Stomatologia Współczesna Suplement 2/2004

Stomatologia Współczesna

Suplement 2/2004

Ocena potencjału cytotoksycznego materiałów do wypełnień kanałów korzeniowych z zastosowaniem cytometrii przepływowej. Część 1
Evaluation of cytotoxicity potential of root canal filling materials by flow cytometry. Part 1

dr n. med. Witold Bojar, adiunkt w Zakładzie Wyrobów Medycznych i Stomatologicznych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Warszawie
mgr Mirosława Koronkiewicz, asystent w Samodzielnej Pracowni Cytometrii Przepływowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Warszawie
dr n. med. Janusz Skierski, kierownik Samodzielnej Pracowni Cytometrii Przepływowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Warszawie

Słowa kluczowe: materiał do wypełnień kanałów korzeniowych, cytotoksyczność, cytometria przepływowa

Cytotoksyczność uszczelniaczy kanałowych powinna być niewątpliwie badana w celu zmniejszenia możliwości wystąpienia miejscowych i/lub układowych działań ubocznych. W tej pracy do badania cytotoksyczności pięciu współczesnych materiałów: AH Plus, Ape-xit, Endion, Endomethason N i gutaperki, zastosowano test bezpośredniego kontaktu. Metodą cytometrii przepływowej oceniono przeżywalność komórek VERO -małpiej nerki z wykorzystaniem testu Annexin V/ PI. Pomiary wykonano używając cytometru przepływowego firmy Becton Dickinson FACS Yantage. Badania przeprowadzono dwa tygodnie po wykonaniu próbek. Wyniki obliczono z trzech pomiarów. Ostrą cytotoksycznością cechowały się próbki z
materiału AH Plus. Pozostałe materiały były wyra?nie mniej toksyczne. Przeżywalność komórek malała w następującej kolejności AH Plus > Endomethason N > Apexit > Endion > gutaperka.

Key words: 
root canal filling material, cytotoxicity, flow cytometry

In order to minimize the possibility of local and/or systemic side effects the cytotoxicity of root canal sealers should be undoubtedly investigated. Direct contact test was used to evaluate five modern materials in this study: AH Plus, Apexit, Endion, Endomethason N and gutta-percha. Viability of VERO cells was measured by flow cytometry method with Annexin V/PI test. Measurements were performed with Becton Dickinson FACS Vantage flow cytometer. Tests were performed two weeks after preparation of specimens. The data were calculated after three repetitions. Severe cytotoxicity was observed with AH Plus specimens. The rest of materials were clearly less toxic. Cytotoxicity response decreased in an order of AH Plus > Endomethason N > Apexit > Endion > gutta-percha.


Kompozyty, kompomery, ormocery, szkło-jonomery w ubytkach niepróchnicowego pochodzenia okolicy przyszyjkowej – badania w SEM

Composites, compomers, ormocers, glass-ionomers in the noncarious cervical lesions – SEM studies

lek. stom. Agnieszka Ruchała-Tyszler, doktorant Zakładu Stomatologii Ogólnej PAM w Szczecinie
lek. stom. Łukasz Tyszler, asystent Zakładu Stomatologii Zachowawczej PAM w Szczecinie
prof. dr hab. n. med. Elżbieta Weyna, kierownik Zakładu Stomatologii Ogólnej PAM w Szczecinie


Słowa kluczowe: 
kompozyty, kompomery, ormocery, szkło-jonomery, ubytki tkanek twardych niepróchnicowego pochodzenia, badania w SEM

Celem pracy była ocena szczelności materiałów: kompozytowego, kompomerowego, ormocerowego, szkłojonomerowego w połączeniu ze szkliwem, zębiną i cementem korzeniowym w okolicy przyszyjkowej. Badania in vitro przeprowadzono z użyciem skaningowego mikroskopu elektronowego. Do badań użyto 24 wypreparowanych ubytków przyszyjkowych w świeżo usuniętych zębach ludzkich. Ubytki podzielono na 4 grupy po 6 zębów każda i wypełniono. Następnie po przygotowaniu zgładów zębowych oglądano pod powiększeniem 100 X, 300 X i 1000 X. ?adnego z zastosowanych materiałów nie cechowała bardzo dobra adhezja jednocześnie do szkliwa, zębiny i cementu korzeniowego okolicy przyszyjkowej. Obserwacje w mikroskopie skaningowym wykazały relatywnie dobre przyleganie kompomeru i kompozytu do tkanek tej okolicy.

Key words: composites, compomers, ormocers, glass-ionomers, noncarious cervical lesions, SEM studies

The aim of the study was to evaluate the adaptation to the enamel, the dentin, the root cementum of the following materials: composite, compomer, ormocer, glass-ionomer cement in the in vitro examination under scanning electron microscope. The study involved 24 specially prepared cervical lesions in the extracted human teeth. These lesion were divided into 4 groups of 6 teeth and restored. The prepared sections were examined at magnifications of 100 x, 300 x and 1000 x. None of the restorative materials used showed very good adhesion to enamel, dentin and root cementum. The scanning microscope studies indicated relatively good adaptation of compomer and composite materials to the cervical lesion.

Ocena kliniczna wypełnień z materiału ormocerowego Admira po 24 miesiącach
24 months clinical evaluation of restorations made of ormocer composite material Admira

lek. stom. Marzena Wyganowska, asystent Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii AM w Poznaniu
lek. stom. Agnieszka Kręgielczak, asystent Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii AM w Poznaniu

Stowa kluczowe: materiały kompozytowe, ormocery, skurcz polimeryzacyjny, badania kliniczne

Celem pracy jest kliniczna ocena wypełnień z ormocerowego materiału kompozytowego Admira. Ze 164 wypełnień w ubytkach wszystkich klas wg Blacka po 24 miesiącach od przeprowadzonego leczenia poddano ocenie 130 wypełnień. Zastosowano kryteria przyjęte przez Ryge`a i Snydera. W badaniu klinicznym za akceptowane uznano 97,69% wypełnień.

Key words: composite materials, ormocers, polymerization stress, clinical investigations

The aim of the study was the clinical evaluation of restorations made of ormocer composite material Admira. 130 restorations of 164 were examined according to the Ryge`s criteria after 24 months. Clinical study revealed that 97,69% of the fillings were acceptable.

Techniki aktywacji polimeryzacji materiałów wypełniających
Techniques of polymerization activation of restorative materials

lek. stom. Agnieszka Pacyk, praktyka prywatna
dr hab. n. med. Leopold Wagner, Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologii IS AM w Warszawie

Słowa kluczowe: polimerowe materiały wypełniające lampy polimeryzacyjne, skurcz polimeryzacyjny,
napięcie skurczowe

Wybór odpowiedniego materiału wypełniającego, techniki aktywacji oraz efektywnej i niezawodnej lampy polimeryzacyjnej warunkuje uzyskanie odpowiedniej trwałości wypełnień. Podstawowym celem lekarza dentysty powinno być wykonanie wypełnienia o maksymalnie możliwym stopniu konwersji i minimalnej wielkości naprężenia skurczowego. Stąd też równocześnie z udoskonalaniem składu chemicznego polimerów wypełniających trwają poszukiwania coraz lepszych sposobów polimeryzacji tych materiałów.
Najczęściej obecnie stosowaną grupą materiałów wypełniających są materiały złożone. Szczególnie chętnie, ze względu na ich uniwersalne zastosowanie, używa się kompozytów utwardzanych światłem widzialnym. Aby zainicjować reakcję wiązania, jaką w przypadku tego rodzaju polimerów jest addycyjna polimeryzacja rodnikowa, stomatolog musi skorzystać z odpowiedniego ?ródła światła. Dlatego lampy polimeryzacyjne stanowią grupę urządzeń, bez których trudno sobie wyobrazić pracę we współczesnym gabinecie stomatologicznym. Aktualnie do wyboru mamy lampy halogenowe, diodowe, plazmowe i laser argonowy.

Key words: polymer restorative materials, polymerization units, polymerization shrinkage, polymerization strain

Choosing the right restorative, activation technique, effective and reliable polymerization unit are crucial for obtaining durable dental filling. The creation of dental filling with maximum conversion rate and minimal polymerization strain has become the final target. Therefore simultaneously with the improvement of the chemical composition of polymer restorative better ways of polymerization techniques are being sought.
The most commonly used group of restorative materials are composites. Especially appreciated, thanks to their universal indications, are visible light cured composites. In order to initiate the setting reaction, which in this case is radical polymerization a dentist must use the proper light source. That is why polymerization units has become a key equipment in a modern dental surgery. Nowadays we can choose between halogen, LED based light curing units, xenon plasma arc unit and argon laser.

Ocena struktur kostnych narządu żucia pacjentów z osteoporozą z zastosowaniem radiografii cyfrowej
Evaluation of the mandibular bone structure in patients with osteoporosis with the use of digital radiography

prof. nadzw. dr hab. Eibieta Mierzwińska-Nastalska, kierownik Katedry Protetyki Stomatologicznej IS AM w Warszawie
dr n. med. Krystyna Rusiniak-Kubik, adiunkt Katedry Protetyki Stomatologicznej IS AM w Warszawie
lek. stom. Jolanta Nawrocka-Furmanek, Katedra Protetyki Stomatologicznej IS AM w Warszawie
lek. stom. Iwona Weimert, Katedra Protetyki Stomatologicznej IS AM w Warszawie
dr n. med. Hanna Markiewicz, kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ,,Panoramik” w Warszawie


Słowa kluczowe: 
radiografia cyfrowa, densytometria, osteoporoza

Możliwość zastosowania radiografii cyfrowej w diagnozie zmian gęstości kości i ocenie resorpcji kości żuchwy może być istotna dla ustalenia prognoz leczenia protetycznego. Radiografia cyfrowa jest użyteczną nieinwazyjną metodą pozwalającą na komputerowe oceny zmian gęstości kości. Badania dotyczyły 20 pacjentów z osteoporozą oraz obniżonymi wska?nikami mineralnej gęstości kości ocenianej metodą DEKA – bezzębnych lub z częściowymi brakami uzębienia oraz z resorpcją kości żuchwy w obrębie podłoża protetycznego. W artykule przedstawiono analizę wyników
badań radiografii cyfrowej zastosowanej do oceny trzech obszarów kości żuchwy pacjentów z osteoporozą. W badanej grupie pacjentów z osteoporozą nie stwierdzono statystycznie istotnej korelacji zmian mineralizacji (BMD) w obrębie kręgosłupa i kończyn z komputerową gęstością kości w odcieniach szarości wybranych obszarów żuchwy.

Key words: 
radiography digital, densitometry, osteoporosis

Usefulness of panoramic digital radiography in the diagnosis of osteoporotic changes and evaluation of mandibular bone resorption might have some importance for the prognosis of the prosthetic treatment results. Digital radiography seems to be useful and allows for noninvasive evaluation of bone density changes. The study concerned 20 patients with osteoporosis and Iowered values of the bone mineral density evaluated with DEXA method, partially or totally edentulous, and with resorption of the prosthetic foundation in mandible. The paper described the digital methodology used for the description of radiographic images of mandibular bone of patients with osteoporosis. In the surveyed group of patients with osteoporosis, the statistical correlation between mineral skeletal bone density values and computer assessed values of the density in examined regions of the mandible were not discovered.

Metody badania kontaktów przedwczesnych w zwarciu centrycznym
Methods of diagnosing of centric premature contacts

lek. stom. Monika Łukomska-Szymańska, doktorantka w Zakładzie Propedeutyki i Diagnostyki Stomatologicznej, Katedra Stomatologii Ogólnej UM w Łodzi
lek. stom. Agnieszka Soska-Czop, stażystka UM w Łodzi
prof. dr n. med. Stanisław Suliborski, kierownik Zakładu Propedeutyki i Diagnostyki Stomatologicznej oraz Katedry Stomatologii Ogólnej UM w Łodzi

Słowa kluczowe: kontakty przedwczesne, artykulator, kalka zwarciowa, masy wyciskowe, woski termoplastyczne, lakiery okluzyjne, spreje okluzyjne, metoda palpacyjna, odczucia własne pacjenta,
fotookluzja, T-Scan

Obecnie istnieje wiele metod badania kontaktów przedwczesnych, począwszy od najbardziej prostych, do złożonych i skomplikowanych systemów diagnostycznych. W pracy zaprezentowano przegląd metod badania kontaktów przedwczesnych. Opisano wykrywanie kontaktów przedwczesnych za pomocą artykulatorów, kalki zwarciowej, mas wyciskowych, wosków termoplastycznych, lakierów i sprejów okluzyjnych, footokluzji, urządzenia T-Scan, metody palpacyjnej oraz odczuć własnych pacjenta.

Key words: 
premature contacts, articulator, articulating paper, impression materials, wax strip, laquer,
occlusal spray, palpation, tactile sensibility of patient, photoocclusion, T-Scan

There is a wide range of methods, both very simple and the most sophisticated, in which premature occlusal contacts can be diagnosed. In the article the author has presented the review of methods of diagnosing of premature occlusal contacts. The following methods are discribed: articulators, articulating paper, impression materials, wax strip, laquer, occlusal spray, photoocclusion, T-Scan and diagnosing of premature occlusal contacts by means of palpation and tactile sensibility of patient.

Zapobieganie chorobom jamy ustnej u dzieci
Prevention of oral cavity diseases in children

prof. dr hab. n. med. Jan Trykowski, konsultant WSZ
doc. dr hab. Adam Skrzypkowski, konsultant naukowy WIML

Słowa kluczowe: profilaktyka stomatologiczna, jama ustna, próchnica zębów, promocja zdrowia jamy ustnej

Autorzy, na podstawie piśmiennictwa, przedstawiają wybrane czynniki wczesnego zagrożenia chorobami jamy ustnej, do których zalicza się próchnicę zębów oraz choroby przyzębia. Opisano propozycje zapobiegania stomatologicznego we wczesnych okresach rozwojowych oraz promocji zdrowia jamy ustnej u dzieci.

Key words: dental prophylaxis, oral cavity, dental caries, oral health promotion

The authors on the base of literature presents selected factors of the early threat of oral cavity diseases like dental caries and periodontal disease. The dental preventive measures in the early stages of children development and oral health promotion were described.

Zastosowanie pola elektromagnetycznego w stomatologii -przegląd piśmiennictwa
The application of magnetic field in dentistry – the review of literature

lek. stom. Magdalena Brzoza, słuchaczka I roku Dziennych Studiów Doktoranckich przy Wydziale Lekarskim w Zabrzu Śl. AM w Katowicach
dr hab. n. med. Lidia Postek-Stefańska, kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego Śl. AM w Katowicach

Słowa kluczowe: pole magnetyczne, stomatologia

Na podstawie dostępnego piśmiennictwa opisano próby zastosowania pola elektromagnetycznego w wybranych przypadkach stomatologicznych.

Key words: 
magnetic field, dentistry

This report describes, on the basic of literature, the attempts of use of magnetic fields in some dental cases.

Nowe preparaty na nadwrażliwość zębów
New drugs for tooth hypersensitivity

Nadwrażliwość zębów jest dolegliwością, która dotyczy około 5 mln osób w Polsce – objawia się silnym bólem na bodźce: o termiczne (ciepło, zimno) o chemiczne (słodkie, kwaśne)* mechaniczne (szczotkowanie, dotyk).