Stomatologia Współczesna nr 2/2009

Stomatologia Współczesna

NR 2/2009

Nadziąślak zapalny (epulis inflammatoria) jako powikłanie resorpcji wewnętrznej perforującej – opis przypadku

Epulis inflammatoria as a complication of perforative internal resorption – case report

Z Katedry i Zakładu Periodontologii UM w Lublinie
dr n. med. Małgorzata Kiernicka – adiunkt
lek. dent. Gabriela Podsiadła-Urban, Poradnia Stomatologii Zachowawczej SCK UM w Lublinie, rezydent
prof. zw. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska-Miszczuk, kierownik Katedry i Zakładu

Słowa kluczowe: nadziąślak ziarniniakowy (zapalny), resorpcja wewnętrzna, perforacja zęba, MTA (Mineral Trioxide Aggregate)

Resorpcja wewnętrzna korzenia zęba (central resorption) jest procesem patologicznym, który przez długi okres czasu nie daje objawów klinicznych. Wykrywana jest przypadkowo podczas kontrolnych zdjęć radiologicznych lub gdy zniszczenie tkanek zęba doprowadzi do powikłań endodontycznych lub periodontologicznych. W momencie utraty ciągłości ścian zęba resorpcyjna ziarnina zapalna kontaktuje się z ozębną, która w odpowiedzi na czynniki drażniące ulega destrukcji lub zmianom proliferacyjnym. Zapalne zmiany rozrostowe w obrębie wyrostka zębodołowego najczęściej przyjmują postać nadziąślaków.
W pracy przedstawiono przypadek pacjentki, która zgłosiła się do stomatologa w celu diagnostyki i leczenia zmiany rozrostowej na dziąśle w okolicy zęba 13. Szczegółowa diagnostyka kliniczna i radiologiczna wykazała, że pojawienie się nadziąślaka było następstwem długotrwałego procesu patologicznego toczącego się w prawym, górnym kle – resorpcji wewnętrznej perforującej. Po chirurgicznym usunięciu zmiany w badaniu histopatologicznym rozpoznano nadziąślaka ziarniniakowego (epulis granulomatosa). Zastosowane leczenie endodontyczne i periodontologiczne pozwoliło na utrzymanie zęba i odroczenie ingerencji protetycznej.

Key words: epulis granulomatosa (inflammatoria), central resorption, tooth perforation, MTA (Mineral Trioxide Aggregate)

Internal resorption of the tooth’s root is considered a pathological process with a long period of no clinical symptoms. It is usually accidentally discovered during radiological checks or when the disruption of the tissue leads to complications of endo-periodontal nature. The moment, the tissue loses its continuity resorptive lesion contacts periodontal membrane , which in response to irritation undergoes destruction or proliferation changes. Proliferative lesion changes within dental alveolus usually take the form of epulides.In the paper the case of a patient, who contacted the dentist in order to diagnose and treat proliferative gum change in the area of tooth 13 is presented. Radiological and clinical diagnosis revealed that the appearance of epulis had been the consequence of long-term pathological process in the upper right canine – perforative internal resorption. After surgical excision, histopathological study diagnosed epulis granulomatosa. Endodontal and periodontal treatment applied allowed to mantain the tooth and delay prosthetic interference.

Obiektywna ocena elementów estetyki wykonania górnych protez całkowitych

Objective assessment elements of dental aesthetic of full upper dentures

Z Katedry Protetyki Stomatologicznej Warszawskiego UM

Katarzyna Merks, emilia Mroczkowska, Anika Bojczuk – studentki

dr n. med. Przemysław Szczyrek

Słowa kluczowe: stomatologia estetyczna, płaszczyzna Rickketa, czynnik LARS, proteza całkowita

Celem badania była ocena stosunku płaszczyzny Rickketa do wargi dolnej i górnej oraz czynnika LARS u pacjentów bezzębnych, a także ich porównanie z wynikami grupy pacjentów z pełnym uzębieniem. Spośród pacjentów Katedry Prootetyki Stomatologicznej IS WUM wyselekcjonowano dwie grupy. Grupę badaną stanowiło 38 pacjentów bezzębnych, grupę kontrolną – 22 osoby. Obie grupy podzielono ze względu na płeć. W grupie kontrolnej za pomocą przyrządu Willisa mierzono elementy czynnika LARS – długość wargi górnej oraz ekspozycję siekaczy górny6ch w pozycji siecznej. W grupie badanej dokonywano pomiarów długości wargi górnej oraz odległościwargi górnej i dolnej od płaszczyzny Rickketa. Pomiary przeprowadzonu dwukrotnie przed i po wykonaniu uzupełnień protetycznych. Wyniki dotyczące czynnika LARS w grupie kontrolnej nasuwają wniosek, iż kobiety charakteryzują się większą widocznością zębów siecznych niż mężczyźni w tej samej kategorii wiekowej. Większość prezentowała grupę M1, czyli długość wargi górnej 16 – 20 mm. Długość wargi górnej rośnie wraz z wiekiem, co wiąże się z rozluźnieniem mięśni twarzy i utratą elastyczności w dolnej 1/3 twarzy. W grupie badanej po wykonaniu uzupełnienia protetycznego obserwowano wzrost czynnika LARS. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, iż odległość wargi górnej od płaszczyzny Rickketa zmniejsza się odpowiednio o 2 – 3 mm u wszystkich pacjentów badanych po założeniu protez. Ocena czynnika LARS oraz odległość wargi górnej od płaszczyzny Rickketa może być obiektywnym parametrem oceny estetyki wykonanych protez całkowitych.

Key words: dental aesthetics Rickket`s E-plane, LARS factor, full denture

The aim of the study is to evaluate relation between Rickket`s e plane and upper and lower lip and LARS factor in groupof edentulous patients and comparison to group of patients with full dentition. Ywo groups selected of both sexes from patients of Prosthetic Department Warsaw Medical Uniwersity, the control group 22 patients of average age of 30 years old with full dental arches and 38 edentulous patients of average age of 60 years old, were selected. In the control group, element of LARS factor using the Willis instrument – llength upper lip and exposition upper incisors in static position was measured. In the study group the length of upper lip and the distance between the upper lip and the Rickket`s e plane was evaluated before andafter dentures fabrication. Results in the controlgroup suggest conclusion, that the woman are characterized by greater visibility of incisors teeth, than men in the same age group. In control group majority patients presented group M1 – lenght of upper lip 16 – 20 mm. The length of the upper lip increased with age, connected with loosening of the face muscles, and an elasticity on 1/3 lower part of the face. In the study group, after prosthetic treatment, the growth of LARS factor was observed. The distance of upper lip to Reckketś e plane decreased approximately 2 – 3 mm at patients in study group after inserting the dentures. Estimate of LARS factor and distance of upper lip to Rickket`s e plane can be executed as objective assessment of aesthetic full dentures.

Protezy hybrydowe – doniesienie wstępne

Hybrid prostheses – preliminary report

Z katedry i Zakładu Protetyki UM w Lublinie

lek. dent. Paweł Piróg – praktyka prywatna

dr n. med. Paweł Mieszkowski,

dr hab. n. med. Janusz Kleinrok

W pracy opisano zastosowanie nowego elastycznego akrylu Impak PF, który podczas tradycyjnego procesu polimeryzacji termicznej łączy się ze zwykłym twardym akrylem tworząc protezy hybrydowe. Materiał ten dotychczas używany do wykonywania szyn dla sportowców i w leczeniu bruksizmu, znalazł również zastosowanie w procesie wykonawstwa ruchomych uzupełnień protetycznych. Opisano wszystkie etapy prac klinicznych i laboratoryjnych. Protezy hybrydowe zastosowano u pacjentki, u której dotychczasowe metody leczenia konwencjonalnymi środkami nie przyniosły zamierzonych rezultatów – ze względu na niezadowalającą retencję i stabilizację tradycyjnych protez całkowitych.

Key words: elastic prostheses, hybryd prostheses, complete prostheses, elastic acrylic

This syudy describes an application of new, elastic acrylic Impak PF which during conventional, thermal polymerization process binds to common, hard acrylic to form the hybrid prostheses. This material used so-far to manufacture the splints for sportsmen and the treatmant of bruxizm, has also found application in the process of the manufacturing of the removable prosthetic restorations. Allstages of clinical and laboratory work was described. A female patient who was a non-responder to all up-to-now known therapies with application of the conventional methods due to unsatisfactory retention and stabilization of the complete prostheses hasbeen put to prosthetic restaration with hybrid fool prostheses.

Pomiar sił łączenia z tkankami zęba wkładów wzmacnianych włóknem szklanym, cementowanych przy użyciu samowutrawiających cementów kompozytowych

The measurement of the bonding strength between dental tisue and glass fiber posts luted with different adhesive cements

Z Zakładu Protetyki Stomatologicznej Katedry Protetyki Stomatologicznej i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia UM w Łodzi

lek. stom. Jakub Marcinkowski,

lek. stom. Mariusz Kochanowski

dr n. med. Cezary Langot

Z Zakładu Badań Materiałów Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej i Zakładu Biofizyki Katedry Nauk Podstawowych i Przedklinicznych UM w Łodzi

dr hab. inż. Leszek Klimek

Słowa kluczowe: samowytrawiający czynnik łączący, test wyciągania, badanie SEM

Osiągnięcie ostatnich lat to rozwój grupy materiałów wzmacnianych włóknami szklanymi, a dokładnie wkładów koronowo-korzeniowych oraz możliwości ich adhezyjnego osadzania. Umożliwiło to wykonanie trwałych i estetycznych odbudów, co dawniej w przypadkach klinicznych skazane było na całkowite bądż częściowe niepowodzenie. W dobie zaawansowania technik adhezyjnych i różnorodności materiałów wykorzystywanych w stomatologii odtwórczej, ważnym stało się podjęcie badań mających na celu zweryfikowanie in vitro ich właściwości i parametrów wytrzymałościowych. Celem badania było porównanie siły wiązania z tkankami zęba estetycznych wkładów koronowo-korzeniowych, połączonych przy użyciu cementów kompozytowych z grupy materiałów samowytrawiających o różnym sposobie aplikacji systemu łączącego, a także jakości połączenia cementu z wkładami po ich usunięciu z kanału korzeniowego. Wkłady FRC (wzmacniane włóknem szklanym) poddano na urządzeniu badawczym działaniu siły wyrywającej o odpowiednim kierunku i wartości. Uzyskane dzięki obrazowemu badaniu SEM dane liczbowe posłużyły do porównawczej oceny ich jakościowego połączenia z wkładem koronowo-korzeniowym.

Key words: FRC posts, self etching adhesive luting agent, pull out test, SEM analysis

In the area of advanced adhesive techniques and diversity of materials used in reconstructive dentistry it is important to undertake scientific research in order to verify in vitro the qualities and performance parameters of this materials. The latest achivement in this field is represented by the development of the group of materials toughened with the use of glass fiber widely applied in structure of fiber post and, of course, by the posibilities of their adhesivefastening. Such advances enable to make durable andesthetic reconstructions with were totally or partly imposiblein the majority of clinical cases in the past. The aim of our research is to compare the bonding strength between dental tissues and esthetic fiber posts luted with the use of composite cement belonging to a group of self etch materials and the quality of the bond between cement after posts removal from a root canal. Cemented fiber postswere subjected to tearing force having a proper direction and value and the parameters were measured on a special device. The obtained data was used to asses and compare strength of the bond strength of the two different generations composite cements and the two different generations composite cements and the quality of their bonding to fiber posts. Tn the investigation the SEM method was also used.

Materiałoznawstwo stomatologiczne z elementami nanotechnologii (cz. II)

Dental materials with nanotechnology (part II)

dr hab. Krzysztof Niewiadomski – konsultant naukowy firmy KodeNt, dyrektor ds. nauki i kształcenia Med Tour Press

Właściwości fizyczne determinują zachowanie się materiału jako odpowiedź na zmiany w jego otoczeniu w relacji ich wpływu na tkanki, z którymi są w kontakcie.

Leczenie implantoprotetyczne pacjenta z wykorzystaniem systemu SEMADOS® – opis przypadku

Implantoprosthetic treatment with SEMADOS® system – a case report periodontium

lek. dent. Paweł Frączak – specjalista protetyki stomatologicznej, praktyka prywatna

Słowa kluczowe: wszczepy, leczenie implantoprotetyczne, sinus lift, uzupełnoienie protetyczne

Praca przedstawia opis możliwości wykonania rekonstrukcji implantoprotetycznej za pomocą systemu SEMADOS® niemieckiej firmy BEGO u pacjenta sklasyfikowanego według: Majewskiego – grupa II, Eichnera – grupa B1, Galasińskiej-Landsberger – szczęka klasy II, żuchwa klasy IV.

Key words: implants, implantoprosthetic treatment, sinus lift, prosthetic treatment sinus lift, prosthetic restoration

The paper presents a possibilities of implantoprosthetic treatment with SEMADOS® system in patient with group II of Majewski, group B1 of Eichner and class II maxilla and class IV mandible of Galasińska-Landsberger classification.

Z okazji zbliżającego się II Kongresu Implantoprotetycznego resakcja „Stomatologii Współczesnej” rozmawia z dr. n. med. Mariuszem Dudą, Prezydentem Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego (PSI), członkiem Rady Naukowej Kongresu

Interview with MD Mariusz Duda, President of Polish Implantologic Assotiation, member of Scientific Advice of 2nd Implantoprosthetic Congress

dr J. Karbowski

Podczas rozmowy zaprezegtowano główne założenia programu dydaktycznego i naukowego II Kongresu Implantoprotetycznego w Pułtusku. Szerzej poruszone zostało zagadnienie organizacji kształcenia i doszkalania zawodowego lekarzy dentystów, w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej, a także zasaadności dożenia do jednolitego systemu kształcenia lekarzy w dziedzinie implantologii

GC Dry Mouth Gel do komfortowego leczenia suchości jamy ustnej

GC Gry Mouth Gel for comfort treatment of dry mouth

Informacja Prasowa GC Europe

Zmniejszony przepływ śliny jest nie tylko nieprzyjemny, ale czasem może być bolesny dla pacjenta. Może również doprowadzić do nieodwracalnych ubytków w szkliwie i zębinie, a w efekcie do nadwrażliwości zębów. Nowy produkt GC Dry Mouth Gel wywodzący się z koncepcji „Minimum Interwencji” (MI) firmy GC Europe łagodzi objawy zmniejszonego wydzielania śliny i pozwala pacjentom odzyskać uczucie świeżości w jamie ustnej.

Finanse dla stomatologów

News in finances for dentist

Grzegorz Rogaczewski – doradca podatkowy w firmie DZIESIĘCINA – Doradcy Podatkowi Spółka Partnerska

Autor zaprezentował najnowsze przepisy i ich interpretacje na temat zaliczania wynagrodzeń pracowniczych do kosztów, zmian porządkujących dla inwestorów giełdowych, droższych przekształceń spółki kapitałowej w osobową.