Stomatologia Współczesna nr 2/2006

Stomatologia Współczesna

NR 2/2006

Szkolenie podyplomowe – potrzeby polskich lekarzy praktyków na podstawie ankiety oceniającej konferencję szkoleniową Saldent 2005
Postgraduate education; the needs of Polish practitioners as evaluated from a questionnaire distributed at the Saldent 2005 conference

dr n. med. Beata Czarnecka, kierownik Pracowni Fizjoterapii Katedry i Zakładu Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej AM w Poznaniu
prof. dr hab. Honorata Shaw, kierownik Katedry i Zakładu Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej AM w Poznaniu
dr n. med. Elżbieta Paszyńska, asystent Katedry i Zakładu Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej AM Poznaniu
prof. AM, Elżbieta Karczmarek, kierownik Pracowni Morfometrii i Przetwarzania Obrazów Medycznych Katedry i Zakładu Patomorfologii Klinicznej AM w Poznaniu
dr n. med. Mariusz Pryliński, asystent z doktoratem Katedry i Zakładu Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej AM w Poznaniu
dr n. med. Paweł Piotrowski, kierownik Kliniki Rehabilitacji Narządu ?ucia Katedry Protetyki AM w Poznaniu

Słowa kluczowe: edukacja podyplomowa, potrzeby lekarzy praktyków

 

Autorzy przedstawiają zagadnienie edukacji podyplomowej i sposób jej realizacji w poszczególnych krajach, a także próbują ocenić potrzeby lekarzy praktyków w naszym kraju. Do oceny wykorzystano ankietę dotyczącą jakości merytorycznej i atrakcyjności wykładów prezentowanych podczas konferencji Saldent 2005. Analiza uzyskanych odpowiedzi wskazuje na rosnące zainteresowanie szkoleniem podyplomowym, jak również potrzebę szkolenia w zaawansowanych, zachowawczych metodach leczenia. Wskazuje również na wyra?ny wpływ jakości formy wykładów na ocenę ich wartości merytorycznej.

Key words: postgraduate education, general practitioners` needs

 

The authors describe the postgraduate education programs in different countries and attempt to evaluate the needs of general practitioners in our own country. For this purpose, a questionnaire was prepared to evaluate the content and presentation of lectures delivered during the conference organized during the Saldent 2005 international fair. Analysis of the answers received showed a growing awareness of the necessity for postgraduate training and the need for more information regarding complicated, mainly conservative, methods of treatment. The results also indicated that the quality of lecture delivery strongly influences the listeners` evaluation of its contents.

Efektywność opracowania kanałów korzeniowych narzędziami maszynowymi w porównaniu z pilnikami ręcznymi
Effectiyeness of rooł canal preparation with the use of hand Instruments compared to rotory Instruments

lek. dent. Katarzyna Olczak, stażysta w SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 6, Instytut Stomatologii UM w Łodzi
dr n. med. Agnieszka ?ęcin, adiunkt w Zakładzie Endodoncji Katedry Stomatologii Zachowawczej, Endodoncji i Periodontologii UM w Łodzi

Słowa kluczowe: leczenie endodontyczne, narzędzia maszynowe niklowo-tytanowe, warstwa mazista

 

Liczne prace naukowe przedstawiają badania dotyczące stosowania różnych narzędzi w leczeniu endodontycznym. W pracy na podstawie piśmiennictwa podjęto próbę porównania nowoczesnych narzędzi maszynowych niklowo-tytanowych i tradycyjnych pilników ręcznych. Przedstawiono efektywność pracy tymi instrumentami pod względem stopnia oczyszczenia kanału oraz zachowania jego pierwotnego kształtu. Zwrócono też uwagę na czas trwania zabiegu oraz częstość i rodzaj powikłań występujących przy maszynowym i ręcznym leczeniu endodontycznym.

Key words: endodontic treatment, rotory nickel-titanium instruments, smear layer

 

There arę many papers presenting advantages and disadvantages of different systems used for root canal preparation. Based on a review of literaturę, current opinions regarding the use of hand Instruments and nickel-titanium rotory instruments in the prepa­ration of root canals arę described in this paper. The principles and effectiveness of canal debridment, maintenance of original shape, time needed for the procedurę and incidence of complications during and after treatment arę compared for two presented systems: hand and nickel titanium rotory instruments.

Ogólnoustrojowe bezpieczeństwo stosowania nadtlenku wodoru w preparatach do wybielania zębów z żywą miazgą
The systemic safety of hydrogen peroxide based tooth whitening products used for vital bleaching

lek. dent. Anna Kwiatkowska – wykładowca z Zakładu Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie
dr. n. med. Agnieszka Mielczarek – adiunkt 
z Zakładu Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie
prof. dr hab. n. med. Elżbieta Jodkowska – kierownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie

Słowa kluczowe: wybielanie zębów, nadtlenek wodoru, bezpieczeństwo

 

W obecnej pracy, na podstawie dostępnego piśmiennictwa, przedstawiono problem dotyczący ogólnoustrojowego bezpieczeństwa stosowania nadtlenku wodoru w środkach do wybielania zębów, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości jego oddziaływania na materiał genetyczny komórek oraz wpływu na powstawanie i nasilanie rozwoju zmian nowotworowych. Wyniki przytoczonych badań sugerują, iż środki do wybielania zębów z żywą miazgą, zawierające jako aktywny składnik nadtlenek wodoru w stężeniach nie przekraczających 6%, nie zaliczają się do substancji chemicznych, które mogą być identyfikowane jakoczynniki rakotwórcze lub zwiększające ryzyko powstawania nowotworów. Okresowe ich stosowanie nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa ogólnoustrojowego.

Key words: tooth whitening, hydrogen peroxide, safety

 

On the basis of available literaturę the issues of systemie safety of applying hydrogen peroxide in tooth-whitening products arę pre-sented. Special attention is paid to the investigation of its potential of increasing mutagenesis and stimulating carcinogenic processes. The results of the studies suggestthat tooth whitening products based upon hydrogen peroxide as an active agent cannot be considered genotoxic, carcinogenic or enhancing cancer risk

Zatrzonowcowe zęby zatrzymane przyczyną zębopochodnych okołoszczękowych stanów zapalnych
Distomolare retension teeth as cause of gnathic inflammation processes

dr n. med. Bogumił Lewandowski – ordynator Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie
lek. dent. Marcin Lech z Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie

Słowa kluczowe: zatrzonowcowe zęby zatrzymane, patologia

 

W niniejszej pracy przedstawiono przypadki zębów zatrzonowcowych, które były przyczyną okołoszczękowych procesów zapalnych. Opisano stosowane metody diagnostyczne i postępowanie lecznicze.

Key words: distomolare retension teeth, pathology

 

The article describes cases of distomolare teeth which were the causes of gnathic inflammations. The diagnostic methods and treatment opplied were presented.

Subiektywna ocena potrzeb leczniczych oraz funkcjonowania uzupełnień protetycznych u pacjentów z częściowymi brakami uzębienia
Subjective need for prosthetic treatment and satisfaction with orał function in partially edentulous patients

dr n. med. Jolanta Nawrocka-Furmanek z Katedry Protetyki Stomatologicznej IS AM w Warszawie
prof. ndzw. dr hab. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska – kierownik Katedry Protetyki Stomatologicznej IS AM w Warszawie
lek. dent. Piotr Zubrzycki z Katedry Protetyki Stomatologicznej IS AM w Warszawie

Słowa kluczowe: badania ankietowe, protezy ruchome częściowe

 

Pełna ocena stanu narządu żucia i potrzeb leczniczych pacjentów powinna oprócz badania klinicznego obejmować starannie przeprowadzone badanie ankietowe. Funkcjonowanie narządu żucia zależy bowiem nie tylko od jego stanu, ale też w bardzo wyra?ny sposób od zdolności adaptacyjnych i kompensacyjnych do zmienionych warunków narządu żucia.

Key words: questionnaire examination, removable partial dentures

 

The aim of this study was to evaluate the subjective need for prosthodontic treatment, social and functional impact of reduced posterior teeth and patients satisfaction with mouth and orał function before the prosthetic treatment. By means of a questionnaire the relation-ships between self-assessed masticatory ability, orał comfort and satisfaction with mouth were studied in 50 partially edentulous persons, l 7 men and 33 women. Mean age of the patients was about 60 years. The satisfaction with mouth, subjective masticatory function and food preferences were determined in denture wearers and non–denture wearers. The self assessed masticatory ability and orał comfort was similar by patients with removable partial dentures and patients without dentures. Prosthetic rehabilitation of partially edentulous patients must take into account both the objective orał conditions and the subjective orał functional needs. Only holistic approach to patient warrants therapeutic success.

Możliwość oceny umocowania implantów śródkostnych w świetle wpływu jakości powierzchni na punktowe pomiary wartości PTV – Periotest® na powierzchni próbki materiałowej o budowie warstwowej
Possibility of implant mobility eyaluation in the light of Periotest® measurements on the surface layered sample

dr n. med. Krzysztof Andruch – adiunkt z Zakładu Protetyki Stomatologicznej i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia UM w Łodzi
prof. dr hab. n. med. Maciej Romanowicz – kierownik Zakładu Zakładu Protetyki Stomatologicznej i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia UM w Łodzi

Słowa kluczowe: Periotest, osseointegracja, ruchomość implantów

 

Pomiar wartości PTV przy użyciu aparatu Periotest jest często stosowaną metodą pośrednią oceny stabilności i osseointegracji implantu. Nie do końca wiadomo, czy jakość powierzchni i rodzaj materiału, z którego wykonana jest odbudowa protetyczna może wpływać na wartości pomiaru Periotestem. Celem pracy było zatem zbadanie, czy zmiana jakości powierzchni, spowodowana niejednorodnością budowy wewnętrznej próbki materiałowej, może mieć wpływ na wyniki pomiaru PTV przyrządem Periotest®. Wykonano w sumie 125 pomiarów w 10 różnych punktach próbki z drewna z widocznym układem słojów, otrzymując wartości PTV od -5 do +3. Wyniki wykazały wpływ jakości powierzchni na mierzoną wartość PTV Periotestu. Zatem aby uzyskać porównywalne wyniki, badania z użyciem Periotestu należy wykonać w standaryzowanych warunkach.

Key words: Periotest, osseointegration, implant mobility

 

Periotest® measurements are often used for indirect evaluation of implant stability and osseointegration. Does the quality and type of dental prosthetic reconstruction material influence the Periotest® measurements – is not well documented. Thus, the aim of this study was to investigate if the quality surface changes of layered material sample has the influence on PTV measurements of Periotest® device. l 25 measurements were done in l O different points on the surface of the veined conifer wood sample with the outcome PTV values ranging from -5 to +3. Results shows that surface quality has an influence on PTV measurements. Thus, the Periotest examination should be made in each case in the standardized condition to obtain prognostic comparable results.

Implantacja połączona z zabiegiem augmentacji kości wyrostka zębodołowego szczęki – opis przypadku
Implantation procedure together with alveolar bone augmentation in maxilla – case report

lek. dent. Maciej R. Czerniuk – asystent z Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia IS AM w Warszawie
lek. dent. Jan Kowalski – asystent z Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia IS AM w Warszawie
lek. dent. Marcin Kacprzak – asystent z Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia IS AM w Warszawie

Słowa kluczowe: choroba przyzębia, augmentacja, implantacja

 

Opisano przypadek pacjenta M.J., lat 60, który zgłosił się do Zakładu w czerwcu 2004 roku w celu kontynuacji leczenia implantologiczno-protetycznego rozpoczętego w USA. W chwili zgłoszenia pacjent posiadał wgojone implanty zębowe Branemark III w okolicy zębów 16 i 15/14. Lekarz prowadzący sugerował most 16-13 wsparty na implantach 16 i 15/14. Przeszkodą w irnplantacji wszczepu w okolicy zęba 13 był zanik kości i żyletkowy kształt wyrostka. Po badaniu klinicznym i konsultacji z pacjentem zdecydowano się na zabieg sterowanej regeneracji kości z następczym wszczepieniem implantu w okolicy zęba 13 i wykonanie mostu wspartego na trzech implantach. Opisano oba zabiegi, załączając dokumentację fotograficzną.

Key words: periodontal disease, augmentation, implantation

The case of patient M.J., 60 years old was described. He attended to the Dept of Periodontology in June 2004 to continue dental treatment begun in USA. At the baseline dental implants in the location of teeth 16 and 15/14 were already integrated. Conducting dentist suggested prosthetic bridge 16-13 supported with mentioned implants. There was no implant in location of 13 because of bone resorption and narrow alveolar ridge. After clinical examination, in the agreement with the patient, guided bone regeneration with following implantation was planned. After implantation prosthetic bridge 16-13 should be supported with 3 implants. Both surgery procedures were described, with photographic documentation.

Projektowanie i wykonanie mostu pełnoceramicznego z wykorzystaniem technologii CAD-CAM

tech. dent. Marek Skrodzki, EMES Laboratorium Techniki Dentystycznej ul. Skorupki 5, 05-091 Ząbki tel.: 22 781 45 07, e-mail: biuro@emeslab.com.pl, www.emes.med.pl
lek. stom. spec. II stopnia protetyki Tomasz Sikorski, Przychodnia Stomatologiczna ESDENT, ul. Orla 6 lok. 79, 05-091 Ząbki, e-mail: dentsikorski@poczta.onet.pl, www.dentystazabki.pl

Kobieta lat 27. Ze wskazań estetycznych planowano wykonanie ceramicznych wkładów koronowo-korzeniowych i koron pełno-ceramicznych na zęby 12, 11, 21. Radiologicznie stwierdzono resorpcję zewnętrzną korzenia 11. Klinicznie stwierdzono perforację korzenia 11. Pacjentka jest osobą młodą i perspektywa utraty przyśrodkowego siekacza negatywnie wpłynęła na jej psychikę. Jako pierwsze rozwiązanie zaproponowano pacjentce uzupełnienie brakującego zęba koroną porcelanową osadzoną na implancie. Zabieg implantacji miał być poprzedzony augmentacją wyrostka zębodołowego. Pacjentka nie wyraziła zgody na leczenie implantoprotetyczne. Pacjentka sugerowała, aby w trakcie leczenia wprowadzono do łuku wychylone siekacze przy-środkowe. Uzupełnienia protetyczne ruchome, takie jak proteza częściowa osiadająca i proteza szkieletowa z powodu uciążliwości użytkowania, nieestetycznych elementów retencyjnych (klamer) i młodego wieku pacjentki nie były brane pod uwagę. Most licowany ceramiką z podbudową wykonaną ze stopów metali nieszlachetnych (Cr-Co, Cr-Ni) z powodu ciemnej barwy tlenków powstających podczas procesu napalania ceramiki nie zapewniłby wysokiego poziomu estetyki oczekiwanego przez pacjentkę. Podbudowa wykonana za pomocą galwanicznych złotych koron wspawanych w szkielet wykonany ze stopu chromowo-kobaltowego odznacza się zbyt dużą grubością i wadami podbudów metalowych. We współczesnej technice dentystycznej dostępnych jest wiele możliwości wykonania wskazanej w tym przypadku pełnoceramicznej podbudowy trzyczłonowego mostu w odcinku przednim.