Regulamin ogłaszania prac

REGULAMIN OGŁASZANIA PRAC

1. “Stomatologia Współczesna” przyjmuje do druku:
a) prace oryginalne,
b) prace przeglądowe,
c) doniesienia kazuistyczne,
d) kliniczne oceny materiałów,
e) przekłady, publikacji z czasopism zagranicznych, sprawozdania ze zjazdów, sympozjów, posiedzeń naukowych
krajowych i zagranicznych, oceny i recenzje książek.
W przypadku przekładów publikacji z czasopism zagranicznych niezbędna jest pisemna zgoda wydawcy czasopisma
oraz autora (autorów) pracy.

2. Objętość (łącznie z piśmiennictwem, tabelami, rycinami) nie może przekraczać 20 stron. Maszynopis wg pkt. 3
regulaminu. W przypadku prac dotyczących badań doświadczalnych lub klinicznych artykuł powinien zawierać:
a) wprowadzenie;
b) metodykę badań z uwzględnieniem norm etycznych wynikających z Deklaracji Helsińskich (1975 r. i 1983 r.). nie
należy używać danych personalnych i numerów szpitalnych. Twarze pacjentów na fotografiach muszą mieć zasłonięte
oczy w celu uniemożliwienia ich identyfikacji. Na ukazanie całej twarzy pacjenta potrzebna jest jego pisemna zgoda. W
opracowaniach danych statystycznych podajemy wykorzystaną metodykę lub nazwy programów komputerowych;
c) wyniki (łącznie z tabelami i ilustracjami);
d) dyskusję.
Natomiast w artykułach innego rodzaju, np. w pracach poglądowych lub opisach przypadków powyższy schemat może
być zmodyfikowany, na zasadzie porozumienia pomiędzy autorem i redakcją.

3. Prace należy nadsyłać w maszynopisie lub składzie komputerowym w dwu egzemplarzach. Pomiędzy wierszami
trzeba zachować podwójny odstęp (30 wierszy na stronie) oraz 4 cm lewy margines. Przyjmujemy dyskietki/płyty CD z
tekstem pisanym w edytorach: WordPerfect, Word itp. Materiał fotograficzny w postaci: JPG, TIFF, PDF.

4. Prace powinny być starannie przygotowane i napisane zgodnie z zasadami pisowni polskiej.

5. Na pierwszej stronie zamieszczamy tytuł pracy oraz nazwisko i imię autora (autorów) z odnośnikiem. W odnośniku
umieszczamy dane dotyczące tytułu lub stopnia naukowego oraz zajmowanego stanowiska wraz z nazwą zakładu pracy
lub określeniem “praktyka prywatna”. Podajemy również adres do korespondencji ze wskazaniem jednego autora w
przypadku prac zbiorowych.

6. Druga strona powinna obejmować streszczenia w języku angielskim i polskim, łącznie z tytułem pracy (streszczenie
nie może przekroczyć 150 słów) oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (od 3 do 10 słów).

7. Ryciny (w tym fotografie) należy oznaczyć cyframi arabskimi i załączyć do pracy w oddzielnej kopercie. Tabele, każda
na oddzielnej kartce, z tytułem tabeli, oznaczamy cyframi rzymskimi. W tekście należy wskazać miejsca, gdzie ryciny i
tabele powinny być umieszczone. Na odwrocie każdej tabeli oraz ryciny należy podać nazwisko autora i tytuł pracy.
Podpisy pod ryciny powinny być napisane na oddzielnej kartce w języku polskim i angielskim.

8. W każdej pozycji piśmiennictwa na końcu pracy umieszczamy nazwisko (nazwiska) autora (autorów), pierwsze litery
imion, tytuł pracy, tytuł czasopisma, w którym praca została ogłoszona (obowiązują skróty określone w Index Madicus),
rok, tom i stronę początkową, np. Bowel RL, Cobb EN: A method for bonding to dentin and enamel. J Am Dent Assoc
1983; 107, 734. W pozycjach książkowych należy podać autora (ów), pierwsze litery imion, tytuł książki, nazwę
wydawnictwa, miejsce i rok wydania. Za dokładność danych bibliograficznych odpowiada autor. Spis piśmiennictwa
układamy w kolejności cytowania pracy, obejmuje on tylko te pozycje, które cytowane są w tekście. W artykule pozycję
piśmiennictwa należy podać w następujący sposób: np. (Kowalski 1994) lub (Kowalski, Malinowski 1994), gdy autorów
jest dwóch lub (Kowalski i wsp. 1994), gdy występuje więcej niż dwóch autorów.

9. Do pracy należy dołączyć oświadczenie następującej treści, które musi zostać złożone przez autora lub wszystkich
autorów: “Ja niżej podpisany (imię i nazwisko) niniejszym oświadczam, że: zapoznałem się z Regulaminem ogłaszania
prac w “Stomatologii Współczesnej”, praca nie była nigdzie wcześniej publikowana, nie została skierowana do druku w
innym czasopiśmie oraz zezwalam Wydawcy na bezpłatne korzystanie z pracy (utworu) zgodnie z zapisami art. 49, art.
50 ust. 1 i 2 (pola eksploatacji) Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04 lutego 1994 (Dz.U. Nr 24
poz. 83) z późniejszymi zmianami”. Pod oświadczeniem muszą złożyć podpisy wszyscy autorzy danej pracy. Akceptację
kierownika zakładu umieszczamy na marginesie trzeciej strony pracy. Na końcu podajemy dokładny adres autora.

10. Na końcu pracy można umieścić listę stosowanych materiałów i urządzeń wraz z nazwami ich producentów.

11. Redakcja zastrzega sobie prawo poprawiania usterek stylistycznych oraz dokonania potrzebnych skrótów nie
kolidujących z treścią merytoryczną pracy. W szczególnych przypadkach Redakcja przesyła autorom do korekty skład
drukarski.

12. Wydawca zastrzega sobie prawo wykorzystania pracy lub jej fragmentów (tekst, ilustracje) w innych periodykach,
których jest właścicielem, oraz eksploatacji na innych polach (w tym publikacji elektronicznej do wykorzystania w
mediach elektronicznych).

13. W przypadku nieprzyjęcia pracy do druku redakcja zwraca autorom 1 egzemplarz wraz z całą dokumentacją
fotograficzną.

14. Materiały publikowane na łamach „Stomatologii Współczesnej” poddawane są wstępnej kwalifikacji przez redakcję,
w tym przez redaktora tematycznego, a następnie podlegają ocenie przez dwóch niezależnych recenzentów spoza
jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.
Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process); w pozostałych
przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów
uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo
do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu
ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji. Recenzenci zawsze powinni kierować się zasadami
etyki pracownika naukowego, mając przede wszystkim na względzie rzetelność i uczciwość naukową stosując
stosując zasady określone w treści dokumentu pt. „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, który​
został opracowany przez Zespół do Spraw Etyki w Nauce działający przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w altach 2009 – 2010 oraz wytyczne zawarte w treści „Kodeksu Etyki Pracownika Naukowego”
opracowanego przez Komisję do spraw etyki w nauce, uchwalonego przez Zgromadzenie Ogólne Polskiej
Akademii Nauk.

Kodeks Etyki Pracownika Naukowego (pdf)
Dobre praktyki recenzyjne (pdf)

Redakcja udostępnia listę recenzentów na stronie internetowej.
Recenzja jest sporządzana w formie pisemnej i zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków
dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
Recenzowany artykuł podlega odrzuceniu, gdy nie spełnia podstawowych standardów pracy naukowej z dziedziny
stomatologii, w szczególności, gdy nie potwierdza wiedzy autora w omawianym przez niego temacie bądź zawiera
istotne błędy merytoryczne.
Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów „Stomatologii Współczesnej” nie są ujawniane.
Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje redaktor naczelny.
W przypadku decyzji o publikacji redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania wynikających z opracowania
redakcyjnego zmian tytułów, skrótów lub poprawek stylistyczno-językowych.

15. Artykuł wydrukowany staje się własnością „Stomatologii Współczesnej”. Nie może być publikowany w innych
czasopismach oraz językach bez zgody redakcji.

[contact-form-7 id=”2240″]