Stomatologia Współczesna Suplement 2/2001

Stomatologia Współczesna

Suplement 2/2001

Pochodna substancji podstawowej szkliwa (Emdogain®) w leczeniu ubytków śródkostnych przyzębia
Enamel matrix derivative (Emdogain®) in the treatment of intrabony periodontal defects

 

Lars Heijl (Malmö), G. Heden (Karlstad), G. Svärdström (Uppsala), A. Östgren (Falun)

 

Celem badania było porównanie długoterminowych wyników leczenia ubytków śródkostnych przyzębia po zastosowaniu zabiegu płatowego Widmana oraz zmodyfikowanego zabiegu płatowego Widmana z użyciem preparatu Emdogain® ze stanem początkowym. Badania przeprowadzono w losowo wybranych ośrodkach badawczych. Uwzględniono 33 pacjentów z 34 parami miejsc testowanych i kontrolnych. Badania wymagały więc istnienia dwóch miejsc odpowiednio oddalonych od siebie (w tej samej szczęce) o głębokości kieszonki > 6 mm oraz z ubytkiem kostnym o głębokości > 4 mm i szerokości > 2 mm, widocznych na zdjęciach rentgenowskich. Do badań zakwalifikowano wyłącznie ubytki jedno- lub dwuścienne. Wzrost kliniczny przyczepu i odbudowa kości widoczna na radiogramach stanowiły podstawowe dane w badaniu. Oceny dokonano przed wykonaniem zabiegu oraz po 8, 16 i 36 miesiącach. Średnia wartość wzrostu poziomu przyczepu klinicznego w miejscach testowanych i kontrolnych po 8 mieś. wynosiła odpowiednio 2,1 mm i 1,5 mm, po 16 mieś. odpowiednio 2,3 i 1,7 mm i po 36 mieś. odpowiednio 2,2 i 1,7 mm, a różnice były statystycznie różne w zależności od czasu badań (p < 0,01). Ilość kości widoczna na zdjęciach rentgenowskich stale wzrastała przez ponad 36 miesięcy w miejscach leczonych z użyciem preparatu Emdogain®, podczas gdy w badanych miejscach kontrolnych pozostawała zbliżona do wyników wyjściowych. Statystycznie istotny (p < 0,01), oceniany na radiogramach wzrost kości, w miejscach leczonych z użyciem preparatu Emdogain® po 36 mieś. wyniósł 2,6 mm, co odpowiadało 36% odbudowie w stosunku do początkowej utraty kości lub 66% wypełnieniu ubytku. Niniejsze badania wskazują, że zastosowanie preparatu Emdogain® na zniszczoną powierzchnię korzenia i do sąsiadującego z nią ubytku śródkostne-go podczas zmodyfikowanego zabiegu płatowego metodą Widmana spowoduje większą odbudowę kości widoczną na rtg i wzrost przyczepu klinicznego w porównaniu z zabiegiem kontrolnym u tego samego pacjenta. Nie odnotowano przypadków wskazujących na skutki uboczne po zabiegach na przyzębiu z zastosowaniem preparatu Emdogain®.

The aim of the present clinical trials was to compare the long-term effect of EMDOGAIN® treatment as an adjunct to modified widman flap (MFW) surgery with the effect of MWF and placebo treatment. The investigation was a placebo-controlled, randomized multicenter trial involving 33 subjects with 34 paired test and control sites. The protocol required 2 interproximal sites, appropriately separated, in the same jaw with probing pocket depths > 6 mm and an associated intrabony defect with a depth of > 4 mm and a width of > 2 mm as measured on a radiograph. Only predominantly 1- and 2-wall defects were included. Clinical attachment gain and radiographic bone gain were used as primary outcome variables. Assessments were made at baseline, 8, 16 and 36 months. Mean values for clinical attachment level gain in test and control sites at 8 months, were 2.1 mm and 1.5 mm, respectively; at 16 months, 2.3 mm and 1.7 mm, respectively; and at 36 months 2.2 mm and 1.7 mm, respectively; and the differences were statistically significantly different at each time point (p < 0.01). The radiographic bone level continued to increase over the 36 months at the EMDOGAIN®-treated sites, while it remained close to the baseline level at the control sites. The statistically significant (p < 0.001) radiographic bone gain at 36 months of 2.6 mm at EMDOGAIN® – treated sites corresponded to 36% gain of initial bone loss or 66% defect fill. The present trial has demonstrated that topical application of EMDOGAIN® onto diseased root surfaces associated with intrabony defects during MWF periodontal surgery will promote an increased gain of radiographic bone and clinical attachment compared to control (placebo application) surgery in the same patient. There was no evidence to indicate any clinical adverse effects from application of EMDOGAIN® in conjunction with periodontal surgery.

 

Kliniczna ocena przydatności lasera Er:YAG CTL 1601 do opracowywania twardych tkanek zęba i leczenia próchnicy
Clinical evaluation of the usefulness of the Er:YAG laser CTL 1601 in hard dental tissue preparation and caries treatment

dr n. med. Stanisław Żmuda, kierownik Gabinetu Chorób Błon Śluzowych i Przyzębia IS CSK WAM
prof. dr hab. Jan Trykowski, kierownik IS CSK WAM
lek. stom Cezary Pogorzelski, asystent w Gabinecie Chorób Błon Śluzowych i Przyzębia IS CSK WAM
lek. stom. Maria Preiskorn, asystent w Gabinecie Chorób Błon Śluzowych i Przyzębia IS CSK WAM

Słowa kluczowe: ErYAG laser, szkliwo, zębina, próchnica, ocena kliniczna wypełnień

Autorzy dokonali oceny sposobu opracowywania twardych tkanek zęba laserem Er:YAG w warunkach klinicznych oraz przydatności tej metody w odbudowie ubytków zębów metodami zachowawczymi bez wytrawiania szkliwa i zębiny. Badanie objęło 104 pacjentów, u których opracowano laserem 827 ubytków. Procedura kliniczna dla lasera Er:YAG była podobna do procedury klinicznej dla szybkoobrotowych wiertarek mechanicznych. Dwuletnie obserwacje kliniczne wykazały, że zastosowana metoda leczenia próchnicy jest skuteczna oraz dobrze akceptowana przez pacjentów.

Key words: ErYAG laser, enamel, dentin, caries, clinical evaluation of fillings

The authors have evaluated a technique for the preparation of hard dental tissues using an ErYAG laser and the usefulness of this method in restorating the hard dental tissues without etching of enamel and dentin. There were 104 patients involved in the study and they had 827 cavities prepared using the laser technique. The clinical procedure for the ErYAG laser was similar to the procedure for high speed mechanical handpieces. Clinical observations lasting two years showed that this method of caries treatment is effective and well accepted by patients.

 


Leczenie suchego zębodołu z zastosowaniem pola elektromagnetycznego

Treatment of the dry socket with the use of an electromagnetic field

lek. stom. Maria Preiskorn, asystent w Gabinecie Chorób Błon Śluzowych i Przyzębia CSK WAM w Warszawie
prof. dr hab. n. med. Jan Trykowski, kierownik IS CSK WAM w Warszawie
dr n. med. Stanisław ?muda, kierownik Gabinetu Chorób Błon Śluzowych i Przyzębia IS CSK WAM w Warszawie
lek. stom. Cezary Pogorzelski, asystent w Gabinecie Chorób Błon Śluzowych i Przyzębia IS CSK w Warszawie

Słowa kluczowe: suchy zębodół, magnetoterapia, pole magnetyczne

Oceniano możliwość zastosowania zmiennego pola elektromagnetycznego w leczeniu suchego zębodołu. Badaniem objęto 48 osób w wieku 21-75 lat, które podzielono na dwie grupy. U 24 osób codziennie stosowano standardowe postępowanie: przepłukiwano zębodół 3% roztworem Natrium bicarbonicum i zakładano Nipas, a następnie stosowano pole elektromagnetyczne z użyciem aparatu Viofor JPS firmy Med. & Life z punktową końcówką do miejscowej stymulacji. 22 osoby stanowiły grupę kontrolną leczoną standardowo. Zabiegi kontynuowano do ustąpienia dolegliwości bólowych. Uzyskane wyniki wskazują, że stosowanie zmiennego pola elektromagnetycznego o niskiej częstotliwości istotnie przyspiesza gojenie suchego zębodołu.

Key words: dry socket, magnetotherapy, magnetic field

The possibility of using magnetic field for the treatment of the dry socket was investigated. 48 persons aged between 21-75 years old were involved. They were divided into 2 groups. In 24 persons we applied standard treatment by gentle irrigation of the alveolus every day using 3% sodium bicarbonate solution and application of Nipas. After that patients were treated by a magnetic field with a Yiofor JPS apparatus produced by Med. & Life. It was equipped with a spot applicator of increased power for local stimulation. 22 persons comprised a control group which was treated using only standard procedures. Clinical procedures were continued until pain stopped. The results obtained suggest that low-frequency magnetic fields significantly speed up the healing process of dry sockes.

 

Nowa alternatywa dla wypełnień estetycznych kompomery i cementy glasjonomerowe modyfikowane żywicami
A new alternative for aesthetic restorations -compomers and resin – modified glass ionomers

 

prof. J.W.V. van Dijken – Instytut Stomatologii, Uniwersytet Umes, Szwecja

 

Oprócz tradycyjnych grup materiałów wypełniających, czyli cementów glasjonomerowych i kompozytów pojawiły się ostatnio nowe materiały znajdujące się jakby na pograniczu wyżej wymienionych. Należą do nich modyfikowane żywicami cementy glasjonomerowe, kompomery, cero-mery i ormocery.
Pierwsze dwa rodzaje materiałów wprowadzono w latach dziewięćdziesiątych jako próbę połączenia zalet klasycznych cementów glasjonomerowych i kompozytów. Ich właściwości w postaci chemicznej adhezji do szkliwa i zębiny, stałe uwalnianie jonów fluoru, niskie napięcie skurczowe i dobre właściwości estetyczne sprawiły, że zaczęto je postrzegać jako niezwykle wartościowe materiały wypełniające do odbudowy tkanek zębów.

 

Dobór odpowiedniej postaci materiału w zależności od sytuacji klinicznej na przykładzie materiałów z „rodziny Tetric”
Choice of the appropriate form of material depending on the clinical situation, as demonstrated by materials from the „Tetric family”

 

lek. med. stom. Dariusz Kłos, dr hab. Krzysztof Niewiadomski

 

Lansowana do niedawna uniwersalność stosowania niektórych materiałów wypełniających do wszystkich klas ubytków budziła wśród wielu lekarzy sporo zastrzeżeń. Wynikały one z licznych obserwacji klinicznych oraz publikowanych rezultatów badań klinicznych nad wpływem zawartości wypełniacza w materiale złożonym na uzyskiwane rezultaty.

 

Materiały złożone zawierające żywice epoksydowe
Epoxy resin – containing composites

 

Oprac. lek. stom. Marianna Miazek-Wagner

 

Materiały złożone składają się z dwu podstawowych składników, tj. żywicy i wypełniacza, które jednocześnie są odpowiedzialne za ich właściwości fizykochemiczne. Niezbędny jest także inicjator, który odpowiada za rozpoczęcie procesu polimeryzacji. Innymi składnikami materiałów złożonych są stabilizatory, barwniki, inhibitory oraz inne substancje, będące często tajemnicą producenta.

 


InTen-S – polimeryzacja w 10 sekund

InTen-S – polymerization in 10 seconds

 

dr hab. Krzysztof Niewiadomski

 

Komercjalizacja życia w ostatnich czasach nie ominęła również stomatologii. Silna presja lekarzy stomatologów na producentów materiałów stomatologicznych wymusiła konieczność poszukiwania nowych technologii, które pozwoliłyby skrócić czas pracy, np. konieczny do wykonania wypełnienia. Jedną z najbardziej czasochłonnych czynności podczas tego zabiegu jest polimeryzacja materiału wypełniającego.

 


Spotkanie stomatologów

A meeting of dentists

 

lek. stom Monika Minor

 

W dniu 17.02.2001 w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie odbyło się spotkanie szkoleniowe stomatologów, zorganizowane przez firmę DENMED z Tarnowa, przedstawiciela amerykańskiej firmy Essential Dental Systems, Inc. Wykładowcą był znany już polskim stomatologom z poprzednich wykładów oraz z publikacji ukazujących się w polskich czasopismach dr Allan S. Deutsch z USA.

 


Nowa klasyfikacja chorób przyzębia – agresywne zapalenia przyzębia

New classification of periodontal diseases -aggressive periodontitis

prof. AM dr hab. n. med. Renata Górska, kierownik Zakładu Chorób Błony ?luzowej i Przyzębia IS AM w Warszawie
lek. stom. Renata Stawicka-Wychowańska, Zakład Chorób Błony ?luzowej i Przyzębia IS AM w Warszawie

Słowa kluczowe: agresywne zapalenia przyzębia

Autorki omawiają agresywne zapalenia przyzębia według nowej klasyfikacji przedstawionej przez Amerykańską Akademię Periodontologiczną.

Key words: 
aggressive periodontitis

The authors present aggressive periodontitis aprior to the new APP classification of periodontal diseases and conditions.

 

Prompt L-Pop – wybrane badania kliniczne zaprezentowane na konferencji AADR/CADR w Chicago w marcu 2001 roku
Prompt L-Pop – selected clinical studies presented at the AADR/CADR Meeting in Chicago in March 2001

 

Oprac. lek. stom. Marianna Miazek-Wagner

 

Prompt L-Pop jest materiałem adhezyjnym przeznaczonym do łączenia kompomerów i materiałów złożonych z tkankami zęba. W jego skład wchodzą: metakrylowe estry kwasu fosforowego, woda, związek fluoru, inicjatory, stabilizatory.

 

Międzynarodowy Kongres Młodych Medyków
International Congress of Young Medics

 

Małgorzata Kozioł

 

7 kwietnia br. w Sali Senackiej Rektoratu Akademii Medycznej przy ul. ?wirki i Wigury 61 w Warszawie odbyła się Sesja Stomatologiczna zorganizowanego przez Zarząd Studenckiego Towarzystwa Naukowego Akademii Medycznej w Warszawie I Międzynarodowego Kongresu Naukowego Młodych Medyków. Honorowy patronat nad Sesją objęły towarzystwa: Polskie Towarzystwo Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej oraz Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Sponsorami Sesji były firmy: AMADAR Sp. z o.o., OMS Polska Ltd., Dentsply De Trey oraz Wydawnictwa: Czelej i Med Tour Press International.
Po oficjalnym rozpoczęciu Sesji wszystkich zgromadzonych przywitał Jego Magnificencja Rektor AM w Warszawie prof. dr hab. Janusz Piekarczyk. W Sesji zaprezentowano 29 prac: 16 w sesji ustnej oraz 13 w sesji plakatowej.

 


Dentexpo 2001

 

Barbara Gawrońska

 

W dniach 19-21 kwietnia br. w salach wystawowych Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyły się IV Międzynarodowe Targi DENTEXPO 2001 – jedna z najważniejszych imprez stomatologicznych w Polsce. Targi organizowane są co dwa lata przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz Zarząd Targów Warszawskich Biuro Reklamy S.A. Patronat honorowy nad imprezą sprawuje Minister Zdrowia.

 


lllumine – nowoczesna i wszechstronna koncepcja wybielania

Ilumine – a modern and comprehensive conception of bleaching

Firma Dentsply De Trey wprowadza obecnie na rynek szeroką gamę produktów do wybielania zębów o wspólnej nazwie Illumine. Obejmuje ona następujące materiały: Illumine home 10%, Illumine home 15%, Illumine office.

 

IDS 2001

 

M. Minakowski

Tegoroczną ekspozycję i targi w Kolonii – Internationale Dental Schau -IDS 2001 można uważać za szczególnie udane w porównaniu z podobnymi imprezami organizowanymi w latach ubiegłych. W roku bieżącym „pobito” rekordy liczby wystawców oraz liczby zwiedzających. Już te dwa wska?niki – ponad 1300 firm ze 117 krajów świata oraz ponad 60 000 odwiedzających świadczą o olbrzymiej popularności i zainteresowaniu tą wielką międzynarodową imprezą zarówno lekarzy, techników, organizatorów ochrony zdrowia, jak i naukowców, producentów i handlowców pracujących dla potrzeb współczesnej stomatologii.