Stomatologia Współczesna Suplement 1/2003

Stomatologia Współczesna

Suplement 1/2003

Skuteczność wybielania zębów preparatem llluminé 15% – badania in vitro
The in vitro assessment of llluminé 15% tooth bleaching gel by use of spectrophotometer

lek. stom. Konrad Małkiewicz, studia doktoranckie w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie. Opiekun naukowy doktoranta: dr hab. n. med. Elżbieta Jodkowska
dr hab. n. med. Elżbieta Jodkowska, Zakład Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie

Słowa kluczowe: wybielanie zębów, kolor, analiza spektralna, badania in vitro

Zęby trzonowe wolne od próchnicy poddano wybielaniu preparatem llluminé (firmy De Trey) opartym na 15% nadtlenku mocznika. Zęby trzonowe przechowywano w roztworze soli fizjologicznej z dodatkiem tymolu w temperaturze 37°C. W celu uzyskania płaskiego obszaru o średnicy 3 mm szkliwo na powierzchniach policzkowych zębów wygładzono za pomocą drobnoziarnistego wiertła z nasypem diamentowym, a następnie wypolerowano za pomocą gumek profilaktycznych. Żel wybielający nanoszono na badane powierzchnie zębów i pozostawiano go tam na 2 godziny, a następnie spłukiwano wodą destylowaną. Pomiędzy aplikacjami żelu zęby przechowywano w roztworze soli fizjologicznej w temperaturze 37°C. Wybielanie powtarzano 14-krotnie w jednodniowych odstępach. Przed rozpoczęciem wybielania oraz po każdej aplikacji preparatu llluminé dokonywano pomiarów parametrów koloru na powierzchniach policzkowych badanych zębów w układzie L*a*b* przy użyciu spektrofotometru Spectrolino firmy Gretag Macbeth. Uzyskane wartości poddano analizie statystycznej. Stwierdzono istotną zmianę koloru zębów, szczególnie zwiększenie ich jasności. Obserwowane zmiany barwy dotyczyły zakresów zieleń-czerwień oraz niebieski-żółty.

Key words: tooth bleaching, color, spectral analysis, in vitro investigation

The llluminé (DeTrey) bleaching gel, based on 10% carbamide peroxide, was used in the group of 27 extracted molars. The teeth were cleaned with brushes and cured in 0,9% NaCI solution with preservatives adding. The flat surfaces, 3 mm wide were prepared on buccal walls of examined teetl by using dental burns and polishing Instruments. They were covered VivaStyle bleaching gel for 2 hours, then rinsed with water and stored buffer salt. The process was repeated for fourteen 2-hour bleaching sessions. Before starting experiment and than after each session the color of buccal surfaces of examined molars was analyzed in the L*a*b* color space by use spectrophotometer (Spectrolino, Gretag Macbeth) The increase of lightness and changing of color were observed.

Zastosowanie leku roślinnego w leczeniu zakażeń odzębowych
The use of herbal drug in the treatment of dental infections

dr n. med. Anna Szyszkowska, adiunkt Katedry i Kliniki Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej AM w Lublinie

Słowa kluczowe: lek roślinny, zakażenia odzębowe, zapalenia jamy ustnej

Nadmierne i często nieuzasadnione stosowanie antybiotyków (antybiotykoterapia empiryczna) w zakażeniach odzębowych inspiruje do poszukiwania innych niż chemioterapeutyki leków pochodzenia naturalnego o działaniu leczniczym. W pracy przedstawiono ocenę efektów klinicznych leczenia mieszanką ziołową (zgłoszenie patentowe) 143 pacjentów z objawami zapalenia w obrębie jamy ustnej, głównie w zakażeniach zębopochodnych. Stwierdzono, że lek naturalny skutecznie wspomaga leczenie i w wielu przypadkach może zastąpić antybiotyki w terapii zapaleń w obrębie jamy ustnej.

Key words: 
herbal drug, dental infections, inflammatory diseases of oral cavity

According to the literature overuse of the antibiotics in the treatment of dental infections is suggested. In this study, the clinical effectiveness of herbal drug (mixture of four herbs) was patent assessed in 143 patients suffering from dental inflammatory processes in the oral cavity. The effect of this treatment was satisfactory. We can conclude that herbal drug can be a good alternative to antibiotics in case of dental infections.

Mechanizm adhezji glassjonomerów
Adhesion with glass-ionomer

prof. Graham J. Mount, Uniwersytet w Adelajdzie, Australia

Jedną z podstawowych różnic między glassjonomerami i kompozytami jest mechanizm adhezji do tkanek zęba. Kompozyty łączą się ze szkliwem i zębiną poprzez mikromechaniczne retencje, natomiast glassjonomery wytwarzają silne chemiczne połączenia z tkankami. Ten rodzaj adhezji dokonuje się poprzez bioaktywne działanie kwasu poliakrylowego promującego wymianę jonów między materiałem wypełnienia a strukturą tkanki.

Autogenne osocze bogatopłytkowe w chirurgii szczękowo-twarzowej
Autologous platelet-rich plasma in maxillofacial surgery

lek. Mirosław Kulewicz, starszy asystent w Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

Słowa kluczowe: czynniki wzrostu, rekonstrukcja kości, regeneracja kości

Otrzymywane w procesie wirowania krwi pacjenta osocze bogatopłytkowe jest autogennym ?ródłem czynników wzrostu. Czynniki wzrostu zawarte w PRP regulują kluczowe komórkowe procesy, takie jak mitogeneza, chemotaksja, komórkowe różnicowanie i metabolizm. Użycie PRP przyspiesza blisko dwukrotnie proces dojrzewania kości, jak też wywołuje powstawanie jej gęstszego beleczkowania.
Stosowanie PRP pozwala osiągnąć lepsze wyniki kliniczne w rekonstrukcji żuchwy, zabiegu podniesienia zatoki szczękowej, rekonstrukcji tkanek przyzębia, odbudowy wyrostka zębodołowego oraz osteointegracji implantu.

Key words: growth factors, bone reconstruction, bone regeneration

Platelet-rich plasma (PRP) is an autologous source for growth factors obtained from a sample of patients blood setting via different centrifugation processes. The growth factors found in PRP regulate key cellular processes, such as mitogenesis, chemotaxis, and cell differentiation and metabolism. The PRP offers up to a 2-times increase in the maturation rate and substantially greater density of bone graft procedure.
The application of PRP has the ability to enhance procedures such as mandibular reconstruction, sinus lift procedures, periodontal soft and hard tissue surgical procedures, ridge augmentation, and improvement of dental implant osseous integration.

ITI Dental Implant System – nowe możliwości odbudowy braków zębowych w obrębie szczęki

lek. stom Michał Wojtkiewicz, spec. chirurg szczękowy

W „Stomatologii Współczesnej” nr 1/2003 ukazał się artykuł przedstawiający, w bardzo dużym skrócie, historię i ideę szwajcarskiego systemu implantologicznego produkowanego od prawie 28 lat przez firmę Instytut Straumann AG – ITI Dental Implant System. W obecnej publikacji nieco szerzej o tym systemie.

Dwa przypadki implantoprotetycznego leczenia pojedynczych braków zębowych w szczęce
Two cases of the implantoprosthetic treatment of single tooth loss in maxilla

dr n. med. Włodzimierz Więckiewicz, Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej AM we Wrocławiu
dr n. med. Jan Wnukiewicz, Katedra i Zakład Chirurgii Szczękowo-Twarzowej AM we Wrocławiu
dr n. med. Dobrochna Zeńczak-Więckiewicz, Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej AM we Wrocławiu

Słowa kluczowe: wszczepy śródkostne, rehabilitacja protetyczna

Autorzy w swej pracy podają sposób chirurgiczno -protetycznego leczenia pojedynczych braków zębów w odcinku przednim szczęki z zastosowaniem wszczepów śródkostnych. W dalszej części opisują dwa przypadki osób leczonych, u których wprowadzono wszczepy i wykonano suprakonstrukcję protetyczną. Uzyskano dobry efekt funkcjonalny i estetyczny leczenia. To przemawia za szerszą możliwością takiego postępowania w przypadku pojedynczych braków zębowych.

Key words: intraosseous implants, prosthetic rehabilitation

The authors described the surgical-prosthetic treatment of single tooth ląck in the anterior region of the maxilla, with thread intraosseus implants. In the second part they describe two patients treated with the implants and prosthetic supraconstruction. A good esthetic and functional results were obtained.

Badanie gęstości kości wyrostka zębodołowego w okolicy wszczepów za pomocą radiografii cyfrowej Digora – doniesienie wstępne
Evaluation of alveolar bone density in implants region using digital radiography Digora – a preliminary report

dr hab. n. med. Teresa Matthews-Brzozowska, kierownik Katedry i Zakładu Ortodoncji AM we Wrocławiu, samodzielny pracownik naukowy Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii AM
lek. stom. Marcin Mikulewicz, asystent Katedry i Zakładu Ortodoncji AM im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Słowa kluczowe:
densytometria
gęstość kości
wszczepy Osteoplant
radiografia cyfrowa Digora

W pracy oceniono gęstość kości wyrostka zębodołowego wokół wszczepu, samych wszczepów oraz szkliwa zębów systemem radiografii cyfrowej Digora. Materiał badawczy stanowiły komplety zdjęć ortopantomograficznych (OPG) pacjentów, u których były wykonane zabiegi implantacji wszczepów systemu Osteoplant. Zdjęcia ortopantomograficzne analizowano systemem Digora firmy Sordex. Uzyskano zróżnicowane wyniki wartości pomiarów gęstości kości wyrostka zębodołowego, powierzchni implantu oraz zębów.

Key words:
densytometry
bone density
implants Osteoplant
digital radiography Digora

The purpose of this study was evaluation of density of alveolar bone around implants, implants and teeth enamel using subtraction digital radiography Digora. Six sets of patients radiographs, who had earlier Osteoplant implantation were evaluated. Orthopanthomograms were scanned and analyzed by Digora, Sordex.
Set of different density values of alveolar bone, implants surface and tooth were received.
Porównanie dwóch metod laserowej redukcji ilości bakterii w kieszonkach patologicznych u pacjentów z chorobą przyzębia dorosłych – doniesienia wstępne
Comparison of two methods of laser reduction of periodontal pocket bacteria in patients with adult periodontitis – a preliminary report

dr n. med. Róża Peterson-Jęckowska, Zakład Periodontologii i Chorób Błony ?luzowej Jamy Ustnej UM w Łodzi
lek. stom. Anna Wolf-Smentek, Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej PŁ
dr n. med. Grażyna Woch, Zakład Mikrobiologii Klinicznej Instytutu CZMP w Łodzi

Słowa kluczowe:
choroby przyzębia
kieszonki dziąsłowe
flora bakteryjna kieszonki dziąsłowej
laser

W pracy przedstawiono ocenę skuteczności redukcji bakterii beztlenowych w kieszonkach dziąsłowych metodą kiretażu laserowego oraz fotodynamiczną.
Lepszy efekt redukcji flory bakterii beztlenowych w kieszonce dziąsłowej uzyskano stosując metodę kiretażu laserowego przy użyciu lasera półprzewodnikowego dużej mocy w porównaniu z metodą fotodynamicz.

Key words:
periodontal diseases
periodontal pockets
bacterial flora
laser

The evaluation of two methods of reduction of periodontal pocket anaerobic bacteria using the laser curettage and the photodynamic method was presented in the study. The reduction of bacteria by means of the laser curettage with a high power semiconducting laser was more efficient as compared to the photodynamic method.
Możliwości zastosowania lasera biostymulacyjnego w leczeniu zapaleń tkanek okołowierzchołkowych
Possibility of the use of biostimulatory laser in the treatment of inflammation the periapical tissues

lek. stom. Anna Maria Kowalska, samodzielna praktyka stomatologiczna, doktorant w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej ?AM

Słowa kluczowe:
laseroterapia biostymulacyjna
przewlekłe zapalenia tkanek okołowierzchołkowych
ostre zapalenia tkanek okołowierzchołkowych

Uwzględniając mechanizm oddziaływania promieniowania laserowego niskiej mocy na układy żywe, w pracy ukazano celowość stosowania biostymulacji laserowej jako uzupełnienia leczenia zachowawczego w przypadkach ostrego oraz przewlekłego zapalenia tkanek okołowierzchołkowych.

Key words:
biostimulation laserotherapy
chronic inflammation of periapical
tissue
acute inflammation of periapical
tissue

Bearing in mind the mechanism of the action of Iow-power lasers on living systems, the aptness of using laserbiostimulation as an adjunct to conservative treatment in cases of acute and chronic inflammation of the periapical tissues were discussed.
Konfokalna laserowa mikroskopia skaningowa -nowa metoda obrazowania w stomatologii
Confocal laser scanning microscopy -a new visualization method in dentistry

lek. stom. Małgorzata Kacprzak, asystent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie

Słowa kluczowe:
konfokalna laserowa mikroskopia skaningowa
obrazowanie

Na podstawie piśmiennictwa przedstawiono zasady działania i możliwości zastosowania konfokalnej laserowej mikroskopii skaningowej w stomatologii.

Key words:
confocal laser scanning microscopy
visualization

A review has been made of the International literature concerning confocal laser scanning microscopy, describing its functioning and possible applications in dentistry.