Stomatologia Współczesna nr 3/2000

Stomatologia Współczesna

NR 3/2000

Wybrane przypadki zastosowania stałych uzupełnień protetycznych wykonywanych z kompozytu wzmocnionego włóknem szklanym
Selected cases of using fixed prosthodontic appliances made of a composite reinforced with glass fibres

lek. stom. Sławomir Pasiek, Zakład Protetyki Stomatologicznej IS AM w Łodzi
lek. stom. Marek Marciszewski, Zakład Protetyki Stomatologicznej IS AM w Łodzi

Słowa kluczowe: kompozyty wzmacniane włóknem szklanym, mosty AET, mosty bez podbudowy metalowej

Praca omawia sposób uzupełniania małych braków zębowych za pomocą uzupełnień protetycznych wykonanych z kompozytu wzmacnianego włóknem szklanym. Przedstawiony został krótki opis rodzajów kompozytów wzmacnianych włóknami szklanymi oraz możliwość ich klinicznego zastosowania. Zastosowanie kliniczne poparto opisami sposobu uzupełniania braków zębowych w grupie pięciu pacjentów.

Key words: fiber reinforced composites, AET bridges, metal-free bridges

The article presents a method of reconstructing small tooth loss using prosthodontic appliances made of a composite reinforced with glass fibres. Different types of composites reinforced with glass fibres and possibilities of their clinical application were briefly described. Clinical application was followed by a description of the method of reconstructing lost teeth in a group of five patients.


Wpływ objęcia koroną protetyczną zachowanych struktur naddziąsłowych zębów na wytrzymałość zębów zrekonstruowanych wkładami koronowo-korzeniowymi

The influence of the prosthetic crown ferrule on the strength of teeth reconstructed with dowels

dr n. med. Beata Dejak, asystent Zakładu Protetyki IS AM, Centrum Kliniczno-Dydaktyczne w Łodzi
dr hab. n. med. Maciej Romanowicz, kierownik Zakładu Protetyki IS AM, Centrum Kliniczno-Dydaktyczne w Łodzi

Słowa kluczowe: wkłady koronowo-korzeniowe, efekt objęcia koroną zachowanych struktur szyjki zęba,
wytrzymałość zębów

Celem pracy było zbadanie wytrzymałości zębów odbudowanych wkładami koronowo-korzeniowymi z pozostawioną częściowo strukturą koronową i bez tej struktury. Badania przeprowadzono na 45 zębach, które podzielono na 3 grupy. Grupę pierwszą stanowiły zęby z zachowanym zrębem szyjki, drugą zęby z płasko opracowaną powierzchnią nośną. Obie grupy zrekonstruowano wkładami i koronami protetycznymi. Trzecią grupę kontrolną stanowiły nienaruszone zęby. Próbki umocowano w bloczkach akrylowych i poddano działaniu siły skierowanej pod kątem 45 stopni. Podczas badania rejestrowano wykres siły w funkcji przemieszczenia guzka korony oraz mechanizm złamania zębów. Zęby z zachowaną częściowo strukturą naddziąsłową, objętą koroną, miały większą wytrzymałość niż zęby pozbawione tej części. Uzupełnienia protetyczne w pierwszej grupie zębów miały większą retencję niż w drugiej. Przyłożona siła w pierwszej grupie zębów powodowała odcementowanie wkładu i korony, a w drugiej grupie pęknięcie korzeni. Nienaruszone zęby były bardziej wytrzymałe niż zęby zrekonstruowane wkładami.

Key words: dowels, ferrule effect, strength of teeth

The aim of this study was to inyestigate the strength of teeth reconstructed with dowels with the remaining part of the coronal structure maintained, and without this structure. The investigation was performed on 45 teeth divided into 3 groups. The first group contained teeth with the cervical structure maintained, the second group comprised of teeth without any coronal structure and with the surface prepared flat.
The teeth in both the groups were restored with dowels and prosthetic crowns. The third control group consisted of intact teeth. The samples were fixed in acrylic blocks and subjected to a load applied at a 45° angle. During the investigation a force diagram of the function of crown cusp displacement and the mechanism of tooth fracture was registered. The teeth with partially remaining supragingival structure covered by the crown (ferrule effect) were stronger than the teeth without this structure. Prosthodontic appliances in the first group of teeth had better retention than in the second group. The applied force in the first group of teeth caused decementation of dowels and crowns and in the second group – root fractures. Intact teeth revealed a higher strength than the teeth reconstructed with dowels.

Postępowanie chirurgiczno-stomatologiczne u chorych leczonych długotrwale doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi
Oral surgery procedures in patients on prolonged oral anticoagulant therapy

dr n. med. Bogumił Lewandowski, ordynator Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie

Słowa kluczowe: usuwanie zębów, krwawienia poekstrakcyjne, leki przeciwzakrzepowe, terapia przeciwzakrzepowa, postępowanie

Na podstawie przeglądu piśmiennictwa specjalistycznego przedstawiono zagadnienie postępowania chirurgiczno-stomatologicznego u pacjentów przyjmujących długotrwale doustne leki przeciwzakrzepowe.

Key words: oral surgery procedures, hemostasis in anticoagulant, therapy patients, treatment

On the basis of the literature of the last ten years the author presents the problem of oral surgery procedures in patients who have received prolonged oral anticoagulant therapy, in the context of postextraction hemorrhage.

Mechaniczne opracowanie i kształtowanie kanałów korzeniowych w aspekcie budowy narzędzi endodontycznych
Mechanical instrumentation and shaping of root canals in the view of endodontic instrument design

lek. stom. Sławomir Ledzion, Zakład Stomatologii Zachowawczej IS AM w Łodzi

Słowa kluczowe: 
narzędzia endodontyczne, opracowanie kanału

Istotnym etapem leczenia endodontycznego, który warunkuje dalsze powodzenie, jest odpowiednie opracowanie kanału korzeniowego. Na podstawie dostępnego piśmiennictwa opisano zmiany w budowie narzędzi endodontycznych i sposobie ich stosowania z uwzględnieniem wpływu, jaki wywierają na ukształtowanie kanału.

Key words: endodontic instruments, instrumentation of the canal

A significant phase of endodontic treatment, which decides about its further success, is an adequate instrumentation of the root canal system. On the basis of available literature, changes in endodontic instrument design and in their ways of usage have been presented, taking into consideration their effect on canal shaping.

Ocena adaptacji brzeżnej oraz stanu powierzchni okolicy połączenia szkliwno-materiałowego w mikroskopii optycznej i AFM (Atomic Force Microscopy)
Evaluation of marginal adaptation and quality of surface enamel-material interface by optical and AFM (Atomic Force Microscopy)

lek. stom. Marta Tanasiewicz, asystent Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia Śl. AM
dr inż. Jerzy ?ak, adiunkt Zakładu Chemii Fizycznej Instytutu Chemii Technologii Materiałowej Politechniki Śląskiej
dr n med. Tomasz Kupka, adiunkt Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia Śl. AM
Magdalena Kołodziej, student, doktorant Zakładu Chemii Fizycznej Politechniki Śląskiej
dr n. med. Henryk Szenowski, adiunkt Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia Śl. AM
mgr inż. Wojciech Feodorów, architekt, Zabrze ul. Czołgistów 19/2

Słowa kluczowe: mikroskop sił atomowych AFM, szczelność brzeżna, materiały do wypełnień

Przeprowadzono badania mające na celu określenie przydatności mikroskopii AFM (Atomic Force Microscopy) w ocenie połączeń szkliwno -materiałowych. Wstępnie, metodami klasycznymi, za pomocą mikroskopu optycznego, wyznaczono szerokość szpar brzeżnych pomiędzy szkliwem a powszechnie stosowanymi materiałami do wypełnień stałych. Badania metodą AFM przeprowadzono za pomocą urządzenia Nanoscope E (Digital Instruments). Ich celem była ocena szczelności brzeżnej rekonstrukcji zębowych oraz jakości powierzchni szkliwa i materiałów. Obserwowano izolowane próbki wybranych materiałów i tkanki szkliwnej oraz szlify wypełnionych zębów ludzkich. Przy ocenie jakości powierzchni materiałów wyznaczono współczynniki chropowatości powierzchni i rozkładu wielkości ziaren powierzchni badanych próbek. Zarejestrowano obraz powierzchni próbek. Uzyskane wyniki wskazały, że na obecnym etapie badań wykorzystanie mikroskopii AFM do oceny odległości pomiędzy wypełnieniami a tkanką szkliwną jest niemożliwe. Autorzy zakładają możliwość jej wykorzystania, gdy rzeczywista szerokość szpar brzeżnych ulegnie zdecydowanemu zredukowaniu.

Key words: Atomic Force Microscopy, marginal seal, restorative materials

A study was carried out, the main goal of which was to define the helpfullness of AFM microscopy in evaluation of enamel – material interface. First by using a classical method, that is by using optical microscopy, the width of marginal fissures between enamel and common used permanent restorative materials was registered. The AFM method was carried out by using Nanoscope E (Digital Instruments). Its goal was to evaluate the marginal seal of tooth restoration and surface quality of enamel and the materials. Isolated samples of selected materials, enamel tissue and human teeth were observed. In order to define the surface quality the coefficients of surface roughness and spatial images of restored surfaces were registered. Research showed that at present using AFM microscopy to define the distance between the restoration and enamel tissue isn`t possible. The authors consider that it would be possible to use AFM microscopy when the real width of marginal fissures is reduced.

Nowa metoda diagnostyczna w stomatologii -tomografia optyczna
A new detection method in dentistry -optical tomography

lek. stom. Marta Drabarczyk, asystent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie
lek. stom. Małgorzata Kacprzak, stażysta w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie
lek. stom. Agnieszka Mielczarek, asystent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie

Słowa kluczowe: spójna polaryzacyjna tomografia optyczna, polaryzacja światła, interferometr Michelsona,
wykrywanie ubytków próchnicowych, diagnozowanie chorób przyzębia

Na podstawie piśmiennictwa przedstawiono polaryzacyjną spójną tomografię optyczną – nową nieinwazyjną metodę obrazowania zarówno twardych, jak i miękkich tkanek. W stomatologii może być ona wykorzystywana do wykrywania ognisk próchnicy, chorób przyzębia i oceny uzupełnień protetycznych. Dzięki zastosowaniu PS-OCT otrzymujemy dwu-lub trójwymiarowe obrazy tkanek biologicznych. Technika ta jest bezbolesna i nie naraża pacjenta na szkodliwe promieniowanie jonizujące.

Key words: polarization sensitive optical coherence tomography, light polarization, Michelson interferometer, caries detection, diagnosis of periodontal disease

A review of International literature is presented concerning PS-OCT – a new, non-invasive method that can image both hard and soft tissues. In dentistry it can be used for diagnosing cavities, measuring the extent of periodontal disease and evaluating dental restorations and implants. PS-OCT generates two- or three-dimensional images of biological tissue. This technique is painless and involves no exposure to radiation.

Dlaczego znowu o profilaktyce w stomatologii?
Why about prevention in dentistry again?

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Jańczuk, profesor Zakładu Stomatologii Dziecięcej Katedry Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie

Słowa kluczowe: profilaktyka próchnicy i chorób przyzębia, profilaktyka grupowa, profilaktyka profesjonalna

Autor przedstawia program profilaktyki próchnicy i chorób przyzębia w Szwecji realizowany od lat sześćdziesiątych, ostatnio zmodyfikowany. Opisuje także indywidualną profilaktykę profesjonalną w Niemczech wprowadzoną dopiero w latach dziewięćdziesiątych. Oba te programy są zupełnie różne, ale skuteczne i przystosowane do potrzeb obu krajów. W publikacji przedstawiono również aktualne trendy profilaktyki grupowej i indywidualnej – profesjonalnej.

Key words: prevention of caries and periodontal diseases, group prevention, professional prophylaxis

The author presents caries and periodontal disease prevention programmes realized in Sweden since 1960, modified in the last years. Also the individual professional prophylaxis introduced in Germany in 1993 is presented. Both programmes are quite different, but effective and adapted to the needs in both countries. Actual trends in group prevention as well as in individual professional prophylaxis are also discussed.

Stan narządu żucia u poborowych – na podstawie badań epidemiologicznych (część II)
Oral health status of recruits – part II

lek. stom. Paweł Nalepa, asystent w V Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie
prof. dr hab. Leszek Ilewicz, kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia Śląskiej Akademii Medycznej w Bytomiu

Słowa kluczowe: poborowi, CPITN, potrzeby lecznicze

Celem pracy była ocena stanu zdrowotnego narządu żucia poborowych (rocznik 1998). Tylko 13,2% badanych miało zdrowe przyzębie. U jednej osoby odnotowano patologiczne kieszonki dziąsłowe o głębokości 3,5-5,5 mm.

Key words: recruits, CPITN, treatment needs

The aim of the study was an evaluation of the permanent dentition of 190 recruits aged 18-24 years. Only 13,2% of those examined, had a healthy periodontium not requiring treatment. One person had pathological periodontal pockets of a depth of 3.5-5.5 mm.

W&H Poland ma nową siedzibę
W&H Poland has a new office

(G.N.)

17 marca w Warszawie odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia nowej siedziby firmy W&H Poland, która mieści się obecnie przy ul. Leśnej 16c.


Nowości firmy Dentsply

What`s new from Dentsply

Barbara Gawrońska

W końcu marca br. w hotelu Victoria w Warszawie odbyła się konferencja prasowa poświęcona wprowadzeniu na polski rynek dwóch nowych produktów firmy Dentsply – laku do leczenia nadwrażliwości szyjek zębowych Seal&Protect i żelu wybielającego Nupro Gold. W konferencji uczestniczyli dr Sigurd Malmerg -Prezes Scandinavian Dental Network for the LD Pankey Institute oraz prof. Marek Ziętek – konsultant krajowy ds. periodontologii.


Szkolenie – Kuba 2000

Training – Kuba 2000

M.M.

Kolejne szkolenie dla członków Stowarzyszenia „Polski Klub Stomatologiczny” zostało zorganizowane na Kubie, największej wyspie Dużych Antyli.

Kształcenie przed- i podyplomowe lekarzy stomatologów Conference
Under- and postgraduate training of dentists

Red.

W dniu 4 kwietnia br. w siedzibie Naczelnej Rady Lekarskiej w Warszawie odbyła się konferencja, której głównym tematem było kształcenie przed- i podyplomowe lekarzy stomatologów.

Kalendarz spotkań stomatologicznych

Calendar of dental meeting

Wykaz najważniejszych zaqgranicznych imprez stomatologicznych.