Stomatologia Współczesna nr 6/2013

Stomatologia Współczesna

NR 6/2013

 

Role of endo-periodontal syndrome in prognosis of results of generalized periodontitis surgical treatment

Rola zespołu endo-periodontalnego w prognozowaniu wynikówleczenia chirurgicznego uogólnionego zapalenia przyzębia

P.L. Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education: G.F. Biloklytska – doctor of medicine, professor, head of the Department of Therapeutic Dentistry, president of Association of Periodontists of Ukraine

Danylo Halytsky Lviv National Medical University: O.I. Godovana – candidate of medicine, associate professor at the Department of Therapeutic Dentistry, Faculty of Postgraduate Education

Key words: furcation, generalized periodontitis, tooth pulp removal, bacterioscopy, scanning electron microscopy

In this paper the influence of endo-periodontal damage on results of surgical treatment of generalized periodontitis of the II-III degrees of severity have been evaluated. On their basis, the expediency of pulp removal (endodontic treatment) of intact molars with furcation defects, performed in preoperative period, was stated. The bacterioscopic search of biotope taken from furcation areas, by vital luminescent microscopy has been carried out, as well. Surfaces of cement and dentin from furcation zone of intact molars, removed due to periodontitis of the II and III degree of severity have been examined by scanning electron microscopy (SEM).

Słowa kluczowe: furkacja, uogólnione zapalenie przyzębia, usuwanie miazgi zęba, bakterioskopia, mikroskop skaningowy

W pracy badano wpływ endo-periodontalnych zmian na wyniki chirurgicznego leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci uogólnionego zapalenia przyzębia (UZP). Na ich podstawie stwierdzono celowość usuwania miazgi (leczenia endodontycznego) zębów trzonowych z defektem furkacji w okresie przedoperacyjnym. Wykonano także bakterioskopową ocenę biotopów pobranych z furkacji za pomocą przyżyciowej luminescencyjnej mikroskopii. W nieleczonych zębach trzonowych, które usunięto z powodu umiarkowanej i ciężkiej postaci choroby przyzębia, zbadano za pomocą skaningowej mikroskopii (SEM) powierzchnie cementu i zębiny z obszaru furkacji tych zębów.

Stan zdrowia jamy ustnej trzyletnich dzieci uczęszczających do jednego z warszawskich przedszkoli

The oral health condition of three-year-old children attending to one of nursery school in Warsaw

Z Katedry Stomatologii Zachowawczej Zakładu Stomatologii Zachowawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: dr hab. n. med. Ewa Iwanicka-Grzegorek, lek. dent. Joanna Rudnicka, lek. dent. Beata Golan – praktyka prywatna, mgr Małgorzata Paluch – absolwentka zdrowia publicznego na Wydziale Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Z Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: lek. dent. Michał Szadowski

Słowa kluczowe: próchnica, dzieci w wieku przedszkolnym, liczba puw

Informacje odnośnie frekwencji próchnicy wśród dzieci w wieku przedszkolnym są bardzo ważnym aspektem w planowaniu profilaktyki chorób jamy ustnej. Celem przedstawionej pracy była ocena stanu zdrowia jamy ustnej trzyletnich dzieci. Badaniem klinicznym objęto 58 dzieci w wieku 3 lat uczęszczających na zajęcia w jednym z warszawskich przedszkoli. Częstotliwość choroby próchnicowej wśród badanych dzieci wyniosła 71%. Najczęściej ubytki próchnicowe były zlokalizowane w obrębie zębów trzonowych. Aż 91% dzieci dotkniętych próchnicą nie miało wyleczonego żadnego ubytku. Wyniki badania świadczą o dużej potrzebie leczniczej dzieci. Istnieje zatem konieczność wdrożenia programów profilaktycznych dla tej grupy wiekowej dzieci.

Key words: caries, preschool children, dmft index

The data on the frequency of caries in preschool children is a very important aspect of planning preventive oral health care. The aim of the study was the estimation of the state of oral cavity health in children aged 3 years. The examination was carried out in a sample of 58 children at the age of 3 years from one of preschool in Warsaw. The frequency of dental caries was 71% in the examin group. Predominantly caries was situated in molar teeth. As far as 91% children with caries did not have not any treated tooth decay. The result of this study testify, about high treatment needs of preschool children. So, the need exist to create preventive programs for this age group of children.

Ocena ultrasonograficzna ślinianek podżuchwowych u chorych z cukrzycą typu 1

Ultrasound evaluation of submandibular salivary glands in patients with type 1 diabetes

Z Instytutu Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach: dr n. med. Małgorzata Knaś

Z Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku: dr hab. n. med. Wiesław Zarzycki

Z Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku: dr n. med. Jakub Karaszewski, dr n. med. Janusz Szarmach – kierownik

Z Zakładu Radiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku: dr n. med. Jacek Janica

Z Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku: dr n. med. Napoleon Waszkiewicz

Z Zakładu Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku: prof. dr hab. n. med. Danuta Waszkiel – kierownik, dr n. med. Anna Zalewska

Słowa kluczowe: ultrasonografia, ślinianki, cukrzyca

W diagnostyce obrazowej chorób gruczołów ślinowych badanie usg. odgrywa pierwszoplanową rolę. Z uwagi na nieinwazyjność, powszechną dostępność i stosunkowo niski koszt jest ono wykonywane rutynowo przy podejrzeniu chorób ślinianek. Obecny rozwój technik ultrasonograficznych pozwala na wczesne wykrycie patologii. Celem pracy była ocena obrazu ultrasonograficznego ślinianek podżuchwowych u chorych z cukrzycą typu 1 z zastosowaniem aparatu ultrasonograficznego Toshiba Nemio 17, głowicy liniowej PLM-805AT 8 MHz oraz dopplerowskiego systemu impulsowego. Wykazano znamienny statystycznie wzrost współczynnika oporu RI w grupie osób chorych na cukrzycę typu 1 oraz istotne statystycznie dodatnie korelacje pomiędzy szerokością a długością gruczołów, prędkością późnorozkurczową a długością gruczołu, prędkością późnorozkurczową a prędkością szczytowoskurczową, współczynnikiem oporu a prędkością szczytowoskurczową, ciśnieniem skurczowym a prędkością szczytowoskurczową, ciśnieniem skurczowym a prędkością późnorozkurczową, ciśnieniem rozkurczowym a prędkością szczytowoskurczową oraz ciśnieniem rozkurczowym a prędkością późnorozkurczową. Stwierdzony znamiennie statystycznie większy współczynnik oporu naczyniowego w tętnicach ślinianek podżuchwowych u osób chorych na cukrzycę typu 1 może świadczyć o uszkodzeniu ścian naczyń krwionośnych (mikroangiopatii).

Key words: ultrasonography, salivary glands, diabetes

In the diagnostic imaging of the salivary glands diseases ultrasound plays a crucial part. Due to the non-invasiveness, wide availability and relatively low cost the ultrasound is often done in case of suspicion of the salivary glands diseases. Current development of ultrasound techniques allow for the early detection of pathology. The aim of this study was to evaluate the ultrasound image of the submandibular salivary glands in patients with type 1 diabetes (using ultrasound Toshiba Nemio 17, the straight-line head PLM-805AT and 8 MHz pulsed Doppler system). The statistically significant increase in the coefficient of resistance RI in patients with diabetes type 1 and statistically significant positive correlation between the width and length of the glands, diastolic velocity and the length of the gland, diastolic velocity and peak systolic velocity, drag coefficient and peak systolic velocity, systolic blood pressure and peak systolic velocity, systolic and diastolic velocity, diastolic blood pressure and peak systolic velocity and diastolic blood pressure and diastolic velocity were demonstrated. The observed statistically significantly higher rate of vascular resistance in the arteries of submandibular salivary glands in patients with type 1 diabetes may indicate damage to the walls of blood vessels (microangiopathy).

Ocena mikro CT złamanego i usuniętego implantu zęba

The μCT analysis of fractured and removed dental implant

Z Kliniki Chirurgii Twarzowo-Szczękowej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie: lek. dent. Wojciech Bekiesz, lek. dent. Maciej Michalak, lek. dent. Magdalena Paulina Jodłowska, lek. dent. Tomasz Piętka – specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej

Z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej: dr inż. Jakub Jaroszewicz, prof. nadzw. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski

Słowa kluczowe: implant zęba, złamanie, tomografia komputerowa

Celem pracy była porównawcza analiza mikro CT prawidłowo wgojonego i złamanego sześć lat po obciążeniu implantu oraz fabrycznie nowego implantu tego samego producenta. Analizie poddano strukturę stopu oraz średnicę i kształt obu implantów. Oceniono również śrubę łącznika.

Key words: dental implant, fracture, computer tomography

The aim of the following work was a comparative micro CT analysis, of a correctly osteointegrated Osteoplant implant, which had fractured 6 years after loading, and a similar one, brand-new implant from the same manufacturer. The structure of the metal alloy, diametre and shape of both implants were the characteristics that underwent the comparative analysis. Additionally also the screw of the abutment underwent evaluation.

Leczenie protetyczne pacjenta z rozszczepem pierwotnym i wtórnym podniebienia – opis przypadku

Prosthetic rehabilitation of patient with primary and secondary cleft palate – a case report

Z Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: lek. dent. Agnieszka Nowicka – asystent

Z Poradni Protetyki i Implantologii Stomatologicznej Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego: lek. dent. Izabela Wałejko – rezydent; kierownik: dr hab. n. med. Zdzisław Bereznowski – profesor nadzwyczajny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Słowa kluczowe: rozszczep podniebienia, leczenie protetyczne, zespół Klippla-Feila

W pracy przedstawiono sposób rehabilitacji protetycznej pacjenta z rozszczepem podniebienia pierwotnego i wtórnego za pomocą mostu protetycznego.

Key words: cleft palate, prosthetic treatment, Klippel-Feil syndrome

The article illustrates prosthetic rehabilitation of patient with primary and secondary cleft palate with fixed prosthesis.

Leczenie nieprawidłowości morfologicznych bocznych siekaczy górnych – opis przypadku

Treatment of morphological abnormalities of the upper lateral incisors – a case report

Z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Koladent” w Krośnie: lek. dent. Michał Lubaś

Słowa kluczowe: wady rozwojowe zębów, licówki dentystyczne, wiązanie materiałów dentystycznych

Zaburzenia rozwojowe zębów stałych objawiają się m.in. brakiem zawiązków, zębów nadliczbowych oraz nieprawidłowościami kształtu i budowy anatomicznej. Zaburzenia liczby i budowy dotyczą najczęściej siekaczy górnych bocznych. W pracy przedstawiono sposób leczenia u dorosłej pacjentki nieprawidłowej budowy takich zębów z zastosowaniem licówek porcelanowych napalanych na masę formierską.

Key words: tooth abnormalities, dental veneers, dental bonding

Developmental disorders of the permanent teeth manifest themselves as the lack of buds, supernumerary teeth, and the irregularities of shape and anatomy. Quantitative and construction disorders mostly concern upper lateral incisors. In the paper a method of treating abnormal shape of such teeth in the adult patient with feldspathic porcelain veneers fired over the refractory dies, were presented.

Nadziąślak szczelinowaty jako złożony problem periodontologiczno-protetyczny

Epulis fissuratum as a complex periodontal-prosthetic problem

Z Katedry i Zakładu Periodontologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: lek. dent. Aleksandra Jagnicka – doktorant, lek. stom. Monika Nastaj – asystent, dr n. med. Marta Kusa-Podkańska – asystent, prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska-Miszczuk – kierownik

Słowa kluczowe: nadziąślak szczelinowaty, fałdy włókniste, zmiany rozrostowe błony śluzowej, protezy ruchome, jama ustna

W pracy przedstawiono etiologię, objawy oraz sposoby leczenia nadziąślaka szczelinowatego z uwzględnieniem aspektu periodontologicznego i protetycznego.

Key words: epulis fissuratum, flabby ridges, hypertrophical changes of oral mucosa, removable dentures, oral cavity

In the paper the etiology, symptoms and methods of treatment of epulis fissuratum taking into account periodontal and prothetic aspects, were presented.

Opieka stomatologiczna w czasie ciąży

Oral health care during pregnancy

Z Samodzielnej Pracowni Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: dr n. med. Beata Petkowicz – kierownik, dr n. med. Maja Waremko-Fałdyga, dr n. med. Marlena Pedowska, dr n. med. Joanna Hopkała, lek. dent. Przemysław Krzaczek

Słowa kluczowe: zmiany fizjologiczne w czasie ciąży, stan jamy ustnej u kobiet ciężarnych

Ciąża, inaczej brzemienność (łac. graviditas), to szczególny pod każdym względem okres w życiu kobiety, czas związany z szeregiem przemian fizjologicznych. W trakcie tych dziewięciu miesięcy dbanie o stan zdrowia całego organizmu, w tym również o zdrowie jamy ustnej, powinno być sprawą nadrzędną. Przyszła matka musi być świadoma, jak ważne są higiena jamy ustnej i wizyty kontrolne u lekarza dentysty – przed zajściem w ciążę i w czasie jej trwania. Stan zdrowia zębów, przyzębia i błon śluzowych jamy ustnej ma ogromny wpływ na dobrostan rozwijającego się dziecka (np. masę urodzeniową), a także termin porodu.

Key words: physiological changes during pregnancy, the oral health of pregnant women

Pregnancy is a special period of time in woman’s life. There are lots of physiological systemic changes. The oral health during nine months should be considered the most important thing. An expectant mother must be aware of the fact how the oral hygiene and control visit in dental surgery are important before and during her pregnancy. Good condition of teeth, periodontal tissues and the oral mucous membranes has a essential impact on wellness of developing child (eg. weight of birth) and the term of the labour.

Liszaj płaski – etiologia, objawy kliniczne i leczenie – przegląd piśmiennictwa

Oral lichen planus – etiology, clinical symptoms and treatment – a literature review

Z Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: dr n. med. Jan Kowalski – adiunkt; kierownik: prof. dr hab. n. med. Renata Górska

Słowa kluczowe: liszaj płaski, etiologia, objawy, leczenie

Liszaj płaski jest często spotykaną chorobą błony śluzowej jamy ustnej. Etiologia tego schorzenia pozostaje niewyjaśniona. W pracy przedstawiono obowiązujące hipotezy inicjacji procesu chorobowego, opis objawów klinicznych oraz stosowane strategie lecznicze.

Key words: lichen planus, etiology, symptoms, treatment

Lichen planus is a relatively frequently observed disease of the oral mucosa. Etiology of this disease is still not elucidated. The paper presents up-to-date hypotheses regarding the onset of disease, the description of clinical symptoms and treatment strategies being in use.

Odwrotny łuk utility i miniproca bródkowa według Langlade’a – opis budowy i działania aparatu

Reciprocal arch and mini-chin cup (RMCC) appliance – depiction of structure and working

Z Centrum Dentystyczno-Ortodontycznego „Ortho.pl” we Wrocławiu: lek. dent. Justyna Warmuz, lek. dent. Piotr Puszkiel

Słowa kluczowe: leczenie ortodontyczne, tyłozgryz, I klasa szkieletowa

W pracy przedstawiono zastosowanie odwrotnego łuku utility i miniprocy bródkowej dr Michela Langlade’a. Aparat zbudowany jest z odwrotnego łuku szczękowego, umieszczonego pod górną wargą, oraz miniprocy wprowadzanej do bocznych rurek odwrotnego łuku utility i opartej na brodzie. Działanie aparatu wzmacniają wyciągi elastyczne II klasy, które powinny być noszone przez całą dobę. Stosowanie przez pacjenta miniprocy w domu ułatwia i przyspiesza korektę wad klasy II.

Key words: orthodontic treatment, class II mallocclusion, skeletal class I

In this paper the Langlade reciprocal arch and mini chin cup were described. The appliance consist of maxillary reciprocal arch seated under upper lip and mini chin cup inserted into the head gear tubes on the reciprocal arch, rested on the chin. Activity of the appliance is intensified by class II elastics which should be worn 24 hours per day. Using the mini chin cup at home simplify and speeding-up class II malocclusion corrections.

Porównanie zachowań prozdrowotnych w zakresie jamy ustnej wśród kobiet i mężczyzn w wieku 20-30 lat

Comparing heath behaviors in oral cavity of women and men aged 20-30

Z Gabinetu Stomatologicznego „Happy Smile” w Kocku: lek. dent. Justyna Pietrak, lek. dent. Monika Maślanko, lek. dent. Karolina Wilczyńska

Słowa kluczowe: higiena jamy ustnej, mężczyźni, kobiety

Powszechnie uważa się, że płeć żeńska więcej czasu i uwagi poświęca dbałości o swoje ciało – zarówno w wymiarze estetycznym, jak i prozdrowotnym. Odpowiednia higiena jamy ustnej znacząco wpływa na jedno i drugie. Badanie ankietowe przeprowadzono wśród kobiet i mężczyzn w wieku 20-30 lat. Jego wyniki potwierdziły, iż istotnie większy odsetek kobiet niż mężczyzn szczotkuje zęby tak, jak jest to zalecane, czyli dwa razy dziennie lub częściej. Kobiety także znacznie częściej stosują wykałaczkę dentystyczną do oczyszczania przestrzeni międzyzębowych oraz kontrolują stan jamy ustnej – zgłaszając się na regularne wizyty u dentysty. Ponad połowa respondentów – zarówno kobiet (51,61%), jak i mężczyzn (63,23%), przyznała, że korzysta z nici dentystycznej podczas codziennych zabiegów higienicznych w obrębie jamy ustnej. Stwierdzono, że nawyki higieniczne zwłaszcza wśród młodych mężczyzn są niesatysfakcjonujące i wymagają poprawy.

Key words: oral hygiene, men, women

Generally is believed that female gave more time and attention for care of their body – both in esthetic and pro-health context. The proper oral hygiene affects on first and second significantly. A survey has been carried among female and male age 20 to 30 years. The results confirmed that significantly more percentage of female than male clean their teeth two times a day or moreaccording to dentists’ recommendation. Also significantly more women that men use toothpicks to clean interdental spaces and also control their teeth in a dental office more frequently. Above 50% of respondents – both women (51,61%) and men (63,23%) use dental floss every day for their oral care. It was stated that dental care habits are not sufficient especially among young men and they require improvement.