Standardy etyki publikacyjnej

STANDARDY ETYKI PUBLIKACYJNEJ

W celu zapewnienia wysokiej jakości naukowej oraz przeciwdziałania nieuczciwym praktykom, wydawnictwo Med Tour Press International Sp. z o.o. (MTPI) przestrzega standardów etyki wydawniczej rekomendowanych przez Komitet Etyki Publikacji (The Committee on Publication Ethics, COPE).

Zasady obowiązujące Wydawcę
Wydawca czuwa nad przestrzeganiem standardów wydawniczych i zasad etyki publikacyjnej oraz zapobiega praktykom niezgodnym z przyjętymi standardami.

Wydawca informuje, że „ghostwriting” i „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a o wszelkich wykrytych przypadkach będzie powiadamiał placówki zatrudniające autorów oraz właściwe instytucje.

Wydawca przeciwdziała dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo czy przekonania polityczne autorów. W żaden sposób nie wpływają one na ocenę tekstów. Utwory oceniane są wyłącznie pod względem merytorycznym.

Recenzji poddawane są wszystkie oryginalne prace przed podjęciem decyzji o skierowaniu do publikacji. W tym celu Redakcja powołuje dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych – ekspertów w zakresie tematycznym, którego dotyczy publikacja niepozostających w stosunku pracy z Wydawcą. Recenzenci zawsze powinni kierować się zasadami etyki pracownika naukowego, mając przede wszystkim na względzie rzetelność i uczciwość naukową stosując stosując zasady określone w treści dokumentu pt. „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, który został opracowany przez Zespół do Spraw Etyki w Nauce działający przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2009 – 2010 oraz wytyczne zawarte w treści „Kodeksu Etyki Pracownika Naukowego” opracowanego przez Komisję do spraw etyki w nauce, uchwalonego przez Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk.

W procesie recenzyjnym redakcja stosuje zasadę single-blind review (tożsamość recenzentów poszczególnych materiałów nie jest ujawniana autorom). Na tym etapie Recenzent i Autor nie znają swej tożsamości. Informacje te podawane są Stronom po zrecenzowaniu pracy i wydaniu publikacji. Od powyższej zasady wyjątek stanowią rozprawy doktorskie lub habilitacyjne, gdzie Autor wraz z manuskryptem powinien dostarczyć dwie niezależne recenzje naukowe.

Wydawca dokonuje doboru recenzentów, biorąc pod uwagę ich kompetencje, dorobek naukowy i dotychczasową rzetelność w recenzowaniu.

Wydawca zawiera umowy na przygotowanie recenzji z określonym terminem wykonania oraz wymaga, aby recenzje były sporządzone na jednolitym formularzu recenzji.

Przy przyjmowaniu tekstów do publikacji brane są pod uwagę opinie recenzentów dotyczące oryginalnego i twórczego przedstawienia zagadnienia w utworze, spójności tematycznej utworu, przejrzystości i spójności tez oraz wniosków, aktualności w odniesieniu do metod badawczych, tematyki, cytowanej literatury, poprawności aparatu naukowego.

Wydawca nie ujawnia osobom nieupoważnionym informacji na temat zgłaszanych do wydania utworów. Upoważnionymi do posiadania tych informacji są: autor, członkowie komitetów redakcyjnych, wyznaczeni recenzenci, redaktorzy oraz inne osoby uczestniczące w procesie wydawniczym. Niepublikowane materiały
w przedłożonym manuskrypcie nie mogą być ujawnione przez wydawnictwo bez pisemnej zgody autorów. Redaktorzy zawsze wykluczają potrzeby biznesowe
naruszające standardy intelektualne i etyczne.

Wydawca przeciwdziała konfliktom interesów mogącym wystąpić z powodu powiązań (rodzinnych, towarzyskich i/lub zawodowych) między autorem dzieła,
a recenzentem.

Wydawca ma prawo wstrzymać publikację, jeżeli utwór narusza zasady etyki wydawniczej, gdy zaistnieją dowody świadczące o braku wiarygodności lub jeśli utwór zawiera niezamierzone błędy.

Autorzy mogą przedstawić do publikacji oryginalne prace własne, w przeciwnym przypadku praca nie będzie dopuszczona do druku lub zostanie wycofana (wykazanie nieetycznej postawy autorów po opublikowaniu pracy). Niedopuszczalna jest jakakolwiek forma plagiatu – w tym przywłaszczenie dorobku, zwrotów, danych, koncepcji teoretycznych lub konkluzji innych autorów lub autoplagiatu – powtórne opublikowanie fragmentów wcześniej opublikowanych własnych utworów, jako utworów nowych. Równoległe wysyłanie manuskryptu do więcej niż jednego wydawnictwa uznaje się także za zachowanie nieetyczne – naganne.​

Wydawnictwo nie akceptuje publikowania zmanipulowanych, nieprawdziwych czy niezweryfikowanych wyników badań. Działania o takim charakterze są nie etyczne, Autorzy są zobowiązani prezentować wyniki swojej pracy w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy. Złożone prace mogą zawierać jedynie dane, analizę statystyczną i wyniki, które zostały uznane za dokładne.

Wydawca MTPI i redakcja dokładają wszelkich starań, aby w publikacjach nie pojawiły się żadne niedokładne lub mylące dane, opinie lub oświadczenia. Zastrzegamy, że merytoryczna treść publikowanych monografii pozostaje wyłącznie w gestii Autora.

Prace lub słowa innych autorów wymagają odpowiedniego zacytowania. Autorzy powinni również wskazać na wszelkie ideowe inspiracje, w tym publikacje, które przyczyniły się do powstania pracy.

Zasadą jest, że nieujawniane są autorom nazwiska recenzentów, zaś recenzenci nie znają tożsamości autorów i ewentualnych pozostałych recenzentów. Decyzja o publikacji pracy jest podejmowana po analizie wszelkich okoliczności i informacji dotyczących możliwych naruszeń praw autorskich lub wskazujących na kopiowanie cudzego utworu wraz z przypisaniem sobie prawa do autorstwa poprzez ukrycie pochodzenia splagiatowanego utworu (plagiatu).
Redaktorzy zachowują poufność wszelkich informacji udzielonych przez jej autorów. Redaktor naczelny, redaktorzy działów, redaktorzy prowadzący i recenzenci zobowiązani są do nieujawniania osobom trzecim informacji dotyczących manuskryptu.

Redaktorzy w swej pracy kierują się obiektywizmem, jest niedopuszczalne, by osobiste przekonania i/lub powiązania zawodowe czy instytucjonalne wpłynęły pośrednio lub bezpośrednio na decyzję dotyczącą zakwalifikowania zgłoszonej pracy do druku lub decyzję o jej odrzuceniu. Obowiązującą zasadą jest zakaz wykorzystywania informacji zawartych w nadesłanym manuskrypcie przez Redaktorów i Recenzentów do własnych celów badawczych bez uzyskania uprzedniej
jednoznacznej zgody autorów. W przypadku stwierdzenia konfliktu interesów (wynikającego z współpracy lub innych relacji z którymkolwiek z autorów czy instytucjami powiązanymi z danym artykułem przez Redaktora naczelnego, kompetencje redaktora naczelnego w zakresie decyzji dotyczącej zakwalifikowania pracy do publikacji przejmuje jego zastępca lub redaktor działu. Ewentualny konflikt interesów są zobowiązani ujawnić redaktorzy, również w przypadku, gdy stwierdzono zaistnienie takiego konfliktu, już po opublikowaniu pracy. Są zobowiązani upublicznić informację o tym fakcie. W zależności od charakteru zdarzenia skutkującego brakiem obiektywizmu, podjęte zostaną przez Redakcję działania, takie jak sprostowanie lub unieważnienie publikacji.

Na ocenę prac zgłoszonych do publikacji przez redaktora naczelnego i redaktorów działów nie mają wpływu płeć, narodowość, pochodzenie, orientacja seksualna, wiara, ani przekonania polityczne autorów.

Wymogi dotyczące składania prac – obowiązki Autora:

1. Autorzy są zobowiązani do przesłania wraz z pracą oświadczenia o oryginalności treści.

2. Autorzy mają obowiązek podania informacji o wszelkich osobach, które miały swój wkład w powstanie artykułu (tekst, ryciny, wykresy, tabele itd.).

3. W przypadku złożenia do redakcji wcześniej opublikowanych elementów graficznych (rycin, wykresów, tabel itp.), Autorzy zobowiązani są przedstawić zgodę na ponowne wykorzystanie tych elementów uzyskaną od właścicieli praw autorskich.​

4. W gronie autorów pracy należy umieścić wyłącznie osoby, które miały swój wkład w tworzenie treści (w przypadku dwóch lub więcej autorów pracy lub jej rozdziału są oni zobowiązani szczegółowo określić swój wkład w powstanie pracy).

5. Autorzy są zobowiązani do zadeklarowania braku konfliktu interesów lub jego ujawnienia.

6. Jeśli praca powstała na bazie badań finansowanych z grantu lub ze środków innej instytucji niż wydawnictwo Med Tour Press International Sp. z o.o., Autor jest zobowiązany podać tę informację.

7. Jeśli któryś z Autorów jest związany z przedsiębiorstwem finansującym i/lub instytucją sponsorującą badania w treści zgłoszenia artykułu do druku należy określić tę relację.

8. Autorzy prac klinicznych są zobowiązani do ochrony praw pacjenta określonych m.in. w Europejskiej Karcie Praw Pacjenta oraz ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Stan zdrowia pacjenta oraz badania i procedury medyczne wykonywane u pacjenta chroni prawo prywatności oraz prawo poufności. Należy publikować tylko istotne klinicznie lub naukowo informacje. Jeśli jest możliwe zidentyfikowanie pacjenta na podstawie informacji podanych w artykule, autorzy muszą uzyskać pisemną zgodę od pacjenta lub jego opiekuna prawnego na opublikowanie jego danych, w tym zdjęć, obrazów radiologicznych itp. Szczegóły dotyczące rasy, pochodzenia etnicznego, pochodzenia kulturowego lub religii jakiejkolwiek osoby biorącej udział w badaniu powinny być ujawnione w tekście tylko wtedy, gdy w opinii autora takie szczegóły mają wpływ na przebieg choroby i/lub leczenie. Zmiana danych biograficznych pacjenta w celu ochrony jego tożsamości jest formą zmiany danych i należy jej unikać.

Naruszenia standardów etyki publikacyjnej:

1. W przypadku stwierdzenia niezrozumienia lub niewłaściwego stosowania norm etycznych Redakcja poinformuje o takim stwierdzeniu Autora lub Recenzenta. Rażące naruszenia standardów etyki publikacyjnej będą skutkowały oficjalnym zawiadomieniem Autora zawierającym szczegółowe informacje o uchybieniu etycznym i/lub formalnym pismem skierowanym do przełożonego Autora lub Recenzenta i/lub powiadomieniem instytucji powiązanej z Autorem lub Recenzentem oraz odrzuceniem publikacji.

2. Redakcja wydawnictwa MTPI, zwraca uwagę, że praktyki określane mianem ghostwriting (sytuacja, gdy istotny wkład w powstanie publikacji wniosła osoba, której nazwisko nie zostało wskazane ani w gronie autorów, ani w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji) i guest authorship (do tej sytuacji dochodzi wówczas, gdy w gronie autorów wskazana jest osoba, która nie brała udziału w pracach nad powstaniem publikacji lub gdy jej udział w tym procesie był znikomy) stanowią przejaw nierzetelności naukowej.

3. Wszelkie wykryte przejawy stosowania praktyk takich jak ghostwriting i guest authorship będą skutkowały powiadomieniem jednostek, przy których afiliowani są dopuszczający się ich autorzy.

4. Informujemy, że wszelkie stwierdzone przypadki jawnego podwójnego zgłoszenia pracy, autoplagiatu, a w szczególności tzw. salami sliping (publikowania wielu prac na podstawie tego samego badania) lub odkrycia nierzetelności naukowej będą skutkowały odrzuceniem pracy (nie zakwalifikowaniem do druku), zaś wydawnictwo Med Tour Press International Sp. z o.o. zastosuje wobec autora procedurę rekomendowaną przez The Committee on Publication Ethics (COPE).