Stomatologia Współczesna nr 6/2008

Stomatologia Współczesna

NR 6/2008

Zmiany w jamie ustnej u pacjentów w wieku rozwojowym po transplantacji nerki lub wątroby w przebiegu infekcji cytomegalowirusem
Changes in oral cavity in developmental age patients after kidney or liver transplantation during cytomegalovirus infection

Z Centrum Zdrowia Dziecka
dr n. med. Dorota Olczak–Kowalczyk – adiunkt i kierownik Zakładu Patologii Jamy Ustnej, Instytut Pomnik–Centrum Zdrowia Dziecka
prof. dr hab. n. med. Joanna Pawłowska – kierownik Poradni Chorób i Transplantacji Wątroby IP CZD
dr n. biol. Ewa Witkowska–Vogtt – adiunkt w Zakładzie Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej IP CZD
lek. med. Ewa ?mirska z Kliniki Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego IP CZD
dr inż. Małgorzata Syczewska z Pracowni Diagnostyki Narządu Ruchu IP CZD
dr n. med. Wojciech Kowalczyk – praktyka prywatna
prof. dr hab. n. med. Ryszard Grenda – kierownik Kliniki Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego IP CZD

Słowa kluczowe: immunosupresja, cytomegalowirus, zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej, zapalenie dziąseł

Celem pracy było określenie zależności między występowaniem zmian chorobowych na błonie śluzowej jamy ustnej i w tkankach dziąseł a aktywną infekcją cytomegalowirusem u pacjentów po transplantacji nerki lub wątroby. U 133 pediatrycznych biorców nerki (n=59) lub wątroby (n=74) oceniono klinicznie stan dziąseł i błony śluzowej jamy ustnej oraz przeprowadzono diagnostykę w kierunku infekcji cytomegalowirusem. Aktywną infekcję cytomegalowirusem odnotowano u 43,61% badanych. Towarzyszyła najczęściej wrzodziejącemu zapaleniu jamy ustnej, zapaleniom opryszczkowym i owrzodzeniom atypowym (100%), rzadziej RAS major (77,77%) i białym nalotom (72,72%). U 75,86% pacjentów z dodatnimi wynikami badań w kierunku infekcji cytomegalowirusem i 66,66% z ujemnymi obserwowano zapalenie dziąseł. Wykazano zależność statystyczną między infekcją wirusem cytomegalii a jednoczesnym wystąpieniem zapalenia dziąseł i zmian chorobowych na błonie śluzowej jamy ustnej.

Key words: immunosupression, cytomegalovirus, pathological changes on the oral mucosa, gingivitis

Aim of the study was determining the relation between appearing of pathological changes on the oral mucosa and in gingival tissues with active cytomegalovirus infection in recipients of kidney or the liver transplant. At 133 paediatric patients after the kidney (n= 59) or liver (n= 74) transplantation the gingival and oral mucosa status was judged and diagnostic of cytomegalovirus infection was carried out. Active cytomegalovirus infection was noted at 43,61% examined patients. Infection accompanied most often ulcerative stomatitis, herpetic inflammations and atypical ulcerations (100%), rarely RAS major (77,77%) and white coatings 72,72%. Gingivitis was observed in 75,86% of patients with positive tests of CMV infection and 66,66% with negative. The statistical correlation was showed between cytomegalovirus infection and the simultaneously appearance of gingivitis and pathological changes on the oral mucosa.

Współczesne możliwości ortodontycznego przygotowania pacjentów dorosłych do leczenia protetycznego
Contemporary possibilities of orthodontic preprosthetic treatment of adult patients

Z Przychodni Dentystycznej CWPL SP ZOZ CePeLek Warszawa
lek. stom. Anetta Howorus–Bartoszcze – starszy asystent
prof. zw. dr hab. n. med. Jan Trykowski – Konsultant Krajowy ds. Stomatologii Wojskowej

Słowa kluczowe: ortodoncja, leczenie przedprotetyczne, metody i procedury

U większości dorosłych pacjentów istnieje potrzeba rehabilitacji układu stomatognatycznego przed leczeniem protetycznym, realizowanej w ramach ścisłej współpracy protetyka, ortodonty, periodontologa oraz chirurga. W pracy dokonano przeglądu piśmiennictwa na temat metod, procedur oraz zasad ortodontycznego przygotowania pacjentów do protezowania.

Key words: orthodontics, preprosthetic treatment, methods and procedures

The majority of adult patiens needs rehabilitation of stomatognathic system before the prosthetic treatment, realized in close cooperation of prosthodontist with orthodontist, periodontist and dental surgeon. In these paper on the base of literature, the methods, procedures and rules of orthodontic preprosthetic preparing of patients has been accomplished.

Zastosowanie czynników wzrostu w leczeniu zapalenia błony śluzowej jamy ustnej (mucositis)
Colony stimulating factors in prevention and treatment of oral mucositis

Z Zakładu Chorób Błony ?luzowej i Przyzębia Instytutu Stomatologii UM w Warszawie
lek. stom. Anna Grzegorczyk–Ja?wińska – st. asystent
prof. dr hab. n. med. Renata Górska – kierownik Zakładu

Słowa kluczowe: zapalenie błony śluzowej, profilaktyka, leczenie

Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zwane mucositis (ang. oral mucositis – OM), jest objawem niepożądanym związanym zleczeniem przeciwnowotworowym i zabiegiem przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych.Uszkodzenie błony śluzowej jamy ustnej jest skutkiem zastosowanego leczenia kondycjonującego, czyli chemioterapii i/lub radioterapii, rozwijających się infekcji w przebiegu neutropenii i agranu locytozy oraz urazów zębów.

Key words: 
mucositis, prevention, treatment

Mucositis (the inflammation of oral mucosa) is a frequent adverse events of many treatment used in malignancies and haematopoietic stem cell transplantation (HSCT). Oral mucous membrane damage is the result of the applied conditioning treatment, i.e. chemotherapy and/or radiotherapy, infections developing as a result of neutropenia and agranulocytosis, or teeth injuries as well. The aim of this article was to assess the colony stimulating factors in prevention and treatment of oral mucositis.

Wykorzystanie retencji magnetycznej w leczeniu protezami typu overdenture – przypadek kliniczny
The use of magnetic retention in prosthetic rehabilitation with overdentures – a case report

Z Zakładu Protetyki Stomatologicznej Katedry Protetyki Stomatologicznej i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia UM w Łodzi
Piotr Ślusarski, lekarz stażysta – członek Koła Protetycznego przy Katedrze Protetyki Stomatologicznej i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia oraz Wyższych Studiów Technik Dentystycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
lek. stom. Cezary Langot – asystent w Zakładzie oraz Wyższych Studiów Technik Dentystycznych UM w Łodzi

Słowa kluczowe: protezy typu overdenture, systemy retencji magnetycznej, magnesy z pierwiastków ziem rzadkich

Dzięki wprowadzeniu do protetyki z wykorzystaniem systemu retenstomatologicznej magnesów z pierwiastków ziem rzadkich możliwe stało się ich zastosowanie w celu poprawy retencji protez typu overdenture. W pracy przedstawiono przypadek pacjenta z uzębieniem resztkowym w szczęce i żuchwie, który zgłosił się do leczenia. Zdecydowano się na wykonanie górnej i dolnej protezy pokrywającej z wykorzystaniem systemu retencji magnetycznej Dyna w celu poprawy utrzymania uzupełnień.

Key words: overdentures, magnetic retention systems, rare earth magnets

Thanks to introduction of rare–earth magnets into prosthetic dentistry it became possible to use them to improve retention of overdentures. The study describes a case of patient with terminal dentition in mandible and maxilla who applied for treatment. It was decided to conduct a prosthetic treatment using upper and lower overlays dentures with Dyna magnetic system to improve the retention.

Wykorzystanie włókien szklanych IPN w rehabilitacji protetycznej pacjenta po zabiegu hemisekcji
The use of IPN fibres in prosthetic rehabilitation of patient after hemisection

 

Z Collegium Therapeia, Wrocław

 

lek. stom. Lidia Kittel, Collegium Therapeia

Słowa kluczowe: włókna szklane IPN, rehabilitacja protetyczna, hemisekcja

Hemisekcja należy do zabiegów wykonywanych rzadko. Zabieg hemisekcji bywa nieodzowny w przypadkach chorób przyzębia, gdy pojawiają się ubytki kostne w obrębie furkacji oraz w przypadkach uszkodzenia jednego z korzeni zębów wielokorzeniowych. Uszkodzenie może być wynikiem złamania, nieprawidłowego leczenia lub braku leczenia, którego następstwem jest głęboka próchnica drążąca w kierunku rozwidlenia korzenia. To z kolei prowadzi do powstania zmian okołowierzchołkowych, zaników kostnych w obrębie furkacji. Hemisekcja ułatwia dostęp do pozostałych zdrowych korzeni i przyzębia. Usunięcie korzenia wraz z częścią korony umożliwia powstrzymanie powiększania się zmian w obrębie furkacji. Zapewnia również poprawę rokowania dla leczenia protetycznego. Stałe uzupełnienie może umożliwić przeniesienie równomiernego nacisku na kość przez pozostałe korzenie i korzenie sąsiednich zębów. Artykulacyjne wymodelowanie odbudowy powinno wyeliminować boczne przeciążenia zgryzowe. Konwencjonalne, stałe uzupełnienia protetyczne stabilizują korzenie pozostałe po zabiegu hemisekcji (Pamar, Vashi 2003, Gregori i wsp. 2006).

Key words: glass fibres IPN, prosthetic rehabilitation, hemisection

Hemisection of mandibular molars may be a viable treatment option when root caries or vertical fracture has occurred and the other root is healthy. This article discusses a case that presents the techniques involved in hemisection and restoration of the remaining tooth root. In situations when resection can be predicted, initiation of conventional endodontic treatment before therapy simplifies the surgical procedure. This is often the case because tooth preparation can invade the pulp chamber and jeopardize control of the coronal seal of the endodontic access opening, complicating the completion of endodontic therapy. When root resection or hemisection is used to eliminate molar furcation invasion, conventional or IPN fibres reinforced fixed prosthesis can reduce and redistribute the stress in bone and abutment teeth. Appropriate occlusal adjustment must be done to eliminate lateral occlusal force. In the case presented, a 40–year–old man refer to our practice, reported with the complaint of a pain and mobility of his lower right first molar. Examination revealed a caries and resorption of the distal root. A hemisection procedure was performed following prior endodontic treatment. The single visit IPN reinforced semi bridge was performed as a prosthetic procedure. This treatment can produce predictable results as long as proper diagnostic, endodontic and surgical procedures are performed.

Dłuższa czystość, dłuższa miękkość: Kondycjoner do tkanek miękkich firmy GC GC Tissue Conditioner z powłoką
Natychmiastowe lepsze podścielenie: pierwszy materiał typu „wszystko w jednym”, który elastycznie adaptuje się do śluzówki

 

Informacja prasowa GC Europe

 

Dopasowywanie protez, usuwanie punktów ucisku, kondycjonowanie tkanek miękkich i pobieranie wycisków czynnościowych: elastyczne materiały podścielające pełnią wiele funkcji, jeśli chodzi o poprawę dopasowania, utrzymania i funkcjonowania protez. GC EUROPE dodaje do swojej oferty nowoczesnych materiałów podścielających nowy, opatentowany produkt typu „wszystko w jednym” ze specjalną powłoką: materiał do kondycjonowania tkanek miękkich GC Tissue Conditioner. Ten nowy produkt, stanowiący uzupełnienie dla twardego GC Reling oraz GC Reline Soft czy GC Reling Extra Soft, daje dentystom oparty na akrylu tymczasowy materiał podścielający, który nie twardnieje, a ze względu na swój skład chemiczny daje się szybko, pewnie i łatwo opracowywać oraz ma wiele zastosowań – zarówno jeśli chodzi o tymczasowe miękkie podścielenie, jak i kondycjonowanie tkanek miękkich w przypadkach, gdy planuje się założenie protez natychmiastowych po zabiegach chirurgicznych lub implantologicznych, jak i długotrwałych wycisków czynnościowych.

BEGO Semados® Mini

 

Tekst nadesłany przez Denon Dental Sp. z o.o.

 

Firma BEGO Implant Systems wprowadziła na polski rynek swój trzeci system implantologiczny – BEGO Semados® Mini. Jak sama nazwa wskazuje, jest to system miniimplantów (dostępne w średnicach 2,7 • 2,9 • 3,1 mm i długościach 11,5 • 13 •15 mm). Wszczepy te doskonale nadają się do trwałego zaopatrzenia protetycznego bezzębnych atroficznych wyrostków zębodołowych. Ich zastosowanie umożliwia skrócenie czasu leczenia w wyniku eliminacji czasochłonnej augmentacji.

Przywrócenie estetycznego uśmiechu
Dokumentacja przypadku od planowania postępowania chirurgicznego, aż do wykonania estetycznego uzupełnienia protetycznego zęba przedniego

Restoration of esthetic smile

dr med. dent. Jan Bogena,Chirurgie
dr med. dent. Daniela Bogena, Prothetik
Bogena Praxis für Zahnheilkunde

 

Artykuł opublikowany w Implantologie Journal nr 7/2008 s. 20–26, Oemus Media AG, Leipzig
Tytuł oryginału: Wiederherstellung eines ästhetischen Lächelns

 

Wymagania pacjentów związane z estetyką uzupełnień protetycznych wciąż rosną. Dotyczy to również leczenia implantoprotetycznego, którego rezultat estetyczny powinien wykazywać znaczącą poprawę w porównaniu ze stanem wyjściowym.

Polimeryzacja LED – bez ograniczeń
Lampy polimeryzacyjne LED podbijają świat stomatologii

Beyond the limitations – LED polymerization

dr Arnd Peschke, Schaan – Liechtenstein
Na podstawie czasopisma Reflect
Tytuł oryginału: Beyond the limitations – LED polymerization LED lights are ready to conquer the dental world

Stosowanie lamp LED w profesjonalnej stomatologii wciąż budzi pewne wątpliwości. W konsekwencji wielu praktyków woli używać dobrze znanych lamp halogenowych. Najczęściej wysuwanym zarzutem przeciwko technologii LED jest fakt, że tego typu ?ródło światła ma wąskie spektrum, pozwalające jedynie na aktywację najbardziej popularnego fotoinicjatora – kamforchinonu. Stąd przekonanie, że przy użyciu lampy LED niemożliwa jest polimeryzacja wszystkich używanych przez lekarzy materiałów. Takie podejście powoduje niemożność korzystania z nowych rozwiązań w dziedzinie materiałów stomatologicznych. Brak odpowiedniej informacji o składzie materiałów, które mogą być polimeryzowane za pomocą nowych lamp LED i o ich kompatybilności z tymi lampami zwiększa jeszcze zastrzeżenia do zakresu stosowania lamp LED.

Finanse dla stomatologów
Leasing czy zakup w kredycie bankowym samochodu osobowego – aspekty podatkowe

Finances for dentists

Grzegorz Rogaczewski
Doradca Podatkowy w firmie Dziesięcina – Doradcy Podatkowi Spółka Partnerska

Przedsiębiorcy często stają przed dylematem: czy wziąć auto w leasing czy na kredyt? Większość skłania się ku pierwszemu rozwiązaniu. Dlaczego? Poza mniejszą ilością formalności, które trzeba spełnić przy zawieraniu umowy leasingu, oraz żądaniem przez bank dodatkowego zabezpieczenia kredytu o wyborze tej formy finansowania nabycia samochodu przesądzają udogodnienia finansowe, często w postaci sporych oszczędności.

Sprawozdanie z XVI Konferencji Naukowej Studentów Stomatologii im. Michała Kłopotowskiego

The Conference of Dental Students – a report

Marcin Janicki

W dniach 17 – 18 maja 2008 roku odbyła się w Łodzi XVI Konferencja Naukowa Studentów Stomatologii im. Michała Kłopotowskiego. Impreza ta stanowi uhonorowanie pamięci przedwcześnie zmarłego studenta stomatologii, laureata licznych nagród i wyróżnień. Po raz pierwszy nagrody wręczono w roku 1980, kiedy to z inicjatywy Profesora Włodzimierza Józefowicza powołano do życia nowe forum studenckie nazwane Konferencją Studentów Stomatologii im. Michała Kłopotowskiego. Obecnie konferencja ta ma charakter międzynarodowy, jest jednym z najbardziej prestiżowych spotkań czynnej naukowo młodzieży akademickiej. Z jednej strony zjazd ten jest doskonałą okazją dla młodych, ambitnych ludzi do wymiany poglądów, podzielenia się swoimi osiągnięciami, posmakowania zasad konkurencji, z drugiej strony umożliwia towarzyską integrację studenckich środowisk akademickich. Podczas kolejnej, XVI Konferencji zaprezentowano 44 prace, 28 zaliczono do kategorii kliniczno–badawczych oraz 16 do poglądowych. Problematyka dotyczyła wszystkich dziedzin stomatologii, prace zaś zostały pogrupowane zgodnie z tematyką.