Warto z nami wydać

Dlaczego autorzy wybierają Wydawnictwo Naukowe Med Tour Press Int.?

 • Pomagamy na każdym etapie – Autor może liczyć na nasze wsparcie i doradztwo od pomysłu na książkę do jej dystrybucji do czytelników. Pomagamy zaprojektować strukturę publikacji: tytuły, śródtytuły, konspekty numeracji, tabele, rysunki, mapy, wykresy, indeksy nazwisk zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości dla głównych rodzajów badań (szczegółowe informacje są dostępne na stronie https://www.equator-network.org/).
 • Wydawnictwo Med Tour Press Int. od wielu lat publikuje dla potrzeb środowiska lekarskiego prace naukowe z dziedziny nauk medycznych i nauki o zdrowiu
  w postaci prac monograficznych i opracowań zbiorowych. Znakomita większość wydanych pozycji jest adresowana do lekarzy oraz lekarzy stomatologów
  i studentów oddziałów stomatologicznych uczelni medycznych. Autorami i recenzentami publikacji są specjaliści, profesorowie, nauczyciele akademiccy
  z różnych ośrodków naukowych, akademickich i naukowych towarzystw lekarskich. Wszystkie oryginalne prace są poddawane procesowi oceny przez niezależnych recenzentów, co gwarantuje ich oryginalność oraz właściwy poziom merytoryczny. W dorobku Wydawnictwa wyjątkowe znaczenie mają monografie znajdujące się na Liście podręczników zalecanych dla osób przygotowujących się do Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego.
 • Książka naukowa musi spełniać wiele wysokich standardów. W czasach komputerów, sieciowego dostępu do ogromnych zbiorów informacji i self-publishingu z pozoru każdy może zostać wydawcą, jednak nie każdy dobrze wyda monografię naukową. W celu zapewnienia najwyższej jakości Redaktorzy naukowi, redaktorzy językowi, graficy oraz recenzenci odpowiedzialnie i fachowo realizują zadania publicystyczne przestrzegając rzetelnie zasad etycznych obowiązujących w tego rodzaju działalności. Przeciwdziałając nieuczciwym praktykom Wydawnictwo przestrzega standardów etyki wydawniczej rekomendowanych przez The Committee on Publication Ethics (COPE). Autorzy m.in. są zobowiązani do przesłania wraz z monografią oświadczenia
  o oryginalności treści, a Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do potwierdzenia oryginalności nadesłanej monografii za pomocą programu antyplagiatowego. Autorzy mają również obowiązek podania informacji o wszelkich osobach, które miały swój wkład w powstanie monografii (dot. to tekstu, rycin, wykresów, tabel itd.). Redakcja Wydawnictwa aktywnie przeciwdziała praktykom określanym mianem ghostwriting i guest authorship, które stanowią przejaw nierzetelności naukowej.
 • Nasi redaktorzy, mając wiedzę i wieloletnie doświadczenie w porozumieniu z autorem i ew. redaktorem naukowym, poprawiają teksty, sprawdzają nazwy, pojęcia, przypisy i nazwiska oraz dokonują redakcji technicznej. Efektem pracy są treści zgodne z zasadami języka polskiego, języka angielskiego oraz wysoka, merytoryczna i edytorska jakość książki.
 • W dobie zalewu ogromną ilością informacji, bez właściwej promocji trudno jest osiągnąć cel, jakim jest dotarcie do czytelnika i sprzedaż nakładu. Nasza pozycja na rynku wydawniczym i budowana przez wiele lat sieć powiązań kooperacyjnych i wymiany informacji umożliwia skuteczne szerzenie informacji
  o autorze, jak i o monografii.
 • Wydawnictwo zajmuje się dystrybucją książek wydanych tradycyjnie – papierowych, jak i elektronicznie. Zapewniamy przekazanie egzemplarzy obowiązkowych publikacji zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 roku w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad i trybu ich przekazywania, dystrybuujemy książki w całym kraju, poprzez biblioteki naukowe, sieć współpracujących hurtowni i księgarni oraz własny sklep internetowy.

Wydawnictwo naukowe Med Tour Press Int. zaprasza do współpracy autorów, uczelnie wyższe i ośrodki naukowe z całej Polski. Oferujemy swoje usługi klientom
z całego kraju, wydamy twoją publikacje naukową, zapewnimy również promocję i dystrybucję.