Stomatologia Współczesna nr 5/1997

Stomatologia Współczesna

NR 5/1997

Zastosowanie szyny z włókna szklanego i materiału złożonego do unieruchamiania zębów w chorobach przyzębia

 

The use of glass fibre – composite splint for immobilization of teeth in periodontal disease

 

lek. stom. Łucja Nytko, asystent Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia ŚAM w Katowicach
dr n. med. Halina Książek-Bąk,
 adiunkt Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia ŚAM w Katowicach
lek. stom. Grażyna Bulek-Juranek,
 asystent Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia ŚAM w Katowicach
lek. stom. Iwona Płocica,
 asystent Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia ŚAM w Katowicach
lek. stom. Beata Wierucka,
 asystent Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia AM w Katowicach
lek. stom. Małgorzata Gołębiowska-Hupsch,
 asystent Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia ŚAM w Katowicach

 

Słowa kluczowe: choroby przyzębia, rozchwianie zębów, szynowanie.

 

Autorzy artykułu zastosowali szynę typu Fiber-splint do unieruchomienia zębów rozchwianych w przebiegu chorób przyzębia. Ogółem unieruchomiono 225 zębów. Badania kontrolne przeprowadzano w ciągu 24 miesięcy. Autorzy tego artykułu wykazali pełną użyteczność szyny zewnątrzzębowej typu Fiber-splint do unieruchamiania rozchwianych zębów.

 

Key words:periodontology, loosening of teeth, splinting.

 

The article`s autors used the Fiber-splint to fix the loosening of teeth at the patients with periodontal disease. Total of 225 teeth were stabilised. Flow up examinations were performed 24 months after splinting. The full usefulness of the Fiber-splint to fix loosening of teeth was proved by the authors of this article.

 

Krajowe fluorowe pasty do zębów w ocenie laboratoryjnej

 

A laboratory estimation of Polish fluoride toothpastes

 

dr n. med. Małgorzata Chmielnik, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii IS AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
prof. AM dr hab. Janina Stopa,
 kierownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii IS AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

 

Słowa kluczowe: pasty fluorowe, fluorki w ślinie.

 

Na podstawie badań biochemicznych wykazano, że poziom czynnych jonów fluorkowych w większości testowanych past nie ulega zasadniczym zmianom po 3 oraz 6 miesiącach ich przechowywania. Szczotkowanie zębów pastami fluorowymi wpływa na przyrosty fluorków w ślinie. Najlepsze pod względem wzbogacania śliny w jony fluorkowe są pasty Banamint i Eucalipti.

 

Key words: fluoride toothpastes, fluoride in saliva.

 

It has been shown on the base of biochemical studies that level of active fluoride ions in majority of examined toothpastes doesn`t change much after 3 and 6 months of their storing. Toothbrushing with fluoride toothpastes makes an effect on increment of fluorides in saliva. The best toothpastes in regard to saliva enrichment in fluoride ions are Banamint and Eucalipti.

 

Znaczenie różnych form bioceramiki hydroksyapatytowej dla medycyny

 

Importance of various forms of hydroxyapatite bioceramics for medicine

 

dr inż. Anna Ślósarczyk, Widział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, AGH w Krakowie

 

Słowa kluczowe: hydroksyapatyt, implanty kostne, ceramika bioaktywna.

 

W pracy omówiono właściwości bioceramiki hydroksyapatytowej i możliwości jej zastosowania w medycynie, w tym w stomatologii.

 

Key words: hydroxyapatite, bone implants, bioactive ceramics.

 

Characteristics of hydroxyapatite bioceramics and possibilities of its use in medicine and stomatology arę discussed.

 

 

 

Środowisko jamy ustnej u dzieci szkolnych ze zdrowym uzębieniem w świetle wyników testowych badań śliny

 

Oral cavity ervironment in school children with healthy dentition according to the test studies of saliva

 

dr n. med. Maria Kruszyńska-Rosada, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Dzieci i Młodzieży IS AM w Poznaniu
prof. AM dr hab. Maria Borysewicz-Lewicka,
 kierownik Zakładu Stomatologii Dzieci i Młodzieży IS AM w Poznaniu

 

Słowa kluczowe: dzieci szkolne, zdrowe uzębienie, ryzyko próchnicy, ślina, Streptococcus mutans, Lactobacillus sp.

 

Celem badań było oznaczenie liczebności Streptococcus mutans i Lactobacillus sp., a także poziomu wydzielania śliny stymulowanej oraz jej pH u 73 dzieci nie wykazujących próchnicy zębów. W dwóch grupach dzieci (z uzębieniem mieszanym i stałym) przeprowadzono badanie śliny mieszanej zestawem diagnostycznym firmy Vivadent. Za pomocą testu Dentocult-SM strip mutans wykazano, że do najniższej klasy zaliczono 26% dzieci z grupy młodszej i 10% dzieci starszych. Testem Dentocult LB udowodniono obecność Lactobacillus sp. u wszystkich uczniów. Około 50% badanych charakteryzowało się wysoką zdolnością wydzielania śliny oraz pH > 6.

 

Key words: school children, caries free teeth, caries risk, saliva, Streptococcus mutans,
Lactobacillus sp.

 

The aim of the study was to estimate the concentration of Streptococcus mutans, Lactobacillus sp., secretion rate in stimulated saliva and its pH as well in 73 children without caries. The study involved into two groups of children – older and younger (with permanent dentition and with mixed dentition) using diagnostic set of Vivadent in mixed saliva. Based on Dentocult SM stip mutans test has been found that class O had 26% of children in younger group and 10% of children in older group. Using set of Dentocult LB has been found that Lactobacillus sp. was present in all children. Approximately 50% of children had high secretion rate of saliva and pH > 6.

 

Torbiele śluzowe zatoki szczękowej z uwzględnieniem torbieli zastoinowej (mucocele) – opis przypadku

 

Mucous cysts of maxillary sinus considering retention cyst (mucocele) – case description

 

prof. dr hab. n. med. Jerzy Malinowski, kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej PAM w Szczecinie
lek. stom. Katarzyna Sporniak-Tutak,
 Zakład Chirurgii Stomatologicznej PAM w Szczecinie

 

Słowa kluczowe: torbiel zastoinowa, zatoka szczękowa.

 

Przedstawiono aktualne poglądy na temat torbieli mogących występować w zatoce szczękowej. Uwzględniono postępowanie diagnostyczne i lecznicze. Opisano przypadek mucoceli i jej leczenie.

 

Key words: retention cyst, maxillary sinus.

 

Present opinions of cysts that may occur in maxillar sinus were described including diagnostics and treatment. A case of a mucocele was presented.

 

Kliniczne zastosowanie preparatu węglanu wapnia w postaci Biocoralu w przypadkach celowej replantacji i autotransplantacji zębów

 

Clinical application of calcium carbonate (Biocoral) in the cases of intentional replantation and autotransplantation of teeth

 

dr n. med. Lidia Janda-Wasiluk, Pododdział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku-Oliwie
prof. dr hab. med. Jan Trykowski,
 kierownik IS CSK WAM w Warszawie

 

Słowa kluczowe: celowa replantacja, autotransplantacja, resorpcja, ankyloza.

 

U 33 chorych w wieku od 16 do 72 lat wykonano 29 celowych replantacji zębów, które wcześniej zakwalifikowano do usunięcia, oraz 9 zabiegów autotransplantacji. W 37 przypadkach zachowano żywą ozębną. W l zębie ze zmianami typu perio-endo resztki ozębnej usunięto mechanicznie, a powierzchnię korzenia opracowano chemicznie i enzymatycznie. W 33 zębach zastosowano Biocoral, który mieszano z krwią i wprowadzano do przestrzeni ozębnej oraz do ubytków kości wyrostka zębodołowego. W pozostałych 5 zębach nie stosowano preparatu. W grupie replantów z Biocoralem 26 przypadków sklasyfikowano jako bardzo dobre, 5 (15,2%) jako średnie oraz 2 (6,0%) jako złe. W przypadku 5 zębów bez Biocoralu l (20,0%) oceniono jako bardzo dobry, 3 (60,0%) jako średni oraz l (20,0%) jako zły.

 

Key words: intentional replantation, autotransplantation, resorption, ankylosis.

 

At the 33 patients aged 16-72 years 29 cases of intentional replantation of teeth sooner classified for extraction and 9 cases of autotransplantation were carried out. In the 37 teeth a vital periodontal ligament (PDL) was preserved. In one tooth with perio-endo lesion, PDL was removed mechanically and surface of the root treated chemically and enzymatically. The 33 teeth were treated with Biocoral which was mixed with blood and put into PDL space or osseous losses of alveolar process. Remaining 5 teeth were replanted without it. In the group of Biocoral replants 26 (78,8%) were classified as very good, 5 (15,2%) as good, and 2 (6,0%) as poor. In the case of 5 teeth without Biocoral 1 (20,0%) was estimated as very good, 3 (60,0%) as good and 1 (20,0%) as poor.

 

Nowe sposoby odkażania kanałów zęba z martwą zakażoną miazgą – doniesienie wstępne

 

New methods of disinfection of tooth canals with gangrenous pulp breakdown – preliminary report

 

lek. dent. Wojciech Zawadzki, asystent w IS CSK WAM w Warszawie
lek. dent. Agnieszka Górnicka,
 asystent w IS CSK WAM w Warszawie
lek. dent. Stanisław Żmuda, asystent w IS CSK WAM w Warszawie

 

Słowa kluczowe: leczenie kanałowe, laser Nd:YAG, odkażanie kanałów korzeniowych.

 

Celem pracy było przedstawienie nowych sposobów odkażania kanałów korzeniowych w zębach z martwą zakażoną miazgą. W Instytucie Stomatologii CSK WAM ostatnio prowadzi się badania nad zastosowaniem światła lasera ND:YAG do leczenia endodontycznego zębów z martwą zakażoną miazgą. ?wiatło lasera wykorzystywano zarówno jako metodę wspomagającą, jak i jako jedyną metodę odkażania kanałów korzeniowych. Dotychczasowe wstępne wyniki badań bakteriologicznych wskazują, że zastosowanie lasera Nd:YAG do odkażania kanałów korzeniowych może być alternatywną metodą do tradycyjnie stosowanych w endodoncji.

 

Key words: endodontal treatment, Nd:YAG laser, root canal disinfection.

 

The aim of this study was to demonstrate the new methods of disinfections of the root canals with gangrene pulp. In the Institute of Dentistry CSK WAM lately have been examinated the using of Nd-YAG lasers in endodontics and infected root canals. The laser beam has been used as helping method and as the only one method for disinfection of the root canals. As yet the primary results of bacteriological tests have shown that using Nd-YAG lasers in disinfection of the root canals could be an alternative method to classical in endodontics.

 

Leczenie zgryzu dystalnego za pomocą aktywatora z wyciągiem zewnątrzustnym

 

Treatment of distal occlusion with the use of activator with extraoral traction

 

lek. stom. Anna Budkiewicz, Wojewódzkie Centrum Stomatologii w Warszawie
lek. stom. Anna Wierusz, Wojewódzkie Centrum Stomatologii w Warszawie
lek. stom. Dorota Cudziło,
 Wojewódzkie Centrum Stomatologii w Warszawie

 

Słowa kluczowe: tyłozgryz całkowity, aktywator norweski, aparat Teuschera aparat Lehmana, wyciąg zewnątrzustny.

 

W pracy opisano leczenie wad zgryzu z II klasy szkieletowej za pomocą aktywatora w kombinacji z wyciągiem zewnątrzustnym. Omówiono również przypadki, w których podjęto leczenie aparatami Teuschera i Lehmana z zastosowaniem wyciągów zewnątrzustnych.

 

Key words: complete distocclusion, Norwegian activator, Teuscher`s apparatus,
Lehman`s apparatus, xtraoral traction.

 

Treatment of occlusal defects from II skeletal class with the use of activator with combination of extraoral traction was described. Also cases in which treatment was undertaken with Teuscher`s and Lehman`s apparatuses using extraoral tractions were discussed.

 

Zmiany w narządzie żucia pacjentki leczonej we wczesnym dzieciństwie chemioterapią i radioterapią z powodu RMS nosogardła

 

Changes in mastication organ of a patient treated in early childhood with chemo- and radiotherapy because of nasopharyngeal RMS

 

Mięśniakomięsak prążkowany (rhabdomyosarcoma) jest wysoce złośliwym guzem wywodzącym się z mezenchymy, z komórek mięśni prążkowanych. Stanowi 5-8% wszystkich nowotworów złośliwych, a ok. 10% tzw. guzów litych u dzieci. Większość zachorowań dotyczy dzieci między 2 a 6 r.ż., a następnie powyżej 12 r.ż. Najczęściej występuje w obrębie głowy i szyi, następnie w układzie moczowo-płciowym, w obrębie tułowia, kończyn, krocza i odbytu. RMS umiejscawia się głównie w okolicy przyoponowej oraz przy oczodole, policzku, jamie ustnej i powłokach czaszki.

 

Podstawy racjonalnej antybiotykoterapii w chirurgii szczękowej i stomatologii

 

Principles of rational antibioticotherapy in maxillary surgery and stomatology

 

lek. stom. Włodzimierz Szmurło, II Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej IS AM w Warszawie

 

Słowa kluczowe: penicyliny, cefalosporyny, aminoglikozydy, makrolidy, linkozamidy,
tetracykliny.

 

Pierwszym poważnym krokiem w walce z chorobami infekcyjnymi było udowodnienie przez Louisa Pasteura roli drobnoustrojów w procesie infekcji. Od tego momentu uwaga naukowców skupiła się na badaniach mających na celu znalezienie substancji chemicznych zdolnych niszczyć skutecznie mikroorganizmy chorobotwórcze. Do zastosowań klinicznych wprowadzono wiele nowych związków chemicznych, obserwując jednocześnie stopniowy spadek ich skuteczności przypisywany ogromnym zdolnościom przystosowania drobnoustrojów do początkowo zabijających dawek leku. Coraz częściej zaczęły się pojawiać głosy poddające w wątpliwość skuteczność chemioterapeutyków. Sam Bernard Shaw skomentował ten fakt w swoisty dla siebie sposób stwierdzając, że „Jesteśmy w rękach lekarzy, którzy usłyszawszy o mikrobach tyle, ile święty Tomasz z Akwinu usłyszał o aniołach, doszli do wniosku, iż cała sztuka leczenia da się zamknąć w formułce: znajd? mikroba i zabij go… ale mikroby tak polubiły związki chemiczne, że pławią się w nich z satysfakcją”.

 

Key words: penicillin, cephalosporin, aminoglycosydes, macrolides, lincosamides,
tetracyclines.

 

Zastosowanie nowego systemu zaczepu protez nakładowych Ez-Change

 

Application of new system of onlay protheses insert Ez-Change

 

Barry Lee Musikant, Brett I. Cohen, Allan S. Deutsch – autorzy są pracownikami ośrodków badawczych w Stanach Zjednoczonych

 

Słowa kluczowe: system Flexi-Post Overdenture, zaczep Ez-Change.

 

Jak uczy doświadczenie kliniczne, dobre początkowe dopasowanie protezy i elementów ją utrzymujących zależy od warunków okluzyjnych pacjenta zmieniających się wraz z upływem czasu. Newralgicznym punktem protez typu Overdenture jest miejsce ich kontaktu z utrzymującymi je wkładami. Współpracujące tu elementy ulegają stopniowemu zużyciu i muszą zostać po pewnym czasie wymienione na nowe. System Flexi-Post Overdenture produkcji Essential Dental Systems nie odbiega w tym względzie od innych systemów znajdujących się na rynku. Dodatkową jego zaletą jest zastosowanie nowego systemu dwuelementowego zaczepu, składającego się z metalowej zewnętrznej osłonki, osadzonej na stałe w protezie, i wkręcanej nylonowej części wewnętrznej, pozwalającej na szybką i łatwą wymianę zużytej nylonowej matrycy w czasie krótszym niż l minuta.

 

Key words: Flexi-Post Overdenture System, Ez-Change Keeper.

 

Wskazania do stosowania materiałów szklano-jonomerowych łączących i złożonych, techniki zakładania i efekty kliniczne. Cz. II

 

Indications for the use of glass-ionomeric uniting and compound materials, founding techniques and clinicaleffects. Part II

 

Do wypełnień ubytków zastosowano sam materiał kompozytowy Valux Plus, albo Valux Plus na podkładzie z Vitrebondu, Valux Plus na podkładzie z Vitremeru lub Valux Plus w kombinacji z Vitremerem (technika „sandwich”). W niektórych głębokich ubytkach, w miejscu najbliższym miazgi, punktowo, na ograniczonej powierzchni, jako pierwszą warstwę podkładu zakładano Dycal (Caulk) lub Life (Kerra).

Szkolenia w 1997 roku