Stomatologia Współczesna nr 1/2012

Stomatologia Współczesna

NR 1/2012

 

Ocena wierzchołkowej resorpcji korzeni zębów po leczeniu ortodontycznym za pomocą aparatów stałych

Evaluation of apical root resorption after orthodontic treatment with fixed appliances

Z Zakładu Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – lek. dent. Renata Brudnicka
Z Kliniki Chirurgii Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie – lek. dentAndrzej Brudnicki
Słowa kluczowe: resorpcja korzenia, powikłania leczenia ortodontycznego, technika SWLF
Wierzchołkowa resorpcja korzeni zębów, będąca powikłaniem leczenia ortodontycznego to niemal powszechne, choć nadal nie do końca poznane zjawisko. Celem pracy była ocena resorpcji wierzchołkowej spowodowanej leczeniem ortodontycznym, dotycząca polskiej populacji. Zbadano 98 pacjentów leczonych ortodontycznie za pomocą aparatów stałych w latach 2001–2010. Średni czas obserwacji to 17,8 miesięcy (w przedziale od 6,5 do 96,5 miesięcy). Porównywano długość tych samych zębów na zdjęciach pantomograficznych przed i po leczeniu ortodontycznym. W celu kalibracji zdjęć każdorazowo obliczano współczynnik powiększenia/pomniejszenia zdjęcia – k. Następnie obliczano wyrażony w procentach współczynnik skrócenia długości zęba – Re. Stwierdzono, że najbardziej podatne na resorpcję są korzenie przyśrodkowych i bocznych siekaczy górnych, a im dalej od linii pośrodkowej położone zęby tym mniejsza ich podatność na resorpcję, przy czym większa jest podatność korzeni zębów górnych, w porównaniu do analogicznych zębów dolnych. Stwierdzono, że kluczowym czynnikiem zwiększającym resorpcję jest czas leczenia, brak natomiast predyspozycji do resorpcji zależnych od płci czy wieku.
Key words: root resorption, complications of orthodontic treatment, SWLF technique
Apical root resorption is an iatrogenic complication of orthodontic treatment which is almost ubiquitous although still not a fully recognized phenomenon. The aim of paper was the evaluation of the apical root resorption induced by orthodontic treatment on the Polish population. 98 patients treated with fixed appliances in the years 2001–2010 were examined. The average time of the treatment was 17,8 months (from 6,5 to 96,5 months). The lengths of relevant teeth of the same patient on panoramic x-rays taken before and after orthodontic treatment were compared. In aim to calibrate compared x–rays, the special ratio of magnification/reduction – was calculated for each pair of panoramic x–rays. Then the index of resorption – Re of each measured tooth was calculated in percents. It was revealed that resorption occurs the most often in central and lateral upper incisors and the more laterally the tooth is located the lower its tendency to resorption and that the upper teeth are more sensible to resorption then the lower analogues. The facts that the time of treatment is key factor of resorption and the lack of predisposition to resorption depended on sex and age, were ascertained.

Wiedza pacjentów na temat wpływu witaminy D na stan zdrowia jamy ustnej

 

Patients` knowledge about the influence of vitamin D on oral health
Z Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr M. Pirogowa w Łodzi oraz z Podyplomowych Studiów Poradnictwa Żywieniowego i Dietetycznego na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – dr n. med. Konrad Wroński
Słowa kluczowe: witamina D, pacjenci, wiedza, jama ustna, gabinet dentystyczny
Witamina D odgrywa główną rolę w prawidłowym metabolizmie kości, a jej odpowiednie spożycie wraz z wapniem w produktach żywnościowych zapewnia zdrowe i mocne zęby, a także zmniejsza ryzyko stanów zapalnych w jamie ustnej. Uważa się, że witamina D ma wpływ nie tylko na stan zdrowia jamy ustnej, ale jest również odpowiedzialna za chemio prewencję wielu chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów złośliwych. Celem pracy było zapoznanie się z wiedzą pacjentów na temat wpływu witaminy D na stan zdrowia jamy ustnej. Grupa 120 pacjentów leczonych w oddziałach i poradniach Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Mikołaja Pirogowa w Łodzi została poddana badaniu przeprowadzonemu ankietą własnego opracowania, w której zastosowano narzędzia pozwalające zbadać wiedzę pacjentów na temat roli witaminy D na stan zdrowia jamy ustnej. W przeprowadzonym badaniu 102 (89,2%) ankietowanych nie wiedziało nic o wpływie witaminy D na stan zdrowia jamy ustnej. W ankiecie 115 (95,8%) pacjentów stwierdziło, że lekarze i lekarze dentyści nie informowali ich o wpływie witaminy D na stan zdrowia jamy ustnej. 118 (98,3%) respondentów nie wiedziało jakie jest zalecane dzienne spożycie
witaminy D w diecie, natomiast 116 (96,7%) osób nie znało produktów żywnościowych zawierających witaminę D w swoim składzie. Wyniki ankiety pokazują, że większość pacjentów nie ma wiedzy o wpływie witaminy D na stan zdrowia jamy ustnej. Wiedza na temat spożywania zalecanych dawek dobowych witaminy D w diecie, a także wiedza na temat produktów zawierających tą witaminę jest znikoma. Personel medyczny powinien informować swoich pacjentów o konieczności spożywania odpowiedniej ilości witaminy D w celu zachowania odpowiedniego stanu zdrowia jamy ustnej.
Key words: vitamin D, patients, knowledge, oral cavity, dental surgery
Vitamin D plays a major role in bone metabolism and its adequate calcium intake with a food provides a healthy and strong teeth, and also reduces the risk of inflammation in the mouth. It is known that vitamin D has an impact not only on oral health, but also is responsible for chemoprevention of many civilization diseases, including neoplasm diseases. The objective of this research was to examine the patients’ knowledge of the role of vitamin D in oral health. A group of 120 patients, treated in Pirogows’ High Specialized Hospital in Lodz was interviewed by means of the author own survey in order to examine the patients’ knowledge of the role of vitamin D in oral health. In the study, 102 (89,2%) of respondents did not know about the role of vitamin D on oral health. In the survey 115 (95,8%) patients said that doctors/dentists do not inform them about the impact of vitamin D on oral health. In a survey 118 (98,3%) of respondents did not know what daily intake of vitamin D in the diet is recommended, while 116 (96,7%) patients did not know foods containing vitamin D in their composition. The survey results show that most patients do not have knowledge of the effects of vitamin D on oral health. Knowledge of consuming the recommended daily doses of vitamin D in the diet, as well as knowledge of the products containing this vitamin is negligible. Medical personnel should inform their patients about the need to consume adequate amounts of vitamin D in the goal to keep an appropriate oral health.

Wrodzony brak zębów i metody jego leczenia – opis dwóch przypadków

 

Congenital anodontia and methods of treatment – report of two cases
Z Prywatnej Praktyki Stomatologicznej w Warszawie – lek. dent. Aleksandra Towarek, lek. dent. Ewa Gwiaździńska

Słowa kluczowe: 
zaburzenia rozwojowe, wrodzony brak zębów, hipodoncja, postępowanie ortodontyczne
W pracy omówiono cechy wrodzonego braku zawiązków zębów na podstawie dostępnego piśmiennictwa. Przedstawiono sposoby leczenia dwu pacjentów z hipodoncją siekaczy bocznych na podstawie analizy przypadków własnych.
Key words: developmental disorders, congenital anodontia, hipodontia, orthodontic treatment
The paper discusses the characteristic features of congenital anodontia on the basis of available literature. It also presents the methods of treatment of patients with hypodontia of upper lateral incisors on the basis of analysis of two individual cases treated by the authors.

Licówki porcelanowe z preparacją twardych tkanek zęba

 

Porcelain laminate veneers with tooth hard tissues preparation
Z Prywatnej Praktyki – lek. dent. Magdalena Mańkowska
Z Poradni Dentystycznej Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek” –
prof. dr hab. n. med. Jan Trykowski, lek. dent. Krzysztof Krzesiewicz
Słowa kluczowe: licówka porcelanowa, odbudowa estetyczna, preparacja zębów
Licówki porcelanowe to uzupełnienia protetyczne pozwalające uzyskać pożądany kształt i kolor zębów. Stosowane są głównie w celu poprawy wyglądu zębów. Na podstawie piśmiennictwa przedstawiono wskazania i przeciwwskazania stosowania licówek
porcelanowych, sposoby preparacji zębów, procedurę wykonania i cementowania licówek
oraz ich zalety i wady.
Key words: porcelain laminate veneer, aesthetic re construction, tooth preparation
Porcelain veneers are restorations for obtaining a desired shape and color of teeth. Mainly they are used in order to improve tooth appearance. On the base of literature indications and contraindications of porcelain veneers, the methods of tooth preparation, procedures of preparation and cementation of veneers and their advantages and disadvantages were presented.

Zastosowanie wybranych technik fizykoterapeutycznych w leczeniu bólu w przebiegu rehabilitacji protetycznej

 

Application of selected physiotherapeutic techniques for the treatment of pain
in the course of prosthetic rehabilitation
Z Zakładu Protetyki Stomatologicznej Katedry Stomatologii Odtwórczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – lek. dent. mgr fizjoterapii Magdalena Figiel, dr n. med. Andrzej Suchorzewski
Słowa kluczowe: techniki fizykoterapii, działania przeciwbólowe, rehabilitacja narządu żucia
Współczesna stomatologia jest nauką interdyscyplinarną. Rehabilitacja protetyczna często wymaga współpracy z przedstawicielami innych specjalności medycznych, m. in.: neurologów, psychoterapeutów czy fizjoterapeutów. Celem poniższego opracowania jest przedstawienie technik fizykoterapii o potwierdzonym działaniu przeciwbólowym, które mogą przyczynić się do znacznego ograniczenia lub eliminacji farmakoterapii, a przynosząc pacjentowi szybką i trwałą ulgę w dolegliwościach korzystnie wpłyną na cały proces rehabilitacji narządu żucia.
Key words: physiotherapy techniques, analgesic effects, masticatory apparatus
rehabilitation
The contemporary dentistry is an interdisciplinary science. Prosthetic rehabilitation often requires cooperation with specialists of the other medical specializations, such as: neurologists, psychotherapist or physiotherapeutist. The objective of this study is to present physiotherapy techniques with proven analgesic effects that may contribute to a considerable limitation or elimination of pharmacotherapy, and by bringing patients immediate and continuous relief, they exert a positive influence on the overall process of the masticatory apparatus rehabilitation.
Ocena kliniczna żelu do retrakcji dziąsłowej Racegel – doniesienie

wstępne

 

Clinical evaluation of gingival retraction gel Racegel – preliminary report
Z Zakładu Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – dr n. med. Paweł Mieszkowski, dr n. med. Janusz Sykut, dr n. med. Janusz Borowicz – p.o. kierownika Zakładu, mgr farmacji Anna Stelmaszczyk
Ze Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Protetyki Stomatologicznej UM w Lublinie – Anna Mieszkowska
Słowa kluczowe: retrakcja dziąsła, żele retrakcyjne
Retrakcję dziąsła brzeżnego stosuje się we wszystkich dyscyplinach stomatologicznych, jednakże zdecydowanie najczęściej w protetyce stomatologicznej. Istnieje kilka sposobów retrakcji: mechaniczna, mechaniczno–chemiczna, chirurgiczna. Z danych piśmiennictwa wynika, że zdecydowana większość lekarzy dentystów – 89,1% stosuje retrakcję mechaniczno–chemiczną. Jednakże coraz częściej pojawiają się preparaty o działaniu retrakcyjnym w postaci żelu, mające zdaniem producentów działanie podobne jak nici, ale ze względu na konsystencję łatwiejsze w aplikacji, o zminimalizowanym działaniu uszkadzającym mechanicznie delikatne tkanki przyzębia. Środki te mogą być według producentów stosowane samodzielnie lub w połączeniu z nićmi retrakcyjnymi. Celem pracy była kliniczna ocena preparatu Racegel (Septodont). 27 zębów filarowych poddano preparacji pod różnego typu uzupełnienia stałe. Za po-mocą końcówki aplikacyjnej Racegel nanoszono bezpośrednio do kieszonki dziąsłowej, a w przypadku niezadowalającego odsunięcia tkanek przyzębia wprowadzano dodatkowo nić retrakcyjną Racestypine. Skuteczność retrakcji oceniano wizualnie stosując niektóre z kryteriów zaproponowanych przez Jokstada (1999). Na podstawie własnych obserwacji klinicznych stwierdzono, że Racegel jest skutecznym, łatwym w użyciu, pozbawionym niekorzystnych działań ubocznych preparatem retrakcyjnym.
Key words: gingival retraction, retraction gel
Retraction of the marginal gingiva is used in all dental disciplines; however definitely most often in dental prosthetics. There exist a few ways of the retraction: mechanical, mechano–chemical, surgical. From the literature data appears that majority of dentistss – 89,1% use the mechano–
–chemical retraction. However, the preparations are more and more frequently launched which provide retracting action in the form of gel, having according to producers similar action, as cords but on account of the consistency, much easy to application, with minimized mechanical injury to delicate tissues of the paradontium. According to producers, the remedies can be applied independently or in combination with retraction cords. The aim of this study was a clinical evaluation of Racegel (Septodont). 27 abutment teeth were prepared for various types of restorations. With the help of the applicator end, Racegel was directly brought to the gingival pocket and then in the case of insufficient retraction of the periodontal tissues Racestypine cord was consecutively introduced. The effectiveness of the retraction was being assessed visually using some of criteria suggested by Jokstad. On the base of own clinical observations was found that Racegel is an effective, easy in the use and deprived of unfavourable side effects retraction preparation.
Martwak jako postać przewlekłego ograniczonego zapalenia kości wyrostka

zębodołowego szczęki – opis przypadku

 

Sequestrum as a form of chronic localised imflammation of maxillary alveolar bone – a case report
Ze Specjalistycznej Przychodni Chirurgii i Stomatologii w Tarnobrzegu – lek. dent. Anna Kwiecień
Słowa kluczowe: martwak, przewlekłe ograniczone zapalenie kości
W pracy opisano przypadek pacjentki, która zgłosiła się do gabinetu z powodu bólu zęba 26 z rozległym ubytkiem i zakażoną martwicą miazgi, w którym podjęto leczenie endodontyczne. Badanie radiologiczne wykazało obecność dwu martwaków w przegrodzie międzyzębowej
między zębami 26 i 27 oraz między zębami 23 i 24. Jak wynika z wywiadu zęby 24 i 25 były około 5 lat temu leczone endodontycznie z zastosowaniem paraformaldehydowej pasty do dewitalizacji miazgi. Przewlekłe zapalenie kości wyrostka zębodołowego szczęki przemieniło się w martwaki, które usunięto chirurgicznie. Pacjentka cierpiała także z powodu halitozy, która ustąpiła po usunięciu martwaków. Autorka pracy przytacza przypadek jako przykłady bakteryjnego i toksycznego uszkodzenia przyzębia oraz kości przegrody międzyzębowej wyrostka zębodołowego szczęki.
Key words: sequestrum, chronical limited inflammation of bone
The paper describe a case of patient which came to dental surgery for reason of 26 tooth pain with extensive cavity and infected pulp necrosis in which endodontic treatment was undertaken. The radiographic examination showed two sequestra in interproximal bone septum between 26 and 27 teeth and between 23 and 24, as well. Previous history revealed that the 24 and 25 teeth, about 5 years earlier, were treated endodontically with the use of paraformaldehyde paste for pulp devitalization. The chronic imflammation of maxillary alveolar bone originated sequestra which were removed surgically. The patient also suffered from halitosis which disappeared after sequestra removal. The author consider the case as examples of bacterial and toxical damage.

Implantoprotetyczna rekonstrukcja braków zębowych u pacjenta z wykorzystaniem systemu SEMADOS® – opis przypadku

 

Implantoprosthetic reconstruction of missing teeth in a patient with SEMADOS® system – a case report
Z Praktyki Prywatnej – lek. dent. Paweł Frączak – specjalista protetyki stomatologicznej
Słowa kluczowe: wszczepy, leczenie implantoprotetyczne, sinus lift, uzupełnienie protetyczne
Niniejsza praca przedstawia opis możliwości wykonania rekonstrukcji implantoprotetycznej
u pacjenta z rozpoznaniem: według Majewskiego grupa II, według Eichnera grupa B3, według Galasińkiej–Landsberger szczęka klasy III, żuchwa klasy IV – z użyciem systemu BEGO SEMADOS®.
Key words: implants, implantoprosthetic treatment, sinus lift, prosthetics restoration
This paper presents a description of the feasibility of the implantoprosthetic reconstruction in a patient with a diagnosis: by Majewski group II.