Standardy etyki publikacyjnej

W celu zapewnienia wysokiej jakości naukowej oraz przeciwdziałania nieuczciwym praktykom, wydawnictwo Med Tour Press International Sp. z o.o. (MTPI) przestrzega standardów etyki wydawniczej rekomendowanych przez Komitet Etyki Publikacji (The Committee on Publication EthicsCOPE) oraz Międzynarodowy Komitet Wydawców Czasopism Medycznych (International Committee of Medical Journal Editors, ICMJE). Misją wydawnictwa jest ciągłe doskonalenie czasopisma „Stomatologia Współczesna” poprzez publikowanie oryginalnych artykułów naukowych przy zastosowaniu  sprawiedliwych i etycznych procedur selekcji oraz recenzowania złożonych prac. Oryginalność pracy jest podstawowym kryterium akceptacji artykułu. Wydawnictwo nie pobiera opłat za zgłoszenie, przetwarzanie i publikację artykułu. 

Autorzy mogą przedstawić do publikacji oryginalne prace własne, w przeciwnym przypadku praca nie będzie dopuszczona do druku lub zostanie wycofana (wykazanie nieetycznej postawy autorów po opublikowaniu pracy). Niedopuszczalna jest jakakolwiek forma plagiatu – w tym przywłaszczenie dorobku, zwrotów, danych, koncepcji teoretycznych lub konkluzji innych autorów lub autoplagiatu – powtórne opublikowanie fragmentów wcześniej opublikowanych własnych utworów jako utworów nowych. Równoległe wysyłanie manuskryptu do więcej niż jednego  czasopisma uznaje się także za zachowanie nieetyczne – naganne. 

Wydawnictwo nie akceptuje publikowania zmanipulowanych, nieprawdziwych czy niezweryfikowanych wyników badań. Działania o takim charakterze są nie etyczne, Autorzy są zobowiązani prezentować wyniki swojej pracy w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy. Złożone prace mogą zawierać jedynie dane, analizę statystyczną i wyniki, które zostały uznane za dokładne. 

Wydawca MTPI i redakcja dokładają wszelkich starań, aby w czasopiśmie nie pojawiły się żadne niedokładne lub mylące dane, opinie lub oświadczenia. Zastrzegamy, że merytoryczna treść publikowanych artykułów pozostaje wyłącznie           w gestii Autora. 

Prace lub słowa innych autorów wymagają odpowiedniego zacytowania. Autorzy powinni również wskazać na wszelkie ideowe inspiracje, w tym publikacje, które przyczyniły się do powstania pracy. 

W wyjątkowych przypadkach możliwy jest przedruk lub tłumaczenie już opublikowanego artykułu, przy czym taka publikacja musi być odpowiednio oznaczona i wymaga zgody właściciela praw autorskich. 

Do kompetencji redaktora naczelnego „Stomatologii Współczesnej” należy ostateczna decyzja o przekazaniu        zgłoszonego artykułu do recenzji, a następnie po uzyskaniu pozytywnej opinii od recenzenta opublikowanie jej na łamach czasopisma. Zasadą jest, że nieujawniane są autorom nazwiska recenzentów, zaś recenzenci nie znają tożsamości autorów i ewentualnych pozostałych recenzentów. Decyzja o publikacji pracy jest podejmowana po analizie wszelkich okoliczności i informacji dotyczących możliwych naruszeń praw autorskich lub wskazujących na kopiowanie cudzego utworu wraz z przypisaniem sobie prawa do autorstwa poprzez ukrycie pochodzenia splagiatowanego utworu (plagiatu). 

Redaktorzy zachowują poufność wszelkich informacji udzielonych przez jej autorów. Redaktor naczelny, redaktorzy działów, redaktorzy prowadzący i recenzenci zobowiązani są do nieujawniania osobom trzecim informacji dotyczących manuskryptu.  

Autorzy prac klinicznych są zobowiązani do ochrony praw pacjenta określonych m.in. w Europejskiej Karcie Praw Pacjenta oraz ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Stan zdrowia pacjenta oraz badania i procedury medyczne wykonywane u pacjenta chroni prawo prywatności oraz prawo poufności. Należy publikować tylko istotne klinicznie lub naukowo informacje. Jeśli jest możliwe zidentyfikowanie pacjenta na podstawie informacji podanych w artykule, autorzy muszą uzyskać pisemną zgodę od pacjenta lub jego opiekuna prawnego na opublikowanie jego danych, w tym zdjęć, obrazów radiologicznych itp. Szczegóły dotyczące rasy, pochodzenia etnicznego,  pochodzenia kulturowego lub religii jakiejkolwiek osoby biorącej udział w badaniu powinny być ujawnione    w tekście tylko wtedy, gdy w opinii autora takie szczegóły mają wpływ na przebieg choroby i/lub leczenie. Zmiana danych biograficznych pacjenta w celu ochrony jego tożsamości jest formą zmiany danych i należy jej unikać. 

Redaktorzy w swej pracy kierują się obiektywizmem, jest niedopuszczalne, by osobiste przekonania i/lub powiązania zawodowe czy instytucjonalne wpłynęły pośrednio lub bezpośrednio na decyzję dotyczącą zakwalifikowania zgłoszonej pracy do druku lub decyzję o jej odrzuceniu. Obowiązującą zasadą jest zakaz wykorzystywania informacji zawartych        w nadesłanym manuskrypcie przez Redaktorów i Recenzentów do własnych celów badawczych bez uzyskania uprzedniej jednoznacznej zgody autorów. W przypadku stwierdzenia konfliktu interesów (wynikającego zwspółpracy lub innych relacji z którymkolwiek z autorów czy instytucjami powiązanymi z danym artykułem przez Redaktora naczelnego, kompetencje redaktora naczelnego w zakresie decyzji dotyczącej zakwalifikowania pracy do publikacji przejmuje jego zastępca lub redaktor działu. Ewentualny konflikt interesów są zobowiązani ujawnić redaktorzy, również w przypadku,        gdy stwierdzono zaistnienie takiego konfliktu, już po opublikowaniu pracy. Są zobowiązani upublicznić informację o tym fakcie. W zależności od charakteru zdarzenia skutkującego brakiem obiektywizmu, podjęte zostaną przez Redakcję działania, takie jak sprostowanie lub unieważnienie publikacji. 

Na ocenę prac zgłoszonych do publikacji przez redaktora naczelnego i redaktorów działów nie mają wpływu płeć, narodowość, pochodzenie, orientacja seksualna, wiara, ani przekonania polityczne autorów.   

Wymogi dotyczące składania prac – obowiązki Autora 

1.  Autorzy są zobowiązani do przesłania wraz z manuskryptem oświadczenia o oryginalności treści. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do potwierdzenia oryginalności nadesłanej pracy za pomocą programu antyplagiatowego    Plagiat lub iThenticate. 

2.  Autorzy mają obowiązek podania informacji o wszelkich osobach, które miały swój wkład w powstanie artykułu (tekst, ryciny, wykresy, tabele itd.). 

3.W przypadku złożenia do redakcji wcześniej opublikowanych elementów graficznych (rycin, wykresów, tabel itp.), Autorzy zobowiązani są przedstawić stosowną zgodę na ponowne wykorzystanie tych elementów uzyskaną od właścicieli praw autorskich. 

4. W gronie autorów artykułu należy umieścić wyłącznie osoby, które miały swój wkład w tworzenie treści  (w przypadku dwóch lub więcej autorów artykułu są oni zobowiązani szczegółowo określić swój wkład w powstanie pracy). 

5.  Autorzy są zobowiązani do zadeklarowania braku konfliktu interesów lub jego ujawnienia. 

6.  Jeśli artykuł powstał na bazie badań finansowanych z grantu lub ze środków innej instytucji niż wydawnictwo Med Tour Press International Sp. z o.o., Autor jest zobowiązany podać tę informację. 

7. Jeśli któryś z Autorów jest związany z przedsiębiorstwem finansującym i/lub instytucją sponsorującą badania w treści zgłoszenia manuskryptu do druku należy określić tę relację. 

Naruszenia standardów etyki publikacyjnej  

1. W przypadku stwierdzenia niezrozumienia lub niewłaściwego stosowania norm etycznych Redakcja poinformuje            o takim stwierdzeniu Autora lub Recenzenta. Rażące naruszenia standardów etyki publikacyjnej będą skutkowały  oficjalnym zawiadomieniem Autora zawierającym szczegółowe informacje o uchybieniu etycznym i/lub formalnym pismem skierowanym do przełożonego Autora lub Recenzenta i/lub powiadomieniem instytucji powiązanej z Autorem lub Recenzentem oraz odrzuceniem publikacji.

2. Redakcja wydawnictwa MTPI, zwraca uwagę, że praktyki określane mianem ghostwriting (sytuacja, gdy istotny wkład w powstanie publikacji wniosła osoba, której nazwisko nie zostało wskazane ani w gronie autorów, ani w podziękowa-  niach zamieszczonych w publikacji) i guest authorship (do tej sytuacji dochodzi wówczas, gdy w gronie autorów wskazana jest osoba, która nie brała udziału w pracach nad powstaniem publikacji lub gdy jej udział w tym procesie był znikomy) stanowią przejaw nierzetelności naukowej. 

3. Wszelkie wykryte przejawy stosowania praktyk takich jak ghostwriting i guest authorship będą skutkowały powiadomieniem jednostek, przy których afiliowani są dopuszczający się ich autorzy. 

4. Informujemy, że wszelkie stwierdzone przypadki jawnego podwójnego zgłoszenia pracy, autoplagiatu, a w szcze-  gólności tzw. salami slicing (publikowania wielu prac na podstawie tego samego badania) jak i shotgunning (wysyłania podobnych prac do wielu czasopism), będą skutkowały odrzuceniem pracy (nie zakwalifikowaniem do druku) oraz podjęciem działań zgodnych z wytycznymi The Committee on Publication Ethics (COPE). 

5. W przypadku odkrycia nierzetelności naukowej wydawnictwo Med Tour Press International Sp. z o.o. zastosuje procedurę rekomendowaną przez The Committee on Publication Ethics (COPE). 

Wprowadzenie sankcji leży w gestii Redaktora naczelnego oraz Kolegium Redakcyjnego.