Stomatologia Współczesna Suplement 2/2003

Stomatologia Współczesna

Suplement 2/2003

Adaptacja brzeżna wypełnień wykonanych metodą kanapki konwencjonalnej oraz uproszczonej z zastosowaniem glassionomerowego systemu łączącego Fuji Bond LC (GC) – badania laboratoryjne
Marginal adaptation of the restorations made with the corventional sandwich technique and simplified sandwich technique with the glassionomer bonding system Fuji Bond LC (GC) – laboratory irvestigation

lek. stom. Krzysztof Gończowski, asystent w Zakładzie Propedeutyki Stomatologii Zachowawczej, IS CM UJ
doc. dr hab. Jerzy Krupiński, kierownik Zakładu Propedeutyki Stomatologii Zachowawczej, IS CM UJ

Słowa kluczowe: adaptacja brzeżna, metoda kanapkowa, glassionomerowy system łączący

Celem pracy było zbadanie adaptacji brzeżnej wypełnień. Badanie przeprowadzono na usuniętych 60 ludzkich zębach bocznych (3 grupy po 20 próbek). Do wykonania wypełnień zastosowano: cement glassionomerowy Fuji IX (GC), cement glassionomerowy zmodyfikowany żywicą Fuji II LC (GC), kompozyt mikrohybrydowy Charisma (Heraeus Kulzer) oraz glassionomerowy system łączący Fuji Bond LC (GC). W zębach wypreparowano ubytki II klasy Blacka, gdzie brzeg przydziąsłowy zawsze znajdował się w obrębie zębiny korzeniowej. Wypełnienia wykonano metodą kanapki konwencjonalnej (Fuji IX+Charisma) oraz
uproszczonej (Fuji Bond LC+Fuji II LC lub Fuji IX i Charisma). Tak przygotowane wypełnienia wypolerowano, poddano termocyklom i obserwowano pod mikroskopem optycznym przed oraz po zabarwieniu w 5% błękicie metylenowym. Adaptację brzeżną wypełnień określano za pomocą skali punktowej, gdzie obecność szczeliny w danym odcinku wypełnienia oznaczała wartość 1, a jej brak 0. wyniki zsumowano oraz poddano analizie statystycznej dokładnym testem Fishera (p<0,05). Badania laboratoryjne wykazały lepszą adaptację brzeżną wypełnień w przypadku zastosowania metody kanapki uproszczonej otwartej w stosunku do metody klasycznej (wyniki istotne statystycznie). Różnice były szczególnie widoczne w okolicy przejścia cementu podkładowego w kompozyt, w okolicy ściany dodziąsłowej oraz w obrębie samego materiału podkładowego.

Key words: marginal adaptation, sandwich technique, glassionomer bonding system

The purpose of this in vitro study was to examine the marginal adaptation of the restorations. lnvestigation was performed on 60 extracted, human, lateral teeth (3 groups – 20 samples in each). Restorations were madę of: glassionomer cement Fuji IX (GC), resin modified glassionomer cement Fuji II LC (GC), classical micro-hybrid composite Charisma (Heraeus Kulzer) and glassionomer bonding system Fuji Bond LC (GC). Class II cavities were prepared in the teeth – the cervical border of the cavity was always located under the enamel-cementum junction. The restorations were madę in traditional open sandwich (Fuji IX+Charisma) and simplified (Fuji Bond LC+ Fuji IX or Fuji II LC+Charisma) method. Next the fillings were polished, thermocycled and analyzed under light microscopy before and after the usage of the 5% methylen blue as a dye. The marginal adaptation was measured with the special scale, where the presence of the it was marked as a 1 and the ląck of the crevice was marked as a 0. The results were calculated and the statistical analysis was made with the exact Fisher`s test (p<0,05). The laboratory evaluation revealed better marginal adaptation when the simplified open sandwich method was used in comparison with the conventional method (the results were statistically significant). The main differences were observed in the region of glassionomer-composite junction, gingival wall and inside the glassionomer cement.

Aktywność biologiczna glassjonomerów (szkłojonomerów)

prof. Graham J. Mount. Uniwersytet w Adelajdzie, Australia
dr H. Ngo, Uniwersytet w Adelajdzie, Australia

Od czasu wprowadzenia do praktyki klinicznej pierwszych glassjonomerów, tj. od 1976 roku, było wiadomo, że wykazują one pewien stopień aktywności biologicznej ze względu na długotrwałe uwalnianie jonów fluoru, jak również wymianę jonów z tkanką podczas dokonywania się adhezji chemicznej. W pó?niejszym czasie odkryto dodatkowe zalety tych materiałów, wynikające z uwalniania innych jonów, które biorą również udział w remineralizacji zmienionych próchnicą tkanek zęba. Ujawniło to, że mamy do czynienia z kategorią materiałów, które są czymś więcej niż tylko wypełnieniem. ?adne z pozostałych materiałów do wypełnień nie wykazują działania bioaktywnego, spełniając jedynie funkcję odbudowy anatomi zęba.

Współcześnie stosowane lampy polimeryzacyjne – przegląd piśmiennictwa
Light curing units used in the modern dentistry – the review of the literature

lek. stom. Konrad Małkiewicz, Studia Doktoranckie w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie
dr hab. n. med. Elżbieta Jodkowska, Zakład Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie


Słowa kluczowe: 
lampy halogenowe, lampy plazmowe, lampy diodowe, lasery argonowe, polimeryzacja materiałów kompozytowych

W pracy przedstawiono zebrane na podstawie piśmiennictwa informacje na temat podstawowych ?ródeł światła stosowanych w stomatologuii do polimeryzacji materiałów złożonych. Obecnie stosowane lampy polimeryzacyjne możemy podzielić na halogenowe, plazmowe, diodowe i rzadziej używane lasery argonowe. Każda z tych grup ma charakterystyczne właściwości dotyczące jakości emitowanego światła, warunkującej poprawny przebieg utwardzania materiału złożonego. W artykule opisano zalety i wady urządzeń reprezentujących wyżej wymienione grupy.

Key words: 
halogen light curing units, plasma light curing units, LED curing units, argon laser, polimerization of composites

The aim of the review was to present the information about possible sources of light used in the conservative dentistry for polymerization of dental composite materials, on the base of the available literature. These lamps presently used in dentistry are the halogen lamps, plasma lamps, diode based (LED) ones and rarely used argon lasers. Ali these devices have the characteristic features related to the quality of the emitted light and those are the main condition of the proper polymerization of the light cure composites. The positives and negatives of the chosen lamps used for light-curing the composites have been presented in the article.

Wpływ nowoczesnych środków wybielających na mikrostrukturę szkliwa i zębiny w świetle piśmiennictwa
Effect of modern bleaching system on enamel and dentin microstructure in the light of literature

dr n. med. Agnieszka Mielczarek, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie
lek. stom. Anna Kwiatkowska, wykładowca w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie
dr n. med. Izabela Strużycka, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie


Słowa kluczowe: 
systemy wybielające, mikrostruktura szkliwa i zębiny, SEM, CLSM

Na podstawie piśmiennictwa zaprezentowano aktualny stan wiedzy na temat wpływu stosowania żeli wybielających na mikrostrukturę szkliwa i zębiny. W pracy uwzględniono badania nad nowym systemem wybielania, który wykorzystuje paski pokryte lepkim żelem zawierającym nadtlenek wodoru i jest przeznaczony do domowego stosowania.

Key words: bleaching systems, enamel and dentin microstructure, SEM, CLSM

On the base of literature known facts on the subject of the effects of whitening gels on enamel and dentin microstructure were presented. The results concerning study of the new system – special strips covered by bleaching gel for home use were described.

Cariogram – program komputerowy do oceny ryzyka próchnicy – opis i zastosowanie
Cariogram – the caries risk evaluation computer program – description, application

lek. stom. Michał Ganowicz, staż podyplomowy w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej AM w Warszawie

Słowa kluczowe: próchnica, Cariogram, czynniki ryzyka próchnicy

Celem pracy jest przedstawienie programu komputerowego „Cariogram”, wspomagającego lekarza stomatologa w ocenie ryzyka próchnicy u danego pacjenta. Zależności między szansą na uniknięcie nowych ubytków a czynnikami ryzyka wyrażono w programie za pomocą graficznego wykresu. Autorzy wykorzystali następujące czynniki wpływające na przebieg próchnicy: występowanie objawów próchnicy, choroby ogólnoustrojowe wpływające na próchnicę, dieta (skład i częstotliwość spożywania), obecność płytki nazębnej, występowanie bakterii Streptococcus mutans, fluoryzacja kontaktowa, ilość i zdolności buforowe śliny. „Cariogram” może mieć zastosowanie w praktyce klinicznej, edukacji i epidemiologii. Jest modelem, który w przejrzysty sposób obrazuje najważniejsze czynniki w procesach próchnicowych. Program wskazuje na potrzebę wykonania określonych zabiegów profilaktycznych u danego pacjenta.

Key words: caries, Cariogram, caries risk factors

The aim of this paper was to introduce to Polish dentists PC program- Cariogram. This software is a tool that assists at individual patient caries risk assessment. In Cariogram interactions between risk factors and actual chance to avoid new lesions are presented in graph form. Authors of Cariogram used following factors that influence at caries: caries experience, related general diseases, diet (contents and frequency), plaque amount, Mutans streptococci, fluoride use, saliva secretion and saliva buffer capacity. This software may be used in a clinical practice, education and epidemiology. It is a model that in an easy way can illustrate which factors are the most important in caries processes. Cariogram points at prophylactic needs in individual cases.

Zastosowanie kopolimeru kwasu polimlekowego i poliglikolowego w regeneracji ubytków śródkostnych
Use of Polyglicolic-Polylactic Co-Polymer in Intrabony Defects Regeneration

lek. stom. Mariusz Cięciara, dr hab. n. med. Leopold Wagner, docent WIM

Słowa kluczowe: kopolimer kwasu poliglikolowo-polimlekowego, ubytki kostne, regeneracja ubytków śródkostnych

W artykule opisano nowy materiał Fisiograft wyprodukowany na bazie kopolimeru kwasu poliglikolowo-polimlekowego, stosowanego do regeneracji ubytków śródkostnych w chirurgii stomatologicznej, szczękowo-twarzowej, periodontologii i implantologii.
Badania kliniczne i radiologiczne wykazały, że nowy biomateriał jest zgodny biologicznie, nie wywołuje alergii, nie działa cytotoksycznie, mutagennie i nie wywołuje odczynów zapalnych. Wykazano, że Fisiograft jest łatwy i wygodny w użyciu dzięki dostępności trzech różnych postaci (gąbki, proszku i żelu), które można łatwo dostosować do różnych przypadków klinicznych. Badania kliniczne i histologiczne dowodzą, że podczas gojenia materiał do odbudowy kości jest całkowicie zamieniany na nową ubeleczkowaną kość

Key words: polyglicolic-polylactic acids, co-polymer, bone defects, intrabony defects regeneration

In this article on the base of the literature new graft material Fisiograft based on polyglicolic – polylactic acids co-polymer used in intrabony defects regeneration in dental surgery, maxillofacial surgery, periodontology and implantology was presented. Clinical and radiographic study show that new biomaterial is biocompatible, non-allergenic, non-cytotoxic, non-mutagenic and did not produce an inflammatory response. It proved that Fisiograft is easy and comfortable to use thanks to tree various forms available (sponge, powder, gel) which adapt well to the various clinical cases. Clinical and histological study demonstrate that bone graft used in bone regeneration is totally replaced by new trabecular bone in healing phase.

Zastosowanie skalerów ultradźwiękowych w stomatologii
Usage of ultrasonic scaler in dentistry

dr n. med. Marcin Kubani, Katedra Protetyki Stomatologicznej IS AM w Warszawie
lek. stom. Małgorzata Grzelak, staż podyplomowy w Katedrze Protetyki Stomatologicznej IS AM w Warszawie

Słowa kluczowe: ultradźwięki, opracowanie kanału korzeniowego, skaler

Na podstawie piśmiennictwa przedstawiono aktualne poglądy dotyczące zastosowania urządzeń ultrad?więkowych w stomatologii oraz opisano metody ich działania. Porównano metodę ręcznej instrumentacji z metodą ultrad?więkową pod względem efektywności i szybkości pracy. Stwierdzono, iż skalery ultrad?więkowe ułatwiają pracę lekarza oraz pozwalają dotrzeć do miejsc niedostępnych dla narzędzi ręcznych.

Key words: ultrasounds, root canal preparation, scaler

Based on a review of the literature, current opinions regarding the use of ultrasonic instruments in dentistry and the principles of their action were discrabead. Ultrasonic and hand instruments were compared for their effectiveness and speed of working. The ultrasonic scalers make the task easier for the operator and there is possible to use them in places where hand instrumentation is impossible.

Kwas hialuronowy
Hyaluronian acid

lek. stom. Mariusz Cięciara
dr hab. n. med. Leopold Wagner, docent WIM

Słowa kluczowe: kwas hialuronowy
tkanka łączna
zapalenie dziąseł
zapalenie przyzębia

Choroby przyzębia są najczęstszą po próchnicy przyczyną utraty zębów. Dotyczą one wszystkich grup wiekowych: zarówno dzieci, jak i osób starszych – 90% populacji dorosłych, którzy doświadczają jej w różnych etapach swojego życia. Choroba może nawracać cyklicznie, jeśli nie jest leczona skutecznie i odpowiednio wcześnie. W najcięższych przypadkach, przy niedostatecznym utrzymaniu higieny, może ostatecznie doprowadzić do kompletnej degeneracji tkanki łącznej i utraty zębów.
Dotychczas stomatolodzy nie posiadali środków leczniczych do użycia miejscowego o odpowiednio szerokim zakresie zastosowań, które byłyby w pełni bezpieczne, zachęcały do leczenia i których pacjent mógłby zapobiegawczo używać w domu.

Key words: hyaluronic acid, connective tissue, gingivitis, periodontitis

Periodontal disease is the biggest reason for tooth extraction. The disease is present in all age ranges of the population from children to the elderly and 90% of the adult population experience gingivitis at some stage of their life. Hyaluronian acid eg. GENGIGEL® is a new, novel product which can very effectively help to reduce the connective tissue disease.

Opticor New – ocena kliniczna nowego światłoutwardzalnego materiału mikrohybrydowego firmy Spofa-Dental Group

Opracowała lek. stom. Wioletta Kwiecińska

W praktyce lekarze stomatolodzy potrzebują coraz częściej materiałów wszechstronnych i wytrzymałych. Te wymagania spełnia nowy na polskim rynku materiał firmy Spofa-Dental Group – Opticor New.

Różne rodzaje uzupełnień protetycznych na implantach Straumann ITI

Michał Wojtkiewicz, spec. chirurgii szczękowej

To już kolejna, trzecia w tym roku publikacja mająca przybliżyć lekarzom zainteresowanym implantologią możliwości wykorzystania implantów ITI Dental Implant System. Tym razem do celów odbudowy całkowitego braku zębów w obrębie żuchwy.