O Stomatologii Współczesnej

sw_ban

Jedno z pierwszych stomatologicznych czasopism naukowo-zawodowych utworzonych po roku 1990 i wydawanych na poziomie standardów europejskich. Indeksowane w MNiSW, punktowane w bazie Index Copernicus i uwzględniane            w Polskiej Bibliografii Lekarskiej GBL. Adresowane do lekarzy stomatologów wszystkich specjalności oraz jako literatura uzupełniająca do studentów stomatologii. Ukazuje się sześć razy w ciągu roku (sześć numerów) nakładem wydawnictwa medycznego Med Tour Press International Sp. z o.o., wydawcy literatury stomatologicznej – czasopism, podręczników, książek zawodowych, monografii, wydawnictw nietypowych.

Na łamach „Stomatologii Współczesnej” publikowane są artykuły związane z rozwojem wiedzy stomatologicznej                i medycznej, oceny i procedury kliniczne, opisy współczesnych metod profilaktyki, diagnozowania i leczenia, a także bieżące informacje zawodowe, komunikaty, informacje i sprawozdania dotyczące ważnych wydarzeń i imprez stomatologicznych (targi, wystawy, zjazdy, kongresy, sympozja, szkolenia w kraju i za granicą) oraz doniesienia promujące nowoczesne materiały, nowe systemy, sprzęt, aparaturę i inne produkty wprowadzane do stomatologii.

Redakcję tworzą doświadczeni lekarze i redaktorzy. Honorowym redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. n. med. Jan Trykowski, członek władz Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, wieloletni dyrektor Instytutu Stomatologii Centralnego Szpitala Klinicznego WAM, konsultant krajowy wojskowej służby zdrowia w dziedzinie stomatologii.             W radzie naukowej czasopisma zasiadają profesorowie, przedstawiciele największych ośrodków akademickich                  i klinicznych w kraju, a także specjaliści z zagranicy.

„Stomatologii Współczesnej” często powierzany jest zaszczytny patronat nad krajowymi i międzynarodowymi imprezami, kongresami, wystawami i pokazami stomatologicznymi. Odbiorcami czasopisma są stomatolodzy prowadzący lekarskie praktyki prywatne, indywidualne bądź w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, ośrodki akademickie i uczelnie medyczne. Jest ono również dystrybuowane poprzez stowarzyszenia i organizacje lekarskie – zgodnie z podpisanymi partnerskimi umowami o współpracy (niektóre koła studenckie, duże zespoły gabinetów lekarsko-dentystycznych). Część nakładu czasopisma kolportowana jest także z okazji i w trakcie największych imprez stomatologicznych, m.in. CEDE, KRAKDENT, DENTEXPO, DENTAMED, EXPODENT.

Czasopismo jest uznanym periodykiem wśród producentów i dystrybutorów produktów stomatologicznych. Wiele firm zamieszcza na jego łamach promocyjne materiały prasowe i reklamy oraz informacje o oferowanych produktach. Zleceniodawcy reklam oraz ogłoszeń również otrzymują egzemplarze czasopisma, które najczęściej wykorzystują do celów dydaktycznych bądź reklamowych.

Redakcja „Stomatologii Współczesnej” współpracuje z partnerskimi czasopismami stomatologicznymi w Niemczech, Czechach, we Włoszech, w Rosji, Bułgarii. Od wielu lat przedstawiciele periodyku na zaproszenie Koelnmesse i VDDI jako goście organizatorów uczestniczą w Europejskich Konferencjach Prasy Stomatologicznej oraz w IDS w Kolonii. Podczas IDS – wielkiej światowej imprezy stomatologów – czasopismo jest kolportowane poprzez stoisko prasowe.

Wszystkie zamieszczane w czasopiśmie prace naukowe są recenzowane. Zespół redakcyjny dokonuje wstępnej oceny pod względem zgodności z profilem wydawniczym, a także wymogami warsztatu naukowego i poziomu merytorycznego. Prace poddawane są również anonimowo ocenie przez recenzentów, będących samodzielnymi pracownikami naukowymi – specjalistami w danej dziedzinie.

 

WERSJA ANGIELSKA / ENGLISH VERSION

 

CONTEMPORARY DENTISTRY

Contemporary Dentistry is one of the earliest scientific and professional journals established after 1990 year and published according to European standards. It is registered by Scientific Research Committee, highly figured in database Index Copernicus and noticed in Polish Medical Bibliography GBL. It is addressed to dentists of all specialties and used as additional literature by dentistry students. Contemporary Dentistry is published 6 times a year by medical Med Tour Press International Publishing House – the editor of dentistry literature – journals, textbooks, professional books, monographs, and untypical publications.

Contemporary Dentistry is publishing editorials connected with development of dentistry and medical knowledge, valuations and clinical procedures, description of modern prevention, diagnostic and medical treatment methods and as well current professional information, announcements, information and reports concerning important dentistry events – fairs, exhibitions, conventions, congresses, symposiums, trainings in the country and abroad and news promoting new materials, systems, equipment, devices and other products introduced to dentistry.

Editorial office consists of experienced physicians and journalists. The executive editor is Ph D Jan Trykowski, the member of authorities of Polish Dentistry Corporation, long-lasting director of Dentistry Institute CSK WAM, now the consultant of Military Healthcare in the field of dentistry. The members of the journal science council are professors, representatives of the most important academic and clinical centers in the country and also foreign experts.

Contemporary Dentistry is often entrusted with credible patronage of country and international events, congresses, exhibitions and dentistry demonstrations. The readers of the journal are dentists having private, individual consulting rooms or private healthcare centers, academic centers and medical universities. It is also distributed by medical associations and organizations – according to partnership cooperation agreements – by some of student groups, big, combined medical and dentistry consulting rooms. The part of journal print run is also retailed at the opportunity and during the most important events, for example. CEDE, KRAKDENT, DENTEXPO, DENTAMED, EXPODENT.

The magazine is approved periodical among the producers and distributors of dentistry items. A lot of companies publishes various promotion editorials, and information about offered products. The orders of advertisements, announcements get the journal free and use it among others for didactic and advertising purposes.

Contemporary dentistry Editorial Office cooperates with partnership dentistry magazines in Germany, Czech Republic, Italy, Russia, and Bulgaria. The representatives of Contemporary Dentistry have been since many years participating at the invitation of organizers, as their guests, in Koelnmesse i VDDI European Dentistry Press Conferences and IDS in Cologne. During IDS – big, worldwide dentists’ event – the journal is distributed by the press stand.

 

PROCEDURA WYDAWNICZA W PRZYPADKU PRAC ORYGINALNYCH

DO PUBLIKACJI W „STOMATOLOGII WSPÓŁCZESNEJ”

1. Zgłoszenie pracy przez autora/autorów: za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: redakcja@medtourpress.pl) lub poczty tradycyjnej (Redakcja Wydawnictwa Med Tour Press Int. Sp. z o.o., ul. Sportowa 3/5, 05-400 Otwock), wraz        z oświadczeniem następującej treści:
„Ja niżej podpisany (imię i nazwisko) niniejszym oświadczam, że:
• zapoznałem się z Regulaminem ogłaszania prac w „Stomatologii Współczesnej”,
• składana praca nie była nigdzie wcześniej publikowana,
• nie została skierowana do druku w innym czasopiśmie,
• zezwalam Wydawcy na bezpłatne korzystanie z pracy (utworu) zgodnie z zapisami art. 49, art. 50 ust. 1 i 2 (pola eksploatacji) Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (Dz.U. nr 24 poz. 83) z późniejszymi zmianami”.
2. Poświadczenie przyjęcia maszynopisu przez Zespół Redakcyjny.
3. Skierowanie pracy do recenzji.
a. Recenzji poddawane są wszystkie oryginalne prace skierowane do publikacji w „Stomatologii Współczesnej”. W tym celu Redakcja powołuje jednego lub dwóch niezależnych recenzentów – ekspertów w zakresie tematycznym, którego dotyczy publikacja, niepozostających w stosunku pracy z wydawcą oraz w konflikcie interesów z autorem.
b. Prace recenzowane są poufnie i anonimowo z wykorzystaniem „Formularza recenzji”.
c. W procesie recenzyjnym Redakcja stosuje zasadę single-blind review (tożsamość recenzentów poszczególnych materiałów nie jest ujawniana autorom).
d. Warunkiem dopuszczenia pracy do druku jest pozytywna rekomendacja obu recenzentów.
e. Czas oczekiwania na ocenę wynosi około 4 tygodni. Po tym terminie Redakcja zawiadamia autora o wyniku recenzji.
f. W przypadku zasugerowania przez recenzentów korekt warunkiem publikacji jest ich zaakceptowanie przez autora/autorów pracy.
g. Lista recenzentów publikowana jest w każdym numerze czasopisma (na stronie redakcyjnej) oraz na stronie internetowej wydawnictwa.
h. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat ocenianej pracy przed jej publikacją.
4. Włączenie pracy do najbliższego wydania „Stomatologii Współczesnej”.
5. Wysyłka egzemplarzy obowiązkowych do bibliotek oraz egzemplarzy autorskich.