Redakcja / Editorial Staff

Redakcja / Editorial Staff:
p.o. Redaktora naczelnego / Acting Editor-in-Chief:
dr n. med. Juliusz Minakowski – email: redakcja@medtourpress.pl

Honorowy Redaktor Naczelny / Honorary Editor-In-Chief:
prof. dr hab. n. med. Jan Trykowski

Sekretarz redakcji / Editorial secretary:
dr n. med. Wiesław Krajewski – email: sekretarz@medtourpress.pl

Redaktor prowadzący / Executive editor:
dr n. med. Wiesław Krajewski – email: sekretarz@medtourpress.pl

Redaktorzy językowi / Language editors:
lek. dent. Zuzanna Bogacz – język angielski,
Anna Z. Minakowska – język angielski,
mgr Grażyna Wołujewicz – język polski

Redaktorzy tematyczni / Associate editors:
dr n. med. Justyna Grudziąż-Sękowska (promocja zdrowia – health promotion),
dr hab. Małgorzata Knaś, prof. ANSŁ (farmakologia, farmakoterapia – pharmacology, pharmacotherapy),
prof. dr hab. Jolanta Kostrzewa-Janicka (protetyka stomatologiczna – dental prosthetics),
dr hab. n. med. Jan Kowalski, (periodontologia, chor. błony śluzowej jamy ustnej – periodontics, diseases of the oral mucose),
dr n. med. Wiesław Krajewski (stomatologia zachowawcza, pedodoncja – conservative dentistry, pedodontics),
dr n. med. Łukasz Pałka (implantologia, chirurgia stomatologiczna – implantology, dental surgery),
dr n. med. Beata Penar-Zadarko (promocja zdrowia, profi laktyka stomatologiczna – health promotion,
dental prophylaxis), dr n. med. Jacek Putz (zdrowie publiczne – public health),
dr n. med. Barbara Siemińska-Piekarczyk (ortodoncja – orthodontics),
dr n. med. Tomasz Staniowski (endodoncja – endodontics),
dr n. o zdr. Wojciech Zgliczyński (epidemiologia – epidemiology)

Redaktor statystyczny / Statistical advisor:
dr Dariusz Minakowski

Redakcja grafi czna i skład / Graphic designer and photo editor:
SAROprojekt Olga Saracen, FB: facebook.com/SAROprojekt

Marketing, reklama i sprzedaż / Marketing, advertisement and sales:
Anna Nocoń – email: marketing@medtourpress.pl