Stomatologia Współczesna nr 5/2000

Stomatologia Współczesna

NR 5/2000

lnterleukina-1 jako jeden z czynników modyfikujących zapalenie przyzębia -przegląd piśmiennictwa
lnterleukin-1 as one of the factors modifying periodontal disease – a literature review

lek. stom. Jan Kowalski, spec. I stopnia stom. ogólnej, student doktorant przy Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia IS AM w Warszawie

Słowa kluczowe: IL-1, choroba przyzębia, PMN

Praca przedstawia doniesienia ostatnich lat dotyczące mechanizmów działania interleukiny-1, jej korelacji z innymi cytokinami, a także roli interleukiny-1 w patomechanizmie zapaleń przyzębia.

Key words: IL-1, periodontal disease, PMN

The paper presents last years` reports concerning the acting mechanisms / of IL-1, it`s correlation with other cytokines and the role of interleukin-1 in the pathomechanism of periodontal disease.

 

Badania wpływu wypełnień z wybranych materiałów uwalniających jony fluorkowe na poziom fluoru w szkliwie innych nie leczonych zębów szczurów
A study on the influence of restorations made from fluoride-releasing materials on the level of fluoride in the enamel of the remaining teeth in rats

dr n. med. Leopold Wagner, IS CSK WAM w Warszawie
prof. dr hab. med. Jan Trykowski, kierownik IS CSK WAM w Warszawie
lek. stom. Marianna Miazek-Wagner, Zakład Stomatologii Zachowawczej IS CSK WAM w Warszawie

Słowa kluczowe: fluor, badania doświadczalne, zęby szczura

W przypadku wybranych materiałów wypełniających uwalniających jony fluorkowe (Compoglass, Fuji 11 LC, Photac Fil i Vitremer) doświadczalnie oceniono wpływ wykonanych z nich wypełnień na poziom fluoru w pozostałych zębach u szczura. Stwierdzono, że istnieją możliwości wbudowywania jonów fluorkowych w szkliwo wszystkich zębów do głębokości 30 µm.

Key words: fluoride, experimental study, rat teeth

The influence of restorations made from selected dental filling materials releasing fluoride ions on the fluoride penetration into the enamel of other teeth was evaluated in rats. Penetration of fluoride to a depth of 30 µm was found in the enamel of non-treated teeth in rats.

 

Leczenie próchnicy wtórnej
Treatment of secondary caries

lek. stom. Dariusz Borczyk, Zakład Stomatologii Zachowawczej IS AM w Łodzi
lek. stom. Dariusz Pluciński, Zakład Stomatologii Zachowawczej IS AM w Łodzi

Słowa kluczowe: próchnica wtórna, leczenie, wymiana naprawa

Leczenie próchnicy wtórnej obejmuje wymianę lub naprawę wypełnienia. W pracy przedstawiono zalety i wady tych dwóch technik. Szczególną uwagę zwrócono na metody przygotowania powierzchni istniejącego wypełnienia w celu uzyskania dobrego połączenia z uzupełnieniem.

Key words: secondary (recurrent) caries, treatment, replacement, repair

Secondary (recurrent) caries treatment includes replacement or repair of the restoration. This paper reviews advantages and disadvantages of both these techniques. Special attention was paid to methods of preparing existing restorations to achieve optimal interfacial bonding.

 

Współczesne poglądy na etiopatogenezę aft nawracających
Modern views on the etiopathology of recurrent aphthous stomatitis

lek. stom. Maciej Nowak, Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia IS AM w Warszawie
prof. dr hab. Renata Górska, kierownik Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia IS AM w Warszawie
lek. stom. Maciej Czerniuk, Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia IS AM w Warszawie

Słowa kluczowe: afty nawracające, immunologia, etiologia

Autorzy na podstawie piśmiennictwa starają się określić czynniki stanowiące podłoże zaburzeń immunologicznych występujących u pacjentów z aftami nawracającymi. Poddają analizie infekcje wirusowe, bakteryjne oraz nietolerancje pokarmowe.

Key words: Recurrent Aphthous Stomatitis, immunology, etiology

Authors according to the literature try to describe factors that are at the background of the immunological disorders occurring in persons with recurrent aphthous stomatitis. Subject to analysis were: viral and bacterial infections, also food intolerance.

 


Wpływ hormonalnej terapii zastępczej na stan wyrostka zębodołowego u kobiet w okresie pomenopauzalnym

The effect of hormone replacement therapy on the state of the residual alveolar ridge in postmenopausal women

lek. stom. Olga Orłowska-Szuflet, Zakład Protetyki Stomatologicznej IS AM w Łodzi
lek. med. Adam Szuflet, Klinika Nefrologiczna IMW AM w Łodzi

Słowa kluczowe: hormonalna terapia zastępcza, osteoporoza, menopauza

Na podstawie przeglądu piśmiennictwa przedstawiono poglądy różnych autorów dotyczące wpływu hormonalnej terapii zastępczej na stan wyrostka zębodołowego u kobiet w okresie pomenopauzalnym.

Key words: hormone replacement therapy, osteoporosis, menopause

On the basis of the literature different opinions on the effect of hormone replacement therapy on the status of the residual alveolar ridge in postmenopausal women were presented in this study.

 

Badania epidemiologiczne w obrębie twarzoczaszki
Epidemiological studies of the maxillofacial region

Andrej Jenca, Ladislav Takac – Autorzy są pracownikami II Kliniki Stomatologicznej Wydzialu Lekarskiego Uniwersytetu PJ. Safarika oraz Szpitala Klinicznego L. Pasteura w Koszycach

Słowa kluczowe: twarzoczaszka, onkologia, badania epidemiologiczne

Autorzy pracy przedstawiają wyniki dziesięcioletnich badań epidemiologicznych nad występowaniem stanów przedrakowych oraz nowotworów złośliwych w obrębie twarzoczaszki. Z całkowitej liczby (1,5 min) obywateli wschodniej Słowacji corocznie badano od 180 tyś. do 250 tyś. dorosłych powyżej 20 roku życia. Badania obowiązkowo wykonywali praktykujący lekarze stomatolodzy. Wyniki oceniano w poszczególnych regionach. Na końcu były oceniane stany przedrakowe wraz z pó?niejszą specjalistyczną obserwacją oraz nowotwory złośliwe leczone kompleksowo.

Key words: maxillofacial region, oncology, epidemiological studies

The authors present the results of 10 years` epidemiological studies on the occurence of premalignant lesions and malignant neoplasms of the maxillofacial region. From a total number of 1.5 min inhabitants of eastern Slovakia, from 180 thousand to 250 thousand adults aged over 20 years were examined annually. The examination was performed by dental practitioners. Results were evaluated for the different regions. Finally, premalignant lesions were evaluated, together with their later specialist observation, as well as malignant neoplasms which were subjected to complex treatment.

 

Ocena stanu zdrowotnego narządu żucia u pracowników Stalowni i Wielkich Pieców Huty Katowice w świetle badań epidemiologicznych
Evaluation of the state of the masticatory organ in employees pf the melting plant and blast furnace at Huta Katowice

lek. stom. Renata Służałek-Tarabuła, Samodzielny Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego w Dąbrowie Górniczej
prof. dr hab. Leszek Ilewicz, kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia Śl. AM w Bytomiu
dr n. med. Halina Kurek, Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia Śl. AM w Bytomiu


Słowa kluczowe: 
badania epidemiologiczne, frekwencja próchnicy, liczba PUW

Celem pracy było ustalenie aktualnego stanu zdrowotnego narządu żucia u pracowników wydziału Stalowni i Wielkich Pieców Huty Katowice oraz określenie wpływu poziomu wykształcenia na stan jamy ustnej. Badaniem objęto 60 mężczyzn w wieku od 25 do 50 lat, grupę porównawczą stanowiło 30 pracowników administracji. U badanych określono frekwencję próchnicy, która wynosiła 100%, wska?nik leczenia (0,3) oraz wska?nik struktury zabiegów (73,94). Stopień zachorowalności na próchnicę określono za pomocą średniej liczby PUW, która wynosiła w grupie badanej 16,37. Analizowano wpływ poziomu wykształcenia i stażu pracy na wymienione parametry.

Key words: epidemiological examination, caries occurence, PUW

The aim of the study was to establish the condition of the masticatory organ in persons employed at the melting plant and blast furnace at Huta Katowice, and to determine the influence of education in correlation to dental health condition. The study was performed on 60 men aged 25-50 years and as the reference group 30 administrative clerks was tested. While testing, the frequency of caries was determined, which was found to be 100%, as also dental care index (0,3) and dental intervention index (73,94). The occurence of caries was also determined by means of PUW,which had an average value of 16,37.

 

Zapotrzebowanie na leczenie protetyczne u dorosłych w wieku od 35 do 44 lat w regionie dolnośląskim
Prosthetic needs in an adult population of the Lower Silesia region at age 35-44

dr n. med. Alina Wrzyszcz-Kowalczyk, asystent w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej AM we Wrocławiu
prof. dr hab. Urszula Kaczmarek, kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej AM we Wrocławiu

Słowa kluczowe: epidemiologia, potrzeby protetyczne, dorośli

Autorzy na podstawie wyników badań epidemiologicznych przeprowadzonych w 1995 roku przedstawiają stan i potrzeby protetyczne u dorosłych w wieku od 35 do 44 lat.

Key words: epidemiology, prosthetic treatment needs, adults

The authors basing on the results of epidemiological studies carried out in 1995 present needs for prosthetic treatment in people aged 35-44.

 


Zastosowanie preparatów zawierających salicylan choliny w praktyce stomatologicznej

Topical application of choline salicylate drugs i n dental practice

prof. dr hab. Maria Kobylańska, IS AM w Poznaniu
prof. AM dr hab. Honorata Limanowska-Shaw, kierownik Zakładu Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej IS AM w Poznaniu

Słowa kluczowe: salicylan choliny, zastosowanie miejscowe, choroby jamy ustnej i przyzębia

Przedstawiono właściwości terapeutyczne salicylanu choliny, uwzględniając szczególnie jego miejscowe zastosowanie w leczeniu różnych stanów zapalnych w jamie ustnej i znoszeniu ich bolesności. Następnie, na podstawie piśmiennictwa, omówiono korzystne wyniki badań klinicznych i cytologicznych po miejscowej aplikacji w jamie ustnej żelów z salicylanem choliny (m.in. Sachol-żel) oraz roztworu Stomatol. Zwrócono również uwagę na skuteczność pasty do zębów Cholidont S i możliwość stosowania w praktyce stomatologicznej pastylek do ssania Cholinex.

Key words: choline salicylate, topical application, inflammatory oral conditions

The therapeutic and analgesic properties of choline salicylate are described with special reference to its topical use in the treatment of various inflammatory oral conditions associated with pain. Based on the literature, the authors report positive clinical and cytological results after the topical application of choline salicylate in the form of either gel or solution. Attention is also drawn to the effectiveness of a choline salicylate containing tooth-paste („Cholidont S”) and the possible use of „Cholinex” lozenges in dental practice.

 

Badania kliniczne pasty do zębów Signal Super Whitening
Clinical tests on Signal Super Whitening

dr n. med. Małgorzata Paul-Staltnaszczyk, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS AM w Łodzi

Słowa kluczowe: perlit, pasta do zębów, wskaźniki higieny

Praca przedstawia badania kliniczne pasty do zębów Signal Super Whitening (SSW) Firmy Unilever Polska SA zawierającej nowy środek ścierny – perlit. Badania obejmowały ocenę wska?ników: higieny Q-H, API, krwawienia PBI, wraz z analizą statystyczną wyników. Ponadto przeprowadzono ankietę dotyczącą walorów użytkowych pasty. Wyniki badań wykazały, że pasta SSW dobrze usuwa płytkę nazębną i przebarwienia zewnątrzpochodne. Zawartość nowego składnika usuwającego osady, jakim jest perlit, dobrze wpływa na właściwości czyszczące badanej pasty.

Key words: perlite, toothpaste, hygiene indices

The study discusses the results of clinical research on the toothpaste Signal Super Whitening which contains a new abrasive medium – perlite. The study took into consideration three indices: hygiene Q-H, API, and bleeding PBI, together with a statistical analysis of the results. The results have shown that the SSW toothpaste effectively reduces dental plaque and external discolouration. The new abrasive material, perlite, enhances the cleaning abilities of the toothpaste.

 

Tytan – alternatywny materiał w protetyce stomatologicznej
Titanium – an alternative material in prosthodontics

lek. stom. Beata Śmielak, Zakład Protetyki Stomatologicznej IS AM w Łodzi
lek. med. Agnieszka Śmielak, Oddział Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. M. Kopernika w Łodzi


Słowa kluczowe: 
tytan, stopy, właściwości fizyczne, właściwości chemiczne

Korzystne właściwości fizykochemiczne tytanu ugruntowane wieloletnią praktyką kliniczną spowodowały, że materiał ten jest powszechnie stosowany w implantologii, a w niektórych działach medycyny ogólnej jest wręcz niezastąpiony. Wykorzystanie tytanu w protetyce stomatologicznej w uzupełnieniach stałych i ruchomych budzi wiele nadziei, ale też i kontrowersji. W pracy przedstawiono wady i zalety tytanu, trudności w wykonawstwie laboratoryjnym oraz propozycje modyfikacji, podnoszących jakość prac z tego materiału.

Key words: titanium, alloys, physical properties, chemical properties

The favourable physical and chemical properties of titanium, as well as its biocompatibility, evidenced by long term clinical practice, have resulted in its common application in implantology and in other fields of medicine where it appears to be indispensable. The use of titanium in prosthodontics in fixed and removable dental appliances is promising but also controversial. This paper presents the advantages and disadvantages of titanium, difficulties it causes in laboratory work, and some suggestions concerning modifications that will improve the quality of titanium appliances.

 

Dwie nowe metody endodontyczne z punktu widzenia lekarza stomatologa specjalności ogólnej. Część l
A general dentist`s viewpoint of two new endodontic techniques. Part l

David Seidman, DDS, prywatna praktyka, New York, USA

Słowa kluczowe: próchnica wtórna, leczenie, wymiana, naprawa

Ponad trzy lata temu zostały opracowane dwie nowe techniki endodontyczne. Pierwsza wynika bezpośrednio z rozumowego podejścia do sposobu opracowania kanału instrumentami. Druga to prosty i przewidywalny sposób wypełniania kanału korzeniowego. Kombinacja tych metod dała imponujące, łatwe do osiągnięcia rezultaty. Metoda opracowania kanału wykorzystuje dostępne instrumenty, pozwala na nadanie idealnego kształtu kanału korzeniowego, umożliwiającego precyzyjne przyleganie stożkowego ćwieka gutaperkowego. Technika wypełnienia polega na kontrolowanym i dokładnym rozprowadzaniu uszczelniacza, którym jest zmodyfikowana żywica epoksydowa i dopełnieniu pojedynczym, stożkowym ćwiekiem gutaperkowym. Wynik uzyskany przy stosowaniu tej metody jest porównywalny z efektem wypełniania innymi dostępnymi technikami z wykorzystaniem gutaperki.
Artykuł ten prezentuje krok po kroku sposób postępowania w celu osiągnięcia bezpiecznego, zadowalającego wyniku, jaki chciałby uzyskać zarówno lekarz stomatolog specjalności ogólnej, jak i specjalista endodoncji.

Key words: secondary (recurrent) caries, treatment, replacement, repair

Over 3 years ago, two new endodontic techniques were developed. The first was a straightforward, comprehensive approach for root canal instrumentation. The second was a simple and predictable obturation system. The combination of these systems lead to impressive results that were easily attained. The instrumentation method uses existing armamentarium, allowing nearly any canal to be shaped to ideal form to precisely match a tapered gutta percha point. The root canal sealer technique incorporates controlled placement of a modified epoxy-resin cement that allows for a thoroughly sealed, single-cone root canal fill. The results rival other available systems. This article presents a stepwise guide to achieve stress-free, successful case results that general dentists and endodontists desire.

 

ŚWIATOWA KONFERENCJA FDI
FDI WORLD CONGRESS

Polski Klub Stomatologiczny organizuje wyjazd do Paryża na Światową Konferencję FDI w dniach 27.11-03.12.2000 r.

STOWARZYSZENIE POLSKICH LEKARZY STOMATOLOGÓW

 

Program szkoleń doskonalących dla lekarzy stomatologów organizowanych przez Stowarzyszenie Polskich Lekarzy Stomatologów w roku 2000 i na początku roku 2001

 

 

Kalendarz spotkań stomatologicznych w 2000 roku
Callender of Dental Meetings in 2000

 

Wykaz najważniejszych imprez zagranicznych dla stomatologów

 

CEDE 2000

 

J.Z.

W Łodzi zakończyła się X ?rodkowoeuropejska Wystawa Produktów Stomatologicznych – CEDE 2000. W tym roku trwała ona od 7 do 9 września, a więc po raz pierwszy, inaczej niż w latach poprzednich, od czwartku do soboty. Jak zawsze impreza zgromadziła wielu lekarzy stomatologów i techników dentystycznych z całej Polski. Wystawę zwiedziło 15700 osób. Miło nam również odnotować, że wśród zwiedzających było wielu lekarzy zza naszej wschodniej granicy, przede wszystkim z Ukrainy (głównie ze Lwowa) oraz z Litwy. Mimo iż pierwsze targowe godziny były przeznaczone wyłącznie na kontakty handlowe, już od rana przed kasami ustawiały się długie kolejki chętnych do obejrzenia wystawy.

 

Stowarzyszenie „Polski Klub Stomatologiczny”

 

Stowarzyszenie „Polski Klub Stomatologiczny” Redakcja „Stomatologii Współczesnej” oraz firma Degussa Dental mają zaszczyt zaprosić Państwa na seminarium szkoleniowe, które odbędzie się w sobotę, 21 października 2000 r. w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Dąbrowskiego 84/90A lok. 26, w Warszawie w godzinach 10.00-16.15. Kierownictwo naukowe – dr hab. n. med. Leopold R. Wagner

Wrzesień „Miesiącem Totalnie Zdrowego Uśmiechu” – już po raz drugi

 

Jadwiga Zawadzka

31 sierpnia br. w sali konferencyjnej nowego gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie odbyła się uroczysta inauguracja II edycji programu edukacyjnego „Miesiąc Totalnie Zdrowego Uśmiechu” opracowanego przezs firmę Colgate Palmolive Poland.