Stomatologia Współczesna nr 2/2017

Stomatologia Współczesna

NR 2/2017

 

 

Uwalnianie jonów fluorkowych z kompozytu typu bulk fill do różnych środowisk w warunkach in vitro

Fluoride release from bulk fill resin composite to different environments – in vitro study

Z Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu: dr n. med. Elżbieta Sołtan – adiunkt, lek. dent. Agnieszka Czajczyńska-Waszkiewicz – wykładowca, prof. dr hab. n. med. Urszula Kaczmarek – kierownik Katedry i Zakładu 

Słowa kluczowe: kompozyt, uwalnianie fluoru, ślina, pH

Uwalnianie jonów fluorkowych z materiałów odtwórczych może stanowić ochronę przed rozwojem próchnicy wtórnej. Celem pracy było określenie poziomu i dynamiki uwalniania jonów fluorkowych z kompozytu Tetric EvoCeram Bulk Fill w warunkach in vitro do różnych środowisk. Próbki kompozytu umieszczano w sztucznej ślinie o różnym pH (4,5, 5,5, 6,0 i 7,0) i ślinie naturalnej (pH 6,7) na okres 7 dni. Oznaczenie fluoru przeprowadzano za pomocą jonowoselektywnej elektrody Orion 9609. Obliczano wartość średnią dla danych uzyskanych z pomiarów poziomu fluoru w każdym przyjętym punkcie czasowym. Skumulowane poziomy uwolnionych fluorków wyrażono w ppm i µg/cm2. W analizie statystycznej zastosowano testy Kruskala-Wallisa i Friedmana, za istotny przyjmując poziom p < 0,05. Skumulowane uwalnianie fluoru do sztucznej śliny było wyższe przy pH kwaśnym w porównaniu z obojętnym. Natomiast niezależnie od pH sztucznej śliny emisja fluorków do śliny naturalnej była istotnie niższa (p < 0,05) we wszystkich okresach pomiarowych. Uzyskane w badaniu własnym dane sugerują, że możliwy jest pewien lokalny kariostatyczny efekt uwalnianych fluorków z ocenianego kompozytu bulk fill.

Key words: resin composite, fluoride release, saliva, pH

The release of fluoride from restorative materials may prevent secondary caries development. The aim of the study was to determine the level and dynamics of fluoride release to different environments from Tetric EvoCeram Bulk Fill resin composite, in vitro. Specimens of the composite were placed in artificial saliva with different pH (4.5, 5.5, 6.0 and 7.0) and natural saliva (pH 6.7) for period of 7 days. Fluoride measurements were carried out using ion selective electrode Orion 9609. The mean values of fluoride release at the measured time intervals were calculated. The cumulative levels of released fluoride were expressed in ppm and µg/cm2. Statistical analysis was made using Kruskal-Wallis and Fridman tests with statistical significance level of p < 0.05. The cumulative fluoride ion release to the artificial saliva was higher at acidic pH comparing to neutral one. However, regardless of artificial saliva pH, the fluoride release to natural saliva was significantly lower (p < 0.05) at each measurement periods. The obtained data that suggest the local cariostatic effect of fluoride released from the assessed bulk-fill resin composite may be possible.

 

Kanały boczne – opis przypadków

Lateral canals – a case reports

Z Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu: lek. dent. Ewelina Pszeniczna-Saj, dr n. med. Urszula Kanaffa-Kilijańska

Z praktyki prywatnej: dr n. med. Paweł Studnicki 

Słowa kluczowe: kanały dodatkowe, kanały boczne, dezynfekcja kanału korzeniowego, chemomechaniczne opracowanie kanału korzeniowego

W pracy opisano sześć przypadków klinicznych, w których wypełniono kanały boczne. Dokonano również przeglądu piśmiennictwa dotyczącego chemomechanicznego opracowania, materiałów tymczasowych oraz metod ostatecznego wypełniania kanałów korzeniowych zwiększających prawdopodobieństwo wypełnienia kanałów bocznych.

Key words: accessory canals, lateral canals, disinfection of root canal, chemo-mechanical preparation of root canal

In the paper six clinical cases, in which lateral root canals were filled, were described. The review of literature concerning the chemo-mechanical preparation, temporary fillings and methods of final canals filling increasing the probability of filling lateral canals, were also accomplished.

 

Korekta zgryzu krzyżowego bocznego w obrębie stałych pierwszych trzonowców jako efekt leczenia aparatem ze śrubą typu Hyrax cementowanym na mlecznych drugich trzonowcach

Correction unilateral of posterior crossbite within the first permanent molars as a result of the treatment with Hyrax appliance bonded on primary second molars

Z praktyki prywatnej: lek. dent. Emilia Paluszkiewicz, lek. dent. Agnieszka Detka, lek. dent. Katarzyna Borycka – specjalista ortodoncji

Słowa kluczowe: zwężenie szczęki, aparat ze śrubą Hyrax, zgryz krzyżowy

Celem pracy była ocena efektów rozszerzenia szczęki u dzieci w okresie uzębienia mieszanego. W celu wyeliminowania niekorzystnych efektów, takich jak wychylanie zębów stałych, aparat do ekspansji ze śrubą Hyrax zacementowano na mlecznych drugich zębach trzonowych. Przedstawiono przypadek kliniczny leczenia zgryzu krzyżowego częściowego bocznego u dziecka w wieku 8,5 lat opisaną metodą. Uzyskano korektę zgryzu krzyżowego w obrębie zarówno mlecznych, jak i stałych zębów trzonowych szczęki.

Key words: maxillary constriction, Hyrax appliance, crossbite

The purpose of this study was to evaluate the effects of maxillary expansion in children in mixed dentition period. To avoid undesirable dental effects such as tipping of permanent teeth, the Hyrax appliance was bonded on primary second molars. A clinical case of posterior crossbite treatment of a 8,5 year-old child with the above mentioned method was presented in the paper. The correction of crossbite within both primary and permanent maxillary molars was obtained.

 

Polimorfizmy pojedynczych nukleotydów w genach kodujących białka szkliwa a choroba próchnicowa zębów – przegląd piśmiennictwa

Single nucleotide polymorphisms in genes encoding enamel matrix proteins and dental caries – a literature review 

Z Kliniki Stomatologii Dziecięcej Katedry Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: dr n. med. Karolina Gerreth – adiunkt 

Słowa kluczowe: próchnica zębów, białka szkliwa, polimorfizmy pojedynczych nukleotydów

Wystąpienie choroby próchnicowej zębów uwarunkowane jest szeregiem czynników systemowych oraz środowiskowych, w tym nawykami żywieniowymi i higienicznymi, dostępnością do opieki stomatologicznej oraz statusem socjoekonomicznym. W piśmiennictwie coraz częściej przedstawiana jest rola determinanty genetycznej w jej rozwoju. Niektórzy autorzy podkreślają, w oparciu o obserwacje epidemiologiczne i badania molekularne, możliwy związek pomiędzy rolą genów kodujących białka szkliwa zębów a rozwojem tej choroby.

Key words: dental caries, enamel proteins, single nucleotide polymorphisms

Appearance of dental caries is determined by many systemic and environmental factors such as dietary and hygienic habits, availability of dental care or socio-economic status. Literature data more frequently shows the role of genetic determinant in its development. Some authors emphasize, on the basis of the epidemiological and molecular studies, the possible relationship between the role of genes encoding proteins of tooth enamel and the development of the disease.

 

Wpływ chlorheksydyny na trwałość wiązania systemów adhezyjnych z zębiną – przegląd piśmiennictwa

The impact of chlorhexidine on the dentin bond durability of adhesive systems – a literature review 

Z Zakładu Stomatologii Zachowawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: lek. dent. Ilona Mariańska, dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek – kierownik Zakładu, prof. dr hab. n. med. Sylwia Małgorzata Słotwińska

Słowa kluczowe: systemy adhezyjne, chlorheksydyna, próchnica wtórna

Chlorheksydyna (CHX) posiada zdolność hamownia aktywności metaloproteinaz i ograniczania utraty siły wiązania systemów adhezyjnych. Wcześniejsze badania sugerowały, że aplikacja CHX przed utworzeniem warstwy hybrydowej zwiększa trwałość adhezji w przypadku stosowania systemów samotrawiących. Część współczesnych badaczy prezentuje jednak różne wyniki badań w tym zakresie. Mimo potencjalnych korzyści wynikających z zastosowania CHX jako składnika systemów wiążących modyfikacja ta powinna być poprzedzona szczegółową analizą chemiczną systemu oraz oceną interakcji pomiędzy CHX i poszczególnymi komponentami systemu. Niezbędna jest zatem kontynuacja długoterminowych badań klinicznych w celu oceny wpływu CHX na trwałość wypełnień z materiałów złożonych funkcjonujących w jamie ustnej oraz określenia optymalnej formy wykorzystania tej substancji w procedurach adhezyjnych.

Key words: adhesive systems, chlorhexidine, secondary caries

Chlorhexidine (CHX) have ability to reduce MMP activity of methalloproteinases (MMPs) and diminish bond strength loss of adhesive systems over time. Previous studies have demonstrated that applying CHX prior to hybrid layer formation can improve the dentine bonding durability of self-etching adhesive systems. But, the part of present researches show however different results in this matter. Despite the advantages of using CHX as a component of binding systems, this modification should be preceded by a detailed chemical analysis of the system and assessment of potential interactions between CHX and individual system components. Therefore, the continuation of long-term clinical trials is needed to evaluate the effect of CHX on the durability of composite fillings existing in the oral cavity, and determine the optimal formulation of CHX used in adhesive procedures.

 

Błędy w relacji lekarz dentysta – pacjent 

Dentist patient communication errors

Z Zakładu Stomatologii Zachowawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: lek. dent. Aleksandra Hajdo – doktorant, dr n. med. Maria Dubielecka – adiunkt, dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek – kierownik Zakładu 

Słowa kluczowe: relacja lekarz dentysta – pacjent, błędy komunikacji, wizyta stomatologiczna

Zawód lekarza dentysty jest obarczony odpowiedzialnością społeczną i indywidualną. Wiele konfliktów i nieporozumień w relacji między lekarzem a pacjentem wywołanych jest brakiem lub błędami w komunikacji. Zła relacja z pacjentem to nie tylko ryzyko utraty cennych informacji do diagnostyki, ale także obniżona skuteczność procedur leczniczych. Zaufanie i komunikacja są dla lekarza dentysty najlepszym narzędziem ułatwiającym zrozumienie oczekiwań każdego pacjenta.

Key words: dentist-patient relationship, errors in communication, dental visit

The dental dental profession is an occupation with both social and individual responsibility. A large number of misconceptions and conflicts, in patient dentist relationship, occur due to lack of communication. Poor relationship with patient can not only pose risk of loss valuable informations for diagnostic tests, and lowered efficacy of therapeutic procedures, as well. A clear line of communication and trust will be the most useful tool in meeting patient expectations.

 

Rola fizjoterapii w leczeniu zaburzeń czynnościowych układu ruchowego narządu żucia

Role of physiotherapy in the treatment of masticatory motor system functional disorders

Ze Studium Doktoranckiego Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: mgr Patrycja Świerad

 Ze Studium Magisterskiego Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach: Dominik Kaczmarek

Ze Studium Doktoranckiego Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: mgr Anna Przewoźnik

Z praktyki prywatnej: mgr Paulina Szetela

Słowa kluczowe: dysfunkcje narządu żucia, fizjoterapia, leczenie

Zaburzenia czynnościowe układu ruchowego narządu żucia obejmują zaburzenia w obrębie mięśni żucia i stawów skroniowo-żuchwowych. Dysfunkcje narządu żucia stanowią nowe możliwości dla fizjoterapeutów. Schorzenia te są przez nich coraz częściej diagnozowane i skutecznie zwalczane. Najskuteczniejsze metody leczenia fizjoterapeutycznego to powszechnie stosowane: zabiegi fizykalne, masaż, kinezyterapia, terapia manualna.

Key words: temporomandibular disorders, physioterapy, treatment

Masticatory motor system functional disorders include abnormalities of the masticatory muscles and temporomandibular joints. Temporomandibular disorders constitute new opportunities for physiotherapists. These afflictions are more and more often diagnosed by them and successfully eradicated. The most successful methods of physiotherapy treatment and commonly used: physical treatments, massage, kinesitherapy, manual therapy.