Stomatologia Współczesna Suplement 3/2002

Stomatologia Współczesna

Suplement 3/2002

Unieruchomienie rozchwianych zębów u pacjentów z chorobami przyzębia za pomocą szyn wykonanych z kompozytu wzmocnionego włóknami szklanymi
Fixing hypermobile teeth in patients with periodontal diseases using splints made of a fibre-reinforced composite material

dr n. med. Róża Peterson-Jęckowska, Zakład Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej i Przyzębia IS AM w Łodzi
lek. stom. Agata Stasiak, praktyka prywatna: Gabinet Stomatologiczny w Łęczycy

Słowa kluczowe: szyny z kompozytu wzmocnionego włóknami szklanymi, unieruchomienie zębów,
szyny AET

Praca przedstawia sposób unieruchomienia rozchwianych zębów za pomocą szyn wykonanych z kompozytu wzmocnionego włóknami szklanymi. Zawiera także krótki opis właściwości kompozytów wzmacnianych włóknami szklanymi oraz przykłady ich klinicznego zastosowania.

Key words: Fibre-reinforced composite splints, fixing hypermobile teeth, AET splints

The article presents a method of fixing hypermobile teeth using splints made of a fibre – reinforced composite (FRC). Different types of composites reinforced with glass fibres, and the possibilities of their clinical application in patients have been described.


Analiza spektralna zmian koloru zębów zachodzących pod wpływem ich wybielania preparatem VivaStyle

Spectral analysis of the colour changes occurring in teeth bleached with VivaStyle

lek. stom. Konrad Małkiewicz, studia doktoranckie w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie, opiekun naukowy doktoranta: dr hab. n. med. Elżbieta Jodkowska

Słowa kluczowe: wybielanie zębów, kolor, analiza spektralna

Grupę 22 zębów trzonowych wolnych od próchnicy poddano procedurze wybielania przy użyciu preparatu VivaStyle firmy Ivoclar Vivadent opartym na 10% nadtlenku mocznika. Zęby trzonowe przechowywano w fizjologicznym roztworze soli z dodatkiem tymolu w temperaturze 37°C. Szkliwo na powierzchniach policzkowych zębów wygładzono za pomocą drobnoziarnistego wiertła z nasypem diamentowym w celu uzyskania płaskiego obszaru o średnicy 3 mm, który wypolerowano używając gumek profilaktycznych. ?el nanoszono na badane powierzchnie zębów i pozostawiano go tam na 2 godziny, a następnie spłukiwano wodą destylowaną. Pomiędzy aplikacjami zęby przechowywano w fizjologicznym roztworze soli w temperaturze 37°C. Procedurę powtarzano 14-krotnie w jednodniowych odstępach. Przed rozpoczęciem wybielania oraz w 7. i 14. dniu badań dokonywano pomiarów parametrów koloru na powierzchniach policzkowych badanych zębów w układzie L*a*b* przy użyciu spektrofotometru Spectrolino firmy Gretag Macbeth. Uzyskane wartości poddano analizie statystycznej. Stwierdzono istotną zmianę koloru zębów, szczególnie w zakresie jasności (wzrost wartości L). Obserwowane zmiany barwy dotyczyły zakresów zieleń-czerwień oraz niebieski-żółć. Wartości układu L*a*b* dla badanych zębów porównano z wartościami uzyskanymi na podstawie analizy spektralnej poszczególnych próbek kolornika Chromascop.

Key words: 
tooth bleaching, color, spectral analysis

VivaStyle (Ivoclar-Vivadent), based on 10% carbamide peroxide, was used for bleaching a group of 22 molars. Extracted teeth were cleaned with brushes and cured in 0,9% NaCI solution with preservatives added. Fiat surfaces, 3 mm wide were prepared on the buccal walls of examined teeth by using dental burrs and polishing instruments. They were covered by VivaStyle bleaching gel for 2 hours, then rinsed with water and stored in buffer solution. The process was repeated for fourteen 2-hour bleaching sessions. Before starting the experiment and than after the 7th and 14th session, the colour of the buccal surfaces of the examined molars was analyzed in the L*a*b* colour space by using a spectrophotometer (Spectrolino, Gretag Macbeth). The increase of lightness and change of colour were observed. The L*a*b* values of the colour of the teeth were compared with results of spectral analysis of the samples in the Chromascope colour system.


Nowoczesna laseroterapia i laserodiagnostyka w procedurach stomatologicznych
Modern lasertherapy and laserdiagnostics in dental procedures

lek. stom. Justyna Stankiewicz, Gabinet Chorób Błon ?luzowych i Przyzębia IS CSK WAM w Warszawie
dr n. med. Ewa Iwanicka-Frankowska, Zakład Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie
dr n. med. Stanisław ?muda, Gabinet Chorób Błon ?luzowych i Przyzębia IS CSK WAM w Warszawie
lek. stom. Tomasz Kamut, Gabinet Chorób Błon ?luzowych i Przyzębia IS CSK WAM w Warszawie

Słowa kluczowe: lasery, procedury stomatologiczne

W pracy przedstawiono przegląd badań prowadzonych nad zastosowaniami laserów o różnej długości fali w wielu dziedzinach stomatologii. Badania te dotyczyły zarówno najczęściej używanych w Polsce laserów: CO2, Er: YAG i Nd: YAG, jak i innych, mało jeszcze u nas znanych. Ukazano także kierunki dalszego rozwoju laseroterapii i laserodiagnostyki.

Key words: lasers, dental procedures

The aim of this publication was to desrcibe studies on the use of various lasers in dentistry. Below are presented both the lasers most common used in Poland, such as the CO2, Er:YAG, Nd:YAG lasers and others less well-known. The future direction for the use of lasers in therapy and diagnosis have been described.

Nowa metoda odbudowy atroficznego wyrostka zębodołowego
The new method of reconstruction of athrophic alveolar process

lek. med. Mirosław Kulewicz, starszy asystent w Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
prof. dr hab. Zofia Dudkiewicz, kierownik Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
lek. stom. Dorota Cudziło, starszy asystent w Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
lek. stom. Konrad Małkiewicz, Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

Słowa kluczowe: Er:YAG laser, szkliwo, zębina, próchnica, ocena kliniczna wypełnień

Deformacja wyrostka zębodolowego jest jednym z najczęstszych problemów w chirurgii twarzoczaszki. Niedobór kostny wyrostka zębodołowego może być wrodzony lub nabyty. Najczęstszą przyczyną deficytu kostnego wyrostka jest utrata zębów wywołana chorobami przyzębia lub urazem. Atrofia wyrostka zębodołowego i błony śluzowej występuje nierzadko po ekstrakcji zębów jako naturalny proces przebudowy. Postępowanie kliniczne z atroficznym wyrostkiem zębodołowym jest trudne, ponieważ zawiera w sobie odbudowę kości, tkanek miękkich i zębów. Dodatkowo taka odbudowa musi spełniać wymogi estetyczne i foniatryczne.

Key words: ErYAG laser, enamel, dentin, caries, clinical evaluation of fillings

Krem do rąk zmniejszający dolegliwości skórne
Hand cream relives dermal sensitivity

Allan S. Deutsch, Brett I. Cohen, Barry Lee Musikant – Autorzy są pracownikami ośrodków naukowych w Stanach Zjednoczonych

Obecnie daje się zauważyć wzrost zainteresowania dolegliwościami spowodowanymi używaniem rękawiczek lateksowych, co jest widoczne w licznych artykułach, jakie ukazały się na ten temat. Badania przeprowadzone przez CRA pokazały, że spośród 28 858 respondentów 12 procent boryka się z różnymi rodzajami schorzeń wywołanych przez rękawiczki używane podczas zabiegów. Najczęstszą przyczyną kłopotów ze skórą rąk jest używanie rękawiczek lateksowych, chociaż winylowe, etylenowe czy nitrylowe również takie problemy wywołują.

Adhezja pośrednia i adhezja bezpośrednia w uproszczonej metodzie kanapkowej – doniesienie wstępne

dr n. med. Marek Kittel

Pierwsza publikacja wyników badań prowadzonych od stycznia 2000 r. Przedstawiony materiał jest zwiastunem pracy wykonanej przez dr. Krzysztofa Gończowskiego pod kierunkiem doc. dr. bab. Jerzego Krupińskiego, kierownika Zakładu Propedeutyki Stomatologii Zachowawczej Instytutu Stomatologii Collegium Medicum UJ oraz prof. Wernera Fingera, kierownika Katedry Protetyki i Materiałoznawstwa Uniwersytetu w Kolonii, Niemcy.

Profesor Antoni Cieszyński (1882-1941) – stomatolog światowej sławy i twórca stomatologii polskiej – w 120-lecie urodzin
Professor Antoni Cieszyński (1882-1941) -father of Polish stomatology and the founder and propagator in the international forum – on the 120 anniversary of his birthday

Profesor Antoni Cieszyński, wybitny polski stomatolog o światowej sławie, urodził się 31 maja 1882 r. w Oleśnicy na Dolnym ?ląsku. Studiował dentystykę w Monachium i Berlinie (dyplom 1905 r.), a następnie ukończył medycynę (1912) z najwyższym odznaczeniem summa cum laude. Vi 1913 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym dentystyki i objął kierownictwo Kliniki Stomatologicznej Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Ogłosił drukiem 378 prac obejmujących wszystkie działy stomatologii. Oryginalne i pomysłowe publikacje zapewniły prof. Cieszyńskiemu zaszczytne miejsce w stomatologii zarówno w Polsce, jak i za granicą. Z jego inicjatywy rozpoczęto wydawanie w 1923 r. miesięcznika „Polska Dentystyka”, przekształconego od 1930 r. w „Polską Stomatologię”. Był członkiem wielu towarzystw naukowych, międzynarodowych i krajowych. Za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie stomatologii przyznano mu w Brukseli w 1935 r. nagrodę Fédéreation Dentaire Internationale im. Willoughby Daytona Millera, wręczoną mu na IX Kongresie FDI w Wiedniu. Prof. A. Cieszyński – twórca i propagator polskiej stomatologii na forum międzynarodowym, „ojciec polskiej stomatologii” został zamordowany przez SS-Vernichtungs-Komando 4 lipca 1941 r. we Lwowie.

Professor Antoni Cieszyński, the famous Polish stomatologist well known in the world (1882-1941), studied dentistry in Munich and Berlin (receiving diploma in 1905) and later he graduated from medical studies with highest honours (summa cum laude) in 1911. In 1913 he was appointed associate professor of dentistry and head of the Department of Stomatology, Medical Faculty of University Jan Kazimierz in Lwów. Hę published 378 works from all branches of stomatology. The original and ingenious publications madę Professor Cieszyński famous in the Polish stomatology as well as abroad. On his initiatory the monthly Polska Dentystyka was organized in 1923 and its name was changed in 1930 to Polska Stomatologia. Hę was a member of many international and Polish scientific societes. In 1935 he was given the Willoughby Dayton Miller ovard Fédération Dentaire Internationale FD.I. for outstanding achievement in stomatology. Professor Cieszyński, the founder and propagator of Polish stomatology in the international forum, the father of Polish stomatology, was murdered by Nazi Germans July 4 1941 in Lwów.

Rola Ministerstwa Zdrowia w kreowaniu kierunków kształcenia podyplomowego lekarzy

Przyszłość kształcenia podyplomowego lekarzy w naszym kraju dotyczy zarówno lekarzy – absolwentów wydziałów lekarskich, jak i lekarzy stomatologów – absolwentów kierunku stomatologicznego polskich uczelni medycznych. Obydwa te zawody uregulowane są jedną ustaa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza. Tak więc mówiąc ogólnie o lekarzach, musimy pamiętać, że problemdotyczy obu wymienionych zawodów.


Kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy stomatologów w Polsce w latach 2002-2006

Wystąpienie prof. dr hab. med. Jadwigi Słowińskiej-Srzednickiej, zastępcy dyrektora ds. Dydaktycznych i Naukowych w Cenrtum Medycznym Kształcenia Podyplomowego na Seminarium organizowanym przez Komisję Zdrowia Sejmu RP w dniu 11 br.