Stomatologia Współczesna nr 1/2017

Stomatologia Współczesna

NR 1/2017

 

 

Status periodontologiczny pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego

Periodontal status of patients after acute myocardial infarction

Z Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku: dr n. med. Magdalena Sulewska, dr n. med. Ewa Duraj, prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pietruska – kierownik Zakładu

Z prywatnej praktyki stomatologicznej: dr hab n. med. Jan Pietruski

Z Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku: dr n. med. Agnieszka Tycińska, prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Musiał – kierownik Kliniki

Słowa kluczowe: epidemiologia, przyzębie, zawał mięśnia sercowego

Wstęp: Badania epidemiologiczne wskazują na powiązanie pomiędzy periodontopatiami a schorzeniami układu sercowo-naczyniowego. Osoby z chorobami kardiologicznymi stanowią szczególną grupę populacyjną, która powinna podlegać częstym badaniom kontrolnym stanu jamy ustnej. Cel: Celem badań była ocena statusu periodontologicznego pacjentów po zawale serca w wieku do 65. roku życia. Materiał i metody: Do badania włączono 124 pacjentów, w tym 94 mężczyzn i 30 kobiet, hospitalizowanych z powodu ostrego zawału mięśnia sercowego leczonego za pomocą angioplastyki wieńcowej. W badaniu klinicznym oceniono: wskaźnik płytki (PI), aproksymalny wskaźnik płytki (API), krwawienie po sondowaniu (BOP), głębokość sondowania (PD) i kliniczne położenie przyczepu (CAL). Badanie przeprowadzono 1-2 tygodnie po wypisie ze szpitala. Wyniki: W badanej grupie stwierdzono bardzo wysokie wartości PI, API i BOP świadczące o nieprawidłowej higienie jamy ustnej i znacznym odsetku zębów objętych zapaleniem (PI – 80,24%, API – 98,52%, BOP – 73,86%). Średnia wartość PD wyniosła 3,6 mm ±0,74, zaś CAL 4,10 mm ±0,81. Wnioski: Pacjenci, którzy przebyli ostry zawał mięśnia sercowego, cechują się nieodpowiednią higieną jamy ustnej i zaawansowanymi zmianami zapalnymi w przyzębiu.

Key words: epidemiology, periodontium, myocardial infarction

Introduction: Epidemiological studies show a link between periodontal diseases and diseases of the cardiovascular system. People with cardiac diseases are a special group of population, which should be subject to frequent check-ups of the oral cavity health status. Aim: The aim of the study was to evaluate the periodontal status of patients after acute myocardial infarction at the age up to 65 years. Material and methods: Group of 124 patients, including 94 males and 30 females, hospitalized with acute myocardial infarction treated by coronary angioplasty, were included in the study. In the clinical examination plaque index (PI), approximal plaque index (API), bleeding on probing (BOP), probing depth (PD) and clinical attachment level (CAL) were evaluated. The examination was performed 1-2 week after discharge from the hospital. Results: In the study group very high values of PI, API and BOP were found which proves improper oral hygiene and a large percentage of teeth affected by inflammation (PI – 80.24%, API – 98.52%, BOP – 73.86%). The average PD was 0.74 ±3.6 mm and CAL 4.10 mm ±0.81. Conclusions: Patients who have had acute myocardial infarction are characterized by inadequate oral hygiene and advanced periodontal inflammatory changes.

Stan przyzębia mieszkańców Białegostoku w wieku 35-44 lat

Periodontal health of the inhabitants of Bialystok at the age of 35-44 years

Z Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku: dr n. med. Magdalena Sulewska, prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pietruska

Z praktyki prywatnej: dr hab. n. med. Jan Pietruski, lek. dent. Wojciech Kaczyński, lek. dent. Edyta Sulima, lek. dent. Rafał Świsłocki, dr n. med. Agnieszka Paniczko

Słowa kluczowe: choroby przyzębia, epidemiologia

Wstęp: Celem badań była ocena higieny jamy ustnej i stanu przyzębia mieszkańców dużego miasta w wieku 35-44 lat w województwie podlaskim. Materiał i metody: Badanie wykonano w grupie 177 losowo wybranych mieszkańców Białegostoku. Oznaczono stan higieny jamy ustnej: API (aproksymalny wskaźnik płytki) i wybrane parametry przyzębia: BOP (krwawienie po sondowaniu), PD (głębokość sondowania) oraz CAL (kliniczne położenie przyczepu). Ocenie poddano także nawyk palenia papierosów i wykształcenie. Wyniki:Średnia wartość API wyniosła 57,1% ±15,6, BOP 30,3% ±15,6, zaś PD 2,4 mm ±04. Utratę przyczepu odnotowano w 12,5 ±11,8 miejscach. Współczynnik nikotynizmu wyniósł 233,3 ±161. Wartości powyższych parametrów były gorsze u osób z wykształceniem podstawowym. Wnioski: Mieszkańcy Białegostoku w wieku 35-44 lat cechują się nieodpowiednim stanem przyzębia. Stan przyzębia i nałóg nikotynizmu mogą być ściśle związane z wykształceniem.

Key words: periodontal diseases, epidemiology

Introduciton: The aim of the study was to assess oral hygiene and periodontal health of 35-44 years old residents of a large city of Podlasie voivodeship. Material and methods: The examination was performed in 177 randomly selected residents of Bialystok. The state of oral hygiene: API (aproximal plaque index) and selected periodontal parameters were evaluated: BOP (bleeding on probing), PD (probing depth) and CAL (clinical attachment level). The habit of smoking and level of education were also evaluated. Results: The average value of the API was 57.1% ±15.6, BOP 30.3% ±15.6, and PD 2.4 mm ±04. Clinical attachment loss was observed in 12.5 ±11.8 sites. Smoking index was 233.3 ±161. The above parameters scores were worse in people with basic education. Conclusions: 35-44 years old residents of Bialystok can be characterized by inadequate periodontal status. Periodontal health and smoking may be closely associated with education.

Zachowania prozdrowotne w zakresie higieny jamy ustnej – badania ankietowe uczniów i studentów

Healthy behaviours related to oral hygiene – a survey among school pupils and college students

Ze Studenckiego Koła Naukowego „StuDentio” przy Zakładzie Propedeutyki Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku: Michał Żarowiak

Z Zakładu Propedeutyki Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku: dr hab. n. med. Joanna Bagińska – adiunkt, opiekun Studenckiego Koła Naukowego „StuDentio”

Słowa kluczowe: higiena jamy ustnej, stomatologiczne zachowania zdrowotne, badanie ankietowe

Wstęp: Próchnica zębów jest szeroko rozpowszechnioną chorobą twardych tkanek zęba dotyczącą całej populacji polskiej. Czynnikiem powodującym tak szerokie rozpowszechnienie są nieprawidłowe zachowania zdrowotne. Cel badań: Porównanie zachowań prozdrowotnych oraz wiedzy na temat sposobów wykonywania zabiegów higieny jamy ustnej wśród uczniów szkół średnich oraz studentów, a w szczególności motywacji wyborów dotyczących środków do higieny jamy ustnej. Materiał i metody: Badanie ankietowe zostało przeprowadzone drogą elektroniczną z wykorzystaniem strony www.ebadania.pl w okresie od listopada 2014 r. do lutego 2015 r.

Ankietę wypełniły 132 osoby, w tym 63 uczniów liceum/technikum oraz 69 studentów. Kwestionariusz składał się z pytań demograficznych oraz 10 pytań dotyczących higieny jamy ustnej. Wyniki: Badani posiadali ogólną wiedzę na temat zapobiegania chorobie próchnicowej. Kluczowym czynnikiem motywującym młodych ludzi do dbania o zęby były względy estetyczne. Uczniowie i studenci kierują się innymi powodami w wyborze środków do higieny jamy ustnej.

Key words: oral hygiene, oral health behaviors, questionnaire survey

Introduction: Dental caries is a widespread disease of hard dental tissue affecting the entire Polish population. Improper health-related behaviors are the main factors contributing to such wide spread. Purpose: Comparison between healthy behaviors and the knowledge how to carry out oral hygiene procedures among secondary school pupils and college students, in particular their motivation in choosing oral hygiene measures. Material and methods: The survey was conducted electronically between November 2014 and February 2015 using the website www.ebadania.pl. The questionnaire was completed by 132 people, including 63 secondary school pupils and 69 college students. The questionnaire consisted of demographic questions and 10 questions about oral hygiene. Results: The subjects had general knowledge about the prevention of dental caries. The main factor that motivates young people to take care of their teeth were aesthetic considerations.

Pupils and college students have different approaches with respect to the choice of dental hygienic measures.

Zmiany endodontyczno-periodontologiczne u pacjentów z chorobą przyzębia – etiologia, klasyfikacja, diagnostyka i leczenie – przegląd piśmiennictwa z prezentacją przypadków klinicznych

The endodontic-periodontal lesions in patients with periodontal disease – etiology, classification, diagnostics and treatment – a review of the literature and report of clinical cases

Z Poradni Chorób Przyzębia Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie: lek. dent. Karolina Babiuch – rezydent

Z Katedry Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie: dr n. med. Dagmara Gałecka-Wanatowicz – starszy wykładowca, prof. dr hab. n. med. Maria Chomyszyn-Gajewska – kierownik Katedry 

Z Zakładu Stomatologii Zintegrowanej Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie: dr hab. n. med. prof. nadzw. Jolanta Pytko-Polończyk – kierownik Zakładu

Słowa kluczowe: zmiany endodontyczno-periodontologiczne, klasyfikacja, diagnostyka, leczenie, zapalenie przyzębia

Diagnostyka i leczenie zmian endodontyczno-periodontologicznych wciąż pozostają wyzwaniem w praktyce lekarza dentysty. W pracy podjęto próbę wyjaśnienia związku pomiędzy chorobą miazgi a chorobą przyzębia oraz zaprezentowano kompleksowe podejście do diagnostyki i leczenia zmian endodontyczno-periodontologicznych. Ponadto opisano przypadki zmian endodontyczno-periodontologicznych u dwóch pacjentów z przewlekłym uogólnionym zapaleniem przyzębia.

endodontic-periodontal lesions, classification, diagnostics, treatment, periodontitis

The diagnostics and treatment of endodontic-periodontal lesions are still a challenge in dental practice. In this paper, we attempt to explain the relationship between pulpal and periodontal disease and present a systematic approach to the diagnosis and management of the endodontic-periodontal lesions. Moreover, we describe the endodontic-periodontal lesions in two patients with chronic, generalized periodontitis.

Rehabilitacja implantoprotetyczna u pacjentki z hipodoncją górnych bocznych siekaczy 

– opis przypadku 

Implants supported treatment in patient with hypodontia of upper lateral incisors – a case report

Z Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich 

we Wrocławiu: lek. dent. Krzysztof Mól – odbywający staż specjalizacyjny, dr n. med. Tomasz Dąbrowa – adiunkt, prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Więckiewicz – kierownik Katedry i Zakładu 

Słowa kluczowe: hipodoncja, implantoprotetyka, korony pełnoceramiczne

W ciągu ostatnich lat leczenie implantoprotetyczne wypiera w wielu przypadkach tradycyjne leczenie protetyczne, a zakres jego wskazań jest coraz szerszy. W sytuacji, kiedy klasyczne metody leczenia protetycznego są nieakceptowane przez pacjenta, implantoprotetyka staje się metodą z wyboru. Bez względu na przyczynę hipodoncji jej leczenie z wykorzystaniem implantów stomatologicznych powinno odbywać się w zespole lekarzy. Dodatkowe trudności w przedstawionym leczeniu wynikały z tego, iż wszelkie zabiegi przeprowadzane były w strefie estetycznej. Celem pracy był opis metody leczenia pacjentki z obustronną hipodoncją siekaczy bocznych w szczęce z wykorzystaniem implantów stomatologicznych Biomet 3i. Praca zawiera dodatkowo podstawowe informacje na temat hipodocji wraz z rozważaniem wyboru alternatywnej metody leczenia.

Key words: hypodontia, implant prosthdontics, all-ceramic crowns

Recently use of dental implants displaces traditional prosthodontic treatment in many cases and its indication range becomes wider. In case where classical methods of prosthetics treatment are not accepted by patient, implant treatments becomes the method of choice. Regardless the cause of hypodontia their treatment with dental implants should be performed by the team of specialists. Additional difficulties in presented treatment resulted from the fact that all surgical procedures were done in the aesthetic zone. The aim of this paper was description of the rehabilitation method of a patient with upper lateral incisors hypodontia using the Biomet 3i Implants. The publication includes basic information about hypodontia with consideration to choose an alternative method of treatment.

Zastosowanie elementów frykcyjnych TK-Soft Mini w dolnej protezie teleskopowej – opis 

przypadku

The use of TK-Soft Mini friction inserts in lower telescopic denture – a case report 

Z Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich 

we Wrocławiu: dr n. med. Tomasz Dąbrowa – adiunkt, lek. dent. Michał Biały – asystent, prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Więckiewicz – kierownik Katedry i Zakładu 

Słowa kluczowe: proteza ruchoma, zaczepy teleskopowe, obserwacje kliniczne

W pracy przedstawiono przypadek zastosowania u 86-letniej pacjentki wkładek frykcyjnych niemieckiej firmy Si-tec GmbH w dolnej protezie teleskopowej. Zaprezentowano główne etapy postępowania kliniczno-laboratoryjnego. W celu zakotwienia uzupełnienia wykorzystano korony cylindryczne oraz elementy retencyjne TK-Soft Mini z możliwością płynnej regulacji siły retencji na każdym zębie filarowym. Po dwuletniej obserwacji stwierdzono, że zastosowany system retencyjny ma wiele zalet, które przemawiają za celowością stosowania takiego rozwiązania w lecznictwie protetycznym osób starszych o ograniczonej wydolności tkanek przyzębia zębów filarowych.

Key words: removable denture, telescopic anchors, clinical evaluation

In the paper a case of application of German Si-tec GmbH firm friction inserts in lower telescopic denture for 86 years old patient, was presented. The main clinical and laboratory stages were described. In order to anchor the denture the parallel-sighted telescopic crowns and TK-Soft Mini retention elements with the possibility of smooth regulation of retention force on any abutment tooth, were used. After two years of observation it was found, that this system had many advantages, which enforce advisability of this solution in prosthetic treatment of elderly patients with reduced abutment teeth periodontal efficiency.

Rola endogennych metaloproteinaz (MMPS) w przebiegu procesu próchnicowego 

The role of matrix metalloproteinases (MMPs) in caries progression

Z Zakładu Stomatologii Zachowawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: lek. dent. Aneta Zduniak – asystent

Z Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek – kierownik Katedry i Zakładu

Słowa kluczowe: próchnica zębiny, warstwa hybrydowa, metaloproteinazy (MMPs), katepsyny cysteinowe, inhibitory metaloproteinaz

Zębina to tkanka składająca się z matrycy kolagenowej i zatopionych w niej kryształów hydroksyapatytu. W zębinie obecne są również enzymy z grupy metaloproteinaz i katepsyn cysteinowych, zdolne do degradacji macierzy kolagenowej i warstwy hybrydowej. Celem prezentowanego przeglądu było omówienie enzymów z grupy metaloproteinaz i analiza wpływu wybranych endopeptydaz na przebieg procesu próchnicowego.

Key words: dentin caries, hybrid layer, metalloproteinases (MMPs), cystein cathepsins, MMPs inhibitors

Dentine is a tissue composed of collagen matrix and embedded in matrix hydroxyapapatite crystallites. Metalloproteinases (MMPs) and cysteine cathepsins are two group of enzymes present in dentine. These enzymes are capable to degrade collagen matrix and hybrid layer. The aim of this review was to discuss this group of enzymes and to analyze the role of these enzymes in caries progression.