Stomatologia Współczesna Suplement 1/2007

Stomatologia Współczesna

Suplement 1/2007

Ocena skuteczności zastosowania autogennego przeszczepu koncentratu płytek krwi w leczeniu chirurgicznym choroby przyzębia
Evaluation of efficacy of autogenous platelet–rich plasma transplantation in surgical treatment of periodontal disease

Z Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia IS AM w Warszawie
lek. stom. Marcin Kacprzak

Słowa kluczowe: 
choroba przyzębia, masa płytkowa, leczenie chirurgiczne

W pracy przedstawiono podstawy fizjologiczne przyspieszenia procesu regeneracji przy użyciu masy bogatopłytkowej oraz wyniki badań własnych porównujących skuteczność chirurgicznego leczenia regeneracyjnego przyzębia z metodą polegającą na dodatkowym zastosowaniu PRP.

Key words: periodontitis, platelet–rich plasma, surgical treatment

The paper presents physiological basics of regeneration process using platelet rich plasma and results of own study comparing efficacy of periodontal regenerative surgery and mentioned method enriched with PRP usage.

Wpływ wybranych czynników na retencję standardowych wkładów koronowo-korzeniowych

The influence of selected factors on retentive strength of prefabricated posts

Z Katedry Protetyki Stomatologicznej IS AM w Warszawie

lek. stom. Magdalena Tańska

lek stom. Marcin Kabani

Z Instytutu Mechaniki i Konstrukcji Politechniki Warszawskiej

mgr. inż. Henryk Gołaszewski

Słowa kluczowe: standardowe wkłady koronowo-korzeniowe, retencja wkładów, cementy dentystyczne, endometazon

Key words: standard posts, posts` retention, dental cements, endomethasone

Celem pracy było określenie i porównanie wytrzymałości na ścianie cementów fosforanowego i kompomerowego, użytych do zamocowania standardowych wkładów koronowo-korzeniowych. Analizowano także wpływ endometazonu z eugenolem na retencję zacementowanych wkładów oraz wytrzymałość na odrywanie kompozytu od powierzchni nośnej korzenia zęba. Do badań wykorzystano 31 korzeni zębów jednokorzeniowych (25 z nich posłużyło do określenia wytrzymałości na ścinanie cementów, pozostałe 6 wykorzystano do badania wytrzymałości na odrywanie kompozytu od zębiny). Wyższe średnie wytrzymałości na ścinanie uzyskano dla cementu kompomerowego. Potwierdzono też wpływ eugenolu na zaburzenie polimeryzacji tego cementu. Kompozytowa odbudowa części koronowej wpływa na zwiększenie recenzji kompleksu wkład-korona.

The aim of the study was to assess the shear strenght of phosphate and compomer cements during pull-out testing of standard posts. The effect of endomethasone and eugenol on the post retention and tearing off composite from flat dentine surface were analysed. 31 roots were uset to the research (25 of them were used to determine shear strength of cements, 6 remaining teeth were used to determine the strength of tearing off composite from dentine). Higher mean values of shear strength were obtained for compomer cement. The presence of endomethasone with eugenol in the root canal affects setting and hardening of compomer cement. Restoring the crown on standard post with the use of flat dentine surface, positive and long-lasting results are expacted.

Wybrane problemy stomatologiczne pacjentów poddanych terapii przeciwnowotworowej na podstawie klasyfikacji CTCAE v3.0. Cześć I
Dental complications in patients undergoing antineoplastic therapy considering CTCAE v3.0. Part I

Z Zakładu Patologii Jamy Ustnej IP–CZD w Warszawie
lek. stom. Marta Daszkiewicz

Z Kliniki Neurochirurgii IP–CZD w Warszawie
dr n. med. Paweł Daszkiewicz
dr n. med. Wojciech Kowalczyk – praktyka prywatna: gabinet stomatologiczny w Warszawie

Z Kliniki Onkologii IP–CZD w Warszawie
dr n. med. Bożena Bagińska-Dembowska
prof. dr hab. n. med. Danuta Perek – kierownik Kliniki

Słowa kluczowe: CTCAE v3.0, chemioterapia, radioterapia, zapalenie błony śluzowej jamy ustej, zapalenie dziąseł, kserostomia, zaburzenie smaku

Na podstawie piśmiennictwa, klasyfikacji CTCAE v3.0 i własnych doświadczeń klinicznych przedstawiono zmiany patologiczne w jamie ustnej o charakterze mucositis, gingivitis, kserostomii i zaburzeń smaku (dysgeusia), występujące u pacjentów poddanych terapii przeciwnowotworowej. Opisano stosowane obecnie metody terapeutyczne, wskazując jednocześnie na konieczność objęcia tej grupy pacjentów stałą opieką stomatologiczną.

Key words: 
CTCAE v3.0, chemotherapy, radiotherapy, mucositis, gingivitis, xerostomy, dysgeusia

Based on current literature, CTCAE v3.0 classification and our own clinical experience, disorders of oral cavity as mucositis, xerostomy, and dysgeusia encountered in patients undergoing antineoplastic treatment are presented. Treatment modalities of such disorders are described indicating the need for special, systematic, intensive dental care in these patients.

Nadwrażliwość zębiny – etiologia i leczenie
Dentine hypersensitivity – etiology and treatment

lek. stom. Adam Sadkowski

Słowa kluczowe: 
nadwrażliwość zębiny, kanaliki zębinowe, etiologia, leczenie, VivaSens preparat

Nadwrażliwość zębiny jest coraz częstszą przyczyną zgłaszania się pacjentów do gabinetu stomatologicznego. Jak podaje piśmiennictwo, liczba osób dotkniętych tym schorzeniem wynosi od 5 do 57%. Jako główne czynniki wywołujące nadwrażliwość uważa się stres, nieprawidłowe odżywianie oraz brak lub nieodpowiednią higienę jamy ustnej.

Key words: dentine hypersensitivity, dentinal tubules, etiology, treatment, VivaSens agent

Niskie dawki w badaniach rtg
Minimal X–ray doses

Z Pracowni radiologii stomatologicznej NZOZ Prima–Dent
Piotr Błahuta – st. technik elektroradiologii, inspektor ochrony radiologicznej
lek. dent. Przemysław Uliasz – specjalista medycyny społecznej, inspektor ochrony radiologicznej, kierownik

W wydawnictwach naukowych jest zamieszczonych wiele artykułów dotyczących dawek promieniowania we współczesnej radiologii. Szkodliwe dla zdrowia skutki ostrego napromieniowania są dobrze udokumentowane, natomiast dawki małe w ochronie radiologicznej nadal stanowią duży problem i wymagają rzetelnego zbadania.

Postępowanie z pacjentami ze stanem zapalnym w jamie ustnej
Oral inflammation and patient management

Słowa kluczowe: stan zapalny jamy ustnej, postępowanie z pacjentem, indywidualny plan leczenia

Skutki stanu zapalnego w jamie ustnej nie ograniczają się tylko do jej zdrowia (Williams 1990). Na przykład choroby przyzębia mogą zwiększać ryzyko pojawienia się chorób układu sercowo–naczyniowego (Williams 2005, Grossi 2005), oddechowego (Scannapieco 2005), osteoporozy (Krall 2005), porodów przedwczesnych i niskiej masy urodzeniowej dziecka (Williams 1990), mogą też przyspieszać postęp cukrzycy (Ryan 2005). Z tego względu ważne jest właściwe postępowanie w stanach zapalnych jamy ustnej nie tylko w celu zachowania jej zdrowia, ale także aby utrzymać ogólne zdrowie pacjentów.

Key words: 
oral inflammation, patient management, individualized treatment plan

The effects of oral inflammation are not limited to oral health (Williams 1990). For example, periodontal disease may increase the risk for cardiovascular disease (Williams 2005, Grossi 2005), respiratory diseases (Scannapieco 2005), osteoporosis (Krall 2005), preterm delivery and low birth weight newborns (Williams 1990) it can also accelerate the progression of diabetes (Ryan 2005). In this respect, it is critical to manage oral inflammation not only for oral health, but also to maintain me general health of patients.