Stomatologia Współczesna nr 4/2012

Stomatologia Współczesna

NR 4/2012

 

Porównanie Porównanie cech i właściwości fizycznych zamków samoligaturujących i zamka konwencjonalnego

Comparison of physical characteristics of self–ligating and conventional brackets

Z Zakładu Ortodoncji Katedry Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: dr n. med. Adam Skiba – asystent
Ze Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Ortodoncji UM w Łodzi: Agata Kozłowska, Roksana Piętka

Słowa kluczowe: zamki samoligaturujące, zamek konwencjonalny, aparat stały

Zamki samoligaturujące to jeden z systemów aparatów stałych stosowanych w leczeniu wad zgryzu. Od zamków konwencjonalnych różnią się sposobem utrzymania łuku w slocie. Uważa się, że konstrukcja zamków samoligaturujących umożliwia istotne zmniejszenie tarcia pomiędzy łukiem i zamkiem, a tym samym skrócenie czasu leczenia ortodontycznego. Celem pracy jest porównanie cech fizycznych zamków samoligaturujących typu Carriere, Empower, Smart–Clip i Axis i zamka konwencjonalnego oraz określenie minimalnej siły potrzebnej do przemieszczenia łuku w slocie zamka. Do badania użyto pasywnych zamków samoligaturujacych oraz konwencjonalnego zamka Discovery w połączeniu z ligaturą metalową. Zewnętrzne wymiary badanych zamków zmierzono przy użyciu suwmiarki oraz dokonano subiektywnej oceny wygody pracy z danym systemem samoligaturującym i konwencjonalnym. Za pomocą dynamometru zmierzono minimalną siłę potrzebną do przemieszczenia łuku w slocie zamka w środowisku suchym i wilgotnym w trakcie pierwszego użycia oraz po dziesięciokrotnym otwarciu i zamknięciu mechanizmu utrzymującego łuk.Na podstawie wyników pomiarów stwierdzono, że wymiary badanych zamków są zbliżone. Mimo istotnych różnic w mechanizmie ligaturowania, siła użyta do przemieszczenia łuku w slocie była porównywalna w przypadku systemów samoligaturujących, natomiast większa w zamkach konwencjonalnych. Przemieszczanie łuku we wszystkich zamkach wymagało użycia większej siły w środowisku sztucznej śliny, niż w środowisku suchym.

Key words: self–ligating brackets, conventional bracket, fixed appliance

Self–ligating brackets are one of orthodontic fixed appliance system used in malocclusion treatment. One of the most significant difference from conventional braces is the type of keeping arch in slot. It is considered that, this type of system enables considerably decrease of frictional force between arch and bracket, therefore decreasing the time of orthodontic treatment. The goal of paper is to compare physical characteristics of self–ligating brackets and conventional bracket and measure minimal force needed to move arch in slot. During research passive self–ligating bracket of type Carriere, Empower, Smart–Clip and Axis and Discovery conventional bracket with metal ligature were used. Brackets under research were measured with electronic caliper. Moreover, subjective evaluation of working comfort was made. Minimal force needed to move arch in slot was measured using dynamometer both in dry and wet environment in first use and after opening and closing mechanism ten times. To conclude, dimensions of examined brackets are similar. Despite the relavant differences in ligaturing mechnism, the force needed to move arch in slot was comparable in case of self–ligating brackets. On the other hand, in conventional brackets force was significantly greater. Furthermore, the movement of arch needed greater force in wet than in dry environment for all types of brackets.

Możliwości leczenia periimplantitis – na podstawie piśmiennictwa

Peri-implant treatment options – a literature review

Z Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: lek. stom. Marcin Siemiątkowski – wykładowca, dr n. med. Jan Kowalski – adiunkt

Słowa kluczowe: periimplantitis, leczenie, wszczepy zębowe

Zapalenie tkanek wokół implantu jest poważną komplikacją leczenia implantoprotetycznego. Dotyczy około 40% pacjentów, u których zastosowano leczenie implantologiczne. Konsekwencją periimplantitis jest utrata tkanek twardych i miękkich, odsłonięcie gwintu implantu i – w dalszej konsekwencji – utrata implantu. W pracy przedstawiono doniesienia z ostatnich lat dotyczące możliwości leczenia periimplantitis.

Key words: periimplantitis, treatment, dental implants

Inflammation of peri-implant tissues is a major complication of the implant-prosthetic treatment. It involves 40% of the patients in which implant treatment was conducted. The consequences of periimplantitis are the loss of hard and soft tissues, exposure of the implant`s thread and – further- the loss of the implant. Paper presents latest reports regarding possible strategies of the treatment of periimplantitis.

Wpływ technik wyciskowych na pasywne dopasowanie komponentów stosowanych w implantoprotetyce – przegląd piśmiennictwa

The influence of impression techniques on the passive fit of components applied in implant prosthodontics – review of the literature

Z Zakładu Protetyki Stomatologicznej Katedry Stomatologii Odtwórczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: lek. dent. Monika Pawlak, dr n. med. Michał Knytel

Słowa kluczowe: osseointegracja, pasywne dopasowanie, konwencjonalne techniki wyciskowe, cyfrowa technika wyciskowa

Zasadniczą kwestią po przeprowadzonym leczeniu implantoprotetycznym jest zachowanie osseointegracji i utrzymanie wykonanych uzupełnień protetycznych. Zależy to w dużym stopniu od pasywnego dopasowania podbudów protetycznych, łączników protetycznych oraz wszczepów. Na podstawie piśmiennictwa przedstawiono wpływ różnych technik wyciskowych na pasywne dopasowanie wymienionych komponentów, z których wynika, że konwencjonalne techniki wyciskowe mogą dawać mniej przewidywalne wyniki leczenia w porównaniu do cyfrowej techniki wyciskowej.

Key words: osseointegration, passive fit, conventional impression techniques, digital impression technique

The maintenance of osseointegration and constructed prosthodontic restorations is the principal issue after the conducted implanto–prosthodontic treatment. This depends to a large extent on the passive fit of frameworks, abutments and implants. On the basis of the literature, the influence of various impression techniques on the passive fit of above-mentioned components was presented, which shows that the conventional impression techniques can give less predictable results of the treatment in comparison to the digital impression technique.

Wpływ ortodontycznego leczenia czynnościowego na staw skroniowo–żuchwowy

The influence of functional orthodontic treatment on temporomandibular joint

Z Poradni Dentystycznej Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej “CePeLek” w Warszawie: lek. dent. Aleksandra Nawrot

Słowa kluczowe: aparat czynnościowy, staw skroniowo–żuchwowy

W pracy przedstawiono zmiany zachodzące w stawie skroniowo–żuchwowym w wyniku zastosowania aparatów czynnościowych. Pod uwagę wzięto niektóre aparaty czynnościowe jak: Activator, aparat Herbsta, regulator Frankla, Twin–block a także mechanikę mięśniową i fazę wzrostu pacjenta. Uwzględniono doniesienia z aktualnego i dostępnego piśmiennictwa.

Key words: functional appliance, temporomandibular joint

The paper presents changes in the temporomandibular joint through the application of functional appliances. It was considered: Activator, Herbsta appliance, regulator Frankla, Twin–block, muscle mechanic and growth phase of the patient. Includes reports from current and available literature.

Mesiodens (ząb środkowy): charakterystyka, diagnostyka kliniczna i radiologiczna – przegląd piśmiennictwa

Mesiodens (middle tooth): characteristics, clinical and radiographic diagnosis – a literature review

Z Przychodni Stomatologicznej KODENT w Piasecznie: lek. dent. Katarzyna Kosińska, lek. dent. spec. I stopnia stomatologii ogólnej, spec II stopnia ortodoncji Barbara Kosińska–Wróbel – kierownik Przychodni
Słowa kluczowe: hiperdoncja, mesiodens, diagnoza

Mesiodens (ząb środkowy, ząb pieńkowy, palatodens) jest najczęściej występującym zębem nadliczbowym. Jego częstość występowania w populacji waha się między 0,15 a 1,9%. Umiejscowiony jest w przednim odcinku szczęki, rzadziej żuchwy. Może być przyczyną wad zgryzu, tworzenia torbieli zawiązkowych, opóźnionego wyrzynania zębów stałych. Praca przedstawia charakterystyczne cechy tej nieprawidłowości zębowej na podstawie literatury polskiej i zagranicznej: etiologię, częstość występowania, klasyfikacje i diagnostykę.

Key words: hyperdontia, mesiodens, diagnosis

Mesiodens (middle tooth, conical tooth, palatodens) is the most common supernumerary tooth. The prevalence of the mesiodens varies between 0,15–1,9% in the population. The mesiodens is situated in the anterior region of the maxilla, less frequently in the mandibula. It usually results in oral problems such as malocclusion, cyst formation, delayed eruption of the permanent teeth. This paper shows the characteristic features of this anomaly: its aetiology, prevalence, classifications and proper diagnosis, based on polish and international literature.

Probiotyki, a próchnica zębów

Probiotics and dental caries

Z Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koszalinie: lek. dent.Renata Smyk

Słowa kluczowe: próchnica, bakterie próchnicotwórcze, probiotyki, bakteryjna terapia zastępcza

Próchnica zębów jest nadal powszechną chorobą w Polsce. Celem tej pracy jest zaprezentowanie obecnego stanu wiedzy o probiotykach i ich roli w zapobieganiu próchnicy. Istnieją powody by sądzić, że mechanizm oddziaływania probiotyków w jamie ustnej jest podobny, jak w pozostałych odcinkach układu pokarmowego. Dodatkowo, aplikacja probiotyków wydaje się być interesującą alternatywą dla wciąż rosnącego problemu oporności bakterii. Warto też zwrócić uwagę na obiecujące wyniki badań dotyczących bakteryjnej terapii zastępczej i jej roli w zapobieganiu próchnicy.

Key words: dental caries, cariogenic bacteria, probiotics, bacterial replacement therapy

Dental caries is still common disease in Poland. The aim of this review was to present the state of the art on probiotics and their role in preventing dental caries. There is a reason to believe that the mechanism of probiotic bacteria action in the oral cavity is similar as it is in the other parts of the gastrointestinal tract. Application of probiotics seems to be an interesting alternative used against increasing problem of antimicrobial drug resistance. It is worth to focus attention on promising researches on bacterial replacement therapy and its role in preventing dental caries.

Wizerunek lekarza jako wyraz smaku i rzetelności – tajniki makijażu i stylizacji postaci

The appearance of a dentist as expression of taste and reliance – the secret of make–up and styling forms

Z Samodzielnej Pracownia Kosmetologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku: dr n. med. Małgorzata Knaś – kierownik, mgr Katarzyna Wołosik, mgr Marta Wacewicz

Słowa kluczowe: wizerunek lekarza, kontakt z pacjentem, makijaż, dobór stroju

Wizerunek lekarza jest bardzo ważny w kontaktach z pacjentami. Dystans fizyczny, czyli odległość pomiędzy nimi w trakcie rozmowy czy leczenia, zaliczany jest do dystansu intymnego, gdyż wynosi często mniej niż 45 cm. Istnieją dwa podstawowe kryteria oceny wyglądu zewnętrznego. Pierwsze dotyczy dostosowania ubioru do okoliczności i konkretnej sytuacji, drugie poziomu higieny osobistej.

Key words: the image of the doctor, contact with the patient, make–up, choice of dress

The image of the doctor is very important in dealing with patients. Physical distance, the distance between them in a conversation or treatment, is one of the intimate distance as it is often less than 45 cm. There are two basic criteria for assessing the appearance. The first concerns the adaptation of clothing to the circumstances and particular situation, the second level of personal hygiene.

Zamierzona replantacja zęba-opis przypadku

Intentional replantation a case report

Ze Specjalistycznej Przychodni Chirurgii I Stomatologii w Tarnobrzegu: lek.dent.Anna Kwiecień

Słowa kluczowe: zamierzona replantacjia, przypadek kliniczny

Autorka pracy przedstawiła własny przypadek zamierzonej replantacji prawego dolnego zęba mądrości (ząb 48) ze zmianą okołowierzchołkową, w którym próba ponownego leczenia endodontycznego nie dała oczekiwanego wyniku ze względu na złożoną morfologię kanałów korzeniowych oraz trudności z chemo-mechanicznym oczyszczeniu szczytowej części kanałów korzeniowych. Po usunięciu zęba wykonano resekcję wierzchołków korzeni, które wypełniono wstępnie glasjonomerem, ząb replantowano i unieruchomiono. Opisano przebieg zabiegu oraz czynniki wpływające na efektywność leczenia.
Po ekstrakcji zęba wykonano resekcję wierzchołków korzeni zęba 48, resekowane wierzchołki wypełniono wstecznie materiałem glas/jonomerowym. Ząb następnie wprowadzono do zebodołu macierzystego I unieruchomiono. Opisano przebieg zabiegu z uwzględnieniem czynników wpływających na skuteczność zabiegu zamierzonej replantacji.

Key words: international replantation, clinical case

The author of paper describe own case of intentional replantation of the right lower wisdom tooth (tooth 48) with apical lesion in which trial of root canals morphology and dificulty of chemo-mechanical debridement of the apical part of root canals. After tooth extraction apicectomy of root-tips were performed, than retrofilled with glassionomer, tooth was replanted and stabilized. Course of treatment and factors influencing on treatment efficiency were described.

Implantologiczna odbudowa górnego przyśrodkowego siekacza z wykorzystaniem systemu implantologicznego BEGO SEMADOS – opis przypadku

Implant reconstruction of the upper central incisor – a case report

Z Praktyki prywatnej w Warszawie: lek dent. Paweł Frączak – specjalista protetyki stomatologicznej

Słowa kluczowe: wszczepy dentystyczne, leczenie implantoprotetyczne, uzupełnienie protetyczne

W pracy opisano wykonanie rekonstrukcji implantoprotetycznej u pacjenta z rozpoznaniem wg: Majewski gr I, Eichner gr A2, Galasińskia – Landsberger – szczęka kl II przy użyciu systemu SEMADOS® firmy BEGO

Key words: dental implants, implantoprosthetic treatment, prosthetics restoration

In the paper the realization of implantoprosthetic reconstruction in a patient with a diagnosis by: Majewski – Group I, Eichner – group A2, Galasińska-Land – szczęka kl. II, przy użyciu systemu Semados firmy BEGO.

Wypełnienie klasy II w zębie trzonowym

Class II cavity filling in molar tooth

Z Prywatnej Praktyki Stomatologicznej w Łodzi: lek. dent. Monika Dzieciątkowska

Słowa kluczowe: materiał kompozytowy, podbarwiacz, matryca sekcyjna, ściana styczna,odbudowa guzków

W pracy opisano szczegółowo proces wypełniania materiałem kompozytowym dużego ubytku w zębie 36 z użyciem techniki warstwowej.

Key words: composite resin material, color modifier, sectional matrix, proximal wall, cusp reconstruction

This paper describes in detail the process of filling a large cavity in tooth 36 with composite resin material and layering technique.