Stomatologia Współczesna nr 4/1996

Stomatologia Współczesna

NR 4/1996

Dwuletnia ocena kliniczna światłoutwardzalnych cementów szklano-jonomerowych
Two years clinical assessment of glass-ionomer cements light curing

dr n. med. Elżbieta Jodkowska, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie

Słowa kluczowe: cementy szklano-jonomerowe, światłoutwardzalne, ocena kliniczna wypełnień,
test Ryge`a

W pracy przedstawiono wyniki badań klinicznych wypełnień wykonanych z cementów szklano-jonomerowych utwardzanych światłem. Łącznie wykonano 289 wypełnień w ubytkach kl. V próchnicowego i niepróchnicowego pochodzenia. Badania kontrolne przeprowadzano w okresie wstępnym, po 12 i 24 miesiącach, wg kryteriów Ryge`a. Stwierdzono dobrą jakość wypełnień wykonanych z cementów szklano-jonomerowych utwardzanych światłem.

Key words: glass-ionomer cements light, curing, clinical study, Ryge test

The author reports the results on clinical study of glass-ionomer cements light curing restorations. Altogether 289 fillings were observed in V class caries and non caries lesions. A control examination was carried out at base, 12 and 24 months intervals according to Ryge test. Good quality of the glass-ionomer cements light curing restorations was confirmed.

Skaling poddziąsłowy w zachowawczym leczeniu choroby przyzębia
Subgingival scaling in the non-surgical treatment of periodontal disease

dr n. med. Elżbieta Dybiżbański, asystent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie

Słowa kluczowe: choroba przyzębia, leczenie, skaling

W pracy przedstawiono poglądy dotyczące roli skalingu poddziąsłowego w leczeniu zachowawczym choroby przyzębia. Omówiono uzasadnienie skalingu, instrumentarium, proces gojenia oraz kliniczną i laboratoryjną ocenę skuteczności zabiegu.

Key words: periodontal disease, treatment, scaling

A review was made of current opinions regarding the role of subgingival scaling in the treatment of periodontal disease. The rationale, instruments used, healing process and clinical and laboratory evaluation of scaling efficacy is discussed.

Uwalnianie jonów fluorkowych z kompomerów
Release of fluoride from compomers

dr n. med. Leopold Wagner, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS CSK WAM w Warszawie
prof. dr hab. n. med. Jan Trykowski, kierownik IS AM w Warszawie
dr inż. Wojciech Wróblewski, starszy asystent w Zakładzie Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
dr hab. inż. Zbigniew Brzózka, adiunkt w Zakładzie Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

Słowa kluczowe: kompomery, uwalnianie jonów fluorkowych, badania doświadczalne

W określonych warunkach doświadczalnych oznaczono stężenie jonów fluorkowych uwalnianych z kompomerów do roztworu NaCI. W badaniu wykorzystano metodę potencjometrii bezpośredniej przy zastosowaniu jonoselektywnej elektrody fluorkowej (Ingold). Miano stężenia uwalnianych jonów F~ z Compoglassu, Dyractu i Luxatu oznaczono poprzez 7-dniowe monitorowanie oraz pomiary w poszczególnych okresach badawczych. Najwyższe stężenie uwolnionych jonów F~ zanotowano w przypadku Compoglassu.

Key words: compomers, fluoride release, experimental study

In specified experimental condition the concentration of fluoride released from compomers into NaCI solution was estimated by potentiometer direct method with application of ionoselective fluoride electrode (Ingold). The concentration of fluoride released from Compoglass, Dyract and Luxat was measured by 7 days monitoring and after specified time periods. The highest concentratlon of released fluoride from Compoglass was recorded.

Przyczyny oraz częstość występowania urazowych uszkodzeń zębów stałych u dzieci
Reasons and frequency of mechanical damages of permanent teeth in children

dr n. med. Lesław Jacek Pypeć, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej IS AM w Łodzi

Słowa kluczowe: urazowe uszkodzenia zębów, przyczyny, częstość występowania

W latach 1990-1994 do Zakładu Stomatologii Dziecięcej IS AM w Łodzi zgłosiło się 1968 dzieci, w tym 358 ze stanami pourazowymi stałych zębów przednich, co stanowi 18,2% wszystkich dzieci. Dzieci te były głównie kierowane ze szkolnych gabinetów stomatologicznych. W ocenie stanów pourazowych posługiwano się klasyfikacją wg Ellisa. Wszystkie przypadki pourazowych uszkodzeń zębów podzielono na 4 grupy: I, II, III klasę wg Ellisa, IV stanowiły urazy zaliczone do pozostałych klas wg Ellisa. U każdego dziecka przeprowadzono badanie kliniczne oraz radiologiczne i na tej podstawie stawiano rozpoznanie. Analiza materiału klinicznego wykazała, że częściej urazy dotyczyły chłopców niż dziewcząt. Najczęściej dzieci te były w wieku 8, 9, 10, 11 lat, co stanowi 69,3% urazów wszystkich grup wiekowych. W pierwszej kolejności przyczyną urazu był upadek (66,15%), w następnej – sport (16,92%), uderzenie (10,78%),- inne stanowiły 6,15%. Znacznie częściej na urazy narażone były siekacze przyśrodkowe w szczęce – 77,69% wszystkich urazów, natomiast urazy siekaczy bocznych w szczęce stanowiły 8,57%, urazy siekaczy przyśrodkowych w żuchwie – 9,56%, a siekaczy bocznych w żuchwie – 4,18%. Uszkodzenia mechaniczne często obserwowano u dzieci z wadą zgryzu, bo aż u 27,07%. Ogólnie urazy pojedyncze stanowiły 57,14%, a mnogie 42,86%.

Key words: posttraumatic teeth damages, causes, frequency of occurrence

In 1990-1994 years 358 children reported to the Department of Paediatric Dentistry (Medical University of Łódź). In that group 358 children who represented 18,2% of all children had traumatic injuries of permanent teeth. They were mainly directed to Department of Paediatric Dentistry by School Stomatologists. A Classification of Ellis was used in estimating of traumatic injuries of teeth. The analysis of the clinic material showed that more often the injuries regarded boys than girls. Among all children the most popular tender ages were 8, 9, 10, 11 what represents 69,3% of all injuries in all groups of ages. The most popular reason of an injury was falling down (66,15%), sport (16,92%), knocking (10,78%) and others which amounted to 6,15%. Uppercentral incisors were more often exposed injuries (77,69% of all injuries) and injuries of lateral incisors in a maxillar amounted to 8,57%, injuries of Iower central incisors in a mandible 9,56%, injuries of lateral incisors in a mandible (4,18%). Mechanical damages were often observed among children with a defective occlusion (it amounts up to 27,07%). Generally single injuries amounted to 57,14% and multiple injuries amounted to 42,86%. indication for early removal of reincluded teeth, and result of ląck of proper treatment are described. Cases of complete reinclusion of teeth 55 and 46, and partial reinclusion of tooth 16 are discussed.

Wpływ niskich temperatur na właściwości fizyczne stalowych i tytanowych wkładów koronowo-korzeniowych i narzędzi
The effect of cold treatment on the physical proper-ties of stainless steel and titanium alloy endodontic posts

Autorzy są pracownikami ośrodków badawczych w Stanach Zjednoczonych

Słowa kluczowe: wkłady koronowo-korzeniowe, badania doświadczalne

Poniższe opracowanie określa wpływ obniżenia temperatury do -96°C na właściwości fizyczne wkładów koronowo-korzeniowych (k-k) typu Flexi–Post, wykonanych z różnych materiałów, a także narzędzi stosowanych do przygotowania korzeni przed osadzeniem tych wkładów.

Key words: endodontic post, experimental study

This study determined whether cold treatment at -96°C affected the mechanical properties of various compositions and size of the Flexi-Post system. The experiment was divided into four groups of posts. The two control groups were made up of untreated stainless steel (50 posts) and titanium alloy (40 posts). The two remaining cold-treated groups were made up of stainless steel (50 posts) and titanium alloy (40 posts) in each instance the bending or breaking forces were tested on a universal testing machine. Stainless steel Flexi-Post samples showed a significant (p<0,05) increase in strenght, whereas titanium alloy posts showed no significant increase in strenght as a consequence of the cold treatment.

Laboratoryjna i kliniczna ocena nowych światłoutwardzalnych materiałów podkładowych
Laboratory and clinical assessment of four new light-cured base materials

lek. stom. Damian Lichota, asystent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej KSZiP PAM w Szczecinie
lek. stom. Mariusz Lipski, asystent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej KSZiP PAM w Szczecinie

Słowa kluczowe: szczelność brzeżna, materiały podkładowe, szklano-jonomery

W pracy zbadano w warunkach in vitro szczelność czterech cementów szklano-jonomerowych oraz dokonano ich oceny klinicznej. W badaniu z użyciem barwnika najszczelniejszy okazał się cement szklano-jonomerowy Photac-Bond Aplicap. Nieco gorsze wyniki uzyskano dla cementów szklano-jonomerowych Ana Norm Base Liner i Vivaglass Liner. Najgorsze wyniki uzyskano w zębach wypełnionych cementem szklano-jonomerowym Jonosit. W badaniu klinicznym, przeprowadzonym po 12 miesiącach od założenia podkładów z badanych materiałów, nie stwierdzono dolegliwości ze strony zębów, w których były one stosowane. Reakcja miazgi w badaniu żywotności była prawidłowa.

Key words: marginal seal, base materials, glass-ionomers

In this study the marginal seal of four glass-ionomer cements was examined in vitro and the materials were clinically assesed. As a result of the examination with the use of a dye the best seal was found in the case of Photac-Bond Aplicap glass-ionomer cement. Somewhat worse results were lstated with the use of Ana Norm Base Liner and Vivaglas Liner. The worst results were established in teeth with base material Jonosit glass ionomer cement. In the clinical examination carried out during a 12 months period from the day of placing the base material under assessment, no symptoms from the teeth filled with the above materials were stated. The pulp reaction during the vitality examination was normal.

Opis przypadku reinkluzji u pacjenta 16-letniego
Case report of reinclusion in 16 years old patient

lek. stom. Anna Budkiewicz, Wojewódzkie Centrum Stomatologii w Warszawie
lek. stom. Anna Sołoducha-Koć, Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna w Siedlcach

Słowa kluczowe: reinkluzja, etiologia,
postępowanie ortodontyczne

W pracy opisano zjawisko reinkluzji (definicja, etiologia, częstość występowania i postępowanie ortodontyczne), wskazania do możliwie wczesnego usuwania zębów reinkludowanych oraz skutki braku interwencji lekarskiej w odpowiednim czasie. Omówiono przypadek reinkluzji całkowitej zęba 55 i zęba 46 oraz reinkluzji częściowej zęba 16.

Key words: reinclusion, ethiology, orthodontic treatment

The phenomenon of reinclusion (definition, etiology, frequency of appearance and orthodontic treatment), indication for early removal of reincluded teeth, and results of lack of proper treatment are described. Cases of complete reinclusion of teeth 55 and 46, and partial reinclusion of tooth 16 are discussed.

Sprawozdanie z konferencji prasowej na temat xylitolu

M.M.

W dniu 30 maja 1996 roku w hotelu Mercure w Warszawie odbyła się konferencja prasowa z okazji wprowadzenia na polski rynek nowej profilaktycznej gumy do żucia słodzonej w 100% xylitolem. Organizatorem konferencji była firma Leaf Poland. Podczas konferencji efekty działania ksylolitu przedstawili prof. K. Makinen i prof. Z. Jańczuk.

Analiza porównawcza ogólnych warunków odpowiedzialności cywilnej lekarzy

Jacek Kowalski

Brak podstawowej wiedzy z zakresu prawa cywilnego wśród lekarzy lub zwykła lekkomyślność powoduje, że zawarcie umowy ubezpieczenia następuje najczęściej bez zapoznania się z jego warunkami. Warunki umów napisane są trudnym, prawniczym językiem i zrozumienie zawartych w nich sformułowań wymaga zazwyczaj kilkakrotnego przeczytania, zastanowienia się i niejednokrotnie konsultacji prawnika. Agenci firm ubezpieczeniowych nie są raczej skłonni do ujawniania wad czy też niekorzystnych dla ubezpieczającego się warunków umów. Powszechnym błędem jest również zwracanie uwagi wyłącznie na wysokość stawki, co wobec zagrożenia poważnymi skutkami złego wyboru firmy ma najmniejsze znaczenie. Umowa ubezpieczenia jest umową adhezyjną i wybór firmy ubezpieczeniowej zależy od lekarza, który chciałby się ubezpieczyć. Integralną częścią umowy ubezpieczenia są warunki ogólne, z którymi bezwzględnie należy się zapoznać. Wybór firmy ułatwić powinny tabele porównawcze.

Międzynarodowe spotkanie naukowe Gał-Med we Lwowie

Maria Kruszyńska-Rosada, Teresa Matthews-Brzozowska

III Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Szkoleniowe pt. „Nowe metody i technologie w stomatologii” odbyło się we Lwowie na Ukrainie. Towarzyszyło ono wystawie medycznej Gał-Med. Naukowy patronat nad spotkaniem sprawował Lwowski Państwowy Instytut Medyczny.

Sprawozdanie z X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów Stomatologii im. Michała Kłopotowskiego

R.W.

18 maja 1996 roku w Instytucie Stomatologii AM w Łodzi odbyła się X Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów Stomatologii im. M. Kłopotowskiego, podczas której zaprezentowano 28 referatów z różnych dziedzin stomatologicznych.

Mieć czy być?

Prezes Zarządu SPLD lek. dent. Zbigniew Klimek

I Międzynarodowy Kongres Medycyny Estetycznej

 

Gościnne sale warszawskiego hotelu Forum były w dniach 1-2 czerwca miejscem obrad I Międzynarodowego Kongresu Medycyny Estetycznej. Został on zorganizowany przez Sekcję Medycyny Estetycznej PTL z udziałem włoskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Międzynarodowej Szkoły Medycyny Estetycznej w Rzymie.

Światłoutwardzalne cementy szklano-jonomerowe. Materiały i mechanizmy ich polimeryzacji

Na początku lat 90. na niemieckim rynku materiałów stomatologicznych pojawiły się światło- oraz chemo-utwardzalne cementy szklano-jonomerowe. Grupę tę należałoby zaklasyfikować między klasycznymi cementami szklano-jonomerowymi a materiałami złożonymi.