Stomatologia Współczesna nr 6/1998

Stomatologia Współczesna

NR 6/1998

Zastosowanie taśmy Ribbond w wybranych przypadkach klinicznych
Application of the Ribbond in selected clinical cases

dr n. med. Ewa Batczewska, adiunkt w Zakładzie Chorób Błony ?luzowej Jamy Ustnej i Przyzębia IS AM w Łodzi
lek. stom. Monika Jakubiec,
 Zakład Neurologii i Zaburzeń Czynnościowych Narządu ?ucia IS AM w Łodzi
lek. stom. Jacek Franasik, Zakład Protetyki Stomatologicznej IS AM w Łodzi

Słowa kluczowe: zęby rozchwiane, szynowanie, Ribbond

Nadmierne rozchwianie zębów budzi u pacjentów niepokój i lęk przed ich utratą. W pracy została przedstawiona jedna z możliwości unieruchamiania rozchwianych zębów. Jest nią zastosowanie taśmy z włókna polietylenowego firmy Ribbond w połączeniu z materiałem kompozycyjnym. Zaprezentowano kilka przypadków klinicznych w formie dokumentacji fotograficznej.

Key words: mobile teeth, splinting, Ribbond

Increased mobility of teeth is always accompanied by patient`s anxiety and fear of tooth loss. The article presents one of the methods for splinting mobile teeth i.e., application of the Ribbond polyethylene fibre ribbon with adhesive restorative materials. A few clinical cases with photographic documentation are described.

Zastosowanie preparatu Emdogain w leczeniu chirurgicznym przyzębia
The use of Emdogain – material in periodontal regeneration

lek. stom. Agnieszka Laskus-Perendyk, asystent Zakładu Chorób Błony ?luzowej i Przyzębia IS AM w Warszawie
dr n. med. Renata Górska, p.o. Kierownika Zakładu Chorób Błony ?luzowej i Przyzębia IS AM w Warszawie

Słowa kluczowe: białka szkliwa, regeneracja przyzębia, materiały wszczepowe, pomiary kliniczne

Celem pracy była kliniczna i radiologiczna ocena wpływu pochodnej substancji międzykomórkowej szkliwa Emdogain na regenerację uszkodzonych tkanek przyzębia. U czterech pacjentów z rozpoznaniem RPP wykonano fazę wstępną i chirurgiczną leczenia przyzębia polegającą na zabiegach płatowych z zastosowaniem materiału wszczepowego EMD przy zębach objętych największą destrukcją tkanek przyzębia. Pomiary kliniczne przed leczeniem i po leczeniu przedstawiają tabele. Wykonano również dokumentację radiologiczną.

Key words: enamel proteins, periodontal regeneration, grafts, clinical measurements

The purpose of the present study was clinical and radiological evaluation of the effects of enamel matrix derivative (EMD) on periodontal regeneration. The study presents the results of examination and treatment (surgical phase – flap operations concerning the teeth with periodontal disease) of 4 patients with diagnosed RPP. Clinical measurements before and after treatment and radiological documentation are included.

Poldi Tytan 45 w implantologii dentystycznej
Poldi Titan 45 in dental implantology

dr Jifi Van?k, ordynator II Kliniki Stomatologicznej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Masaryka, Brno.

Słowa kluczowe: tytan, implant, testowanie biologiczne, VNI implant

W pracy przedstawiono badania, na podstawie których został zarejestrowany materiał „Poldi Titan 45” w celu wykorzystania go w implantologii. Po kilkuletnim jego stosowaniu (w postaci kilku typów implantów dentystycznych) sprawdził się jako dobry materiał implantologiczny.

Key words: titanium implant, biological testing, VNI implant

In the paper research is presented which was the basis for registering „Poldi Titan 45” for use in implantology. Its use over several years (in the form of several types of dental implant) has shown it to be a good material for use in implantology.

Spożywanie słodyczy przez młodzież – badania ankietowe zwyczajów żywieniowych jako ocena zachowań prozdrowotnych w stomatologii
Consumption of confectionary by adolescents – questionnaires on nutritional habits as an evaluation of behaviour conducive to health in dentistry

prof. AM dr hab. n. med. Maria Borysewicz-Lewicka, kierownik Zakładu Stomatologii Dzieci i Młodzieży IS AM w Poznaniu
dr n. med. Maria Kruszyńska-Rosada, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Dzieci i Młodzieży IS AM w Poznaniu
dr n. med. Joanna Chłapowska, Zakład Stomatologii Dzieci i Młodzieży IS AM w Poznaniu
Renata ?niatała, Zakład Stomatologii Dzieci i Młodzieży IS AM w Poznaniu

Słowa kluczowe: profilaktyka, młodzież, badania ankietowe, zwyczaje żywieniowe

Celem badań była ocena zwyczajów żywieniowych młodzieży w odniesieniu do zachowań sprzyjających zapobieganiu próchnicy zębów. Badaniem ankietowanym objęto 360 uczniów obojga płci w wieku 12 i 18 lat z regionu poznańskiego zamieszkałych w dużym i małym mieście oraz na wsi. Dzieci odpowiadały na pytania dotyczące częstości i okoliczności spożywania słodkich pokarmów. Z uzyskanych danych wynika, że młodzież wielokrotnie w ciągu dnia spożywa słodycze, często pomiędzy głównymi posiłkami.
W badanych środowiskach istnieje także zwyczaj silnego słodzenia napojów. Dzieci najczęściej zakupują słodycze w szkolnych sklepikach. Wyniki badań wskazują, że zwyczaje żywieniowe większości młodzieży nie sprzyjają zachowaniu zdrowia jamy ustnej. Praca została wykonana w 1995 roku w ramach ogólnopolskiego programu badań epidemiologicznych ministerstwa zdrowia.

Key words: prophylaxis, adolescent, questionnaires, nutritional habits

The aim of the study was an evaluation of adolescents` nutritional habits in relation to behaviour conducive to caries prevention. A questionnaire covered 360 school children aged 12 and 18 years living in a city, small town and village in the Poznań area. Children answered questions regarding the frequency and circumstances of consumption of sweet foods. Results indicate that adolescents frequently consume confectionary, often between main meals. In the communities evaluated there is a habit of putting much sugar in drinks. Children most often buy sweets in school shops. Results indicate that nutritional habits of most adolescents are not conducive to oral health. This study was performed in 1995 as part of a Polish programme of epidemiological studies led by the Ministry of Health.

Wstępna ocena szczelności brzeżnej wypełnień amalgamatowych zakładanych metodą kondensacji ręcznej i ultrad?więkowej
Marginal seal of ultrasonically condensed amalgam restorations – preliminary evaluation

lek. stom. Jacek Iracki, asystent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie
lek. stom. Marta Salinger, asystent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie
lek. stom. Katarzyna Rucińska, asystent w Zakładzie Stomatologii zachowawczej IS AM w Warszawie

Słowa kluczowe: amalgamat, kondensacja amalgamatu, szczelność brzeżna, mikroprzeciek

Amalgamat srebra jako materiał do wypełnień ubytków twardych tkanek zęba został wprowadzony już w 1826 roku i nadal znajduje w stomatologii szerokie zastosowanie dzięki swoim mechaniczym i fizykochemicznym właściwościom.

Key words: dental amalgam, amalgam condensation, marginal seal, microleakage

Marginal seal of ultrasonically condensed amalgam restoration – in vitro test. The aim of the study was to evaluate marginal seal of ultrasonically condensed amalgam restorations in vitro. 28 cavities were prepared in human molars and premolars, then randomly divided into two groups. Teeth in one group were filled with the conventional method, and in the second with an ultrasonic handpiece Piezo Master 400. Then dye penetration test was used. Data was analyzed with Mann Whitney Wilcoxon test.
Ultrasonic amalgam condensation resulted in significantly Iower mi-croleakage, especially in the gingival fragment of the proximal part of restorations.

Ocena kliniczna skuteczności cementu szklano-jonomerowego Vivaglass-Base firmy Vivadent w profilaktyce próchnicy zębów trzonowych
Clilnical evaluation of the efficacy of the Vivadent glass ionomer cement Vivaglass-Base in caries prophylaxis in molar teeth

dr n. med. Elżbieta Jodkowska, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie

Słowa kluczowe: cementy szklano-jonomerowe, uszczelniacze, profilaktyka próchnicy

Celem pracy była ocena utrzymania materiału Vivaglass-Base. Po 24 miesiącach obserwacji oceniono 135 uszczelnionych zębów trzonowych. Całkowita retencja materiału wynosiła 62,2%, częściowa 23,7%, a brak materiału – 14,1%. Częstość występowania próchnicy była zależna od utrzymania uszczelniacza. W przypadku całkowitej i częściowej retencji wszystkie uszczelnione powierzchnie pozostawały zdrowe, a przy braku materiału próchnicą objętych było 2,2% zębów.

Key words: glass ionomer cements, pit and fissure sealants, caries prophylaxis

The aim of the study was to evaluate retention of the pit and fissure sealant Vivaglass-Base. After 2 year 135 occlusal surfaces of the molars were examined. The sealant was retained wholly in 62,2%, partially in 23,7% and completely lost in 14,1%. Caries was related to the retention of material on the tooth surface: the teeth with wholly retained Vivaglass-Base were caries free. In the case of sealant totally lost 2,2% teeth were with caries.

Czynniki wzrostu w regeneracji przyzębia
Growth factors in periodontal regeneration

lek. stom. Jan Kowalski, Zakład Chorób Błony ?luzowej i Przyzębia IS AM w Warszawie
lek. stom. Maciej Zaremba, Zakład Chorób Błony ?luzowej i Przyzębia IS AM w Warszawie

Słowa kluczowe: czynniki wzrostu, kostne białka morfogenetyczne, regeneracja przyzębia

Regeneracja zęba jest problemem analizowanym przez wielu badaczy. W ostatnich latach zwraca się szczególną uwagę na polipeptydowe czynniki wzrostu i kostne białka morfogenetyczne. Niniejsza praca przedstawia, na podstawie literatury światowej, możliwości ich wykorzystania w leczeniu regeneracyjnym przyzębia.

Key words: growth factors, bone morphogenetic proteins, periodontal regeneration

Periodontal regeneration is the focus of many authors` research. In recent years much attention has been paid to polipeptyde growth factors and bone morphogenetic proteins (BMP). This paper presents the latest reports from medical literature concerning their use in periodontal regenerative treatment.

Czynniki ryzyka rozwoju zapaleń przyzębia
Risk factors for periodontitis

dr n. med. Tomasz Konopka, Zakład Chorób Przyzębia i Błony ?luzowej Jamy Ustnej AM we Wrocławiu

Słowa kluczowe: chroby przyzębia, etiologia,czynniki ryzyka

W ostatniej dekadzie wiele badań wskazywało na potencjalnie ważne czynniki ryzyka w etiologii zapaleń przyzębia. Czynnikiem ryzyka jest cecha lub ekspozycja środowiskowa, która zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia choroby. Na podstawie piśmiennictwa autor opisał współczesne ustalenia dotyczące czynników i determinant rozwoju chorób przyzębia. Zaprezentowano stałe czynniki ryzyka, które nie mogą być modyfikowane – rasę, płeć, genotyp i wiek oraz zmienne (modyfikowane) czynniki ryzyka – złą higienę jamy ustnej, nikotynizm, nabyte choroby ogólne, stres i nieprawidłowości w odżywianiu.

Key words: periodontal disease, etiology, risk factors

In the last decade many studies have pointed to potentially important risk factors for the etiology of periodontitis. A risk factor is an attribute or an environmental exposure that increases the probability of occurrence of disease. Basing on the literature the author has described current under-standing of factors or determinants for periodontal diseases. A presentation is made of the stable risk factors, that cannot be modified – race, gender, genotype and age and of the changing (modifiable) risk factors -poor oral hygiene, smoking, acquired systemic diseases, psychological stress and nutritional deficiencies.

Badanie wytrzymałości zmęczeniowej sześciu różnych wkładów koronowo-korzeniowych
Cyclic-fatigue testing of six endodontic post systems

Brett I. Cohen, Allan S. Deutsch, Barry Lee Musikant – Autorzy są pracownikami ośrodków badawczych w Stanach Zjednoczonych

Słowa kluczowe: wkład fabryczny, zmęczenie materiału, neprężenie

Niniejsze opracowanie określa charakterystykę zmęczeniową fabrycznych wkładów koronowo-korzeniowych. Użyte wkłady to Flexi-Post, (Essential Dental Systems, South Hackensack, NJ), Flexi-Flange (Essential Dental Systems), Vlock (Brasseler USA, Inc, Savannah, GA), Parapost (Whaledent/Coltenen, New York, NY), Cytco (L.D. Caulk, Milford, DE) i AccessPost (Essential Dental Systems).

Key words: prefabricated post, fatigue, stress

This study tested the comparative cyclic fatigue of six prefabricated post systems: Flexi-Post (Essential Dental Systems, South Hackensack, NJ), Flexi-Anterior (Essential Dental Systems), Vlock (Brasseler USA, Inc, Savannah, GA), Parapost (Whaledent/Coltenen, New York, NY), Cytco (L.D. Caulk, Milford, DE), and AccessPost (Essential Dental Systems). Cyclic fatigue testing was obtained with an in vitro fatigue machine that simulated clinical fatigue conditions. An instantaneous applied force of 5.0 pounds was applied to each post specimen and data was recorded when post breakages occurred. If no breakages occurred, then the test was stopped after 2 000 000 repetitions.

Występowanie dodatkowych siekaczy bocznych w szczęce. Opis przypadku
Occurrence of additional lateral incisors in the maxilla. A case report

lek. stom. Anna Budkiewicz, Wojewódzkie Centrum Stomatologii w Warszawie
lek. stom. Dorota Cudziło, Wojewódzkie Centrum Stomatologii w Warszawie

Słowa kluczowe: nadliczbowość, zęby dodatkowe

W pracy omówiono zjawisko nadliczbowości zębów. Opisany został przypadek występowania nadliczbowych siekaczy bocznych w szczęce oraz związane z tym postępowanie lecznicze.

Key words: hyperdentia, additional teeth

In the paper, the phenomenon of supranummerary teeth is discussed. A case of additional lateral incisors in the maxilla, and the therapy applied, is discussed.

Sprawozdanie z pobytu delegacji stomatologów i techników dentystycznych oraz przedstawicieli firm medycznych w Holandii
Report of a visit of dentists, technicians and representatives from medical companies to Holland

Dr n. med. Ewa Bałczewska

Na zaproszenie Agencji Handlu Zagranicznego przy Ministerstwie Spraw Ekonomicznych Holandii z siedzibą w Hadze przebywała w tym kraju w dniach 13-16 VII 1998 r. 13-osobowa polska delegacja reprezentująca lekarzy, techników dentystycznych oraz firmy stomatologiczne.

Wykład 3M
3M lecture

lek. stom. Remigiusz Budziłło, asystent w IS CSK WAM w Warszawie

W dniu 8.10.98 r. w sali wykładowej Naczelnej Izby Lekarskiej przy ul. Sobieskiego 110 w Warszawie wygłoszono wykład pt. „Metody leczenia próchnicy wtórnej i kryteria wyboru materiałów”. Spotkanie zorganizowała firma 3M, na której zaproszenie przybył prof. Nairn Hutchison Fulton Wilson, jedna z kluczowych postaci stomatologii europejskiej. Jego wkład we współczesną stomatologię to m.in. wprowadzenie do praktyki systemów glasjonomerowych. Prof. Wilson jest dziekanem Wydziału Stomatologii Royal College of Surgeons w Edynburgu oraz kieruje Katedrą Stomatologii Uniwersytetu w Manchester.

CEDE`98 – wystawa największa z dotychczasowych
CEDE`98 – the biggest exhibition so far

Barbara Gawrońska

VIII Środkowoeuropejską Wystawę Produktów Stomatologicznych – CEDE`98, która odbyła się jak zwykle w Łodzi, mamy już poza sobą. W dniach od 11 do 13 września trzy hale o pow. 7500 m kw., w których prezentowało swoje wyroby ok. 450 firm w 193 stoiskach, zwiedziło 11 300 osób. Ta ogromna liczba uczestników sprawiła, że wystawa była największą z dotychczasowych.