Stomatologia Współczesna Suplement 1/2006

Stomatologia Współczesna

Suplement 1/2006

Efekty temperaturowe wywoływane przez lampy w zębie in vitro
The thermal effects caused by dental curing-units in in vitro tooth

dr n. med. Maria Preiskorn-Rynkiewicz, Poradnia Chorób Błon Śluzowych i Przyzębia, Wojewódzkie Centrum Stomatologii w Warszawie
dr inż. Marek Preiskorn, Instytut Techniki Lotniczej, Wojskowa Akademia Techniczna

 

prof. dr hab. med. Jan Trykowski, Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska „CePeLek” SP ZOZ, w Warszawie
dr hab. med. Leopold Wagner, Zakład Propedeutyki Stomatologii, Akademia Medyczna w Warszawie

Maria Preiskorn-Rynkiewicz, Poradnia Chorób Błon Śluzowych i Przyzębia, Wojewódzkie Centrum Stomatologii w Warszawie

Słowa kluczowe: temperatura, lampa polimeryzacyjna, in vitro

 

Celem badań było porównanie oddziaływania termicznego lampy halogenowej Elipar TriLight (ESPE, Niemcy) i lamp diodowych Elipar FreeLight 2 (3M ESPE, Niemcy), Enalux (Micerium S.p.A., Włochy), SmartLite, SmartLite iQ (Dentsply, USA). Do badań in vitro posłużył siekacz górny przyśrodkowy bez ubytków i wypełnień stomatologicznych. Zastosowano termiczny model miazgi oraz stabilizację temperatury powierzchni korzenia. Do pomiarów posłużyły termoelementy K oraz karta pomiarowa NI DAQ 4350 (National Instruments, USA). Zmierzono przyrosty temperatury na powierzchni i wewnątrz zęba podczas naświetlania lampami. Wydłużone czasy lamp o zwiększonej gęstości mocy powodowały przyrosty temperatury wewnątrz zęba zbliżone do 5–5,5°C. Może to prowadzić do niekorzystnych zmian w miazdze zęba.

Key words: temperature, photo curing-unit, in vitro

 

The aim of the investigation was the comparison of thermal influence of halogen curing-unit Elipar TriLight (ESPE, Germany), the diode curing-units Elipar FreeLight (3M ESPE, Germany), Enalux (Micerium S.p.A., Włochy), SmartLite, SmartLite iQ (Dentsply, USA). The upper central incisor without any caries and dental fillings was used in in vitro experiments. The copper thermal pulp model and the temperature stabilisation system of the root surface were used in the investigation. K thermocouples and NI DAQ 4350 card were used. The temperature rises on the surface and inside the tooth were measured during lighting of curing-units. Long time periods of enlarged powered curing-units caused temperature rise inside the tooth close to 5-5,5°C. It can lead to changes in the dental pulp.

Wstępna ocena implantów Nobel Perfect jako estetycznego uzupełnienia implantologicznego w przednim odcinku szczęki – opis przypadków
The primary opinion about Nobel Perfect implants as aesthetical supplement in the front part of maxilla – a description of a clinical case

Z Katedry i Zakładu Periodontologii Akademii Medycznej w Lublinie
Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska-Miszczuk

lek. dent. Paweł Aleksandrowicz – z Katedry i Zakładu Periodontologii Akademii Medycznej w Lublinie
prof. dr hab. Joanna Wysokińska-Miszczuk – kierownik Katedry Periodontologii Akademii Medycznej w Lublinie

Słowa kluczowe: 
Nobel Perfect implant, sterowana regeneracja kostna

 

Nowy typ implantu Nobel Perfect jest modyfikacją implantu stożkowego Replace Select Tapered posiadającego powierzchnie TiUnite o właściwościach osteoindukcyjnych. Jego kształt zaprojektowano w taki sposób, aby odtwarzał prawidłowy kształt wyrostka zębodołowego i przestrzeni międzyzębowych. Ma to zapewnić doskonałą estetykę łuku zębowego oraz tkanek miękkich. W artykule porównano, wykorzystując własne obserwacje kliniczne, przypadki z zastosowaniem implantów Nobel Perfect z przypadkami z zastosowaniem wszczepów o tradycyjnym kształcie.

Key words: Nobel Perfect implant, guided bone regeneration

 

The new type of implant Nobel Perfect is the modification of conical implant Replace Select Tapered possessory the surfaces TiUnite about properties the osteoconducting. His shape was designed so to as well as space interdental alveolar natural shape reproduced which has to assure perfect the aesthetics of as well as soft tissues. It clinical cases in article were compared in support about own observations with use of implants Nobel Perfect with cases with use implants about traditional shape.

Dwuletnie obserwacje kliniczne jakości wypełnień ubytków opracowanych techniką abrazyjną i konwencjonalną
Two years clinical evaluation of the fillings quality of caries cavities prepared by abrasive and traditional method

Z Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu
dr n. med. Paweł Kupczyński – asystent
dr n. med. Lech Borkowski – adiunkt
dr hab. n. med. Lidia Postek-Stefańska – kierownik Katedry i Zakładu
dr n. med. Joanna Wiśniewska – adiunkt
dr n. med. Paweł Kupczyński

Słowa kluczowe: abrazyjne opracowanie ubytku, materiały kompozytowe

 

We współczesnej stomatologii stale są wprowadzane i udoskonalane metody i urządzenia stanowiące alternatywę dla tradycyjnego wiertła. Jedną z takich metod jest technika abrazyjna. Celem pracy była porównawcza ocena kliniczna wypełnień wykonanych w ubytkach opracowanych metodą abrazyjną i konwencjonalną. Leczeniem objęto 238 ubytków z próchnicą powierzchowną i średnią I klasy Blacka. W grupie I ubytki były opracowywane metodą abrazyjną aparatem Air Flow prep K1 (firmy EMS), a w grupie II, metodą tradycyjną za pomocą wierteł diamentowych osadzonych w kątnicy turbinowej.

Key words: cavity abrasive preparation, composite materials

 

Contemporary dentistry researches for possibly least invasive techniques of preparing the hard tissues of teeth. Therefore, as an alternative to the traditional bur, new methods and devices are constantly introduced and improved. The aim of this study was to carry out a clinical evaluation of the effectiveness of caries cavities’ preparation by means of sand-blasting and traditional method. 238 cavities, diagnosed as I Black’s class superficial and medium caries, were subjected to treatment. In the group I cavities were prepared using the abrasive method by means of Air Flow prep K1 (by EMS) and in the group II, the cavities were prepared by the traditional method–using diamond burs mounted in a turbine handpiece. After cleaning and preparing in both groups the cavities were filled with microhybride material Tetric Flow Cavifil (by Vivadent). After two years, marginal adhesion of the fillings in cavities prepared by the abrasive technique was significantly better compared to that treated by the conventional method.

Wkłady i nakłady koronowe ze stopów złota – przegląd piśmiennictwa
Gold inlays and onlays – a review of the literature

dr n. med. Beata Dejak – adiunkt, Zakład Protetyki Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Słowa kluczowe: złote wkłady koronowe, nakłady koronowe – materiały, wskazania i przeciwwskazania,
preparacja zębów, fazy kliniczne i laboratoryjne wady i zalety, trwałość

 

W pracy przedstawiono współczesne wskazania i przeciwwskazania do wykonania wkładów i nakładów koronowych ze stopów złota. Opisano opracowanie zębów pod te uzupełnienia. Przedstawiono kliniczne i laboratoryjne fazy ich wykonania. Na podstawie piśmiennictwa omówiono wady i zalety złotych wkładów oraz ich trwałość w jamie ustnej.

Key words: 
gold inlays onlays – materials, indications, contraindications, teeth preparations, clinical and technical stages, advantages and disadvantages, stability

 

The study presents recent indications and contraindications for gold inlays and onlays. The preparations of tooth for these appliances were described. Clinical and technical stages of its performance were presented. The article discusses advantages and disadvantages for using gold inlays and its stability in oral cavity based on literature.

Zastosowanie wybranych kolorników w aspekcie estetyki uzupełnień stałych
The use of colour guides in aesthetic prosthodontics

lek. dent. Małgorzata Grzelak – studia doktoranckie w Katedrze Protetyki IS AM w Warszawie
prof. nadzw. dr hab.Elżbieta Mierzwińska-Nastalska – kierownik Katedry Protetyki Stomatologicznej IS AM w Warszawie

Słowa kluczowe: kolornik stomatologiczny, dobór koloru

 

Kolory zębów spotykane w populacji ludzkiej są umieszczone w kolornikach. Dostępna na rynku szeroka gama materiałów ceramicznych i dołączonych do nich kolorników stwarza lekarzowi możliwości dostosowania się do oczekiwań pacjenta pod warunkiem umiejętności prawidłowego posługiwania się kluczami kolorów. Celem niniejszej pracy jest ocena trafności doboru koloru uzupełnień ceramicznych z zastosowaniem kolorników: Vitapan classical, Vitapan 3D-Master i Chromascop. Na podstawie prowadzonej analizy wyodrębniono optymalną metodę i warunki doboru koloru ceramicznych uzupełnień protetycznych.

Key words: master of color, the choice of color

 

Color guides describe almost every color of human teeth. The wide range of ceramic materials and their color guides give the opportunity of choosing the best one for each patient, under the condition that one has enough skill in proper exploatation of color guides. The aim of the study was the assessment of color choosing with application of Vitapan classical, Vitapan 3D Master, and Chromascop, propose the optimal method of using color guides and propose optimal parameters which are necessary in procedure. On the basis of analysis clinical implications were described and an optimal method was proposed.

Wpływ czasu pracy diamentowych wierteł stomatologicznych na mikroskopowy wygląd obrabianej powierzchni – badania w SEM

The influence of diamond dental burs working time on microscopic surface appearance – SEM examination

lek. dent. Mariusz Kochanowski, Zakład Protetyki Stomatologicznej Katedry Protetyki Stomatologicznej i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia UM w Łodzi
dr inż. Leszek Klimek, Instytut Inżynierii Materiałowej, Politechnika Łódzka

Słowa kluczowe: wiertło diamentowe, chropowatość, topografia powierzchni, SEM

 

W niniejszej pracy oceniono charakter i intensywność zużywania się narzędzi stomatologicznych z nasypem diamentowym, a także wpływ zużycia narzędzia na wygląd obrabianej powierzchni szkliwa zęba. Badania wykonano na wiertle diamentowym firmy Medin (ISO nr 001/012) w kształcie kulki. W SEM oceniano stan wiertła nowego oraz po 30, 60, 120 i 240 minutach pracy, a także topografię powierzchni obrabianej wiertłami o różnym stopniu zużycia. Wielkość zużycia diamentowych wierteł stomatologicznych ma zdecydowany wpływ na jakość obrabianej nimi powierzchni.

Key words: diamond bur, roughness, surface topography, SEM

 

This paper evaluates the character and the intensity of the abrasive wear of dental diamond tools as well as their influence on the appearance of tooth enamel surface. The studies were performed on a diamond sphere-shaped bur, manufactured by Medin Company (ISO no. 001/012). The state of burs new and after 30,60,120 and 240 minutes of work as well as the surface topography finished by burs of different degree of wear were examined in SEM. The degree of dental diamond burs wear significantly affects the quality of the surface finished. The higher the bur wear rate, the lower the development degree of the surface pattern during its finishing.
Artykuł ten powstał przy udziale firmy Medin Czechy, która udzieliła pomocy użyczając sprzęt i wiertła będące przedmiotem badań, za co autorzy serdecznie dziękują.

Jak radzić sobie z bólem w endodoncji?
How to go about pain in endodontics?

Z Zakładu Wyrobów Medycznych i Stomatologicznych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
dr n. med. Witold Bojar – adiunkt
dr. n. med. Witold Bojar

Słowa kluczowe: ból, znieczulenie, odczuwanie bólu, środki przeciwbólowe

Podejrzenia Trumana Capote’a, co do tego, że dentyści nie myją i nie leczą swoich własnych zębów w przeważającej większości wypadków są bezpodstawne („Psy szczekają” Czytelnik, Warszawa 1984). Moja ostatnia wizyta w gabinecie stomatologa była związana jednak z koniecznością wykonania leczenia kanałowego górnego trzonowca odbudowanego dziewięć lat temu wkładem koronowym ze stopu złota. Rozpoznanie, które sam postawiłem na podstawie wielokrotnego (sic.) badania klinicznego i oceny rtg, brzmiało: pulpopathia irreversibilis. Własne doświadczenia pacjenta, którego jako lekarz określiłbym mianem „nadwrażliwego”, skłoniły mniedo napisania kilku zdań na temat radzenia sobie z bólem w endodoncji.

Key words: pain, anesthesia, pain sensitivity, “pain killers”

Ocena skuteczności pasty Lacalut Activ w poprawie stanu zapalenia dziąseł i higieny jamy ustnej
The efficiency of Lacalut Activ tooth-paste in gingivitis and dental hygiene

prof. dr hab. Jadwiga Banach

Pasta Lacalut Activ jest leczniczą pastą, która dzięki zawartości chlorheksydyny działa przeciwbakteryjnie uszkadzając błonę komórkową bakterii wchodzących w skład płytki bakteryjnej (dental plaque), gromadzącej się szczególnie w ekologicznych niszach jamy ustnej. Inne składniki pasty, mleczan glinu i bisabolol, działają ściągająco: słabo antyseptycznie i przeciwzapalnie, a dodatek w paście alantoiny przyspiesza i ułatwia regenerację tkanki dziąsła. Poza działaniem przeciwzapalnym w stosunku do dziąsła pasta dzięki zawartości fluorku glinu zwiększa dodatkowo jej wartość zapobiegającą próchnicy zębów.