Stomatologia Współczesna nr 3/1997

Stomatologia Współczesna

NR 3/1997

Celowe replantacje zębów z zastosowaniem preparatu węglanu wapnia w postaci Biocoralu w materiale doświadczalnym

Intentional teeth replantations using preparation of calcium carbonate as Biocoral in experimental investigation

dr n. med. Lidia Janda-Wasiluk, kierownik Pododdziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku-Oliwie

Słowa kluczowe: celowa replantacja, Biocoral, resorpcja, ankyloza.

Celem pracy było zbadanie możliwości użycia preparatu węglanu wapnia w postaci Biocoralu w celowych replantacjach zębów z zachowaną żywą ozębną oraz zębów bez ozębnej, którą usuwano mechanicznie, chemicznie i enzymatycznie. Badania makroskopowe, mikroskopowe i morfometryczne wykonano na królikach.
Zaobserwowano, że w porównaniu do zębów, w przypadku których nie stosowano Biocoralu, preparat ten ograniczał resorpcję korzeni transplantowanych zębów z żywą ozębną, wpływał korzystnie na regenerację cementu i kości wyrostka zębodołowego oraz gojenie się ozębnej. W przypadku zębów, gdzie usuwano ozębną, Biocoral ograniczał także resorpcję, wzmagał natomiast występowanie ankylozy.

Key words: intentional replantation, Biocoral, resorption, ankylosis.

The aim of this study was evaluation of possibilities of using calcium carbonate preparation in the form of Biocoral for intentional replantation of teeth with preserved vital PDL (periodontal ligament) and teeth without PDL, which was removed mechanically, chemically, enzymatically. Macroscopic, microscopic, morphometric assessments were done on rabbits.
It was observed, that Biocoral diminished root resorption of transplanted teeth with preserved vital PDL and advantageous influenced on cement and bone of alveolar process regeneration and PDL healing in comparison with teeth where this preparation has not been used. In the cases where PDL was destroyed, Biocoral on the one side decreased root resorption, but on the other side increased occurrence of ankylosis

Skuteczność elektroanalgezji w zależności od parametrów impulsów oraz czasu trwania stymulacji

Effectiveness of electroanalgesia depending on impulses parameters and stimulation time

dr n. med. Michał Knytel, asystent w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej IS AM w Łodzi
doc. dr fizyki Jerzy Jatczak, Zakład Biofizyki AM w Łodzi
dr hab. n. med. Maciej Romanowicz p.o. kierownika Zakładu Protetyki Stomatologicznej IS AM w Łodzi

Słowa kluczowe: TENS, elektroanalgezja, elektrostymulacja.

Wśród fizykalnych metod analgetycznego oddziaływania coraz powszechniejsza staje się metoda elektrycznej stymulacji impulsowej. Jest to metoda bezpieczna, dla której jedynym przeciwskazaniem jest obecność wszczepionego rozrusznika serca. Przeprowadzone w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej IS AM w Łodzi badania dotyczyły zastosowania elektroanalgezji jako metody obniżenia bolesności zabiegów stomatologicznych. Celem pracy była ocena wpływu szerokości i kształtu impulsów oraz czasu trwania stymulacji na skuteczność elektroanalgezji. Badania wykazały, że:
1) na skuteczność elektroanalgezji impulsowej mają wpływ szerokość oraz kształt impulsów;
2) znieczulenie zębów przy zastosowaniu elektroanalgezji impulsowej występuje po 8 minutach, uzyskując najwyższy poziom znieczulenia w 20 minucie stymulacji;
3) elektroanalgezja impulsowa jest metodą zmniejszającą o blisko 50% poziom bólu występującego podczas opracowywania twardych tkanek zęba.

Key words: TENS, electroanalgesia, electrostimulation,

The method of impulse stimulation is more commonly used as one of the physical analgetic methods of activity. It is safe and the only contraindication for using it is the presence of implanted heart pacemaker. The investigations carried out in the Department of Prosthetic Dentistry, Institute of Dentistry, Medical University of Łódź, concerned application of electroanalgesia to reduce pain during dental procedures.
The aim of the studies was evaluation of the effects of impulse duration, shape and the time of stimulation upon analgesia. The investigations revealed that:
1) duration and the shape of impulses had an influence on the effectiveness of impulse electroanalgesia;
2) anaesthesia of the teeth during impulse electroanalgesia occurred after 8 min, achieving the highest level after 20 min of the stimulation;
3) impulse electroanalgesia is the method that reduces pain by nearly 50% during preparation of dental hard tissues.

Leczenie braków miedzyzębowych protezą stał? u pacjentki z obustronnym rozszczepieniem wyrostka zębodołowego i podniebienia

Treatment of tooth loss with the fixed prosthesis the patient with bilateral alveoloschisis and palatoschisis

dr n. med. Sławomir Pasiek, adiunkt w Zakładzie Protetyki IS AM w Łodzi

Słowa kluczowe:
rozszczep wyrostka zębodołowego i podniebienia
leczenie protetyczne
uzupełnienie metalowo-ceramiczne

Autor opisuje zastosowanie uzupełnienia ceramiczno-metalowego u pacjentki z obustronnym rozszczepem wyrostka zębodołowego i podniebienia.
W uzupełnieniu stałym licowanym porcelaną do rekonstrukcji ubytków wyrostka zębodołowego zastosowano ceramikę barwioną w kolorze błony śluzowej jamy ustnej pacjentki.

Key words:
alveoloschisis
prosthetic treatment
metal-ceramic restoration

The author describes a metal-ceramic reconstruction in a patient with bilateral alveolar and palatal clefts.
Ceramic in the colour of the patients oral mucosa was used in a fixed porcelain veneered prosthetic appliance to reconstruct defects of the alveolar process.

Niektóre parametry odporności humoralnej i komórkowej żywiciela a inwazje Trichomonas tenax

Selected parameters of the host humoral and cellular resistance and Trichomonas tenaxinvasions

dr n. med. Anna J. Kurnatowska, adiunkt Zakładu Stomatologii Zachowawczej Instytutu Stomatologii AM w Łodzi

Słowa kluczowe: rzęsistek, odporność, jama ustna.

Zbadano 235 osób, u których pobierano materiał z jamy ustnej w postaci popłuczyn w celu wykrycia inwazji Trichomonas tenax. U wszystkich zbadanych określano leukocytozę, ogólny poziom białka i poszczególne jego frakcje; poziomy immunoglobulin klasy IgA, IgM, IgG w surowicy krwi oraz poziom immunoglobuliny klasy IgA (S-lgA) w ślinie; jednocześnie wykonywano test transformacji blastycznej, a także testy rozetkowe: E (ER) do określenia liczby limfocytów T oraz EA (EAR) i EAC (EACR) w celu ujawnienia limfocytów B. Do oceny stanu jamy ustnej zbadanych zastosowano zalecane przez WHO wskaźniki DMF, PI i Offl-S. Występowanie Trichomonas tenax stwierdzono u 15,7% zbadanych, u których zaobserwowano niski poziom S-lgA w ślinie oraz zmniejszoną liczbę limfocytów T z upośledzeniem ich funkcji oraz podwyższenie średnich wartości wskaźników oceny stanu jamy ustnej. Nawiązując do wcześniejszych prac własnych nad rzęsistkowicą jamy ustnej (Kurnatowska i wsp. 1981, 1985, Kurnatowska 1990,1993) przeprowadzono badania, których celem była analiza niektórych parametrów odporności humoralnej i komórkowej u zarażonych Trichomonas tenax.

Key words: Trichomonas tenax, resistance, oral cavity

Two hundred thirty five individuals were examined for the presence of Trichomonas tenax in oral cavity, with the sample material consisting of mouthwashes. In all cases, leukocytosis, the overall protein level, and the protein indMdual fractions were determined. Determined were also the levels of IgA, IgM and IdG immunoglobulin in blood serum, and IgA immunoglobulin (S-lgA) in saliva. At the same time, blastic transformation test and rosette tests: E (ER) to determine lymphocytes T count, as well as EA (EAR) and EAC (EACR) to detect lymphocytes B, were performed. To evaluate the condition of the oral cavity of studied individuals, the indices DMF, Pl and OHI, as recommended by the WHO, were used. lnvasions by Trichomonas term were observed in 15.7% of cases. Those cases showed also a Iow S-lgA level in saliva and a decreased count of lymphocytes T with their function deficient, and higher mean index values for the oral cavity condition.

Porównanie wytrzymałości na skręcanie siedmiu różnych typów wkładów koronowo-korzeniowych

Comparison of the torsional forces at failure for seven endodontic post systems

Brett I. Cohen, Mark Pagnillo, Spyridon Condos, Allan S. Deutsch – autorzy są pracownikami ośrodków badawczych w Stanach Zjednoczonych

Wytrzymałość na naprężenia skręcające jest parametrem krytycznym przy odbudowie zębów leczonych endodontycznie. Wkłady siedmiu różnych rodzajów (Flexi-Post, Flexi-Flange, Para-Post, AccessPost, World Post, Vlock i Dentatus) zacementowano w korzeniach zębów używając cementu na bazie fosforanu cynku oraz cementu Flexi-Flow. Uzyskane w ten sposób 11 grup poddano następnie obciążeniom skręcającym w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Dodatkowo, wkłady typu Flexi-Post i Flexi-Flange, zacementowane z użyciem obu podanych powyżej cementów, poddano obciążeniom w kierunkach zgodnym i przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Próbom poddano 150 uprzednio przygotowanych próbek, zgrupowanych w następujący sposób:
grupa 1 – wkład Flexi-Post / cement na bazie fosforanu cynku, obciążenia w obydwu kierunkach,
grupa 2 – wkład Flexi-Post / cement Flexi-Flow, obciążenia w obydwu kierunkach,
grupa 3 – wkład Flexi-Flange / cement na bazie fosforanu cynku, obciążenia w obydwu kierunkach,
grupa 4 – wkład Flexi-Flange / cement Flexi-Flow, obciążenia w obydwu kierunkach,
grupa 5 – wkład Para-Post / cement na bazie fosforanu cynku, obciążenie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara,
grupa 6 – wkład AccessPost / cement na bazie fosforanu cynku, obciążenie jw.,
grupa 7 – wkład AccessPost / cement Flexi-Flow, otwór w korzeniu rowkowany, obciążenie jw.,
grupa 8 – wkład World-Post / cement na bazie fosforanu cynku, obciążenie jw.,
grupa 9 – wkład World-Post / cement Flexi-Flow, otwór w korzeniu rowkowany, obciążenie jw.,
grupa 10 – wkład Ylock / cement na bazie fosforanu cynku, obciążenie jw.
i grupa 11 – wkład Dentatus / cement na bazie fosforanu cynku, obciążenie jw.
Otrzymane wartości wytrzymałości na skręcanie mieściły się w granicach od 17 uncji / cal (wkład Dentatus / cement na bazie fosforanu cynku) do 81 uncji / cal (wkład Flexi-Post / cement na bazie fosforanu cynku). Wkłady gwintowane typu Flexi-Post i Flexi-Flange wykazały statystycznie wyższą wytrzymałość na naprężanie skręcające. Wyniki prób poddano jedno- i trój parametrowej analizie wariancji, a następnie wielozakresowe-mu testowi Duncana. Wykazał on, że wyniki uzyskane dla grupy Flexi-Post / cement na bazie fosforanu cynku, obciążenie zgodne z ruchem wskazówek zegara, były bardzo zbliżone do uzyskanych dla grupy Flexi-Post / cement Flexi-Flow, obciążenie zgodne z ruchem wskazówek zegara, różniły się natomiast znacznie od wyników uzyskiwanych dla innych grup dla identycznego
kierunku obciążenia (p < 0,0001). Grupa 11 – wkład Dentatus / cement na bazie fosforanu cynku, obciążenie zgodne z ruchem wskazówek zegara, wykazała znacząco niższy poziom wytrzymałości niż uzyskane dla pozostałych grup (p 0,0031) (J. Prosthet. Dent. 1995; 74:350-7).

Resistance to torsional forces is critical in restoration of endodontically treated teeth. Seven post designs (Flexi-Post, Flexi-Flange, Para-Post, AccessPost, World Post, Vlock, and Dentatus posts) were cemented in roots of natural teeth with zinc phosphate and Flexi-Flow cements, which resulted in 11 different groupings that were subjected to torsional forces in a clockwise direction. In addition, clockwise and counterclockwise torque was applied to the Flexi-Post and Flexi-Flange systems cemented with zinc phosphate and Flexi-Flow cements. A total of 150 samples were prepared, and groups for this study were:
group 1, Flexi-Post/zinc phosphate clockwise and counterclockwise,
group 2, Flexi-Post/Flexi-Flow clockwise and counterclockwise;
group 3, Flexi-Flanges/zinc phosphate clockwise and counterclockwise;
group 4, Flexi-Flange/Flexi-Flow clockwise and counterclockwise;
group 5, Para-Post/zinc phosphate clockwise;
group 6, Access-Post/zinc phosphate clockwise;
group 7, AccessPost/Flexi-Flow with grooved dentin clockwise;
group 8, World Post/zinc phosphate clockwise;
group 9, World Post/Flexi-Flow with groved dentin clockwise;
group 10, Vlock Post/zinc phosphate clockwise;
and group 11, Dentatus post/zinc phosphate clockwise.
Torsional forces for the groups ranged from 17 ounce-inches (Dentatus/zinc phosphate) to 81 ounce-inches (Flexi-Post/zinc phosphate). Flexi-Post and Flexi-Flange threaded posts exhibited statistically greater resistance to torsional forces. Analyses were computed with one-way and
three-way analysis of variance followed by Duncan`s multiple range test. Duncan`s multiple range test indicated that Flexi-Post/zinc phosphate/clockwise was similar to Flexi-Post/Flexi-Flow/clock-wise and that both had singnificantly higher torque levels than the other treatment conditions in the clockwise direction (p 0.0001). Dentatus/zinc phosphate/clockwise had significantly Iower torque levels than the other treatment conditions (p 0.031) 
(J Prosthet Dent 1995; 74:350-7).

Ocena kliniczna płukanki z permetholem przy krwawieniu dziąseł

Clinical evaluation of washing with permethol at gingival bleeding

dr Alain Jacquet, Bordo, Francja
Claudine Finidori, farmaceutka, dyr. naukowy Synthelabo OTC Francja

Słowa kluczowe: płukanka z permetholem, redukcja krwawień.

W toku poprzednich badań (L`Information Dentaire nr 34/1990, s. 3101-3105) autorzy przetestowali tolerancję i skuteczność pasty do zębów na bazie Permetholu. Stosując te same kryteria oceny, niniejsze, nowe studium testuje tolerancję i skuteczność płukanki do jamy ustnej zawierającej te same, połączone czynniki aktywne. Wyniki są zgodne i potwierdzają skuteczność działania tych preparatów w leczeniu krwawień prowokowanych lub samoistnych oraz zapalenia dziąseł.

Key words: washing with permethol, bleeding reduction.

During previous experiments (L`Information Dentaire no 34/1990, pp. 3101-3105) tolerance and effectiveness of toothpaste based on permethol was tested. Applying the same evaluation criteria the present, new study tests tolerance and effectiveness of oral cavity washing containing the same joined agents. The results are agreable and confirm effectiveness of these preparations activity in provoked or spontaneous bleeding treatment and gingivitis.

Zastosowanie aparatów Apit i Wskaźnik Apexu w endometrii kanałowej – obserwacje własne

Apit and Apex lndex devices application in root canal odontometry – author`s own observations

dr n. med. Ewa Zakrzewska-Pysz, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia ŚlAM w Zabrzu
dr n. med. Halina Kurekadiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia ŚlAM w Zabrzu
lek. stom. Katarzyna Dwornicka, asystent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia ŚlAM w Zabrzu
lek. stom. Hanna Michalikasystent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia ŚlAM w Zabrzu
lek. stom. Joanna Dugiełło, asystent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia ŚlAM w Zabrzu
lek. stom. Mariola Wróblewska, asystent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia ŚlAM w Zabrzu
lek. stom. Maciej Krynicki, asystent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia ŚlAM w Zabrzu

Słowa kluczowe: endometria kanałowa, różne stany chorobowe miazgi, przewlekłe zmiany tkanek okołowierzchołkowych

W pracy przedstawiono własne obserwacje dotyczące endometrii przy użyciu aparatów Apit firmy Osada oraz Wskaźnik Apexu firmy Biorenix w różnych stanach chorobowych miazgi zębowej i tkanek okołowierzchołkowych. Pomiarów dokonano w 114 kanałach 89 zębów. Wyznaczoną endometrycznie długość instrumentu kanałowego kontrolowano badaniem radiologicznym lub radiowizjografią. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono zgodność pomiarów elektronicznych z badaniem radiologicznym w 79,8% w przypadku zastosowania Apitu i w 66,7% przy użyciu aparatu Wskaźnik Apexu. Nie zaobserwowano istotnego wpływu stanu miazgi na wynik endometrii. W przypadku istniejących przewlekłych zmian w tkankach okołowierzchołkowych – stwierdzono niższe odsetki pomiarów prawidłowych. Wśród pomiarów] nieprawidłowych więcej było za długich niż za krótkich.

Key words: root canal odontometry, various dental pulp diseases, chronic diseases of periodontium periapical tissues

In the thesis author`s own observations regarding root canal odontometry with the use of Apit (by Osada) and Apex lndex (by Biorenix) devices in various diseases of dental pulp and perodontium periapical tissues were presented. Measurements were made in 114 root canals of 89 teeth. The odontometrically determined lenght of the canals instrument was checked by radiological or radiovisiographical examination. On the basis of the examinations carried out the following accuracy the electronic and radiological measurements were reported: 79,8% with Apit (by Osada) device, 66,7% with Apex lndex (by Biorenix) device. Relevant influence of dental pulp condition on the root canal odontometry result was not reported. In cases of stated chronic diseases in periodontium periapical tissues Iower percentage of accurate measurements was not reported. Among abnormal measurements there were more too long than too short ones.

Możliwości zastosowania hydroksyapatytu w codziennej pracy lekarza stomatologa

Possibilities of hydroxyapatite application in everyday work of a dentists

lek. stom. Aneta Doliwa-Młynowska, Zakład Protetyki IS AM w Łodzi
lek. stom. Jacek Franasik, Zakład Protetyki IS AM w Łodzi 
dr n. med. Hanna Alwas-Danowska, Zakład Stomatologii Zachowawczej IS AM w Łodzi

Słowa kluczowe: biomateriały, hydroxyapatyt.

Celem pracy jest przedstawienie możliwości zastosowania hydroksyapatytu w codziennej pracy lekarza stomatologa. Syntetyczny hydroksyapatyt znajduje zastosowanie w przypadkach, w których istnieje konieczność wypełnienia ubytku kostnego. Różnorodność postaci i form hydroksyapatytu daje możliwości użycia go w takich dziedzinach stomatologii, jak chirurgia (wypełnianie zębodołów poekstrakcyjnych, podnoszenie zanikłego wyrostka zębodołowego), stomatologia zachowawcza (w leczeniu nadwrażliwości zębiny, przykryciu bezpośrednim miazgi), periodontologia (w leczeniu głębokich kieszeni kostnych, stabilizacji ruchomych zębów).

Key words: biomaterials, hydroxyapatite.

The aim of the article is to present possibilities of hydroxyapatite application in every day work of the dental practitioner. Synthetic hydroxyapatite has been used in the procedures which require filling of the bone lesions. Variety of hydroxyapatite types and forms enables us to use hydroxyapatite in the dental surgery (filling of postextraction sockets, enlargement of atrophic alveolar process), conservative dentistry (in case of sensitivity of dentine, direct pulp capping), periodontology (treatment of deep periodontal pockets, stabilization of mobile teeth).

Zastosowanie aparatów stałych w leczeniu przedsionkowo ustawionych kłów, na podstawie przypadków własnych

The use of fixed appliances in the treatment of vestibulo situated canines on the basis of own cases

lek. stom. Anna Wierusz, Wojewódzkie Centrum Stomatologii w Warszawie 
lek. stom. Anna Budkiewicz, Wojewódzkie Centrum Stomatologii w Warszawie

Słowa kluczowe: przedsionkowe ustawienie kłów, leczenie aparatami stałymi.

Praca dotyczy zastosowania cienkołukowych aparatów stałych w leczeniu nieprawidłowości zębowych, związanych z przedsionkowym ustawienie górnych kłów. Prawidłowo zaguzkowany kieł odpowiada za stabilne warunki zgryzowe po leczeniu ortodontycznym. Jest filarem I klasy Angle`a. Przedstawiono także opis dwóch przypadków.

Key words: vestibular position of canines, treatment with fixed appliances.

The work touches a problem of effectiveness of fixed thinwire appliances application in the treatment of dental abnormalities connected with vestibular position of canines. A normally cuspidated canine is responsible for stable occlusion after orthodontic treatment. It is a l class Angle`s pillar. A description of two cases is also presented.

Próba kompleksowego ortopedyczno-chirurgicznego zaopatrzenia zębów ze znacznymi zanikami tkanek przyzębia. Doniesienie wstępne

A trial of complex surgical-orthopedic supply of teeth with atrophy of parodontium tissues. Preliminary report

Krzysztof Awiłło

Periodontologia jest obecnie jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin stomatologu. Sprawiają to między innymi biomateriały, dzięki którym rysują się szansę ratowania zębów, w przypadku których zawodzą metody leczenia zachowawczego.

„Wybory”

lek. dent. Zbigniew Klimek – prezes Zarządu SPLD

1 marca 1997 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polskich Lekarzy Dentystów. Było to zebranie sprawozdawczo-wyborcze kończące drugą, dwuletnią kadencję działalności Stowarzyszenia.

Odporność miejscowa w chorobach przyzębia

Local resistance in parodontium diseases

Emilia Klein-Dębek

W 1960 r. Miller jako pierwszy powiązał obecność kamienia nazębnego z bakteriami i zapaleniem dziąsła. W 1963 r. Loe przeprowadził na człowieku pierwszy eksperyment dotyczący przyczynowych uwarunkowań rozwoju doświadczalnego zapalenia dziąseł. W ciągu 21 dni zaniechania higieny jamy ustnej rozwinęło się zapalenie dziąseł, które 7-10 dni po scalingu goiło się całkowicie. Badania Loe przyczyniły się do powstania tzw. niespecyficznej hipotezy zapalenia dziąseł, która zakłada, że przyczyną tej choroby są liczne patogeny bytujące w płytce nazębnej.

Targi Stomatologiczne w Krakowie

The Krakow Dental Fair

Sławomir Gąsiorowski

W halach sportowo-widowiskowych WKS Wawel mieszczących się przy ul. Rakowickiej 22, odbyła się w dn. 21-23 II br. piąta edycja Targów Stomatologicznych w Krakowie – największa tego typu impreza w Polsce południowej – i jedna z najważniejszych w kraju.

IDS `97 – Internationale Dental Schau `97 Rekordowe Targi

J.M.

Wstępne oceny Międzynarodowych Targów Stomatologicznych w Kolonii, które odbyły się w kwietniu br., zostały w pełni potwierdzone końcowymi podsumowaniami. W IDS uczestniczyły 1123 firmy z 36 krajów świata. Powierzchnia wystawowa liczyła 66 000 m2. Targi odwiedziło blisko 60 000 stomatologów różnej specjalności z 98 krajów. Ogólny udział wszystkich zainteresowanych w tej wielkiej imprezie wzrósł w stosunku do poprzednich o 28%.

DENTEXPO `97

Barbara Gawrońska

Naukową kadrę stomatologiczną w Polsce stanowi 880 nauczycieli akademickich, którzy pracują w 11 uczelniach i instytucjach resortowych, 300 naukowców z tytułem doktora, 80 – doktora habilitowanego i 50 profesorów. Cała kadra stomatologów liczy 20 tys. lekarzy i studentów. To właśnie dla tej grupy zawodowej Polskie Towarzystwo Stomatologiczne i Zarząd Targów Warszawskich Biura Reklamy SA zorganizowały w Warszawie, w dniach 24-26.04 II Międzynarodowe Targi Dentexpo `97.