Regulamin ogłaszania prac w Stomatologii Współczesnej

1. “Stomatologia Współczesna” przyjmuje do druku:
a) prace oryginalne,
b) prace poglądowe,
c) doniesienia kazuistyczne,
d) kliniczne oceny materiałów,
e) przekłady, publikacji z czasopism zagranicznych, sprawozdania ze zjazdów, sympozjów, posiedzeń naukowych krajowych i zagranicznych, oceny i recenzje książek.
W przypadku przekładów publikacji z czasopism zagranicznych niezbędna jest pisemna zgoda wydawcy czasopisma oraz autora (autorów) pracy.

2. Objętość (łącznie z piśmiennictwem, tabelami, rycinami) nie może przekraczać 20 stron. Maszynopis wg pkt. 3 regulaminu. W przypadku prac dotyczących badań doświadczalnych lub klinicznych artykuł powinien zawierać:
a) wprowadzenie,
b) metodykę badań z uwzględnieniem norm etycznych wynikających z Deklaracji Helsińskich (1975 r. i 1983 r.) nie należy używać danych personalnych i numerów szpitalnych. Twarze pacjentów na fotografiach muszą mieć zasłonięte oczy        w celu uniemożliwienia ich identyfikacji. Na ukazanie całej twarzy pacjenta potrzebna jest jego pisemna zgoda.                  W opracowaniach danych statystycznych podajemy wykorzystaną metodykę lub nazwy programów komputerowych,
c) wyniki (łącznie z tabelami i ilustracjami),
d) dyskusję.
Natomiast w artykułach innego rodzaju, np. w pracach poglądowych lub opisach przypadków powyższy schemat może być zmodyfikowany, na zasadzie porozumienia pomiędzy autorem i redakcją.

3. Prace należy nadsyłać w maszynopisie lub składzie komputerowym w dwu egzemplarzach. Pomiędzy wierszami trzeba zachować podwójny odstęp (30 wierszy na stronie) oraz 4 cm lewy margines. Przyjmujemy dyskietki/płyty CD        z tekstem pisanym w edytorach: WordPerfect, Word itp. Materiał fotograficzny w postaci: JPG, TIFF, PDF.

4. Prace powinny być starannie przygotowane i napisane zgodnie z zasadami pisowni polskiej.

5. Na pierwszej stronie zamieszczamy tytuł pracy oraz nazwisko i imię autora (autorów) z odnośnikiem. W odnośniku umieszczamy dane dotyczące tytułu lub stopnia naukowego oraz zajmowanego stanowiska wraz z nazwą zakładu pracy lub określeniem “praktyka prywatna”. Podajemy również adres do korespondencji ze wskazaniem jednego autora                w przypadku prac zbiorowych.

6. Druga strona powinna obejmować streszczenia w języku angielskim i polskim, łącznie z tytułem pracy (streszczenie nie może przekroczyć 150 słów) oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (od 3 do 10 słów).

7. Ryciny (w tym fotografie) należy oznaczyć cyframi arabskimi i załączyć do pracy w oddzielnej kopercie. Tabele, każda na oddzielnej kartce, z tytułem tabeli, oznaczamy cyframi rzymskimi. W tekście należy wskazać miejsca, gdzie ryciny        i tabele powinny być umieszczone. Na odwrocie każdej tabeli oraz ryciny należy podać nazwisko autora i tytuł pracy. Podpisy pod ryciny powinny być napisane na oddzielnej kartce w języku polskim i angielskim.

8. W każdej pozycji piśmiennictwa na końcu pracy umieszczamy nazwisko (nazwiska) autora (autorów), pierwsze litery imion, tytuł pracy, tytuł czasopisma, w którym praca została ogłoszona (obowiązują skróty określone w Index Madicus), rok, tom i stronę początkową, np. Bowel RL, Cobb EN: A method for bonding to dentin and enamel. J Am Dent Assoc 1983; 107, 734. W pozycjach książkowych należy podać autora (ów), pierwsze litery imion, tytuł książki, nazwę wydawnictwa, miejsce i rok wydania. Za dokładność danych bibliograficznych odpowiada autor. Spis piśmiennictwa układamy w kolejności cytowania pracy, obejmuje on tylko te pozycje, które cytowane są w tekście. W artykule pozycję piśmiennictwa należy podać w następujący sposób: np. (Kowalski 1994) lub (Kowalski, Malinowski 1994), gdy autorów jest dwóch lub (Kowalski i wsp. 1994), gdy występuje więcej niż dwóch autorów.

9. Wymogi dotyczące składania prac – obowiązki Autora
a)  Autorzy są zobowiązani do przesłania wraz z manuskryptem oświadczenia o oryginalności treści.
b)  Autorzy mają obowiązek podania informacji o wszelkich osobach, które miały swój wkład w powstanie artykułu (tekst, ryciny, wykresy, tabele itd.).
c)  W przypadku złożenia do redakcji wcześniej opublikowanych elementów graficznych (rycin, wykresów, tabel itp.), Autorzy zobowiązani są przedstawić stosowną zgodę na ponowne wykorzystanie tych elementów uzyskaną od właścicieli praw autorskich.
d) W gronie autorów artykułu należy umieścić wyłącznie osoby, które miały swój wkład w tworzenie treści  (w przypadku dwóch lub więcej autorów artykułu są oni zobowiązani szczegółowo określić swój wkład w powstanie pracy).
e)  Autorzy są zobowiązani do zadeklarowania braku konfliktu interesów lub jego ujawnienia.
f) Jeśli artykuł powstał na bazie badań finansowanych z grantu lub ze środków innej instytucji niż wydawnictwo Med Tour Press International Sp. z o.o., Autor jest zobowiązany podać tę informację. Jeśli któryś z Autorów jest związany z przedsiębiorstwem finansującym i/lub instytucją sponsorującą badania w treści zgłoszenia manuskryptu do druku należy określić tę relację.

Do pracy należy dołączyć oświadczenie następującej treści, które musi zostać złożone przez autora lub wszystkich autorów: “Ja niżej podpisany (imię i nazwisko) niniejszym oświadczam, że: zapoznałem się z Regulaminem ogłaszania prac w “Stomatologii Współczesnej”, praca nie była nigdzie wcześniej publikowana, nie została skierowana do druku w innym czasopiśmie oraz zezwalam Wydawcy na bezpłatne korzystanie z pracy (utworu) zgodnie z zapisami art. 49, art. 50 ust. 1 i 2 (pola eksploatacji) Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04 lutego 1994 (Dz.U. Nr 24 poz. 83) z późniejszymi zmianami”. Pod oświadczeniem muszą złożyć podpisy wszyscy autorzy danej pracy. Akceptację kierownika zakładu umieszczamy na marginesie trzeciej strony pracy. Na końcu podajemy dokładny adres autora oraz identyfikator ORCID.

10. Na końcu pracy można umieścić listę stosowanych materiałów i urządzeń wraz z nazwami ich producentów.

11. Redakcja zastrzega sobie prawo poprawiania usterek stylistycznych oraz dokonania potrzebnych skrótów nie kolidujących z treścią merytoryczną pracy. W szczególnych przypadkach redakcja przesyła autorom do korekty skład drukarski.

12. Wydawca zastrzega sobie prawo wykorzystania pracy lub jej fragmentów (tekst, ilustracje) w innych periodykach, których jest właścicielem, oraz eksploatacji na innych polach (w tym publikacji elektronicznej do wykorzystania                w mediach elektronicznych).

13. W przypadku nieprzyjęcia pracy do druku redakcja zwraca autorom 1 egzemplarz wraz z całą dokumentacją fotograficzną.

14. Materiały publikowane na łamach „Stomatologii Współczesnej” poddawane są wstępnej kwalifikacji przez redakcję, w tym przez redaktora tematycznego, a następnie podlegają ocenie przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.

Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process); w nadzwyczajnych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.

Redakcja udostępnia listę recenzentów na stronie internetowej.

Recenzja jest sporządzana w formie pisemnej na zestandaryzowanym formularzu i zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

Recenzowany artykuł podlega odrzuceniu, gdy nie spełnia podstawowych standardów pracy naukowej z dziedziny stomatologii, w szczególności, gdy nie potwierdza wiedzy autora w omawianym przez niego temacie bądź zawiera istotne błędy merytoryczne.

Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów „Stomatologii Współczesnej” nie są ujawniane.

Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje redaktor naczelny.

W przypadku decyzji o publikacji redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania wynikających z opracowania redakcyjnego zmian tytułów, skrótów lub poprawek stylistyczno-językowych.

15. Artykuł wydrukowany staje się własnością „Stomatologii Współczesnej”. Nie może być publikowany w innych czasopismach oraz językach bez zgody redakcji.

Pobierz Regulamin ogłaszania prac w formacie *.pdf

 

PROCEDURA WYDAWNICZA W PRZYPADKU PRAC ORYGINALNYCH PUBLIKOWANYCH W „STOMATOLOGII WSPÓŁCZESNEJ”

1. Zgłoszenie pracy przez autora/autorów: za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: redakcja@medtourpress.pl) lub poczty tradycyjnej (Redakcja Wydawnictwa Med Tour Press Int. Sp. z o.o., ul. Sportowa 3/5, 05-400 Otwock), wraz        z oświadczeniem następującej treści:
„Ja niżej podpisany (imię i nazwisko) niniejszym oświadczam, że:
• zapoznałem się z Regulaminem ogłaszania prac w „Stomatologii Współczesnej”,
• składana praca nie była nigdzie wcześniej publikowana,
• nie została skierowana do druku w innym czasopiśmie,
• zezwalam Wydawcy na bezpłatne korzystanie z pracy (utworu) zgodnie z zapisami art. 49, art. 50 ust. 1 i 2 (pola eksploatacji) Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (Dz.U. nr 24 poz. 83) z późniejszymi zmianami”.
2. Poświadczenie przyjęcia maszynopisu przez Zespół Redakcyjny.
3. Skierowanie pracy do recenzji.
a. Recenzji poddawane są wszystkie oryginalne prace skierowane do publikacji w „Stomatologii Współczesnej”. W tym celu Redakcja powołuje jednego lub dwóch niezależnych recenzentów – ekspertów w zakresie tematycznym, którego dotyczy publikacja, niepozostających w stosunku pracy z wydawcą oraz w konflikcie interesów z autorem.
b. Prace recenzowane są poufnie i anonimowo w formie pisemnej z wykorzystaniem zestandaryzowanego „Formularza recenzji”.
c. W procesie recenzyjnym Redakcja stosuje zasadę single-blind review (tożsamość recenzentów poszczególnych materiałów nie jest ujawniana autorom).
d. Warunkiem dopuszczenia pracy do druku jest pozytywna rekomendacja obu recenzentów.
e. Czas oczekiwania na ocenę wynosi około 4 tygodni. Po tym terminie Redakcja zawiadamia autora o wyniku recenzji.
f. W przypadku zasugerowania przez recenzentów korekt warunkiem publikacji jest ich zaakceptowanie przez autora/autorów pracy.
g. Lista recenzentów publikowana jest okresowo na łamach czasopisma (na stronie redakcyjnej) oraz na stronie internetowej wydawnictwa.
h. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat ocenianej pracy przed jej publikacją.
4. Włączenie pracy do najbliższego wydania „Stomatologii Współczesnej”.
5. Wysyłka egzemplarzy obowiązkowych do bibliotek oraz egzemplarzy autorskich.

REGULATIONS FOR PUBLISHING ARTICLES IN „STOMATOLOGIA WSPÓŁCZESNA”

1. “Stomatologia Współczesna” accepts for publication:
a) original articles, also in the English language,
b) review articles,
c) clinical cases,
d) clinical evaluation of materials,
e) translations of papers published in foreign journals, reports on conventions, symposia and research meeting held at home or abroad, book evaluations and reviews.
In case of translations of the papers published in foreign journals written consents of the journal publisher and the author(s) are required.

2. The article size is limited to 20 pages (including references, tables and figures). The manuscript has been defined in item 3 of the Regulations. In case of papers concerning experimental and clinical tests the article should contain:
a) background,
b) research methodology, taking account of the ethical standards derived from the Declaration of Helsinki (1975 and 1983). The use of personal data and patients` hospital numbers should be avoided. In the photos presenting patients` faces their eyes have to be masked to prevent identification of the patient. Showing the whole face requires the patient`s written consent. The presentation of statistical data should include the methods employed or the names of computer programs,
c) results (including tables and illustrations),
d) discussion,
e) conclusions or summing up,
f) references.
In other types of articles, e.g. review articles or case descriptions, the above plan can be modified by way of agreement between the author and the editorial staff.

3. Papers should be submitted in the form of typescript or desktop publishing, in two copies. The text should be double-spaced (30 rows per page) with a 4 cm margin on the left. Discs with a text in a Word file format and photographic materials in the form of photos or JPG or TIF format are accepted.

4. Papers should be prepared with diligence and care, and written in accordance with the Polish spelling rules.

5. The first page should present the title of the paper and the author`s (authors`) surname and first name with a footnote. The footnote should provide such information as the academic title or degree and the position held together with the employer`s name or “private practice”. The address for correspondence, telephone and e-mail address should be given with designation of one of the authors in case of collaborative publications.

6. The second page should include abstract in the Polish and English languages, including the title (an abstract should not exceed 150 words), and key words in Polish and in English (between three and ten words).

7. Figures (including photos) should be given Arabic numerals and enclosed to the paper. Tables, each on a separate sheet, with the title of the table, should be given Roman numerals. Places where the figures and tables should be inserted have to be marked in the text. On the other side of each table and figure the author`s name and the title of the paper should be written. Captions for the figures, in Polish and in English languages, should be provided on a separate sheet – in Polish and in English.

8. Each reference, placed at the end of the paper, should include the surname(s) and the first letters of the first names of the author(s), title of the paper, title of the journal in which it was published (abbreviations defined in Index Medicus are mandatory), year, volume and initial page, e.g. Bowell RL. Cobb EN: A method for bonding to dentin and enamel. J Am Dent Assoc 1983; 107, 734. In case of book references the author(s), first lettersw of the first names, book title, name of the publishing house, place and year of publication should be provided. The author is responsible for the accuracy of the reference data. References should be listed in the same order in which they appear in the paper, and such list should include only the items which have been actually quoted. In the article the reference items should be indicated in the following way: e.g. (Kowalski 1994) or (Kowalski, Malinowski 1994) in case there are two authors, or (Kowalski et al 1994) in case there are more than two authors.

9. The following statement made by the author or all authors has to be attached to the paper: “I, the undersigned (first name and surname), hereby declare that I have become acquainted with the Regulations for publishing papers in “Stomatologia Współczesna”, the submitted paper has not been submitted for publication in another journal, and I grant the Publisher my consent to use the paper (work) free of charge, pursuant to the provisions of Art. 49, Ar. 50.1 and 50.2 (fields of exploitation) of the Act on Copyright and Neighbouring Rights of February 4, 1994 (DZ. U./Journal of Laws/No 24 item 83) as amended”. All authors of a given paper have to sign such statement. The employer`s or superior acceptance has to be included, in the margin on the third page of the paper . Articles without the employer`s stamp and signature will not be published. At the and the author`s full address should be given.

10. At the end of the paper a list of materials equipment used, including the names of the manufacturers, may be added.

11. The editorial staff reserves the right to correct stylistic errors and make necessary cuts. In special cases the editorial staff will send proofs to the authors for correction.

12. The publisher reserves the right to make use of the paper or its fragments (text, illustrations) in other journals owned by the publisher and in other fields of exploitation (including electronic publishing for use in electronic media).

13. If the paper has not been accepted for publishing the editorial staff will return to the authors one copy of the paper, including the whole photographic documentation.

14. The articles published in “Stomatologia Współczesna” are subject to review.

15. The article just published becomes the possession of “Stomatologia Współczesna”. It cannot be published elsewhere in the other journals or any languages without the permission of the editorial office.

Download Regulations for publishing articles in *pdf format