Stomatologia Współczesna nr 3/2009

Stomatologia Współczesna

NR 3/2009

Wychylenie górnych siekaczy przyśrodkowych a grubość i pozycja wargi dolnej

The unclination of upper central incisors also thickness and position of the lower lip

Z STN Koła Naukowego przy Klinice Ortodoncji UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Małgorzata Frańczak, Anna Jankowska – studentki Anna Szponar-Żurowska2

Z Kliniki Ortodoncji UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

dr Anna Szponar-Żurowska

Słowa kluczowe: warga dolna, nachylenie górnych siekaczy przyśrodkowych, analiza cefalometryczna

Celem pracy było ustalenie zależności między grubością i położeniem wargi dolnej a pozycją stałych górnych siekaczy przyśrodkowych. Badany materiał to 50 telerentgenogramów bocznych czaszki pacjentów nieleczonych ortodontycznie z wydolnymi wargami. Wykonano 4 pomiary liniowe i 5 pomiarów kątowych. Stwierdzono istnienie zależności pomiędzy grubością i stopniem nachodzenia wargi dolnej, a ustawieniem górnych siekaczy przyśrodkowych. Im grubsza warga dolna, tym bardziej wychylone górne siekacze przyśrodkowe. Uzyskane wyniki potwierdzają etiologiczną rolę dolnej wargi w rozwoju zaburzeń pozycji górnych siekaczy przyśrodkowych. Stwierdzenie zmian w położeniu i grubości wargi dolnej może być czynnikiem prognostycznym dotyczącym pozycji górnych siekaczy przyśrodkowych w okresie ich wyrzynania.

 

Key words: lower lip, angulation of upper central incisors, cephalometric analysis

The purpose of the study was to find a correlation between the thickness and position of the lower lip and the angulation of permanent central upper incisors. Study material included 50 cephalograms of untreated orthodontic patients with competent lips. There where 4 linear and 5 angular measurements taken. The relation between thickness and position of the lower lip and angulation of central upper incisor was found. The thicker the lower lip is, the more upright is position of upper central incisors. Results of this study confirmed the etiological role of the lower lip in the development of malposition of upper central incisors. The thickness and the position of the lower lip can be used in prediction of changes in the position of upper permanent central incisors prior to their eruption.

Ocena kliniczna materiału złożonego Saremco

 

Clinical assesment of Saremco composite resin

 

Z zakładu Stomatologii Zachowawczej IS Warszawskiego UM

 

lek. dent Marcin Zawadziński

 

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Jodkowska

 

Słowa kluczowe: materiał złożony, badania kliniczne, test Ryge`a

 

W pracy przedstawiono ocenę kliniczną materiału złożonego przeprowadzoną na podstawie wypełnień różnych klas ubytków próchnicowych oraz niepróchnicowego pochodzenia. Materiał oceniono jako bardzo dobry zarówno pod względem komfortu pracy dentysty, konsystencji, adaptacji brzeżnej, polerowalności powierzchni. Materiał można rekomendowć do stosowania we wszystkich klasach ubytków.

 

Key words: resin composite, clinical study, Ryge`s test

In the assesment the results of 53 filing of different classes – caries oad not caries lesion – were presented the material was found as very comfortable for the dentist to work with, good consistency and stickines to cavity walls and easy in polishing. It can be recommended to use in all classes of cavities.

 


Protetyczna odbudowa zębów o osłabionych ścianach korzeni z wykorzystaniem systemu wkładów standardowych Reforpin

 

Prosthetic rehabilitation of teeth with flared roots with the use of Reforpin System

Z Zakładu Protetyki Stomatologicznej Katedry Protetyki Stomatologicznej i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia UM w Łodzi

lek. stom.Artur Milczarek – asystent
dr n. med. Marcin Janicki – asystent

Słowa kluczowe: 
wkład koronowo korzeniowy, włókno szklane, szeroko opracowany kanał

Celem pracy było przedstawienie nowej metody odbudowy protetycznej zębów o zniszczonych koronach i znacznie poszerzonym świetle kanału korzeniowego. W tym celu wykorzystano system standardowych wkładów koronowo-korzeniowych z włókna szklanego, zatopionego w żywicy epoksydowej. Nowością tej koncepcji jest możliwość umieszczenia w świetle kanału poza wkładem głównym również wkładów dodatkowych, o mniejszej średnicy. Pozwala to na zmniejszenie ilości cementu i poprawę właściwości mechanicznych tak odbudowanego zęba. Praca przedstawia dwa przypadki kliniczne ilustrujące tą metodę.

Key words: post and core, fiber glass , flared canal

The aim of this study was a presentation of a new method of prosthetic restoring of teeth with destroyed crowns and flared root canals. The fiber glass posts in epoxyde matrix were used. The novelty of this idea is based upon the possibility of placing in the canal accessory posts apart from the master one. This allows the reduction of the quantity of resin cement and improves mechanical properties of the restored tooth. This paper presents two clinical cases describing this method.

Lutowanie czy laserowe spawanie metalowych konstrukcji ? – przegląd piśmiennictwa

Soldering or dental welding of dental alloy – review of clinical and experimental study

lek. stom. Magdalena Wojciechowska asystent w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Katedry Protetyki Stomatologicznej i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia oraz Wyższych Studiów Technik Dentystycznych

Słowa kluczowe: lutowanie, laserowe spawanie

Niewystarczająca wiedza na temat wytrzymałości uzyskanych połączeń stopów metalowych, może być przyczyną niepowodzeń w wykonawstwie uzupełnień protetycznych. Celem pracy jest analiza porównawcza, na podstawie piśmiennictwa dwóch metod łączenia powszechnie stosowanych w protetyce. W artykule zawarto krótką analizę porównawczą lutowania konstrukcji metalowych za pomocą palnika gazowego oraz spawania przy użyciu wiązki lasera. charakterystyka właściwości

Key words: conventional soldering, laser welding

The insufficient knowledge about the strength of solder joints can be the reason of the failures, which occur during procedure of manufacturing the prosthesis. The aim of this study was to compare two method of joining dental alloy, which are commonly use in prosthodontic. In this article man can find the analysis of a conventional brazing and laser welding.

 

Wyrzynanie się stałych kłów i przedtrzonowców w populacji dzieci lubelskich

 

Eruption pattern of permanent canines and premolars in children from Lublin district

 

Z Katedry i Poradni Stomatologii Wieku Rozwojowego UM w Lublinie

 

prof. dr hab. n. med. Maria Mielnik-Błaszczak – kierownik Katedry

 

dr n. med. Grzegorz Prucia – młodszy asystent, rezydent

 

Słowa kluczowe: kły, wyrzynanie, wzorzec wyrzynania

 

Celem pracy było określenie średnich terminów wyrzynania się stałych kłów górnych i dolnych w badanej populacji oraz wzorców kolejności wyrzynania kłów i przedtrzonowców w celu wyznaczenia wieku dzieci, w którym powinny one zostać poddane badaniu kontrolnemu co do prawidłowości procesu wyrzynania się tych zębów. Z przeprowadzonych badań wynika, że średni czas wyrzynania się kła dolnego wyniósł 10 lat i 4 miesiące, kła górnego natomiast 11 lat. Rozpiętość wyrzynania się kła górnego wynosiła u obu płci średnio 3 lata i 6 miesięcy, natomiast kła dolnego u dziewcząt była pół roku dłuższa niż u chłopców i wynosiła 4 lata i 4 miesiące. Wzorcem wyrzynania kłów i przedtrzonowców w szczęce był dla obu płci 4>5>3, natomiast w żuchwie 3>4>5 dla dziewcząt a 4>3>5 dla chłopców. Uzyskane wyniki badań świadczą o potrzebie przeprowadzania wcześniejszego, niż mówią to ogólne zalecenia, badania dzieci w celu kontroli prawidłowości procesu wyrzynania się stałych kłów.

 

Key words: canines, eruption, eruption pattern

 

To establish mean age of permanent upper and lower canine eruption and pattern of canine and premolar eruptionin order to define the best time for children to have their teeth checked up for normal eruption of those teeth. Mean age of the lower canine eruption was 10yrs 4mths and of the upper canine 11 yrs. Uppercanineeruptionrangewas 3yrs 6mths mean determined for both genders; lower canine eruption was 4yrs 4mths and was longer by half a year in girls than in boys. In the maxilla canine and premolar eruption followed the pattern of 4>5>3 for both genders; in the mandible it was 3>4>5 for girls and 4>3>5 for boys. The results prove the need of earlier than generally recommended examination of children in order to control correctness of the process of eruption of permanent canines.

 

Problem leczenia bólu zębopochodnego u pacjentów ze współistniejącą marskością wątroby

 

The treatment of pain in patients with cirrhosis

 

Z Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych AM we Wrocławiu

 

lek. stom. Grzegorz Gdula – prywatna praktyka stomatologiczna

 

prof zw. dr hab. n. med. Krzysztof Simon

 

mgr farmacji Zuzanna Gędek – prywatna praktyka stomatologiczna

 

Jednym z głównych powodów zgłaszania się pacjentów do lekarza dentysty jest ból zębopochodny. Nie zawsze możliwe jest natychmiastowe usunięcie przyczyny takiego bólu, dlatego po zabiegu niezbędnym staje się prowadzenie leczenia przeciwbólowego. W przypadku pacjentów bez chorób przewlekłych nie ma istotnych problemów z odpowiednim wyborem leków przeciwbólowych. Inaczej przedstawia się sytuacja u pacjentów z marskością wątroby, gdzie istotnym problemem może być potencjalna hepatotoksyczność leku przeciwbólowego, jego zróżnicowany metabolizm, a więc trudna do przewidzenia skuteczność terapeutyczna. Celem pracy było przedstawienie możliwości farmakoterapii bólu u pacjentów z marskością wątroby.

 

Key words: cirrhosis, non-steroidal anti-inflammatorydrugs, analgetsic treatment

 

Toothache is one of the main factor for visiting dentist. It is not always possible to ease the pain immediately and that is why analgesic therapy is a necessity after treatment. The appropiate choise of analgesics does not present a problem in patients having no chronic diseases. However, the situation looks different when patients with cirrhosis are concerned. The potential hepatotoxicict of an analgesic drug, its diverse metabolism and difficulty to predict therapeutic effectiveness may pose an important problem in analgesia. The aim of this study is to demonstrate the possibilities of pharmacotherapy of pain in patients with cirrhosis.

 

Materiałoznawstwo stomatologiczne z elementami nanotechnologii (cz. VI)

 

Dental materials with nanotechnology

 

dr hab. Krzysztof Niewiadomski

 

Zapewne wielu czytelników „Stomatologii Współczesnej, a szczególnie Ci, którzy śledzą cykl dotyczący materiałoznawstwa stomatologicznego, będzie zdziwionych, że opuszczono trzy rozdziały. Jednak w z wiązku z dynamicznym rozwojem nanotechnologii, Autor pragnął poczielić się z czytelnikami wiadomościami o nanokompozytach możliwie szybko. Poznanie różnic między nanokompozytami a kompozytami tradycyjnymi pozwala bowiem na świadomy wybór najwłaściwszego kompozytu dla danej sytuacji klinicznej.

 

Sprawozdanie z niezależnego Panelu Ekspertów na temat związku chorób przyzębia z chorobami ogólnoustrojowymi

 

Reporting of independent Experts Panel about relationship of paradontium and general diseases

 

prof. dr hab. n. med. Renata Górska – kierownik Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Instytutu Stomatologii Warszawskiego UM

 

W dniach 2 – 3 marca 2009 roku odbyło się spotkanie ekspertów, które zgromadziło przedstawicieli 2 środowisk: ogólnomedycznego i stomatologicznego oraz nauk podstawowych. Tematem spotkania był związek chorób przyzębia ze zdrowiem ogólnym, a szczegółowiej pomiędzy chorobami przyzębia a chorobami sercowo-naczyniowymi na tle miażdżycy oraz chorobami przyzębia a cukrzycą. Na zakończenie spotkania wydano wspólny komunikat końcowy, zawierający zalecenia i rekomendacje dla lekarzy i ich pacjentów.

 

Rozmowa z mgr Wiesławem Królikowskim, prezesem Zarządu firmy Denon Dental – organizatorem II Kongresu Implantoprotetycznego Bego Semados®

 

Interview with master Wiesław Królikowski, president of Board of Denon Dental – the organizer the 2nd Bego Semados® Implantoprosthetic Congress

 

dr J. Karbowski

 

Rozmowa na temat programu szkoleniowego i rekreacyjnego organizowanego we wrześniu przez Denon Dental, generalnego przedstawiciela w Polsce firmy BEGO, II Kongresu Implantoprotetycznego.

 

GC Saliva-Check Mutans: nowy szybki test do określania liczby kolonii Streptococcus mutans w gabinecie

 

GC Silva-Check Mutans: new quick test measures Strep. mutans colonies chairside

 

Informacja prasowa GC Europe

 

Prezentacja nowego testu do stosowania w gabinecie, który w ciągu zaledwie 15 minut wskazuje czy liczba Streptococcus Mutans w ślinie jest wysoka i czy stanowi zagrożenie próchnicą dla pacjenta.

 

System implantologiczny BEGO Semados® Mini

 

Bego Semados® Mini system

 

Informacja firmy Denon Dental

 

Informacja o wprowadzanym na polski runek nowym systemie mini implantów, przeznaczonych do trwałego zaopatrzenia protetycznego bezzębnych atroficznych wyrostków zębodołowych. Zastosowanie ich umożliwia skrócenie czasu leczenia dzięki eliminowaniu czasochłonnej augmentacji.

 

Reprezentacja i reklama – problemy z prawidłową klasyfikacją kosztów działalności

 

News in finances for dentist

 

Jakub Urbaniak – doradca podatkowy w firmie DZIESIĘCINA – Doradcy Podatkowi

 

Autor przedstawia i tłumaczy, które wydatki można zaklasyfikować jako koszty reklamowe, które zaś jako reprezentacyjne w firmie, którą jest np. prywatny gabinet dentystyczny.

Celem pracy było przedstawienie nowej metody odbudowy protetycznej zębów o zniszczonych koronach i znacznie poszerzonym świetle kanału korzeniowego. W tym celu wykorzystano system standardowych wkładów koronowo- korzeniowych z włókna szklanego zatopionego w żywicy epoksydowej. Nowością tej koncepcji jest możliwość umieszczenia w świetle kanału poza wkładem głównym również wkładów dodatkowych, o mniejszej średnicy. Pozwala to na zmniejszenie ilości cementu i poprawę właściwości mechanicznych tak odbudowanego zęba. Praca przedstawia dwa przypadki kliniczne ilustrujące tą metodę.

Key words: post and core, fiber glass , flared canal

The aim of this study was a presentation of a new method of prosthetic restoring of teeth with destroyed crowns and flared root canals. The fiber glass posts in epoxyde matrix were used. The novelty of this idea is based upon the possibility of placing in the canal accessory posts apart from the master one. This allows the reduction of the quantity of resin cement and improves mechanical properties of the restored tooth. This paper presents two clinical cases describing this method.

Lutowanie czy laserowe spawanie metalowych konstrukcji ? – przegląd piśmiennictwa

Brazing or dental welding of dental alloy – review of clinical and experimental study

Lek. stom. Magdalena Wojciechowska

lek. stom. Magdalena Wojciechowska asystent w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Katedry Protetyki Stomatologicznej i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia oraz Wyższych Studiów Technik Dentystycznych

Słowa kluczowe: lutowanie, laserowe spawanie

Niewystarczająca wiedza na temat wytrzymałości uzyskanych połączeń stopów metalowych, może być przyczyną niepowodzeń w wykonawstwie uzupełnień protetycznych. Celem pracy jest analiza porównawcza, na podstawie piśmiennictwa dwóch metod łączenia powszechnie stosowanych w protetyce. W artykule zawarto krótką analizę porównawczą lutowania konstrukcji metalowych za pomocą palnika gazowego oraz spawania przy użyciu wiązki lasera. charakterystyka właściwości

Key words: conventional brazing, laser welding

The insufficient knowledge about the strength of solder joints can be the reason of the failures, which occur during procedure of manufacturing the prosthesis. The aim of this study was to compare two method of joining dental alloy, which are commonly use in prosthodontic. In this article man can find the analysis of a conventional brazing and laser welding.