Stomatologia Współczesna nr 1/2006

Stomatologia Współczesna

NR 1/2006

Dynamika zapadalności i przebiegu próchnicy w populacji 18-letniej młodzieży polskiej w minionym dziesięcioleciu
Dental caries` dynamics in 18-year-olds in the past tenth anniversary in Poland

lek. dent. Elżbieta Pieżynowska, asystent z Zakładu Higieny i Promocji Zdrowia Katedry Higieny i Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
lek. dent. Marcin Zawadziński, asystent z Zakładu Higieny i Promocji Zdrowia Katedry Higieny i Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
lek. dent. Michał Ganowicz, asystent z Zakładu Higieny i Promocji Zdrowia Katedry Higieny i Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
dr hab. n. med. Izabela Strużycka, adiunkt z Zakładu Higieny i Promocji Zdrowia Katedry Higieny i Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
dr n. med. Ewa Iwanicka-Grzegorek, adiunkt z Zakładu Higieny i Promocji Zdrowia Katedry Higieny i Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
prof. dr hab. Maria Wierzbicka z Zakładu Higieny i Promocji Zdrowia Katedry Higieny i Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

lek. dent. Agnieszka Włostek – IV Szpital Kliniczny UM w Łodzi

Słowa kluczowe: 
dynamika próchnicy zębów, młodzież w wieku 18 lat

Na podstawie ogólnopolskich badań epidemiologicznych przeprowadzonych w latach 1995-2004 określono dynamikę i przebieg próchnicy zębów u polskiej młodzieży w wieku 18 lat w ostatnim dziesięcioleciu.

Key words: dental caries` dynamics, 18-year-olds

Based on a nation wide undertaken in Poland between 1995-2004 dental caries dynamics among Polish 18-year-olds were assessed.

Objawy oraz czynniki sprzyjające niektórym chorobom jamy ustnej
The symptoms and factors favourable for some oral cavity diseases

doc. dr hab. n. med. Adam Skrzypkowski, konsultant Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej
prof. dr hab. n. med. Jan Trykowski, konsultant Wojskowej Służby Zdrowia

Słowa kluczowe: choroby jamy ustnej, profilaktyka stomatologiczna

Autorzy pracy, na podstawie piśmiennictwa oraz własnych doświadczeń klinicznych, przedstawili etiologię, objawy oraz sposoby zapobiegania i leczenia chorób jamy istnej. W pracy omówiono: grzybice, afty nawrotowe, AIDS, nowotwory oraz stomatopatie protetyczne.

Key words: oral diseases, dental prophylaxis

The authors on the base of literature and own clinical experience described etiology, symptoms and methods of treatment and prophylaxis of chosen oral diseases. Mycosis, recurrent aphthae, AIDS, oral tumours and prosthetic stomatopathies were considered.

Badanie powtarzalności wyników pomiaru przyrządem Periotest® na powierzchni wybranych materiałów dla potrzeb dokładności oceny umocowania implantów śródkostnych
Repeatability PTV measurements of Periotest® device on chosen materials surface for accuracy assessment of dental implant stability

dr n. med. Krzysztof Andruch, adiunkt
prof. dr hab. n. med. Maciej Romanowicz, kierownik Zakładu
z zakładu Protetyki Stomatologicznej przy Katedrze Protetyki Stomatologicznej i Zaburzeń Czynnościowych Narządu ?ucia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Słowa kluczowe: periotest, osseointegracja, ruchomość implantów

Zainteresowanie lekarzy implantologów zagadnieniem ruchomości implantów wynika z potrzeby klinicznej weryfikacji braku ruchomości w celu pośredniej oceny osseointegracji. Zamierzeniem pracy było zbadanie powtarzalności pomiaru przyrządem Periotest® w celu sprawdzenia wiarygodności pomiaru dla oceny umocowania implantów śródkostnych. Do pomiarów użyto przyrządu Periotest® – Simens oraz próbek materiałowych o gładkiej powierzchni – PCV oraz szkła. Wyniki badania wykazały wysoką powtarzalność pomiarów przyrządem Periotest oraz wpływ jakości powierzchni na wartość pomiaru.

Key words: periotest, osseointegration, implant mobility

An immobility of the implant is the key factor for clinical assessment of dental implants osseointegration. The purpose of this paper was to investigate the PTV measurements repeatability of Periotest device for accuracy assessment of dental implant stability. Periotest device was used for repeated measurements on chosen material surfaces. PCV and glass smooth surfaces was examined. Obtained results show the high score repeatability of PTV measurements and influence examined surface quality on PTV measurements.

Uwarunkowania pomiarów oporu elektrycznego tkanek zęba wykorzystanych w diagnostyce próchnicy
Determinants of the electrical resistance measurements used in caries diagnosis

dr n. med. Agnieszka Mielczarek, adiunkt z Zakładu Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie
lek. dent. Anna Kwiatkowska, wykładowca z Zakładu Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie
lek. dent. Józef Mielczarek, praktyka prywatna 

Słowa kluczowe: pomiary oporu elektrycznego, diagnostyka próchnicy, uwarunkowania

W pracy omówiono metodę diagnozowania zmian próchnicowych z wykorzystaniem pomiaru oporu elektrycznego tkanek (ECM). Na podstawie piśmiennictwa omówiono uwarunkowania mające wpływ na uzyskane wartości pomiarowe. Mimo iż metoda ECM uznana jest za czułą i swoistą w diagnozowaniu zmian próchnicowych, ocena uzyskanych wyników wymaga zawsze dodatkowej analizy. Autorzy pracy zwrócili szczególną uwagę na pewne czynniki ogólne i miejscowe, które należy uwzględnić przy interpretacji pomiarów oceniających właściwości elektryczne tkanek zęba.

Key words: electrical resistance measurements, caries diagnosis, determinants

The aim of this article is to describe electrical resistance measurements used in caries diagnosis (ECM). Based on the literature the authors present the factors influencing the electrical properties of the dental tissues. In spite of the sensitivity and specificity on the method described, a critical evaluation of the results obtained should always be undertaken. The authors pay special attention to several local and general factors, which should be taken under consideration when the results of electrical resistance measurements are analysed.

Przygotowanie do zabiegów stomatologicznych chorych z chorobami krążenia. Aktualne poglądy
Dental treatment of people with cardiovascular diseases. The current opinions

prof. dr hab. n. med. Piotr Arkuszewski, kierownik Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej UM w Łodzi
dr n. med. Krzysztof Kusowski, p.o. kierownika Oddziału Klinicznego Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo- -Twarzowej UM w Łodzi

Słowa kluczowe: leczenie stomatologiczne, choroby sercowo-naczyniowe, postępowanie z chorymi

Prognozowany wzrost chorób układu krążenia zwiastuje rosnącą liczbę pacjentów w gabinetach stomatologicznych z powikłaniami ogólnego stanu zdrowia. Postępowanie z tymi chorymi zgodnie z aktualnymi zasadami stawia przed dentystami nowe wyzwania.

Key words: dental treatment, cardiovascular disease, medical management

The forecasted increase of cardiovascular diseases predicts a presence of a growing number of medical complex patients in dentistry. The proceeding in the case of those patients according to the current rules represents new challenges to the dentists.

Licówki porcelanowe – wizualizacja „nowego uśmiechu”

Porcelan facing – visualization of new smile

prof. dr hab. n. med. Maciej Romanowicz, kierownik Zakładu
lek. dent. Artur Milczarek, asystent, Poradnia Protetyki SP ZOZ UM w Łodzi z Zakładu Protetyki Stomatologicznej Katedry Protetyki Stomatologicznej i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia UM w Łodzi


Słowa kluczowe: 
woskowanie, próba z materiału kompozytowego

Wizualizacja daje lekarzowi praktykowi ogromne możliwości na etapie planowania i wykonywania uzupełnień protetycznych. Często trudno nam przewidzieć ostateczny zarys uzupełnienia, dlatego pewne schematy postępowania pozwalają na uniknięcie nieprzewidzianego efektu kosmetycznego przy oddawaniu pracy. Obecnie, oprócz metod znanych od lat, takich jak modelowanie woskiem, modelowanie kompozytem, mamy do dyspozycji programy komputerowe, dzięki którym możemy osiągnąć cel, czyli akceptację pacjenta jeszcze przed przystąpieniem do leczenia.

Key words: wax-up, mock up, computer visualization

Visualization gives GP the huge possibilities during the planning and making prosthetic restoration. It is often difficult to foresee the finally effect of our work, without visualization, therefore some procedures of our advance need us to avoid the problems, when we have to give up the prosthetic restoration. Today, except the methods, known from the years, such as wax-up, mock-up, we have also computer programs, and we can achieve our purpose or patient`s acceptance before starting treatment.

Powtórne leczenie endodontyczne stałego pierwszego górnego zęba trzonowego. Opis przypadku
Endodontic retreatment of the first upper permanent molar. A case report

lek. dent. Marta Drabarczyk-Nasińska, specjalista stomatologii zachowawczej z endodoncją z Zakładu Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie

Słowa kluczowe: 
powtórne leczenie endodontyczne, ultra dźwięki

W pracy przedstawiono opis powtórnego leczenia endodontycznego zęba 16, który był leczony kilka lat temu metodą amputacyjno-ekstyrpacyjną. Leczenie to było nieskuteczne, doszło do powstania zmian okołowierzchołkowych i wytworzenia przetoki ropnej. Do usunięcia materiału z kanału podniebnego wykorzystano ultradźwięki.

Key words: endodontic retreatment, ultrasonic system

This paper presents a case report of endodontic retreatment of the first upper permanent molar 16. The tooth had been treated using a combined method of amputation and extirpation several years ago. This treatment had not been successful. There was a periapical lesion and fistula near the apex of the tooth. An ultrasonic system was used for debridement of the palatal root canal.

Nasi dentyści – Afryce
Polish dentists for Africa

lek. stom. Przemysław Uliasz, Specjalista medycyny społecznej, prezes Stowarzyszenia Polski Klub Stomatologiczny

W listopadzie ub. roku grupa polskich lekarzy dentystów – członków Stowarzyszenia Polski Klub Stomatologiczny udała się samolotem przez Amsterdam do Nairobi stolicy Kenii, a następnie na wyspę Zanzibar. Celem wycieczki było nie tylko poznanie egzotycznej części Afryki, ale także przekazanie w formie darów sprzętu i materiałów stomatologicznych, zebranych w Polsce z myślą o pomocy afrykańskim kolegom dentystom. Szczegółowe relacje z tej wyprawy wraz ze zdjęciami Czytelnicy znajdą w internecie na stronie www.spks.org.pl

Zapobieganie chorobom przyzębia w gabinecie

The prevention of periodontal diseases

lek. stom. Kinga Całka, NZOZ „Stommed”, Otwock

Założeniem tej publikacji nie było przygotowanie artykułu o charakterze nowatorskim, badawczym, ale zwrócenie uwagi Czytelników na ważną rolę i znaczenie profilaktyki stomatologicznej w całokształcie funkcji i świadczeń zdrowotnych związanych z działalnością gabinetu lekarsko-dentystycznego i pracą zawodową każdego stomatologa.