Strona główna

STOMATOLOGIA WSPÓŁCZESNA / CONTEMPORARY DENTISTRY – jedno z pierwszych stomatologicznych czasopism naukowo-zawodowych utworzonych po roku 1990 i wydawanych na poziomie standardów europejskich. Indeksowane w d. MNiSW, punktowane w bazie Index Copernicus i uwzględniane w Polskiej Bibliografii Lekarskiej GBL. Adresowane do lekarzy stomatologów wszystkich specjalności oraz jako literatura uzupełniająca do studentów stomatologii. Ukazuje się sześć razy w ciągu roku (sześć numerów) nakładem wydawnictwa medycznego Med Tour Press International Sp. z o.o., wydawcy literatury stomatologicznej – czasopism, podręczników, książek zawodowych, monografii, wydawnictw nietypowych.

Mamy przyjemność poinformować, że czasopismo „Stomatologia Współczesna” jest ujęte w rozszerzonym Wykazie Czasopism Naukowych i Recenzowanych Materiałów z Konferencji Międzynarodowych, który został ogłoszony przez Ministra Nauki w 2023 roku, punktów 20.

Wyrażając zadowolenie satysfakcję powodu tej wysokiej oceny, pragniemy podziękować Autorom oraz Zespołowi Redakcji za pracę wniesiony wkład rozwój naszego czasopisma, zaś Recenzentom oraz Członkom Rady Naukowej za cenne uwagi i rekomendacje. Wspólna wieloletnia, konsekwentna praca pozwoliła na zaliczenie „Stomatologii Współczesnej” do ścisłego grona polskich czasopism naukowych w dziedzinie stomatologii ujętych w Wykazie.

Dwumiesięcznik „Stomatologia Współczesna” jest jednym z pierwszych naukowych czasopism stomatologicznych utworzonych w naszym kraju z inicjatywy polskich Profesorów-stomatologów, po zmianach ustrojowych, na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Periodyk jest miejscem recenzowanych publikacji – prac oryginalnych, przeglądowych i kazuistycznych w większości przygotowanych przez polskich pracowników nauki i nauczycieli akademickich oraz specjalistów z uniwersyteckich ośrodków naukowo-dydaktycznych. Na łamach czasopisma debiutują, także młodzi pracownicy nauki i lekarze w trakcie specjalizacji. Należy podkreślić fakt, że czasopismo w okresie blisko 30 lat swojego istnienia wydawany jest w trybie ciągłym, bez zmiany częstotliwości i pod tym samym tytułem. Redakcja „Stomatologii Współczesnej” z pomocą Członków Rady Naukowej i przy współpracy z Recenzentami przestrzega współcześnie obowiązujące standardy w procedurach merytorycznych i edytorskich oraz zasady etyki publikacyjnej.

Liczymy, że przez kolejne lata, będziemy wspólnie wspierać polską naukę poprzez zamieszczane publikacje doskonalić jakość przekazu dostępność do informacji dziedzinach nauk medycznych postępu technologicznego.

O Stomatologii Współczesnej
prenumerata