Stomatologia Współczesna nr 1/2008

Stomatologia Współczesna

NR 1/2008

Zmiany w jamie ustnej i problemy terapeutyczne u pacjentów po przeszczepach narządów unaczynionych
Oral lesions and therapeutic problems in patients after transplantation of solid organs

Z Zakładu Patologii Jamy Ustnej IP CZD w Warszawie
dr n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk – kierownik Zakładu
lek. stom. Anna Matosek – młodszy asystent
lek. stom. Danuta Wrześniewska – asystent

Z Poradni Transplantacji Nerek IP CZD w Warszawie
lek. med. Ewa Śmirska – kierownik

Z Poradni Chorób i Transplantacji Wątroby Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Immunologii IP CZD w Warszawie
dr n. med. Joanna Pawłowska – kierownik

Z Kliniki Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego IP CZD W Warszawie
prof. dr hab. n. med. Ryszard Grenda – kierownik

Słowa kluczowe: transplantacja, immunosupresja farmakologiczna, zakażenia, zmiany patologiczne w jamie ustnej

Transplantacja narządu unaczy-narządu wymaga jednak stosowania immunosupresji, co wiąże się z możliwością wystąpienia wielu efektów ubocznych. W jamie ustnej objawy te występują zwykle w postaci zmian zapalnych błony śluzowej lub tkanek przyzębia. W pracy przedstawiono najczęstsze problemy stomatologiczne obserwowane u biorców przeszczepów.

Key words: transplantation, immunosuppression, infections, oral lesions

Transplantation of vascularized organ reguires chronic immunosuppressive treatment, rising the risk of several side–effects. Symptom usually seen in the oral cavity are mucositis and periodontitis. The most common dental problemsoccurring in organ transplant recipients are presented.

Pasta Lacalut Sensitive w znoszeniu nadwrażliwości zębiny. Badanie kliniczne i ankietowe
Lacalut Sensitive toothpaste in the treatment of dentine hypersensitivity. Clinical and questionnaire study

Z Zakładu Periodontologii Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii PAM w Szczecinie
dr n. med. Marlena Trąbska–Świstelnicka – adiunkt
dr n. med. Agnieszka Droździk – asystent

Słowa kluczowe: nadwrażliwość zębiny, pasta do zębów Lacalut Sensitive

W niniejszej pracy przedstawiono wyniki klinicznego i ankietowego badania skuteczności pasty do zębów Lacalut Sensitive w znoszeniu nadwrażliwości zębiny. Badaniem objęto 30 osób w wieku 16–65 lat, ogólnie zdrowych, u których stwierdzono nadwrażliwość zębów. Ocenoniono reaktywność na bodziec termiczny łącznie 250 zębów. Pacjenci, bez zmiany dotychczasowych nawyków higienicznych, przez cztery tygodnie stosowali pastę Lacalut Sensitive. Stosując skalę VAS, trzykrotnie oceniano reaktywność zębów na bodziec termiczny w postaci strumienia powietrza z dmuchawki dentystycznej. Oceniano również wska?nik API. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej, wyłaniając trzy grupy zębów, wykazujących silną, średnią i lekką nadwrażliwość. Wykazano: w grupie lekkiej nadwrażliwości istotną statystycznie redukcję bólu w 83,7% badanych zębów, w grupie średniej nadwrażliwości – istotną statystycznie redukcję bólu w 95,4%, w grupie silnej nadwrażliwości istotną statystycznie redukcję bólu w 90,5% zębów.

Key words: dentine hypersensitivity, Lacalut Sensitive toothpaste

In this study we have presented results of clinical and questionnaire assessment of Lacalut Sensitive efficacy in the treatment of dentine hypersensitivity. 30 healthy people, in the age 16–65, with documented dentine hypersensitivity were examined. Reaction of 250 teeth on thermal stimulus have been evaluated. All patients used Lacalut Sensitive, for four weeks without their oral hygiene habits change. Teeth reaction on airy stimulus were evaluated three times, using VAS scale. API index was evaluated as well. Obtained results were analysed statistically with reference to three groups of: weak, medium and strong hypersensitivity of teeth. Significant reduction of pain on 83,7%, 95,4% and 90,5% of evaluated teeth in successive groups were established.

Skuteczność preparatu Trascodent w leczeniu wybranych stanów zapalnych błony śluzowej jamy ustnej oraz tkanek przyzębia
Efficiency of Trascodent in the treatment of selected diseases of oral mucositis and periodontal tissue

Z Katedry i Zakładu Periodontologii AM w Lublinie
lek. dent. Marzena Uscka
prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska–Miszczuk – kierownik Katedry

Słowa kluczowe: Trascodent, stan zapalny błony śluzowej jamy ustnej, stan zapalny przyzębia,
leczenie miejscowe

Tematem pracy jest ocena przydatności i skuteczności preparatu Trascodent w leczeniu wybranych chorób błony śluzowej oraz tkanek przyzębia. Obserwacje potwierdziły efektywność żelu Trascodent w ich leczeniu.

Key words: Trascodent, stomatitis, periodontitis local treatment

The aim of this study was the estimation of usability of Trascodent product in the therapy of selected diseases of periodontal tissues and oral mucosa. Observation confirme efficacy of Trascodent in treatment of selected oral diseases.

Odbudowa pojedynczego braku zębowego z zastosowaniem mostu o „nieusztywnionym” połączeniu – opis przypadku
Single tooth replacement using non–rigid bridge – a case report

Ze Studium Doktoranckiego przy Zakładzie Patomorfologii Stomatologicznej UM w Łodzi
lek. stom. Łukasz Kanicki


Słowa kluczowe: 
most adhezyjny, wkład koronowy, odbudowa pojedynczego braku zębowego, most z cierniem, implant

Brak pojedynczego zęba można uzupełnić wykorzystując różne metody, jak np: implant, most konwencjonalny, most adhezyjny. Zastąpienie braku implantem jest jednym z najlepszych rozwiązań, choć ekonomicznie niezbyt korzystnym. Mosty konwencjonalne zmuszają do utraty znacznej części zdrowych tkanek zębów. Niepewne rokowanie mostów adhezyjnych wiąże się z możliwością ich odcementowania. W pracy przedstawiono opis przypadku, w którym brak zęba 26 uzupełniono mostem z koroną na zębie 27. Podparcie na zębie 25 stanowił cierń leżący na inlayu ceramicznym, wypełniającym ubytek MOD.

Key words: 
adhesive bridge, inlay, single tooth replacement, bridge with rest, implant

Single tooth replacement can be done using various methods. Implantation is one of the best ways to do that. Economically it is not the best way. FPDs need preparation and loss of substantial tooth tissue. Resin–bonded FPDs show uncertain longevity as a result of debonding. In this study clinical case is presented. Tooth 26 replacement using bridge with crown on tooth 27 and rest laying on ceramic inlay placed on tooth 25.

Dobór kształtu zębów na podstawie podobieństwa fenotypowego – opis przypadku
Tooth shape selection based on fenotype similarities – a case report

Z Zakładu Protetyki Stomatologicznej Katedry Protetyki Stomatologicznej i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia UM w Łodzi
dr n. med. Robert Krzysztof Biesaga – asystent
dr n. med. Olga Orłowska–Szuflet – asystent
Łukasz Biesaga – student stomatologii 

Słowa kluczowe: stomatologia estetyczna, korony, mosty

Praca przedstawia dobór kształtu zębów na podstawie podobieństwa fenotypowego.

Key words: esthetic dentistry, crowns, bridges

This article presents tooth shape selection based on fenotype similarities.

Wady zgryzu i nieprawidłowości zębowe u pacjentów leczonych w 2006 roku w Wojewódzkim Centrum Stomatologii (WCS) w Warszawie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ)
Malocclusion and malalignment in patients treated in Province Center of Dentistry in Warsaw under Nationale Health Fund in 2006 year

Z Poradni Dziecięcej Wojewódzkiego Centrum Stomatologii w Warszawie
lek. dent. Katarzyna Dworak–Stępień – młodszy asystent
Z Poradni Ortodoncji Wojewódzkiego Centrum Stomatologii w Warszawie
lek. dent. Weronika Wierusz – młodszy asystent

Słowa kluczowe: wady zgryzu, nieprawidłowości zębowe, aparaty, badania dodatkowe, współpraca

Celem niniejszej pracy była analiza częstości występowania wad i nieprawidłowości zębowych, sposobów ich leczenia oraz współpracy pacjentów z lekarzami na przykładzie Poradni Ortodontycznej Wojewódzkiego Centrum Stomatologii w Warszawie w 2006 roku.

Key words: malocclusion, malalignment, appliance, supplementary examination, cooperation

The aim of this paper was the analyse the frequency of occurence of malocclusion, malalignment, ways of treatment and co–operation between patients and doctors of Orthodontic Clinic of Province Center of Dentistry in Warsaw in 2006 year.

G–Bond zapewnia trwałość połączenia adhezyjnego
G–Bond provides reliability at the adhesive interface

Tytuł oryginału: G–Bond provides reliability at the adhesive interface. Przedruk z katalogu GC Forum, G–Bond nr 5

Z Toranomon Hospital Dental Clinic:
Shigeru Uno
Masaya Kondo
Makoto Morigami
Junpei Sugizaki
Toshimoto Yamada

Skład i działanie jednobuteleczkowegojednoskładnikowego systemu łączącego G–Bond jest jednobuteleczkowym jednoskładnikowym systemem łączącym. Ze względu na fakt, że wszystkie składniki zawarte są w jednej butelce jest również określany mianem systemu „wszystko w jednym”.

Ubytek kości. Co zrobić? Część II
Bone Deficiencies. What to do? Part 2

Tytuł oryginału: Knochendefizit – Was tun?

dr, dr Jens Meier, MKG – chirurg, Bremerhaven

Ubytki kostne w implantologii można korygować na wiele sposobów.Przyjmuje się,że implant powinien być otoczony z każdej strony żywą tkanką kostną o grubości przynajmniej 1,5 mm. Oznacza to zatem, że dla implantu o średnicy 3,75 mm wymagana szerokość wyrostka zębodołowego wynosi 6–7 mm, natomiast dla implantu o średnicy 5,5 mm szerokość ta wynosi 8–9 mm. Jeżeli zalecenia te nie będą przestrzegane i jest obecna zbyt mała ilość kości, to wzrasta ryzyko niepowodzenia estetycznego w postaci częściowego odsłonięcia wargowej powierzchni implantu, a nawet jego utraty.

Telemedicine. A Project of the Medical Service of the Bundeswehr
Telemedycyna. Projekt opieki medycznej w armii niemieckiej

dr Gerd Schindler is Branch Chief Dentistry, Information Technology and Data Security in the Medical Service Staff, Ministry of Defence, Germany in Bonn

Słowa kluczowe: telemedicine, communication, information technology, German Armed Forces

Telemedicine generally refers to the use of communications and information technology for the delivery of medical care using medical information exchange from one site to another via electronic communications. Closely associated with telemedicine is the term „telehealth,” which is often used to encompass a broader definition of remote healthcare that does not always and only involve clinical services. Videoconferencing, transmission of still images, e-health including patient portals, remote monitoring of vital signs, continuing medical education and nursing call centers are all considered part of telemedicine and telehealth.

Profesjonalna kwalifikacja implantologiczna źródłem sukcesu
Professional qualifications for implantologic treatment as a success

Dr n. med. Michał Findziński – specjalista chirurgii twarzowo-szczękowej, ordynator Oddziału Chirurgii Twarzowo-Szczękowo-Urazowej w Gdańsku

Nowoczesne technologie implantologii – to niewątpliwie medycyna XXI wieku, która wykorzystując najnowsze osiągnięcia myśli i doświadczenia daje nam możliwość odzyskania utraconych zębów. Implantologia, dynamicznie rozwijająca się dziedzina stomatologii, stwarza możliwości odbudowy protetycznej zębów na bazie tytanowych wszczepów w żuchwie i szczęce, co pozwala na odzyskanie utraconych powierzchni żucia oraz na odbudowę na bazie struktur porcelanowych pięknego uzębienia, które ozdobi naszą twarz i usta, umożliwiając piękną wymowę oraz estetyczny wygląd.