Stomatologia Współczesna nr 3/2008

Stomatologia Współczesna

NR 3/2008

Ocena występowania złotej proporcji w zębach siecznych i kłach szczęki
Assessment of the existence of the golden proportion in maxillary incisors and canines

Z Katedry Protetyki Stomatologicznej IS WUM i Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze Protetyki Stomatologicznej IS WUM
Marcin Birnbaum – student
Andrzej Mikłaszewicz – student
Maciej Cićkiewicz – student
Piotr Jurkowski – student
dr n. med. Przemysław Szczyrek – opiekun pracy

Słowa kluczowe: złota proporcja, zęby szczęki, estetyka

Celem badania była ocena występowania złotej proporcji w uzębieniu ludzkim. Badanie zostało przeprowadzone na 42 studentach stomatologii w wieku od 20 do 30 lat bez wypełnień i uzupełnień protetycznych (korony, licówki) oraz ewidentnych zaburzeń ortodontycznych w obrębie odcinka przedniego szczęki. Po zakwalifikowaniu do badania u każdego uczestnika pobrano wycisk alginatowy górnego łuku zębowego. Następnie odlano modele gipsowe. Modele zostały umieszczone na kartce z podziałką milimetrową i następnie sfotografowane (Canon S2IS 5.0 mega pixels). Zdjęcia przetworzono w programie komputerowym (Corel draw X3) skalibrowanym z podziałką milimetrową. Za pomocą programu zmierzono szerokości i wysokości przyśrodkowych bocznych siekaczy oraz kłów, a otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej. Następnie wszystkie modele zarówno te ze złotą proporcją, jak i bez niej zostały przedstawione do oceny studentom stomatologii. Oceniono harmonię i estetykę danego uzębienia. Wyniki zbliżone do złotej proporcji (1.518; 1.718) otrzymano w 40% przypadków podczas oceny stosunku wysokości do szerokości siekaczy bocznych. Występowanie złotej proporcji w stosunku sumy szerokości siekaczy przyśrodkowych do ich średniej wysokości stwierdzono w 45%. W stosunku szerokości siekaczy przyśrodkowych do szerokości siekaczy bocznych otrzymano 40% zgodność ze złotą proporcją. Wyznaczono średni procentowy stosunek szerokości siekaczy przyśrodkowych, bocznych oraz kłów do całkowitej szerokości zębów odcinka od 13 do 23, który wynosi 23%: 15%: 12%. Wykazano związek pomiędzy złotą proporcją w wymiarach siekaczy przyśrodkowych a estetyką.

Key words: golden proportion, maxillary teeth, aesthetics

The aim of this study was to evaluate the existence of goldenproportion in human dentition. The study was conducted on 42 dental students 20-30 years old without fillings, prosthetic devices (crowns, veneers) and orthodontic disorders in maxillair incisors and canines. After qualification to the survey alginate impressions of the maxillary dental arch from each individual were taken. Next, plaster models were cast. They were put on a sheet of paper with a millimeter scale and high resolution digital photos were taken (Canon S2IS 5.0 mega pixels). The photos were transferred to a computer program (Corel draw X3) which was calibrated with the millimeter scale on the sheet of paper. Using the program the widths and heights of central, lateral incisors and canines were measured and the obtained results were statistically analyzed. Then both models of teeth by which the golden proportion was found and the odd ones were presented to the dental students. The harmony and the beauty of the teeth were evaluated. Results lying close to the golden proportion (1.518; 1.718) were found in 40% cases when measuring the ratio of height and width of the upper lateral incisors. When measuring the ratio of the sum width of central upper incisors and their average height the golden proportion was found in 45% cases. After dividing the width of upper central and lateral incisor the proportion was found in 40% cases. The mean width ratio of central incisors, lateral incisors and canines to the summary width of these six anterior teeth in the upper arch was measured and the values were 23%: 15%: 12%. A correlation between the golden proportion in both central incisors and the aesthetic impression was found.

Stan narządu żucia żołnierzy służby zasadniczej

The masticatory organ state of recruits

Z Katedry i Zakładu Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji AM we Wrocławiu
dr n. med. Liwia Minch – asystent

Słowa kluczowe: wady zgryzu, PUW, badania epidemiologiczne

Przekrojowe badania stanu narzą-zamieszkania i poziomu wykształdu żucia przeważnie dotyczą wy-cenia. Zbadano 300 mężczyzn w branej populacji w zależności od wieku 19–26 lat, którzy zostali wieku, płci lub innych zmiennych. podzieleni na grupy w zależności Celem pracy była ocena stanu na-od miejsca zamieszkania (wieś, rządu żucia żołnierzy służby zasad-miasto do 100 000 mieszkańców, niczej oraz określenie zależności duże miasto) oraz według poziomu badanych parametrów od miejsca wykształcenia (zawodowe, podstawowe, średnie). Przeprowadzono zewnątrzustne i wewnątrzustne badanie stomatologiczne. Wady zgryzu stwierdzono u 58% mężczyzn, średnia wartość wska?nika PUW wynosiła 9.

Key words: malocclusion, DMFT, epidemiological study

Cross–sectional study the state of the chewing organ concerning refers predominantly chosen population depending on age, gender or other variables. The aim of this study was the evaluation of the conscripts’ chewing organ state and estimation where there were any correlations between studied parameters and place of living and educations level. The study sample consisted of 300 males aged between 19–26 years old, divided in to groups depending on their place of living (countryside, city of no more than 100 000 inhabitants, major city) and according to educations level (secondary, vocational, primary school). Extraoral and intraoral examination were performed. Malocclusion in 58% males and mean DMFT 9 were stated.

Precyzyjne elementy retencyjne jako alternatywa dla tradycyjnych rozwiązań w leczeniu protetycznym
Precision attachments as an alternative for traditional solutions in prosthetic treatment

Z Zakładu Protetyki Stomatologicznej Katedry Protetyki Stomatologicznej i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia
lek. dent. Piotr Ślusarski – stażysta, członek Koła Protetycznego przy Katedrze Protetyki Stomatologicznej i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia oraz Wyższych Studiów Technik Dentystycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
lek. stom. Cezary Langot – asystent Zakładu Protetyki Stomatologicznej oraz Wyższych Studiów Technik Dentystycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Słowa kluczowe: precyzyjne elementy retencyjne, protezy bezklamrowe

W ciągu ostatnich lat obserwu-mi pacjentów dotyczącymi esteje się coraz większe zaintere-tyki użytkowanych uzupełnień sowanie uzupełnieniami pro-protetycznych. Precyzyjne eletetycznymi, w których zamiast menty retencyjne mają szerokie tradycyjnych klamer elementa-zastosowanie w stomatologii, mi utrzymującymi są łączniki gdyż przynoszą znaczne korzyprecyzyjne. Związane jest to ze ści i niejednokrotnie wpływazwiększającymi się wymagania-ją na powodzenie rehabilitacji protetycznej. Uzupełnienia z umocowaniami precyzyjnymi są bowiem lepiej tolerowane przez pacjentów niż protezy konwencjonalne. Na podstawie piśmiennictwa przedstawiono podział precyzyjnych elementów retencyjnych, możliwości ich zastosowania, a także korzyści i ograniczenia związane z wykonywaniem protez bezklamrowych.

Key words: precision attachments, non–clasp dentures

 

In recent years more often interest in dentures in which instead of traditional clasps precision attachments are used is observed. It is connected with patients’ increasing aesthetic demands when using prosthetic restorations. Precision attachments are widely used in dentistry as they bring considerable benefits and often are part of the success in prosthetic rehabilitation. Prosthetic restorations with precision attachments are tolerated by patients better than traditional dentures. On the ground of literature repartition of precision attachments were presented and pros and cons connected with the use of non–clasp dentures as well as.

Współczesne techniki zwiększania adhezji ceramiki cyrkonowej do kompozytów – przegląd piśmiennictwa

Modern techniques of adhesion enhancement between zirconia ceramic and composites – a literature review

Z Zakładu Protetyki Stomatologicznej Katedry Protetyki Stomatologicznej i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
lek. stom. Piotr Zwierzchowski
dr n. med. Beata Dejak – adiunkt 

Słowa kluczowe: ceramika dwutlenku cyrkonu, techniki schropowacania powierzchni cyrkonu, technika selektywnej infiltracji–wytrawiania, system Kevloc, PyrosilPen, trybochemiczne procesy, cementy żywicze

W artykule przedstawiono mikrostrukturę oraz właściwości ceramiki cyrkonowej. Opisano techniki schropowacenia powierzchni tej ceramiki, poprawiające jej adhezję do cementów kompozytowych. Przedstawiono metody modyfikacji powierzchni cyrkonu przez technikę selektywnej infiltracji – wytrawiania oraz użycie systemów Kevloc, Rocatec, Co-Jet, PyrosilPen, zwiększających adhezję do kompozytu. Porównano siłę wiązania różnych rodzajów cementów do tej ceramiki.

Key words: zirconia ceramic, roughness techniques of zirconia ceramic surfaces, selective infiltration–etching, technique Kevloc system, PyrosilPen, tribochemical process, adhesive resin cements

This paper presents the microstructure and properties of zirconia ceramics. The roughness techniques of these ceramic surfaces, which improved its adhesion to resin cements were described. The method of modification of zirconia ceramic surfaces by selective infiltration–etching technique and by using systems: Kevloc, Rocatec, Co–Jet, PyrosilPen improving adhesion to composite were presented. Tensile bond strength of various resin cement to this ceramic was compared.

Prevention of common dental diseases in pregnant women

Zapobieganie chorobom zębów u kobiet w ciąży

 

Department of the Therapeutic Stomatology Pavlov Saint–Petersburg State Medical University
Sergey B. Ulitovskiy – Honored Doctor of Russia, DMS, professor
O.V. Kalinina – dentist


Key words: 
pregnancyrisk factors, prophylaxisin pregnant women

This review introduces the problems of investigation of dental status in pregnant women and describes the methods of prevention of common dental diseases during pregnancy. All presented findings give evidence of the presence of some somatic diseases and their manifestations in the oral cavity, both factors accompanying the whole period of pregnancy. The article describes the basic methods of dental diseases prevention in pregnant women along with following to the principals of oral hygiene during pregnancy.

OptraDam. Izolacja pola zabiegowego – prosto, szybko i skutecznie. Pierwszy koferdam bez klamer – przyjazny dla pacjenta
OptraDam. Isolation of intervention area

Z Uniwersytetu w Padwie: Marco Calabrese, Lorenzo Graiff, Pier Nicola Mason
Tłumaczenie: lek. stom. Katarzyna Pawłowska–Lelińska

Izolacja pola zabiegowego za pomocą koferdamu zapewnia lekarzowi komfort pracy. Koferdam powinien także być komfortowy dla pacjenta. Kilka minut poświęconych na założenie koferdamu nie może kojarzyć się ze stratą czasu, a wprost przeciwnie – z wyższą jakością leczenia. Firma Ivoclar Vivadent opracowała pierwszy koferdam bezklamrowy – OptraDam – który można założyć szybko i w nieskomplikowany sposób.

Profilaktyka próchnicy z zastosowaniem Tooth Mousse™ w stomatologii dziecięcej.
Włączenie nowego produktu na bazie kazeiny i wapnia do programu profilaktycznego
Caries prophylaxis with Tooth Mousse™ in pediatric dentistry

Tytuł oryginału: Kariesprophylaxe in der kinderzahnärztlichen Praxis. Zahnmedizin Zahnheilkunde 2005; 10: 76–80.

dr med. dent. Volker Weiss, specjalista stomatologii dziecięcej

Słowa kluczowe: Tooth Mouse, remineralizacja, zęby mleczne

Profesor E. Reich przedstawił produkt Tooth Mousse na wystawie IDS (Reich 2005).
Skuteczność kompleksu CPP-ACP w promowaniu remineralizacji jest znana od dawna. Pytaniem kluczowym jest jednak, czy stosując ten związek wapnia jako część programu profilaktycznego można osiągnąć sukces kliniczny, zwłaszcza u małych dzieci. Celowe byłoby udokumentowanie jego udziału w remineralizacji powierzchni szkliwa i zatrzymaniu próchnicy. Szczególnie interesujące byłoby takie podejście u dzieci z ECC (próchnicą wczesnego dzieciństwa), jeżeli dzięki temu rozwój próchnicy mógłby zostać zatrzymany. Bezpośrednią korzyścią byłoby odroczenie potrzeby leczenia, a w szczególności odłożenie leczenia wymagającego znieczulenia ogólnego z intubacją.
W okresie 9 miesięcy autor włączył do programu profilaktycznego 16 dzieci i obserwował u nich postęp leczenia. Próchnica pierwotna nie zwiększyła się w żadnym przypadku.

Leczenie implantoprotetyczne w systemie Bego–Semados® – opis przypadku
Dental implant reconstruction in Bego–Semados® system – a case report

Z EMES Laboratorium Techniki Dentystycznej w Ząbkach
lic. tech. dent. Paweł Makowiecki
lek., lek. stom. Tomasz Piętka – specjalista chirurgii szczękowo–twarzowej

Słowa kluczowe: prowizoria, łączniki, most na implantach

W pracy przedstawiono opis przypadku odbudowy funkcji i estetyki w odcinku przednim, mostem metaloceramicznym osadzonym na implantach Bego Semados®

Key words: 
provisional, bridgeabutments, implants supported bridge

Below it’s presented the case report of function and aesthetics restoration of the anterior region by applying metal–ceramic bridge supported on the implants.

Płk. doc. dr n. med. Mieczysław Jesionowski (1922–1999), lekarz stomatolog, autor „Historii stomatologii polskiej”

 

mgr Hanna Bojczuk – emerytowany pracownik Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Mieczysław Teodozjusz Jesionowski, autor ponad 120 prac naukowych i popularnonaukowych z dziedziny medycyny ogólnej oraz stomatologii, parodontologii i historii stomatologii, urodził się w Warszawie w dniu 14 maja 1922 roku. Był synem Henryka i Leokadii z domu Nowis.