Stomatologia Współczesna nr 4/1994

Stomatologia Współczesna

NR 4/1994

Vivacare Metodyka współczesnej profilaktyki (cz. II)
Kliniczne objawy próchnicy

 

Klinicznym objawem próchnicy jest stopień destrukcji. Uzależniony jest on od warunków środowiska i upływu czasu. Określenie próchnicy jako choroby samej w sobie związane jest z objawami, które ujawniają się jako ubytki próchnicowe. Ponieważ w dzisiejszej stomatologii główną uwagę zwraca się na odbudowę ubytków, próchnica stwierdzana jest przez lekarza tylko wtedy, gdy jest widoczna klinicznie. Szeroki zespół objawów związany z występowaniem próchnicy rozpoczyna się od utraty kilku jonów, poprzez widoczny ubytek, aż do całkowitego zniszczenia zęba. Klinicznie, na podstawie destrukcji zachodzącej w czasie, można wyróżnić ostrą i przewlekłą postać próchnicy.

 


Współczesne koncepcje i skuteczność różnych materiałów podkładowych

dr n. med. Elżbieta Jodkowska, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie

Na podstawie piśmiennictwa i badań własnych przedstawiono krytyczne uwagi użycia materiałów podkładowych w wypełnieniach z materiałami kompozycyjnymi.

 

Analiza zależności między liczbą Streptococcus mutans oznaczoną za pomocą fabrycznego podłoża Dentocult SM-Strip Mutans a występowaniem próchnicy u wychowanków domu dziecka

lek. stom. Katarzyna Markiewicz, absolwentka AM w Warszawie
lek. stom. Agnieszka Zgódka, absolwentka AM w Warszawie
dr n. med. Renata Górska, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie
lek. stom. Nela Brodzikowska, asystent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie

Celem naszych badań była ocena występowania S. mutans i próchnicy zębów u dzieci z domu dziecka.

We performed the analysis of dependance between S. mutans number and caries appearance of the social care children.

 

Lakiery fluorowe w profilaktyce próchnicy

dr hab. med. Magdalena Wochna-Sobańska, kierownik Zakładu Stomatologii Dziecięcej IS AM w Łodzi

Na podstawie piśmiennictwa omówiono metodykę i skuteczność fluoryzacji kontaktowej przy użyciu lakierów Duraphat i Fluor Protector.

On the basis of literature publications methods and efficiency of fluoride application using fluoride varnishes – Duraphat and Fluor Protector were discussed.

 

Antyseptyki w leczeniu kanałów zakażonych. Część I

dr n. med. Halina Pawlicka, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS AM w Łodzi

Na podstawie piśmiennictwa oceniono przydatność antyseptyków w leczeniu kanałów zakażonych i stwierdzono, że ze względu na zbyt krótkotrwałe działanie bakteriobójcze oraz szkodliwość dla tkanek okołowierzchołkowych wyżej wymienione środki nie powinny być stosowane w leczeniu endodontycznym.

In the present article, an evaluation of antiseptics used for treatment of the infected root canals are discussed. It was conculded that due to short antimicrobial action. as well as the adverse effect on the periapical tissues, the antiseptics should not be used for endodontic treatment.

 

Historia wodorotlenku wapniowego w stomatologii

Wodorotlenek wapniowy (Ca(OH)2) jest obecnie szeroko stosowany w praktyce stomatologicznej. Jego terapeutyczne działanie stanowi innowację w dziedzinie stomatologii XX wieku. Wielu autorów podaje, że wodorotlenek wapniowy został wprowadzony do stomatologii przez B. W. Hermanna w roku 1920 (Coolldge 1960; Heithersay 1975; Pereira i wsp. 1980; Paterson i wsp. 1981; Bauine i Holz 1981; Holland i wsp. 1982; Stanley i Pameijer 1985; Schroeder 1985; Gordon i wsp. 1985; Abbasi i Barkhordar 1987 i inni). Z danych historycznych „wapno” i jego alkaliczno-trawiące (żrące) działanie było znane i stosowane w celach terapeutycznych w medycynie i stomatologii znacznie wcześniej.

This article presents the history of the calcium hydroxyden, which is widely used in the dentistry practice. Its therapeutical effect becomes the innovation of the XX century of dentistry.

 

Zaburzenia immunologiczne populacji limfocytów T u pacjentki z szybko postępującym zapaleniem przyzębia w okresie długotrwałej laktacji

lek. stom. Emilia Klein-Dąbek, kierownik Poradni Stomatologicznej Polikliniki Rejonowej nr 4 MSW w Warszawie
doc. dr hab. med. Marek P. Dąbrowski, kierownik Zakładu Immunologii Statecznego Zarządu Służby Zdrowia MSW w Warszawie

W pracy przedstawiono przypadek 33-letniej pacjentki, u której w przebiegudługotrwałej laktacji ujawniło się szybko postępujące zapalenie przyzębia przebiegające z głębokim niedoborem odpornościowym w zakresie populacji limfocytów T. Zwrócono uwagę na fakt, że choroba przyzębia u tej pacjentki może być kliniczną manifestacją niedoboru odpornościowego.

A case of rappidly progressive periodontitis in 33 old female during long lasting lactation was reported. Author suggested that rappidly progressive periodontitis may be the clinical manifestation of immune deficiency of lymphocyte T population which was observed in that case.

 

Ocena szkodliwości tkankowej Endomethasone

dr n. med. Leopold Wagner, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS CSK WAM w Warszawie
prof. dr hab. med. Jan Trykowski, kierownik IS CSK WAM w Warszawie

Oceniono wpływ 4 materiałow do wypełnień kanałów korzeniowych zębów na tkanki podskórne szczura. Stwierdzono, że wyłączenie z Endomethasone sterydów i paraformaldehydu istotnie poprawia jego właściwości biologiczne.

Estimation of the influence of 4 root canal filling materials on subcutaneous tissue of rats has been made.
It has been stated that steroides and paraformaldehyde removal from Endomethasone powder improved its biological propriety.

 

Trzyletnie obserwacje porównawcze skuteczności uszczelniaczy tradycyjnych i cementów szklano-jonomerowych w zapobieganiu próchnicy

dr n. med. Elżbieta Jodkowska, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie

Uszczelniacze powierzchni żujących powodują długotrwałą redukcję próchnicy, wynoszącej po jednorocznej obserwacji od 80 do 100% [5, 9, 11, 13] i po 3-letniej obserwacji od około 39 do 97,5% [2, 4, 5], w zależności od materiału uszczelniającego i stosowanej metodyki oceny.

The aim of this study was to compare the retention rate of a glass ionomer cement formulated for fissure sealing with resinbased sealant. 800 occlusal fissures of permanent molars and premolars were sealed with either Fuji lII or Concise LCWS. Clinical assessments were used to register the performance of the sealants at baseline, after 6-36 months. As judged clinically, 64% of the glass ionomer sealants were lost within 6 months and 80% after 36 months. The clinical evaluation of the resin-based sealants showed an average complete retention rate of 90% after 36 months. caries was recorded in 7,7% of the resin-based and 5,2% of the glass ionomer sealed surfaces.

 

Wstępna kliniczna ocena materiału Valux Plus

lek. stom. Marianna Miazek, IS CSK WAM w Warszawie
prof. dr hab. med. Jan Trykowski, kierownik IS CSK WAM w Warszawie
dr n. med. Leopold Wagner, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS CSK WAM w Warszawie

Ocenie klinicznej poddano jeden z niedawno wprowadzonych materiałów złożonych z grupy hybryd drobnocząsteczkowych – Valux Plus (3M). Przedstawiono wyniki uzyskane po 1,5 rocznej obserwacji 82 wypełnień. Stwierdzono, że Valux Plus może w prawidłowy sposób spełniać wymagania kliniczne stawiane uniwersalnym materiałom wypełniającym.

Valux Plus – one of the recently introduced microhybrid type composites was subjected to on clinical examination. Present article describes results obtained after 1.5 year observation of fillings made of this material. On the base of our examination we found that Valux Plus meets recquirements for universal filling materials.

 

Przypadek zastosowania koron teleskopowych w protezie górnej przy rozległych brakach

Pacjent, lat 48 zgłosił się do gabinetu z prośbą o wymianę dotychczas posiadanego uzupełnienia protetycznego. W wywiadzie podawał dużą ruchomość oraz częste pękanie dotychczasowej protezy osiadającej górnej. Ze względu na odczucia estetyczne i odruchy wymiotne pacjent sugerował wykonanie uzupełnienia stałego – mostu. Zęby utracił z powodu próchnicy i chorób przyzębia.

 

Koferdam w praktyce klinicznej – zalety i wady w świetle dotychczasowych doniesień

Zakładanie koferdamu jest ważną techniką stomatologii zabiegowej znaną od 130 lat, ale do tej pory nie docenianą przez wielu lekarzy dentystów. Praca prezentuje zalety i wady użycia koferdamu, ze szczególnym podkreśleniem jego znaczenia w zapobieganiu infekcjom wirusowym Hepatitis i AIDS.

A rubber dam is an important dental device that has been used in dentistry for over a hundred and thirty years but it has been appreciated only recently. The work presents advantages and disadvantages of using a rubber dam and emphasizes is significance in hepatitis and human immunodeficiency virus prophylaxis.

 

Profilaktyka próchnicy i chorób przyzębia w Szwajcarii

Obecny model zapobiegania próchnicy i chorobom przyzębia opracowany w Szwajcarii uważany jest za jeden z najlepszych tego typu na całym świecie. W ostatnich kilku latach pozwolił on na istotną redukcję wskaźnika dmsf u dzieci w wieku od 7 do 12 lat do wartości nieznacznie przekraczającej 2.0. Program obejmuje dzieci już od najmłodszych lat – od przedszkola.

 

Primum non nocere

Wrażena autorów wyniesine z wydarzeń towarzyszących CEDE`94 dotyczą w głównej mierze ograniczonej praktyczności oczekiwań uczestników wykładów i prezentacji.

A.R.T.Bond – adhezja i zabezpieczenie przed powstawaniem próchnicy wtótnej

Współcześnie produkowane materiały łączące mają przede wszystkim na celu zapewnienie optymalnego połączenia pomiędzy materiałami złożonymi a twardymi tkankami zęba. Główny kierunek ich rozwoju to zapewnienie silnego połączenia z zębiną.