Stomatologia Współczesna nr 4/2011

Stomatologia Współczesna

NR 4/2011

 

Ocena zmian w środkowym i dolnym piętrze części twarzowej czaszki u pacjentów z rozszczepem podniebienia pierwotnego i wtórnego – przegląd piśmiennictwa

Rating of changes in middle and lower craniofacial part in patients with primary and secondary cleft – a review of the literature

Z Kliniki Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: lek stom. Weronika Jaskuła–Jędrzejczak, Teresa Matthews–Brzozowska – kierownik Katedry

Słowa kluczowe: rozszczep podniebienia całkowity, rozszczep podniebienia częściowy

Ocena zmian w środkowym i dolnym piętrze części twarzowej czaszki u pacjentów z rozszczepem podniebienia pierwotnego i wtórnego określa postępowanie z pacjentami od czasu narodzin do okresu dojrzewania. Celem pracy było przedstawienie poglądów różnych autorów, które były prezentowane na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia na temat postępowania przedchirurgicznego oraz chirurgicznego podczes leczenia dzieci z rozszczepem podniebienia pierwotnego i wtórnego.
Analizie poddane zostało piśmiennictwo z bazy PubMed oraz baz polskich. Kryterium wyszukiwania były hasła: rozszczep podniebienia pierwotny, wtórny, rozszczep podniebienia jednostronny, obustronny. Ostatecznie do analizy wybrano 7 prac starając się przedstawić opinię ortodontów oraz chirurgów twarzowo–szczękowych. Badacze zwracali uwagę na to, jak duży wpływ ma wczesne przedchirurgiczne rozpoczęcie leczenia pacjentów z rozszczepem na dalszy prawidłowy rozwój części twarzowej czaszki, a także podnosili znaczenie faktu, że zespół leczący musi być interdyscyplinarny. Podkreślali również potrzebę wdrażania wczesnej profilaktyki.

Key words: complete cleft palate, partial cleft palate

Rating of changes in middle and lower craniofacial part in patients with primary and secondary cleft define proceedings with patients from the time of birth to adolescence. The aim of this study was to present the views of various authors given during the last decade on presurgical and surgical procedure during treatment of children with primary and secondary cleft. The analysis was made on the basis of literature available in the PubMed base and Polish bases. The search criteria included the following terms: primary cleft palate, secondary unilateral cleft palate, bilateral cleft palate. Finally, the analysis was focused on 7 publications trying to introduce the opinion of the orthodontists and maxillofacial surgeons. The researchers emphasized the importance of early presurgical treatment of patients with cleft for the futher healthy development of the craniofacial part. Treating team must be interdisciplinary. The attention to the need for implementation of early prevention was ascertained.

Profilaktyka chorób przyzębia a ryzyko wystąpienia ostrego zespołu wieńcowego – czy choroby przyzębia szkodzą sercu?

Periodontal disease prevention and the risk of the occurrence of acute coronary syndrome – does periodontal disease hurt your heart?

Z Zakładu Chorób Błony Śluzowej I Przyzębia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: lek dent. Bartłomiej Górski, prof. dr hab. n. med. Renata Górska

Słowa kluczowe: zapalenie przyzębia, ostry zespół wieńcowy, mediatory zapalenia

Zapalenie przyzębia to jedno z najczęstszych schorzeń występujących wśród ludzi. Z drugiej strony, choroby układu sercowo-naczyniowego stanowią przyczynę około 50% liczby zgonów w Polsce. Przeprowadzono wiele badań, które zajmowały się tematyką związku pomiędzy chorobami przyzębia a chorobą niedokrwienną serca. Wydaje się, że zapalenie przyzębia może być istotnym czynnikiem ryzyka rozwoju miażdżycy, która leży u podstawy ostrych zespołów wieńcowych i zawału mięśnia sercowego.
W artykule, na podstawie piśmiennictwa omówiono wpływ chorób przyzębia na układ sercowo-naczyniowy. Próbowano również przedstawić wzajemne zależności między tymi patologiami oraz określić postulowany ostatnio wpływ terapii schorzeń przyzębia na poprawę stanu układu sercowo-naczyniowego.
Dyskusja na temat, czy periodontitis stanowi modyfikowalny czynnik ryzyka wystąpienia ostrego zespołu wieńcowego jest interesująca, jednak w chwili obecnej nie można jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie.

Key words: periodontitis, acute coronary syndrome, inflammatory mediators

Periodontitis is one of the most common disease of humans. On the other hand, the incidence of atherosclerotic disease is responsible for 50% of deceases in Poland. Many studies have investigated the correlation between periodontal disease and coronary heart disease. It seems that periodontitis may be an important risk factor for atherosclerosis, which is the main cause of acute coronary syndrome and myocardial infarction.
In the article, the impact of periodontitis on cardiovascular system has been described, on the basis of literature. It has also been attempted to present mutual interdependencies of both pathologies and to assess the recently postulated influence of periodontal therapy on the condition of the cardiovascular system.
The debate about whether periodontitis is a modifiable risk factor for acute coronary syndrome is interesting, but still unresolved.

Objawy zaburzeń odżywiania – anorexia nervosa i bulimia nervosa
w jamie ustnej

Oral manifestation of eating disorders – anorexia nervosa and bulimia nervosa

Z Samodzielnej Pracowni Medycyny Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: dr n. med. Beata Petkowicz – kierownik Pracowni, lek. dent. Katarzyna Siek-Dziak, lek. dent. Aneta Karaś, lek. dent. Dorota Ciok-Kowalska, lek. dent. Magdalena Dominik, lek. dent. Marcin Berger

Słowa kluczowe: anoreksja, bulimia, jama ustna, erozja zębów, błona śluzowa

Anoreksja i bulimia to choroby o podłożu psychosomatycznym, które występują najczęściej u kobiet w wieku 16-25 lat. W obu zaburzeniach, objawom ogólnoustrojowym często towarzyszą liczne zmiany w jamie ustnej. Dotyczące one zarówno zębów (ubytki niepróchnicowego pochodzenia), jak i błony śluzowej (zapalenie kątów ust i języka). Wiedza na temat objawów tych zaburzeń w jamie ustnej pozwala na rozpoznanie ich przez lekarza stomatologa i podjęcie odpowiedniego leczenia.

Key words: anorexia nervosa, bulimia nervosa, oral cavity, tooth erosion, oral mucosa.

Anorexia nervosa and bulimia nervosa are psychosomatic disorders that predominantly occur in women aged 16-25 years. Along with the medical conditions, serious dental complications are found. Both teeth (excess tooth wear) and oral mucosa (anuglar cheilitis, tongue inflammatin) are affected. Knowledge of oral symptoms of these disorders is essential for dentists to diagnose them and provide proper treatment.


Znaczenie promocji zdrowia w kształtowaniu zachowań prozdrowotnych w systemie opieki stomatologicznej

The significance of the health promotion in creating a pro-health approach in the dental health care system

Z praktyki prywatnej: lek. stom. Stanisław K. Kopacz – DPDS (Bristol), MBA (Warszawa)

Słowa kluczowe: promocja zdrowia, system opieki stomatologicznej, zdrowie jamy ustnej

W pracy przedstawiono analizę stanu świadomości społecznej społeczeństwa polskiego w dziedzinie opieki stomatologicznej. Przeanalizowano dane dotyczące poziomu uczęszczania do lekarzy stomatologów w zależności od czynników społeczno – demograficznych pochodzące z badań Głównego Urzędu Statystycznego z lat 2003 i 2006, jak również dane pochodzące z badań własnych przeprowadzonych w 2004 roku. Autor postarał się pokrótce opisać obraz obecnego stanu, jak również zaproponować niektóre możliwe kierunki działań w celu poprawy.

Key words: health promotion, dental health promotion, dental health care system, oral health

The analysis of the polish society’s dental health awareness is presented in this article. The statistical data of the respondents’ attendance patterns to the dental surgeries depending on the socio-demographical factors from the Central Statistical Office from 2003 and 2006 were analysed, as well as data from the own research from 2004. Author tried to describe briefly current situation as well as some of the possible actions for improvement.

Masy elastomerowe – przegląd piśmiennictwa

Elastomeric impression materials- review of the literature

Z Zakładu Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: lek. dent. Julita Stępień, dr hab. n. med. Beata Dejak

Słowa kluczowe: materiały wyciskowe, skład chemiczny, właściwości elastomerów

W pracy zaprezentowano skład chemiczny, sposoby polimeryzacji, właściwości chemiczne i fizyczne polisulfidowych, silikonowych typu A i C oraz polieterowych mas elastomerowych. Przedstawiono wskazania kliniczne do zastosowania tych mas.

Key words: impression materials, chemical composition, properties of elastomers

The study presents the chemical composition, polymerization processes, chemical and physical properties of elastomeric impression materials: polysulfide, silicone type A and C, and polyether. Clinical indications for use of these materials were also presented.

Materiały elastyczne wykorzystywane w protetyce stomatologicznej

Soft materials used in dental and maxillofacial prosthetics


Z Zakładu Protetyki Stomatologicznej UM w Lublinie: lek. dent. Leszek Szalewski, dr n. med. Janusz Borowicz – p. o. kierownika Zakładu, lek. dent. Justyna Oleszek, dr n. med. B. Jolanta Robak

Słowa kluczowe: miękkie materiały do podścielania protez, podścielanie długoczasowe, podścielanie tymczasowe

Materiały elastyczne stosowane do podścielania miękkiego protez oraz obturatorów protetycznych są coraz powszechniej stosowaną grupą materiałów w protetyce stomatologicznej. Na podstawie dostępnego piśmiennictwa autorzy przedstawili właściwości tych materiałów, możliwości ich zastosowania klinicznego oraz ich zalety i wady. Materiały elastyczne mogę być bardzo pomocne w rehabilitacji pacjentów użytkujących protezy całkowite lub częściowe osiadające jak i pacjentów po zabiegach resekcyjnych użytkujących obturatory jednak potrzeba jeszcze wiele badań aby udoskonalić te tworzywa.

Key words: soft-lining materials, permanent liners, temporary liners

Soft materials used for soft lining dentures and prosthetic obturators are becoming more widely used in dental prosthetics. Based on the available literature authors present the properties of these materials. The possibility of their clinical use and their advantages and disadvantages. Flexible materials can be very helpful in the rehabilitation of patients with dentures and post-operative patients with obturators but much more research needed to improve these materials.

Leczenie protetyczne pacjenta z wykorzystaniem systemu implantologicznego SEMADOS® oraz systemu podparcia szklanego ZX27 – opis przypadku

The prosthetic treatment of patient with utilization of SEMADOS® implantologic and ZX27 glass abutment systems – case report

Lek. dent. Paweł Frączak – specjalista protetyki stomatologicznej, praktyka prywatna

Słowa kluczowe: wszczepy dentystyczne, leczenie implantoprotetyczne, uzupełnienie protetyczne, podparcie szklane ZX27

Niniejsza praca przedstawia opis możliwości wykonania rekonstrukcji implantoprotetycznej u pacjenta sklasyfikowanego według Majewskiego – grupa II, według Eichnera – grupa B1, wg Galasińskiej–Landsberger – szczęka klasy IV, żuchwa klasy II, przy użyciu systemu SEMADOS® niemieckiej firmy BEGO oraz systemu podparcia szklanego ZX27.

Key words: dental implants, implantoprosthetic treatment, prosthetics restoration, glass abutment system ZX27

Transgraniczna wymiana kadr medycznych w Unii Europejskiej – wzajemne uznawanie kwalifikacji przez państwa członkowskie

Anna Lella – wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Nadal trwają prace związane z okresowym przeglądem funkcjonowaniu systemu uznawania kwalifikacji zawodowych w Unii Europejskiej (UE), który jest regulowany przepisami dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Prace te powinny wkrótce skutkować zgłoszeniem przez Komisję Europejską projektu nowelizacji tej dyrektywy.

Poradnia dla matek i ojców – edukacja rodziców, niemowląt i małych dzieci w Zurichu

Z Kliniki Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu: lek dent. Paulina Puacz, prof. dr hab. n. med. Maria Borysewicz – Lewicka – kierownik Katedry

Rozwój nauk medycznych i coraz większa wiedza na temat czynników warunkujących zdrowie umożliwiają prewencję wielu chorób, a także wpływają na poprawę higieny życia. Kluczową rolę w tym procesie pełni edukacja zdrowotna. Wprowadzanie i utrwalanie prawidłowych zachowań prozdrowotnych jest procesem wieloletnim i powinno odbywać się głównie w środowisku rodzinnym. Dzięki temu wyrastają kolejne pokolenia świadome właściwych nawyków. W oparciu o tę ideę, w Szwajcarii powstał system poradnictwa dla młodych rodziców, którego podstawowym filarem jest wykwalifikowany doradca.