Stomatologia Współczesna Suplement 1/2005

Stomatologia Współczesna

Suplement 1/2005

Wytyczne postępowania leczniczego w endodoncji
Management guidelines for root canal treatment

prof. dr hab. Halina Pawlicka, kierownik Zakładu Endodoncji przy Katedrze Stomatologii Zachowawczej, Endodoncji i Periodontologii L/M w Łodzi

Słowa kluczowe: leczenie endodontyczne, długość robocza, narzędzia kanałowe, techniki opracowania,
materiały wypełniające, metody wypełnień

Na podstawie piśmiennictwa i własnych doświadczeń przedstawiono aktualnie optymalne metody postępowania na wszystkich etapach leczenia endodontycznego.

Key words: root canal treatment, working length, root canal instruments, preparation techniques,
filling materials, obturation methods

On the basis of literature and own clinical experiences currently optimal management methods in all stages of root canal treatment were presented.

Pomiar długości zębów – przegląd piśmiennictwa
Tooth length measurement – a review

Praca pochodzi z rozprawy na stopień doktora nauk medycznych.

dr n. med. Maciej Kuźmiński, Zakład Endodoncji Katedry Stomatologii Zachowawczej, Endodoncji i Periodontologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


Słowa kluczowe: 
endometria, długość zęba, rentgenodiagnostyka

Pomiar długości zęba jest nieodzownym etapem leczenia endodontycznego. Praca przedstawia, na podstawie piśmiennictwa, współczesne poglądy na ten temat. Obecnie najbardziej popularnymi metodami wyznaczania długości zęba są metody radiologiczne i elektroniczne. W metodach elektronicznych otwór fizjologiczny jest miejscem, do którego wyznaczana jest długość robocza narzędzia kanałowego. W przeciwieństwie do endomtrów w metodach rentgenowskich długość wyznaczana jest do odległości l mm do wierz­hołka radiologicznego. Badania naukowe wskazują na wyższość elektronicznych sposobów oznaczania długości roboczej narzędzi kanałowych nad metodami radiologicznymi.

Key words: electronic tooth, length measurements, radiographic method

Tooth length measurement is crucial phase of endodontic treatment. This paper, on the base of literature, shows current opinions on this topic. Radiological and electronic methods of tooth length measurements are most frequently used. In electronic methods physiological foramen is the place to which working length of canal Instruments is estimated. Contrary to endometers that length up to l mm from radiographic apex is determined radiophically. Research studies point out on superiority of electronic than radiological methods of working length measurements.

Oddziaływanie termiczne lamp polimeryzacyjnych na tkanki zęba -badania in Vitro. Część l*
The thermal influence of dental curing-units on tooth tissues – in vitro investigations. Part l

*Praca finansowana z projektu KBN nr 3P0E02823

dr n. med. Maria Preiskorn-Rynkiewicz, kierownik Poradni Chorób Błon ?luzowych i Przyzębia, Wojewódzkie Centrum Stomatologii w Warszawie
prof. dr hab. med. Jan Trykowski, Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska w Warszawie

Słowa kluczowe: temperatura, lampa polimeryzacyjna, in vitro

Celem badań było porównanie oddziaływania termicznego lamp halogenowych Visilux II (3M, USA), Prismetics Lite II (De Trey, Niemcy), Elipar HighLite (ESPE, Niemcy), Elipar TriLight (ESPE, Niemcy), Astralis 10 (Ivoclar-Vivadent, Liechtenstein), laimj diodowych Eh`jar FreeLiąht (3M ESPE, Niemcy) i LUXoMAX (Akeda Dental, Dania) oraz lampy plazmowej Flipo (Lokki, Francja). Do badań in vitro posłużył siekacz górny przyśrodkowy bez ubytków i wypełnień stomatologicznych. Zastosowano termiczny model miazgi oraz stabilizację temperatury powierzchni korzenia. Do pomiarów posłużyły termo-elementy K oraz karta pomiarowa NI DAQ 4350 (National Instruments, USA). Największe przyrosty temperatury na granicy zębiny i komory zęba spowodowały lampy halogenowe o zwiększonej mocy, a najmniejsze – lampa plazmowa.

Key words: 
temperature, photo curing-unit, in vitro

The aim of the investigation was the comparison of thermal influence of halogen curing-units Visilux II (3M, USA), Prismetics Lite II (De Trey, Germany), Elipar HighLite (ESPE, Germany), Elipar TriLight (ESPE, Germany) and Astralis 10 (Ivoclar-Vivadent, Liechtenstein), the diodę curing-unit Elipar FreeLight (3M ESPE, Germany), LUXoMAX (Akeda Dental, Denmark) and the plasma curing-unit Flipo (Lokki, France). The upper central incisor without any caries and dental fillings was used in vitro experiments. The copper thermal pulp model and the temperature stabilisation system of the root surface were used in the investigation. K thermocouples and NI DAQ 4350 card were used. The highest temperature rises on dentin-pulp junction were caused by halogen curing-units and the lowest – by the plasma curing-unit.

Tomografia komputerowa części twarzowej czaszki ze szczególnym uwzględnieniem przedzabiegowego planowania implantów stomatologicznych za pomocą oprogramowania DentaPC
Computed tomography of facial part of the skuli with particular stress put on preinterventional intraosseous implants planning using DentaPC software

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Jodkowska, Kierownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie
lek. stom. Marcin Majkowski Zakład Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie
lek. med. stom. Tomasz Tyrajski Zakład Radiologii Centralnego Szpitala Kolejowego w Warszawie

Słowa kluczowe: tomografia komputerowa, wszczep śródkostny

Celem pracy jest przedstawienie możliwości diagnostycznych tomografii komputerowej w stomatologii ze szczególnym zwróceniem uwagi na przedzabiegowego planowanie wszczepów śródkostnych.

Key words: computed tomography, intraosseous implant

The purpose of this study is to present diagnostic possibilities of computerized tomography in dentistry with emphasis on pre-interventional intraosseous implants planning.

Wstępna ocena implantów Zygoma u pacjenta z rozległymi zanikami kostnymi. Opis przypadku
The preliminary assessment of Zygoma implant at patient with extensive osseous atrophy. A case report

lek. stom. Pawel Aleksandrowicz, Zakład Periodontologii AM w Lublinie
prof. dr hab. med. Joanna Wysokiń­ska-Miszczuk, kierownik Zakładu Periodontologii AM w Lublini
e

Słowa kluczowe: implantologia, zaniki kostne, implanty Zygoma

W pracy opisano zastosowanie implantów zygomatycznych wraz ze sterowaną regeneracją kostną w warunkach anatomicznych uniemożliwiających postępowanie tradycyjne. Uzyskane wyniki powinny zachęcić do częstszego wykorzystania przedstawionych technik chirurgicznych.

Key words: implantology, osseous atrophies, Zygoma implants

The study describes the use of Zygoma implants with guided bone regenerations under anatomical conditions which do not permit traditional procedures. The achieved results should encourage to morę frequent utilization of introduced surgical techniques.

Lęk u pacjentów przed zabiegami stomatologicznymi
The anxiety of patients before dental treatment

dr n. med. Paweł Izdebski, Instytut Psychologii, Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego
spec, chirurgii stomatologicznej Zofia Kużdża-Klimkiewicz, Praktyka prywatna

Słowa kluczowe: lęk, zabiegi stomatologiczne

Celem pracy jest zdefiniowanie lęku przed zabiegiem stomatologicznym, częstotliwości jego występowania oraz przyczyn powstawania. Autorzy opisali różne typowe objawy lęku przed zabiegiem stomatologicznym, sposoby diagnozowania oraz techniki psychologiczne pozwalające na jego redukcję, a także przedstawili ocenę ich efektywności. Niniejsze opracowanie stanowi przegląd polskiego i światowego piśmiennictwa na temat lęku przed zabiegiem stomatologicznym z jednoczesnym wykorzystaniem doświadczenia klinicznego autorów pracy.

Key words: anxiety, dental treatment

The aim of the article is to define dental anxiety, its frequency, and factors which have influence on it. The authors presented typical symptoms and ways of assessment of dental anxiety. The psychological techniques of reduction of dental anxiety are presented and also their effectiveness is evaluated. The article is a review of Polish and International literaturę on dental anxiety. A few clinical cases arę presented on the basis of authors experience.

Przykłady wzorów osobowych lekarza w Polsce w XIX i w początku XX wieku
The examples of indivduality of Polish physicians in XIX and at the beginning of XX century

lek. stom. Przemysław Uliasz

Problem osobowości człowieka to jedno z głównych zainteresowań psychologów, socjologów, filozofów, aksjologów, etyków. Wzór osobowy obejmuje rzeczywiste zachowania danego człowieka, jego postawy, które praktycznie powinny być zgodne z oczekiwaniami społecznymi. W polskiej literaturze medycznej, w tym w publikacjach z deontologii lekarskiej uwzględniane są dość często treści dotyczące cech osobowościowych i zachowań, którymi powinien odznaczać się lekarz.