po przechowywaniu przez 24 godziny w wodzie destylowanej poddawano cyklicznym zmianom temperatury, a następnie testowi na ścinanie. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że najlepsze połączenie ceramiki z zębiną zębów bydlęcych za pomocą samoprzylegającego cementu uzyskano po jej wytrawieniu i zastosowaniu systemu łączącego Prompt L-pop. We wszystkich badanych grupach zarejestrowano wyłącznie przełomy mieszane adhezyjno-kohezyjne.

Key words: 
bond strength, ceramic, dentine, adhesive cements

The aim for research was determined whether modifying the dentine surface could improve strength of the bond between ceramic and dentine with the use of Rely X Unicem Aplicap self-adhesive cement.
40 freshly extracted bovine incisors and 40 Vita Blocks Mark II ceramic samples, conditioned with 5% fluoric acid and Silan Espe, were used. The teeth were divided into four groups of ten teeth each, according to the manner in which the dentine surface was prepared. The first group was treated according the adhesive manufacturer`s instructions. In the second group of teeth the dentine surface was etched. In the fird the dentine was etched as above and then covered with Prompt L-pop bonding agent and in fourth group only the bonding agent was used. The ceramic samples were bonded to all the differently prepared dentine surfaces with Rely X Unicem Aplicap self-adhesive cement. After 24 hours storage in distilled water the samples were thermocycled and tested for bond strength. The results showed that the highest value of bond strength of ceramic to bovine dentine was achieved when the dentine was etched and then treated with Prompt L-pop primer before the self-adhesive cement was applied. The fractures produced in all four experimental groups were of the adhesive-cohesive type.

Niektóre problemy rozwiązań protetycznych w implantoprotetyce w świetle zastosowania Technologii Precyzowania Odlewu firmy Cresco-Ti

Some difficulties during prosthodontic treatment on dental implants with cast frameworks and possible solutions using Cresco-Ti Precision Method Technology concept

dr n.med. Krzysztof Andruch, Zakład Protetyki Stomatologicznej przy Katedrze Protetyki Stomatologicznej i Zaburzeń Czynnościowych Narządu ?ucia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
prof. dr hab. n. med. Maciej Romanowicz, kierownik Zakładu Protetyki Stomatologicznej Katedry Protetyki Stomatologicznej i Zaburzeń Czynnościowych Narządu ?ucia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


Słowa kluczowe: 
lane suprastruktury oparte na implantach, pasywne przyleganie, implanty zębowe,
łączenie laserem

Praca przedstawia Technologię Precyzowania Odlewu firmy Cresco-Ti, korygującą nieprzewidywalne efekty zniekształcenia odlewu w procesie odlewniczym lanych suprastruktur protetycznych opartych na implantach. Zaproponowana metoda posługuje się nowoczesnymi laboratoryjnymi technologiami precyzyjnej maszynowej obróbki odlewu oraz spawania laserem elementów suprastruktury metalowej przy wykorzystaniu zalet tradycyjnej technologii odlewu powszechnie stosowanej w praktyce laboratoryjnej.

Key words: implant supported cast superstructures, passive fit, dental implants, laser welding

This paper describe a Precision Method Technology concept Cresco-Ti as a possible way to achieving passive fit during production implant supported metal frameworks. Suggested method eliminate unpredictable distortion of cast superstructures caused by casting technology by using laser welding and computerized milling procedure. This concept combine newest technology with traditional cast technology to achieve optimal outcome.

Stomatologia minimalnie interwencyjna. Preparacja ubytku

Graham J. Mount – profesor Uniwersytetu w Adelajdzie, Australia

W ostatnich latach obserwuje się gwałtowne zmiany w postrzeganiu przez nas procesu demineralizacji, jakim jest próchnica, oraz potencjału remineralizacyjnego struktur zęba, jakim są odwracalność i samo leczenie próchnicy Chirurgiczne podejście stosowane przez G.V. Blacka jest obecnie nieaktualne, a na całym świecie naucza się minimalnie interwencyjnej stomatologii.

Skojarzone postępowanie chirurgiczno-ortodontyczno-protetyczne jako alternatywa dla leczenia implantologicznego – opis przypadku

lek.stom. Paweł Radziejewski, praktyka prywatna, Warszawa,
lek. stom. Jerzy Pytko, praktyka prywatna, Warszawa,
lek. stom. Michał Jachimowicz, praktyka prywatna, Warszawa

W ciągu ostatnich lat znacznie poszerzył się zakres możliwości leczenia stomatologicznego. Wynika to zarówno z wprowadzania nowych metod leczenia, jak i z rozszerzającej się współpracy między dyscyplinarnej, co stwarza nowe uwarunkowania, zwłaszcza w przypadkach trudnych i nietypowych. Uzupełnienie braków skrzydłowych stanowi jeden z najtrudniejszych aspektów planowania leczenia protetycznego. Komfortowa odbudowa tych braków zasadniczo ogranicza się do odbudowy implantologicznej. W wybranych przypadkach, stosując leczenie interdyscyplinarne, można jednak wykorzystać zęby zatrzymane przez ich przesunięcie lub w procedurze autotransplantacji. W przypadku uzupełniania braku pojedynczego zęba postępowanie takie może pozwolić nawet na uniknięcie konieczności leczenia protetycznego. Celem naszej pracy jest zwrócenie uwagi na możliwości zespołowego leczenia chirurgiczno-ortodontyczno-protetycznego, stwarzającego alternatywę dla pacjenta, który nie akceptuje leczenia implantologicznego.