Stomatologia Współczesna nr 4/2015

Stomatologia Współczesna

NR 4/2015

 

Evaluation of individual biocompatibility of osteoplastic materials used in periodontal surgery: novel approach of ex vivo biotesting of fibroblast-like cells of gums bioptate of patients

Ocena biozgodności osobniczej na materiały osteoplastyczne stosowane w chirurgii przyzębia: nowatorskie ex vivo biotestowanie fibroblastopodobnych komórek z bioptatów dziąsła pacjenta

Institute of Cell Biology, National Academy of Sciences of Ukraine: prof. dr hab. R.S. Stoika – head of the Departament of Regulation of Cell Proliferation and Apoptosis, O.Yu. Klyuchivska – researcher at the Department of Regulation of Cell Proliferation and Apoptosis

P.L. Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education: prof. dr hab. G.F. Biłoklicka – head of the Department of Therapeutic Dentistry, president of Association of Periodontists of Ukraine

Danylo Halytsky Lviv National Medical University: O.I. Hodovana – candidate of medicine, associate professor at the Department of Therapeutic Dentistry, Faculty of Postgraduate Education

Dental Medical Center of Danylo Halytsky Lviv National Medical University: O.V. Godovanyi – PhD student

Key words: gingivitisperiodontitis, osteoplastic materials, individual biocompatibility, gingival explantation graft

In the paper the individual bio­compatibility results of 6 osteo-plastic materials used in peri­odontal surgery by novel ex vivo biotesting method of fibroblast­like cells from gum bioptate ac­cording to patent of Hodovana et al., were presented. The pa­tients with normal gingiva (N), with chronic catarrhal gingivitis (ChCG) and with chronic gen­eralized periodontitis (GP) of I, II and III degrees of sever­ity according to Danylevsky and Beloklitska classification, were taken into consideration.

The obtained results proved usefulness of proposed indi­vidual biocompatibility biotesting method of osteoplastic materials in periodontal surgery. In the conditions of present investiga­tion the highest individual bio­compatibility of Osteoplast® and Easy-Graft™ materials, especially at patients with GP of II and IIIrd degrees of severity, were showed.

Słowa kluczowe: zapalenie dziąseł, choroba przyzębia, materiał osteoplastyczny, biozgodność osobnicza, eksplantat dziąsła

W pracy przedstawiono wyniki badań osobniczej biozgodności 6 materiałów osteoplastycznych stosowanych w chirurgii przyzę­bia nowatorską metodą ex vivo biotestu fibroblastopodobnych komórek z bioptatu dziąsła pacjenta wg patentu Hodovany i wsp. Uwzględniono pacjentów ze zdrowym przyzębiem (ZP), z przewlekłym zapaleniem dziąseł (PZD) oraz pacjentów z prze­wlekłą uogólnioną chorobą przyzębia (PUCP) – I, II i III stopnia wg klasyfikacji Danylewsky’ego i Beloklitskiej.

Uzyskane wyniki potwierdziły przydatność proponowanej me­tody biotestowania osobniczej biozgodności materiałów oste­oplastycznych w chirurgii przyzębia. W warunkach obecnego badania wykazano najwyższą osobniczą biozgodność mate­riałów Osteoplast® oraz Easy-Graft™, szczególnie u pacjentów z II i III stopniem PUCP.

 

Stan uzębienia 5-letnich dzieci z jednego z warszawskich przedszkoli

State of dentition of 5 year old preschool children from Warsaw

Z Katedry Stomatologii Zachowawczej – Zakładu Stomatologii Zachowawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: lek. dent. Karolina Kowalczyk, lek. dent. Joanna Rudnicka, dr hab. n. med. Ewa Iwanicka-Grzegorek

Z Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: mgr Małgorzata Paluch – absolwentka zdrowia publicznego

Z Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: mgr Aleksandra Pisarska

Słowa kluczowe: stan uzębienia dzieci, puw-z, SiC

Celem pracy była ocena stanu uzębienia 5-letnich dzieci z jed­nego z warszawskich przedszko­li. Przebadano 50 dzieci. Do badań wykorzystano wskaźniki puw-z (wskaźnik intensywności próchnicy) i SiC (istotny wskaź­nik próchnicy). U 14% badanych dzieci nie stwierdzono występo­wania ubytków próchnicowych. Wskaźnik puw-z wyniósł 2,4 ±2,9, natomiast SiC osiągnął wartość 5,8. Z porównania wyników ba­dań własnych z przedstawionymi w publikacjach polskich i zagra­nicznych wynika, że w badanej grupie liczba puw-z jest niższa niż średnia wartość puw-z dla innych miast i województw oraz całej Polski, a także wielu rejo­nów zagranicznych. Frekwencja próchnicy (puw) oraz wskaźnik SiC (istotny wskaźnik próchnicy) wśród pięciolatków są na wyso­kim poziomie. Założenia WHO na rok 2015 dotyczące stanu zdrowia jamy ustnej w najmłod­szej grupie wiekowej pozostają zatem niezrealizowane.

Key words: state of childrens dentition, dmft, SiC

The aim of the study was to assess the state of dentition 5-year old children from one of Warsaw’s kindergartens. The autors examined 50 children. The study used the indicators dmft and SiC (significant caries index). Results were as follows: only 14% of children’s were free of tooth decay, dmft was 2.4 ±2.9, and SiC assumed value of 5.8. Based on the results, comparing them to other Polish and foreign publications can be concluded that in the study group dmft turned out to be lower than the average value of dmft of other cities and provinces, the entire Poland and many foreign regions. The prevalence of tooth decay and SiC among five year olds are at a high level. The WHO assumptions for 2015 concerning the state of oral health in the youngest age group are still unrealized.

Program stomatologicznej edukacji prozdrowotnej w ramach projektu „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców”

Dental education program carried out within the project ”Education, promotion and prevention as regards oral health care directed to small children, their parents, carers and educators”

Z Kliniki Stomatologii Dziecięcej Katedry Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: prof. dr hab. n. med. Maria Borysewicz-Lewicka – kierownik Katedry i Kliniki, przewodnicząca rady programowej projektu SPPW KIK33, dr n. med. Karolina Gerreth – adiunkt, sekretarz rady programowej projektu SPPW KIK33

Z Działu Obsługi Funduszy Strukturalnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: mgr Piotr Gmerek – kierownik projektu SPPW KIK33

Słowa kluczowe: projekt, edukacja zdrowotna dzieci

Praca przedstawia program stomatologicznej edukacji prozdrowotnej skierowany do dzieci w wieku 0-5 lat, ich rodziców, opiekunów, nauczycieli przed­szkolnych, pielęgniarek i po­łożnych oraz lekarzy. Projekt współfinansowany jest przez Szwajcarię – w ramach szwaj­carskiego programu współpracy z nowymi krajami członkow­skimi Unii Europejskiej – oraz ze środków Ministerstwa Zdro­wia. Edukacja odbywać się będzie na drodze bezpośredniej oraz po­średniej, z wykorzystaniem mate­riałów edukacyjnych, takich jak: broszury, ulotki, plakaty, filmy i lekcje dla dzieci w wieku przed­szkolnym. Dostępna będzie także strona internetowa projektu za­wierająca materiały edukacyjne i porady dla rodziców.

Key words: project, health education children

The paper presents dental health education program dedicated to children aged 0-5 years and their parents, caregivers, kindergarten teachers, nurses and midwives as well as doctors. The Project is co-financed by Switzerland – under the Swiss Contribution program of cooperation with the new European Union countries – and from the funds of Ministry of Health. Education will be carried out by direct and indirect ways using educational materials such as brochures, leaflets, posters, movies and lesson for preschool children. There will be also the project’s website, containing educational materials and advice for parents.

Wykluczenie społeczne jako bariera w zaspokajaniu stomatologicznych potrzeb leczniczych

Social exclusion as a barrier to meeting dental care needs

Z Katedry i Kliniki Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: lek. dent. Bartosz Liweń, dr n. med. Renata Śniatała

Z praktyki prywatnej w Mieszkowie: lek. dent. Joanna Owczarek

Słowa kluczowe: wykluczenie społeczne, potrzeby lecznicze, ochrona zdrowia

Wykluczenie społeczne prowadzi do stopniowej izolacji jednostki ze społeczeństwa, ograniczając tym samym możliwości kształ­cenia, podnoszenia kwalifikacji i uczestnictwo w życiu społecz­nym. Głównym czynnikiem wyklu­czającym z życia w społeczeństwie są uwarunkowania ekonomiczne, determinujące m.in. dostęp do opieki zdrowotnej, w tym również stomatologicznej.

Zła pozycja socjoekonomicz­na rodziców w dużym stopniu zwiększa ryzyko wystąpienia cho­roby próchnicowej zębów dzieci i młodzieży. Osoby ubogie są mniej świadome konieczności regularnego korzystania z usług stomatologicznych, dlatego wy­stąpienie u nich bólu jest główną przyczyną zgłaszania się do le­karza dentysty. Ponadto zły stan uzębienia może ograniczać do­stęp do dróg podnoszenia kwali­fikacji, do treningów czy też staży zawodowych. Wzrost ubóstwa po­ciąga za sobą zwiększenie stoma­tologicznych potrzeb leczniczych, które z powodu relatywnie wyso­kich kosztów leczenia przestają być dostępne.

Przykładem osób wykluczo­nych społecznie są bezdomni, których liczba systematycznie wzrasta. Badania po­trzeb stomatologicznych bezdomnych ujawniły m.in. występowanie kamienia nazębnego, krwawienia z dziąseł, złych nawyków higienicznych oraz zmian na błonie śluzowej będących wynikiem nadużywa­nia alkoholu oraz tytoniu. Najliczniejszą komponen­tą współczynnika PUW są zęby usunięte w wyniku próchnicy.

Zaspokojenie stomatologicznych potrzeb leczni­czych osób bezdomnych, ubogich i niepełnospraw­nych wymaga współpracy wielu organizacji, a pań­stwo ma obowiązek zapewnić każdemu obywatelowi jednakowy dostęp do świadczeń zdrowotnych, nie­zależnie od jego sytuacji materialno-prawnej.

Key words: social exclusion, treatment needs, health protection

Social exclusion leads to the grad­ual isolation of an individual from the society, limiting same educa­tional opportunities, upgrading skills and participation in society life. The main factor contributing to one’s exclusion from social life are economic conditions, deter­mining, amongst others, access to health care, including dental care. The poor socioeconomic position of parents markedly in­creases the risk of dental caries in children and adolescents.

The poor are less aware about the need of regular use of den­tal services, so appearance of pain main cause of turning up to dentist. Also the poor state of dentition can cut down ac­cess to raising qualifications, for training or internships. Growth of poverty entails increase of dental care needs, which due to relatively high costs of treat­ment, become less accessible.

The homeless, whose number is steadily growing, are an exam­ple of a socially excluded group. Studies of the homeless’ dental needs have revealed, among other things, the occurrence of tartar, bleeding gums, bad hygiene habits and changes in the mucosa resulting from the abuse of alco­hol and tobacco products. The major component of the DMF index are teeth removed as a result of tooth decay.

Meeting the dental treatment needs of the home­less, the poor and the disabled requires the cooper­ation between various organizations, while the state is obliged to ensure that every citizen has equal ac­cess to health care services regardless of his or her material and legal situation.

Immunologiczne aspekty niedożywienia a choroby jamy ustnej

Immunological aspects of malnutrition and oral diseases

Z Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: prof. dr hab. n. med. Sylwia Małgorzata Słotwińska

Z Zakładu Immunologii, Biochemii i Żywienia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Zespołu Badawczo-Leczniczego Chirurgii Transplantacyjnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk: prof. dr hab. n. med. Robert Słotwiński

Słowa kluczowe: niedożywienie, odpowiedź gospodarza, choroby jamy ustnej

Stan odżywienia organizmu ma istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie układu immu­nologicznego człowieka oraz na odporność przeciwdrobnoustro­jową i skuteczną reakcję zapal­ną w przebiegu wielu chorób. Efektywna odpowiedź obronna organizmu wymaga odpowiednie­go przygotowania żywieniowego i metabolicznego oraz adekwat­nego wydatku energetycznego. Wykazano istotną korelację po­między wartościami wybranych parametrów odporności komór­kowej a stopniem niedożywie­nia. W zaburzeniach odżywia­nia, zwłaszcza w niedożywieniu białkowo-kalorycznym, dochodzi do niekontrolowanych zmian w układzie immunologicznym, co w konsekwencji uniemożliwia prawidłową reakcję ustroju na za­każenie drobnoustrojami, w tym na infekcję bakteryjną, jaka ma miejsce w przebiegu zapalenia przyzębia oraz w nieleczonej cho­robie próchnicowej. Przewlekłe głodzenie prowadzi do stopnio­wego zaniku grasicy i istotnego spadku ogólnej puli limfocytów. W wyniku całkowitego zaniku grasicy zaburzone zostaje funk­cjonowanie limfocytów T oraz układu dopełniacza. Przewlekłe niedożywienie powoduje spadek poziomu białek, w tym w szcze­gólności albumin, co prowadzi do zaburzeń w metabolizmie cytokin, zwłaszcza cytokin prozapalnych: TNF-α, IL-1β i IL-6. Prowadzenie badań nad ustaleniem zależno­ści pomiędzy klinicznym stanem zdrowia jamy ustnej, wybranymi parametrami odporności oraz wskaźnikami stanu odżywienia organizmu stanowi alternatywę dla podejmowanych prób ograni­czenia tych zagrożeń.

Key words: malnutrition, host response, oral diseases

Nutritional status of the organism has an important impact on the proper functioning of the human immune system and antimicrobial resistance as well as effective inflammatory response in the course of various diseases. For effective defence response of the body requires the proper nutritional and metabolic preparation and adequate energy expenditure. A significant correlation has been found between the parameters of cellular immunity and the degree of malnutrition of the body. Therefore, uncontrolled changes may occur in the immune system in nutrition disorders, especially in a significant protein-calorie malnutrition, which in turn prevents the correct response to microbial infection, including bacterial infection, which occurs in the course of periodontitis or untreated caries disease. Chronic starvation leads to progressive atrophy of the thymus and a significant decrease in the total pool of lymphocytes. The function of T lymphocytes and the complement system is impaired after the complete atrophy of the thymus. Chronic malnutrition causes a decrease in the level of proteins, in particular albumin, leading to disturbances in the metabolism of cytokines, especially pro-inflammatory cytokines: TNF-α, IL-1β and IL-6. Research determining the relationship between the clinical state of oral health, selected immune parameters and indicators of nutritional status of the organism, is an alternative to other undertaken attempts to reduce these risks.

Próchnica korzenia – aktualne trendy w leczeniu. Część I

Root caries – current trends in treatment. Part I

Z Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: lek. dent. Tomasz Gajewski – stażysta, lek. dent. Milena Marcinkowska-Ziemak – asystent, dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek – kierownik Katedry i Zakładu

Słowa kluczowe: próchnica cementu, profilaktyka, leczenie nieinwazyjne, arginina, ozon, laseroterapia CO2

Próchnica zębów pozostaje wciąż aktualnym, szeroko rozpowszech­nionym problemem w populacji polskiej. Obecnie obserwuje się wzrost liczby osób zachowujących uzębienie do czasu późnej staro­ści. U tych pacjentów narastają­cym problemem jest próchnica cementu korzeniowego i jej na­stępstwa. Celem dwuczęściowej publikacji było omówienie etiolo­gii oraz przedstawienie współcze­snych metod profilaktyki i lecze­nia próchnicy korzenia. W pracy uwzględniono współczesne poglą­dy na temat stosowania metod nieinwazyjnych oraz inwazyjnych w odniesieniu do różnych postaci i stopnia zaawansowania zmian próchnicowych.

Key words: root caries, prophylaxis, non-invasive treatment, arginine, ozone, CO2 laser irradiation

Caries is still a current, widespread problem in Polish population. Nowadays the number of patients who preserve their natural dentition till late old age is constantly increasing. Therefore, the issue of root caries and its consequences is becoming more and more indispensable. The purpose of this two-part article was information concerning etiology, and presentation of modern methods for prevention and treatment of root caries. The study includes contemporary concepts on the usefulness of non-invasive and invasive methods for the different forms and severity of carious lesions.

Ocena efektywności premedykacji przeciwbólowej w okresie poekstrakcyjnym – przegląd piśmiennictwa

Evaluation of the effectiveness of pre-emptive analgesia during postextractive period – a literature review

Ze Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: Magdalena Świątkowska – student, lek. dent. Marcin Adamiec – stażysta

Z Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: lek. dent. Paweł Nieckula, prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtowicz – kierownik Zakładu

Słowa kluczowe: premedykacja przeciwbólowa, ból pooperacyjny, chirurgia ambulatoryjna

Premedykacja przeciwbólowa przed zabiegami chirurgicznymi jest powszechnie znaną metodą uśmierzania bólu pooperacyjne­go u pacjentów. Polega ona na podaniu leku przeciwbólowego przed zadziałaniem bodźca no­cyceptywnego, co w konsekwen­cji redukuje wrażliwość ośrod­kowego układu nerwowego na bodźce bólowe. Koncepcja ta nie została jednak ustandaryzowana w codziennej praktyce stoma­tologicznej, szczególnie w przy­padku chirurgicznego usuwania zatrzymanych trzecich zębów trzonowych. Obszerne badania nad różnymi środkami przeciw­bólowymi oraz ich wpływem na ból pozabiegowy świadczą o ko­rzystnym efekcie premedykacji. Wybór przez lekarza dentystę odpowiedniego leku przeciwbólo­wego oraz drogi podania pacjen­towi przed zabiegiem może sku­tecznie zredukować lub zwalczyć dolegliwości bólowe po ekstrakcji oraz ograniczyć ilość przyjętych przez pacjenta środków uśmie­rzających ból, co wpływa na mi­nimalizację skutków ubocznych leków przeciwbólowych.

Key words: pre-emptive analgesia, postoperative pain, ambulatory surgery

Preemptive analgesia is a commonly known method for relieving post-operative pain in patients. This method involves the administration of an analgesic prior to the occurrence of a nociceptive stimulus, which reduces the sensitivity of the central nervous system on pain stimuli. This concept, however, has not been standardized in everyday dental practice, especially in case of surgical removal of impacted third molars. Extensive research of various painkillers and their effects on post-extractive pain, prove the beneficial effect of analgesic premedication. The choice of an appropriate analgesic and a method of administration to the patient by dental practitioner can effectively reduce the discomfort after extraction and limit the amount of additionally taken painkillers by the patient, which will minimize the side effects of analgesics.

Związek chorób przyzębia z cukrzycą – przegląd piśmiennictwa

Relationship of periodontal diseases and diabetes – a literature review

Z Katedry i Zakładu Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego: lek. dent. Katarzyna Talik, dr n. med. Dagmara Gałecka-Wanatowicz, prof. dr hab. n. med. Maria Chomyszyn-Gajewska – kierownik Katedry i Zakładu

Słowa kluczowe: cukrzyca, choroby przyzębia

Cukrzyca (diabetes mellitus) jest ogólnoustrojową chorobą metaboliczną. Polega na zabu­rzeniu przemiany węglowoda­nów, tłuszczów i białek, co wiąże się z niskim poziomem insu­liny, jej brakiem lub opornością na jej działanie. Charaktery­zują ją zwiększenie podatności organizmu na infekcje, upo­śledzenie gojenia tkanek oraz wzrost zachorowalności na inne choroby. Choroby przyzębia są przewlekłym procesem zapal­nym tkanek otaczających ząb (powodują ubytek przyczepu na­błonkowego i destrukcję kości wyrostka zębodołowego). Głów­nymi drobnoustrojami uzna­wanymi za czynnik etiologiczny periodontopatii są beztlenowe bakterie Gram-ujemne obecne w biofilmie. Ich obecność pro­wadzi do odpowiedzi gospoda­rza, charakteryzującej się zwięk­szoną produkcją mediatorów zapalnych, cytokin i metalopro­teinaz. Znanych jest wiele zależ­ności między chorobą przyzębia a cukrzycą. Zarówno hiper-, jak i hipoglikemia niekorzystnie wpływają na stan tkanek przyzę­bia. Nieprawidłowo kontrolowa­na cukrzyca prowadzi do ubyt­ku przyczepu nabłonkowego, zniszczenia kości wyrostka zę­bodołowego i destrukcji tkanek przyzębia. Obecność choroby przyzębia wpływa także na po­gorszenie kontroli glikemii.

Key words: diabetes mellitus, periodontal diseases

Diabetes (diabetes mellitus) is a systemic metabolic disease. It’s a disorder of carbohydrates, lipids and proteins metabolism connected with low level or absence of insulin or higher resistance to its function. It’s characterized by organism’s lower resistance to infection, impaired tissue healing and increased incidence to other diseases. Periodontal diseases are chronic inflammatory processes in the tooth surrounding tissues (it manifests by the periodontal tissue destruction and alveolar bone loss).The major etiological factors of periodontal disease are anaerobic Gram-negative bacteria present within the plaque biofilm. The host response in the course of periodontal disease is characterized by the production of inflammatory mediators, cytokines and metalloproteinases. There are a well-known number of relationships between the periodontal disease and diabetes. Both hiper-and hipoglycemia unfavourably influence on periodontal tissue condition. Poorly controlled diabetes mellitus leads to loss of attachment, alveolar bone loss and periodontal tissue destruction. The presence of periodontal disease worsens also glycemic control.

Piercing i biżuteria nazębna

Piercing and dental jewellery

Z Zakładu Stomatologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: lek. dent. Piotr Rożniatowski, prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk – kierownik Zakładu

Słowa kluczowe: biżuteria nazębna, piercing, kolczyk

Ozdobami jamy ustnej są kol­czyki oraz biżuteria nazębna. Piercing jamy ustnej polega na wprowadzaniu biżuterii do języ­ka, warg, policzków, wędzidełka wargi górnej i języka, języczka i innych anatomicznych struktur w tym obszarze. Celem pracy było przedstawienie rodzajów biżuterii wewnątrzustnej oraz jej wpływu na stan zdrowia jamy ustnej. W obszarze jamy ustnej naj­częściej stosowane są cztery typy biżuterii: labret, barbell, ring oraz ćwiek połączony za pomocą siły magnetycznej. Najczęściej obser­wowanymi skutkami ubocznymi piercingu są: zapalenie i obrzmie­nie tkanek miękkich w okolicy pozabiegowej, ból, zaburzenia mowy, żucia i połykania, reakcje alergiczne na materiał, z którego wykonana jest biżuteria. Wśród powikłań ogólnych można wymie­nić m.in. bakteryjne zapalenie wsierdzia oraz zakażenia wirusa­mi HIV, WZW typu B i C, anginę Ludwiga, a nawet ropień mózgu.

Spośród biżuterii nazębnej najczęściej stosowanymi są ozdo­by rhinestone. Jest to syntetycz­na imitacja diamentu znana jako strass. Są też nakładki wykonane ze złota, srebra, z platyny (grills) lub z przezroczystego tworzy­wa sztucznego, a także licówki porcelanowe wysadzane diamen­tami lub innymi kamieniami szla­chetnymi. Wśród biżuterii nazęb­nej wyróżniamy ponadto kolczyki, których zamocowanie wymaga wykonania otworu w twardych tkankach zęba.

Key words: dental jewellery, piercing, stud

Adornments of the oral cavity include rings and dental jewellery. Oral piercings relies on placing jewellery in the tongue, lips, cheeks, upper labial and lingual frenulum, uvula and other anatomical structures in this area. The aim of the paper is to present types of intraoral jewellery and their effect on oral health.

Four types of jewellery are most commonly used in the oral cavity: labret, barbell, ring, stud held together by magnetic force. The most common side effect of piercing are inflammation and swelling of soft tissues in the perisurgical area, pain, impaired speech, mastication and swallowing, allergic reaction to the jewellery material. Among general complications we can mention bacterial endocarditis, HIV, HBV and HCV infections, Ludwig’s angina and even cerebral abscess.

From dental jewellery decorative items such as rhinestones most often are used. These are synthetic diamond imitations, known as strass.

There are also overlays usually made of gold, silver of platinum (grills) or transparent synthetic material, as well as ceramic veneers with embedded diamond or other gemstones. Dental jewellery includes also rings, which require preparation of opening in hard tooth structures, to be attached.