Stomatologia Współczesna nr 6/2011

Stomatologia Współczesna

NR 6/2011

 

Wiedza pacjentów na temat wpływu wapnia na stan zdrowia zębów
The knowledge of patients about the influence of calcium onteeth health

 

Z Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr M. Pirogowa w Łodzi oraz z Podyplomowych Studiów Poradnictwa Żywieniowego i Dietetycznego na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: dr n. med. Konrad Wroński

Słowa kluczowe: wapń, pacjenci, wiedza, zęby, gabinet stomatologiczny

Wapń jest jednym z głównych składników zębów i kości. Odpowiednie spożycie wapnia w diecie może korzystnie wpływać na zęby zęby. W krajach rozwiniętych 75% wapnia spożywanych jest z mlekiem i jego przetworami. Celem pracy była zatem ocena wiedzy pacjentów o roli wapnia na stan zdrowia zębów. Dlatego grupa 120 pacjentów leczonych w oddziałach i poradniach Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Mikołaja Pirogowa w Łodzi została poddana badaniu przeprowadzonemu na podstawie ankiety własnego opracowania. Niezbędne obliczenia przeprowadzone zostały za pomocą pakietów: STATISTICA 7.1 i EXCEL 2008. Analiza wyników badań wykazała, że 16 (13,3%) pacjentów wiedziało o korzystnym wpływie wapnia na stan zdrowia zębów. Pozostałe 104 (86,7%) pacjentów nie miało takiej wiedzy. Wyniki ankiety pokazują, że większość pacjentów nie wie o wpływie wapnia na stan zdrowia zębów, nie zna dawek dobowych zalecanych do spożycia wapnia w diecie. Lekarze dentyści powinni zatem wpływać na zmianę nawyków żywieniowych swoich pacjentów i informować ich o konieczności spożywania odpowiedniej dawki wapnia.

Key words: calcium, patients, knowledge, teeths, dentist surgery

Calcium is one of the main components of teeth and bones. An adequate intake of calcium with the diet can beneficially influence on teeth. In developed countries 75% of calcium is delivered in milk and its products. Thus, the aim of this research was the evaluation of the patients’ knowledge about the role of calcium for dental health. Therefore a group of 120 patients, treated in Pirogows’ High Specialized Hospital in Lodz was interviewed by means of the author’s own questionnaire. The necessary statistics were conducted by means of STATISTICA 7.1 and EXCEL 2008 programs. The analysis of the results shows that 16 (13,3%) of the patients knew about the profitable role of calcium on dental health. The other 104 (86,7%) patients did not have such knowledge. The results of the survey show that the majority of patients are not familiar with the role of calcium on teeth health and did not know what daily dose of calcium in a balanced diet are recommended. Thus, dentists should exert an influence on their patients to modify feeding habits and inform them about the necessity of suitable calcium dose consumption.

 

Rehabilitacja protetyczna pacjenta bezzębnego z progenią – opis przypadku

 

Prosthetic rehabilitation of edentulous patient with prognathism – a case report

 

Z Katedry Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: lek. dent. Bartosz Bujak, lek. dent. Elżbieta Wojtyńska

 

Słowa kluczowe: proteza całkowita, wszczepy stomatologiczne

Całkowity brak uzębienia jest formą pewnego stopnia kalectwa. Powszechnie dostępne metody rehabilitacji protetycznej nie we wszystkich przypadkach pozwalają na odbudowę anatomii i funkcji utraconych tkanek w sposób satysfakcjonujący. Trudności w akceptacji protez zębowych i ciężki, a niejednokrotnie zakończony niepowodzeniem proces adaptacji jest częstym problemem w praktyce klinicznej. Rozwój implantoprotetyki daje nowe możliwości leczenia pacjentów bezzębnych. Zastosowanie wszczepów śródkostnych i elementów kotwiczących pozwala uzyskać zadowalającą stabilizację i retencję protez całkowitych, szczególnie w grupie pacjentów terapeutycznie trudnych, do których należą również pacjenci z wadami morfologicznymi.

Key words: complete denture, dental implants

Total absence of the teeth is a form of disability. Available methods of prosthodontic rehabilitation restore the anatomy and function of lost tissue not in every case. Problems with acceptance and adaptation to the full dentures is frequent problem in clinical practice. Development of Implantology and Prosthetic dentistry give us a new treatment options for edentulous patients. Employment dental implants and retention elements allows to get good stabilization of full dentures in group of patients with hard conditions, for example, patients with morphological defects.

Obraz kliniczny oraz postępowanie terapeutyczne w zespole
Parry–Romberga – prezentacja przypadku

 

Clinical findings, aesthetic and orthodontic treatment in Parry–Romberg syndrome – a case report

 

Z Zakładu Ortodoncji Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: dr n. med. Agnieszka Radomska – adiunkt, lek. stom. Agnieszka Kucewicz–Szulborska – asystent, lek. stom. Rafał Brandt – rezydent

 

Słowa kluczowe: zespół Parry–Romberga, postępujący połowiczy zanik twarzy, leczenie ortodontyczne, wzrost twarzoczaszki

 

Zespół Parry–Romberga (Postępujący połowiczy zanik twarzy, PFH – progressive hemifacial atrophy) prowadzi do jednostronnego, nierównomiernego zaniku w obrębie twarzy i owłosionej skóry głowy. Zmiany dotyczą głównie skóry i tkanki podskórnej, a także mięśni i kości. Podczas wzrostu twarzoczaszki dochodzi do powstania asymetrii twarzy. Nieprawidłowości w obrębie układu stomatognatycznego prowadzą do wad zgryzu. Postępowanie terapeutyczne ma na celu poprawę estetyki i funkcji poprzez leczenie ortodontyczne oraz zabiegi chirurgiczne. W pracy przedstawiono przypadek pacjentki z zespołem Parry–Romberga, leczonej w Zakładzie Ortodoncji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a także na podstawie dostępnej literatury omówiono obraz kliniczny i możliwości postępowania terapeutycznego w przypadku tego schorzenia.

 

Key words: Parry–Romberg syndrome, progressive hemifacial atrophy, orthodontic treatment, craniofacial growth

The Parry–Romberg syndrome is characterised by unilateral, progressive atrophy of the skin, underlying subcutaneous tissue, muscles and bones. The craniofacial growth results in facial asymetry. Those abnormalities lead to malocclusion. The therapeutic goal is to improve aethetics and function by orthodontic treatment, maxillofacial and plastic surgery. This study presents a case report of patient with Parry–Romberg syndrome from Warsaw Medical University, Department of Orthodontics. Based on the literature, authors also present clinical findings and combined aesthetic and orthodontic treatment in progressive hemifacial atrophy.

 

Leczenie protetyczne z zastosowaniem precyzyjnych elementów retencyjnych – opis przypadku

 

Prosthetic treatment with the use of precision retention elements – a case report

 

Z zakładu Protetyki stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: lek. dent. Sylwia Michalska – stażysta specjalizacyjny, lek. dent. Małgorzata Marzec-Gawron – stażysta specjalizacyjny, dr hab. n. med. Beata Dejak – kierownik Zakładu

Słowa kluczowe: precyzyjne elementy retencyjne, protezy szkieletowe bezklamrowe

W pracy przedstawiono możliwości odbudowy braków skrzydłowych z zastosowaniem protez szkieletowych z elementami precyzyjnymi. Zaprezentowano wady i zalety takich rozwiązań oraz stosowane w tych sytuacjach zatrzaski. Opisano przypadek rehabilitacji pacjenta z rozległymi brakami zębowymi szczęki (klasa I wg Kennedy w modyfikacji A) i żuchwy (klasa I wg Kennedy) oraz zgryzem głębokim. W wyniku leczenia uzyskano utrwalenie zgryzu konstrukcyjnego przy użyciu koron metalowo-porcelanowych, odbudowy kompozytowej, protezy szkieletowej z precyzyjnymi elementami retencyjnymi i protezy szkieletowej klamrowej.

Key words: precision attachments, framework partial dentures without clasps

Framework partial dentures with precision attachements was described in this article. Advantages and disadvantages of such solutions and various precise retentive elements were presented. The case of the patient rehabilitation with the lack of teeth according to the Kennedy Class I in a A modification in maxilla, Kennedy Class I in mandible and overbite was presented. Construction bite was stabilized with metal-ceramic crowns, composite restorations, framework partial denture with precision elements and conventional frame prosthesis with clasps.

 

Zmiany w jamie ustnej związane z infekcją wirusem zapalenia wątroby typu C

 

Oral lesions related to hepatitis C virus infection

 

Z Samodzielnej Pracowni Medycyny Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: dr n. med. Beata Petkowicz – adiunkt, kierownik Pracowni, oraz z STN przy Samodzielnej Pracowni Medycyny Jamy Ustnej UM w Lublinie: Katarzyna Sidor – studentka, lek. dent. Marcin Berger – stażysta, Anna Goździewska – studentka

 

Słowa kluczowe: wirusowe zapalenie wątroby, jama ustna, liszaj płaski, zespół Sjögrena

Około 3% populacji jest zakażone wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV). Wirus wywołuje przewlekłe zapalenie wątroby, które prowadzi do marskości i zwiększa ryzyko transformacji nowotworowej w tym narządzie. Poza wątrobą zmiany związane z infekcją mogą obejmować inne lokalizacje, w tym także jamę ustną. Wirus HCV wykazuje związek z liszajem płaskim jamy ustnej oraz zespołem Sjögrena. Ponadto w wyniku infekcji HCV ryzyko rozwoju nowotworów złośliwych (rak, chłoniaki) w jamie ustnej zwiększa się. Lekarz dentysta, poza kontrolą zakażeń, powinien zapewnić pacjentom z HCV prawidłową opiekę – poprzez systematyczne badanie jamy ustnej, zapobieganie oraz leczenie skutków infekcji w jamie ustnej, a także odpowiednią edukację zdrowotną.

Key words: hepatitis type C, oral cavity, lichen planus, Sjögren syndrome

About 3% of population is infected with hepatitis C virus (HCV). Virus causes chronic hepatitis, which leads to cirrhosis and increases risk of malignant transformation in this organ. Outside the liver, lesions associated with HCV may occupy other locations, including the oral cavity. The virus has a strong relationship with oral lichen planus and Sjögren`s syndrome. Furthermore, the risk of HCV infection, malignancy (cancer, lymphoma) in the mouth increases. Dentists, beyond the infection control, should provide patients with HCV proper care through systematic examination of the oral cavity, prevention and treatment of HCV–associated disorders in the oral cavity and appropriate health education.

 

Zastosowanie wszczepów zębowych jako zakotwienia
w interdyscyplinarnym leczeniu – przegląd piśmiennictwa

 

Use of dental implants as anchorage in interdisciplinary treatment –- review of the literature

 

Z Katedry i Zakładu Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Akademii Medycznej we Wrocławiu: dr n. med. Liwia Minch – adiunkt, lek. dent. Jakub Hadzik – Studenckie Koło Naukowe, lek. dent. Amadeusz Pławski – Studenckie Koło Naukowe, dr hab. n. med., prof. nadzw. Beata Kawala – kierownik Katedry i Zakładu, dr hab. n. med. Joanna Antoszeweska – adiunkt

Słowa kluczowe: implanty zębowe, zakotwienie, leczenie ortodontyczne

Wprowadzenie. W ostatnich latach wzrasta liczba pacjentów dorosłych rozpoczynających terapię ortodontyczną, której celem jest nie tylko poprawa estetyki twarzy pacjenta, ale przede wszystkim funkcji okluzji oraz wsparcie leczenia protetycznego i/ lub periodontologicznego. U pacjentów z licznymi brakami zębowymi klasyczne metody zakotwienia, takie jak headgear czy łuk podniebienny są mniej efektywne lub w ogóle nie znajdują zastosowania. Z tego względu należy wprowadzić dodatkowe elementy kotwiące. Celem pracy było przedstawienie, na podstawie przeglądu piśmiennictwa, możliwości wykorzystania wszczepów zębowych jako elementów kotwiących podczas leczenia ortodontycznego, a także jako filarów późniejszej odbudowy protetycznej. Wnioski: Z analizy piśmiennictwa wynika, iż wszczepy zębowe mogą być wykorzystywane przy prawidłowym rozpoznaniu warunków morfologicznych i zdrowotnych jako zakotwienie podczas leczenia ortodontycznego.

Key words: tooth implants, anchorage, orthodontic treatment

Introduction. The number of adult patients starting orthodontic treatment has increased in recent years. The aim is not only to improve the aesthetics of the smile but, above all, the function of the occlusion and as a support for prosthetic or periodontal treatment. In patients with multiple teeth missing, classic anchorage methods such as headgear or palatal bar are less effective or do not generally have an application. Because of this it is necessary to add additional anchorage elements. The aim of the study was to present, on the basis of the literature, the possibilities for using dental implants as elements controlling anchorage during orthodontic treatment and also as abutments for future prosthetic restorations. Conclusions: Tooth implants may be successfully used as an anchorage during orthodontic treatment.

 

Zmiany przestrzenne w łuku zębowym po przedwczesnej utracie pierwszego mlecznego trzonowca – przegląd piśmiennictwa

 

Dental arch space changes following premature loss of first primary molar – review of the literature

 

Z NZOZ Centrum Stomatologii Rodzinnej w Żyrardowie: lek. dent. Emilia Joniec

 

Słowa kluczowe: migracja zębów, wczesna utrata zęba mlecznego, utrzymywacz przestrzeni

Utratę zęba mlecznego, która przypada przynajmniej na 3–4 lata przed terminem ich fizjologicznej wymiany określa się jako przedwczesną. Usunięcie mlecznego trzonowca powoduje powstanie luki po usuniętym zębie, której wymiary ulegają zmianom w zależności od wieku pacjenta, od miejsca ekstrakcji (żuchwa czy szczęka) i od czasu, który upłynął od ekstrakcji. Zmiany te mają wpływ na długość, szerokość i obwód łuku zębowego.

Key words: tooth migration, premature tooth loss, space maintainer

The loss of a deciduous tooth, occurring at least 3–4 years before the time of its natural exfoliation, is described as premature. The extraction of a the first primary molar results in creating a gap, which dimention changes within time depending on the patient’s age, the place of the tooth extraction: maxilla or lower jaw and the time after the extraction. These changes affect length, width and perimeter of the dental arch.

 

BEGO OSS S Inject

 

BEGO Implant Systems wprowadza na polski rynek kolejny, innowacyjny materiał do odbudowy kości.

 

Innowacyjne łączniki BEGO Implant Systems: Sub-Tec MultiPlus

 

Od listopada 2011 dostępne są nowe łączniki do systemów impalntologicznych BEGO Semados® S/RI – Sub-Tec MultiPlus o nachyleniu 0º, 20º i 30º do okluzyjnie przykręcanych mostów i belek.

 

Cyfrowa stomatologia – to już nie przyszłość… to rzeczywistość!

Informacje o stosowaniu nowoczesnych i innowacyjnych technologii są ostatnio wszechobecne praktycznie w każdej dziedzinie naszego życia. Producenci z różnych branż prześcigają się w stosowaniu najnowszych rozwiązań mających na celu usprawnienie, ułatwienie i przyspieszenie procesów produkcyjnych. Ten pościg za nowymi technologiami również znajduje swoje odzwierciedlenie w branży stomatologicznej. Czy jest opłacalne wprowadzenie rozwiązań CAD/CAM do pracowni protetycznej? Czy warto zainteresować się „wirtualnym modelowaniem”?