Stomatologia Współczesna nr 3/2002

Stomatologia Współczesna

NR 3/2002

Ocena w skaningowym mikroskopie elektronowym powierzchni kanałów korzeniowych opracowanych różnymi narzędziami endodpntycznymi. Badania wstępne
Scanning electron microscope evaluation of root canal surfaces instrumented with different endodontic instruments. Preliminary study

dr n. med. Sławomir Ledzion, Zakład Stomatologii Zachowawczej IS AM w Łodzi

Słowa kluczowe: stopień wierzchołkowy, zanieczyszczenia, warstwa mazista

Uzyskanie odpowiedniej czystości kanału korzeniowego oraz właściwe jego ukształtowanie przyczynia się do sukcesu leczenia endodontycznego. Na podstawie zdjęć wykonanych w SEM oceniano powierzchnie kanałów korzeniowych opracowanych przez ręczne pilniki Kerra, Hedstroerna i maszynowe narzędzia LightSpeed.

Key words: apical stop, debris, smear layer

Removal of the smear layer and adequate shaping of the root canal contributes to the success of endodontic treatment. Ań evaluation of root canal surfaces instrumented with Kerr, Hedstroem Files and LightSpeed instruments was carried out on the basis of SEM images.

Etiologia ubytków erozyjnych – czynniki wewnątrzpochodne
Aetiology of dental erosions – intrinsic factors

lek. stom. Dariusz Borczyk, doktorant w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS AM w Łodzi
lek. stom. Ewa Malenta-Markiewicz, starszy wykładowca w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS AM w Łodzi

Słowa kluczowe: ubytki erozyjne, bulimia, anoreksja, choroba refluksowa

W pracy opisano czynniki wewnątrzpochodne ubytków erozyjnych. Szczególną uwagę zwrócono na chorobę refluksową i psychogenne zaburzenia odżywiania.

Key words: erosions, bulimia, anorexia, reflux disease

This paper reviews intrinsic factors of tooth erosions. Special attention is paid to reflux disease and psychogenic eating disorders.

Wpływ biostymulacyjnego promieniowania laserowego na poziom ß-endorfin w surowicy krwi w przebiegu leczenia nadwrażliwości zębiny
Effect of Iow level laser radiation on the level of blood serum ß-endorphin in the treatment of dentine hypersensitivity

dr n. med. Barbara Urbaniak, p.o. kierownika Zakładu Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej i Przyzębia IS AM w Łodzi
lek. stom. Anna Wolf-Smentek, Samodzielny Publiczny ZOZ IS w Łodzi; Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej PŁ w Łodzi
dr hab. n. med. Maciej Romanowicz, kierownik Zakładu Protetyki IS AM w Łodzi

Słowa kluczowe: ß-endorfiny, nadwrażliwość zębiny, ból, laseroterapia

Celem pracy jest ocena poziomu ß-endorfin w osoczu krwi pacjentów leczonych z powodu nadwrażliwości zębiny. Leczenie nadwrażliwości zębiny polegało na naświetlaniu wyrostków zębodołowych laserem półprzewodnikowym małej mocy o długości fali 904 nm. Wykazano znamienny wzrost stężenia ß-endorfin w surowicy krwi badanych w porównaniu ze stanem przed leczeniem i z grupą porównawczą.

Key words: ß-endorphin, dentine hypersensitivity, pain, lasertherapy

The aim of the study was to determin the ß-endorphin level in the blood serum of patients with dentine hypersensitivity. Treatment of dentine hypersensitivity consisted of radiation of the alveolar process with a low-level semi-conductor laser of wavelength 904 nm. The results of the study indicated a significant increase in serum ß-endorphins in patients with dentine hypersensitivity as compared to the state before treatment and to the control group.


Wybrane przypadki kliniczne zastosowania stałych uzupełnień protetycznych z kompozytu wzmocnionego włóknem szklanym

Selected clinical cases treated with fixed prosthodontic appliances prepared from glass reinforced composite

lek. stom. Beata Śmielak, asystent w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej IS AM w Łodzi
lek. stom. Jacek Dobosz, asystent w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej IS AM w Łodzi


Słowa kluczowe: 
kompozyty wzmacniane włóknem szklanym, mosty AET, mosty bez podbudowy metalowej

Nowoczesne materiały kompozytowe wzmacniane włóknami szklanymi umożliwiają wykonywanie kosmetycznych uzupełnień protetycznych bez podbudowy metalowej. Jednym z takich systemów jest Sculpture-Fi-breKor firmy Jeneric/Pentron Inc. Składa się on ze spójnej wiązki kierunkowo ułożonych włókien impregnowanych żywicą, stanowiących strukturę nośną (FibreKor) oraz z materiału złożonego nowej generacji (Sculpture) odbudowującego część zewnętrzną uzupełnienia. Materiał ten charakteryzuje się: doskonałym współczynnikiem ścieralności, niską absorpcją wody (odporność na przebarwienia), wska?nikiem załamania światła prawie identycznym ze szkliwem (duże walory estetyczne), dużą wytrzymałością i sztywnością konstrukcji, całkowitą biokompatybilnością, możliwością naprawiania w jamie ustnej, niską kurczliwością. Praca przedstawia przypadki kliniczne uzupełnień stałych wc postaci wkładów koronowo-korzeniowych, wkładów i nakładów koronowych, pojeddynczych koron, jak również mostów o krótkim przęśle wspartych na wkładach koronowych.

Key words: fibre reinforced composites, AET bridges, metal-free bridges

New glass fibre reinforced composite materials enable dental practitioners to construct cosmetic prosthodontic appliances without a metal framework. One such system is Sculpture – FibreKor (Jeneric/Pentron Inc.). It is composed of a coherent bundle of resin impregnated fibres arranged in the same direction, which constitute the supporting structure (FibreKor) and a new generation composite (Sculpture), reconstructing the outer part of the appliance. This material has the following properties: excellent wear coefficient, Iow water absorption (stain resistance), light refraction index nearly identical to that of enamel (very good aesthetic features), high construction strength and rigidity, complete biocompatibility, repairable in the oral cavity, Iow shrinkage. The study presents some clinical cases of fixed appliances in the form of post cores, onlays, inlays, single crowns and short spanned bridges supported by crown inlays.

Rola enzymów w ślinie
Role of enzymes in the saliva

dr hab. n. med. Wojciech Turski, Zakład Neurologii i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia IS AM w Łodzi
prof. dr hab. med. Wojciech Split, kierownik Zakładu Neurologii i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia IS AM w Łodzi

Słowa kluczowe: ślina, enzymy, hydrolazy, oksydoreduktazy, transferazy, liazy, płytka nazębna

W warunkach fizjologicznych w ślinie występują hydrolazy, oksydoreduktazy, transferazy i liazy. Wytwarzane są przez ślinianki i bakterie bytujące w jamie ustnej. Rola enzymów zależy od ich swoistego łączenia się z substratem i od oddziaływania produktów reakcji enzymatycznej. Enzymy w ślinie biorą udział we wstępnym trawieniu pokarmów, wpływają na rozwój mikroflory bakteryjnej i na homeostazę w jamie ustnej, biorą udział w tworzeniu płytki nazębnej, odgrywają znaczącą rolę w regulacji pH w jamie ustnej. Biorą udział w reakcji mineralizacji i remineralizacji. Wpływają również na percepcję bólu i smaku w jamie ustnej. Nadal pozostaje nie ustalona rola wielu enzymów i miejsce ich powstawania.

Key words: salivary, enzymes, hydrolases, oxidoreductases, transferases, lyases, dental plaque

In the saliva of healthy subjects there are different hydrolases, oxidoreductases, transferases and lyases, They are produced by the salivary glands or by bacteria living in the oral cavity. The role of enzymes depends on their specific binding with the reaction substrate(s) and the kind and action of the reaction product(s). Enzymes of the saliva take part in the initial phase of digestion of food, affect the growth of oral microflora and the homeostasis within the oral cavity. They take part in the formation of dental plaque and play an important role in the regulation of the oral pH. They also participate in the mineralization, demineralization and remineralization processes and in pain perception and taste, However, the role of some salivary enzymes, as well as their origin, has not been established until now.


Uproszczona technika endodontyczna

Simplifying obturation

Barry Lee Musikant, Brett I. Cohen, Allan S. Deutsch – Autorzy są pracownikami ośrodków badawczych w Stanach Zjednoczonych

W ciągu ostatnich 30 lat nastąpił znaczny rozwój technik endodontycznych. Zmieniły się narzędzia, materiały wypełniające oraz sposoby opracowywania kanałów. Tradycyjne narzędzia, które stosowano do opracowywania kanałów korzeniowych w metodzie wypełnienia ćwiekami srebrnymi, wraz z rozwojem technik wypełnieniowych zostały zastąpione pilniczkami o większym kącie zbieżności (0,04, 0,06) umożliwiającymi stożkowe opracowanie kanału, jakie jest wymagane do zastosowania metody termicznej kondensacji gutaperki.

Over the past 30 years, endodontic techniques have changed dramatically. Instrumentation suited to silver point fills has given way to files of greater taper that shape canals compatible with warm gutta percha techniques.


Przyczyny złamań wyrostka kłykciowego żuchwy

Causes of condylar fractures

A. Jenca, M. Kunec, M. Supler – Autorzy pracują w Klinice Stomatologii i Chirurgii Twarzowo-Szczękowej LF UPJS i FNL L. Pasteura w Koszycach, Słowacja

Słowa kluczowe: uraz, złamanie wyrostka kłykciowego, żuchwy

Autorzy pracy opisali 89 przypadków złamania wyrostka kłykciowego żuchwy u pacjentów w wieku od 5 do 79 lat, badanych i leczonych w latach 1989-1998 w Klinice Stomatologii i Chirurgii Twarzowo-Szczękowej LF UPJ? i FNL L. Pasteura w Koszycach (Słowacja). Celem badania było stwierdzenie częstotliwości i charakteru złamań w zależności od płci, czasu, siły urazu, wieku pacjenta, przyczyn i obecności innych urazów.

Key words: injury, condylar fracture

The authors present 89 cases of condylar fracture in patients aged 5 to 79 years, examined and treated between 1989-1998 at the Clinic of Dentistry and Maxillofacial Surgery LF UPT? a FNL L. Pasteur in Koszyce (Slovakia). The aim of the study was to determin the frequency and character of fractures depending on gender, time, force and the injury, age of the patient, cause and presence of other injuries.

Osteogeneza dystrakcyjna. Część l
Distraction osteogenesis. Part l

lek. med. Mirosław Kulewicz, starszy asystent w Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
prof. dr hab. med. Zofia Dudkiewicz, kierownik Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
lek. stom. Dorota Cudziło, starszy asystent w Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

Słowa kluczowe: osteogeneza dystrakcyjna, skrzep pierwotny, tkanka kostna

Metoda osteogenezy dystrakcyjnej stała się w ostatnim dziesięcioleciu postępowaniem z wyboru do chirurgicznego korygowania niedorozwojów szkieletu twarzoczaszki. Wykorzystano w niej wyniki badań Ilizarowa, który wykazał, że nowa kość może powstać wskutek jej rozciągania wzdłuż długiej osi o l mm dziennie. Ten proces wywołuje tworzenie nowej kości wzdłuż wektora siły rozciągającej bez potrzeby używania przeszczepów kostnych. Technika ta powoduje również rozszerzenie pokrywających kość tkanek miękkich, które często są niedorozwinięte u pacjentów dotkniętych tą wadą. Dzięki tej metodzie chirurdzy są w stanie pobudzać tworzenie się nowej kości w miejscu jej niedoboru lub braku, nie muszą używać przeszczepów kostnych pobranych z innych miejsc anatomicznych. Metoda ta z powodzeniem może być stosowana w leczeniu hipoplazji szczęki i żuchwy. Jest techniką mało inwazyjną, stosunkowo prostą do zastosowania i powoduje mniejsze obciążenie dla pacjenta niż tradycyjne metody chirurgiczne.

Key words: distraction osteogenesis, primary clot, bone tissue

In the last decade, distraction osteogenesis has become the method of choice for the surgical correction of deformities of the craniofacial skeleton. Thanks to this method, surgeons are able to stimulate the formation of new bone in places where it is deficient or lacking, without having to use bone grafts taken from other anatomic locations. This method may be used successfully in the treatment of hypoplasia of the maxilla and mandible.

Zagrożenie drganiami mechanicznymi na stanowisku pracy lekarza stomatologa (doniesienie wstępne)
The risk of mechanical vibrations in the dentist`s workplace (a preliminary report)

lek. stom. Iwona Bzdęga, IS CSK WAM w Warszawie
prof. dr hab. Jan Trykowski, kierownik IS CSK WAM w Warszawie
dr hab. Leopold Wagner, IS CSK WAM w Warszawie
dr hab. Jerzy Bzdęga, prof. nadzw., kierownik Zakładu Higieny i Ekologii WIHiE w Warszawie

Słowa kluczowe: unity stomatologiczne, drgania, narażenie zawodowe

Na stanowisku pracy lekarz stomatolog narażony jest na drgania mechaniczne generowane przez obrotowe lub drgające narzędzia końcówek dentystycznych unitu. Mają one charakter przerywany i w ciągu zmiany roboczej trwają przez około 45 min. Ze względu na osobniczą wrażliwość mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Key words: dental units, vibration, occupational exposure

In his/her workplace, the dentist is exposed to mechanical vibrations generated by rotary and vibrational handpieces from the dental unit. They have a non-continuous character and during the working day last around 45 min. Depending on personal sensitivity, they may pose a health hazard.

Pacjenci gabinetów prywatnych o reformie i usługach gwarantowanych w opiece stomatologicznej
Private dental patients` opinion of the reform and guaranteed services in dental health care

dr n. med. Barbara Lempe, Zakład Stomatologii Dzieci i Młodzieży IS AM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
prof. dr hab. Zbigniew Woźniak, Instytut Socjologii, Studium Pracy Socjalnej, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
lek. stom. Marcin Żurowski, prywatna praktyka stomatologiczna, Wągrowiec

Słowa kluczowe: pacjenci, reforma, reorganizacja, służba zdrowia, stomatologia, system ubezpieczeniowy

Celem pracy było przedstawienie opinii ubezpieczonych na temat funkcjonowania reformowanej opieki stomatologicznej w dużym i małym mieście. Badaniem ankietowym objęto 200 pacjentów mieszkających w Poznaniu (100 osób) oraz w Wągrowcu (100 osób), korzystających z usług dwóch prywatnych praktyk stomatologicznych realizujących świadczenia w ramach kontraktu z Wielkopolską Regionalną Kasą Chorych. Kwestionariusz zawierał między innymi pytania dotyczące oceny dostępności świadczeń, akceptacji dopłat lub pełnej odpłatności za niektóre zabiegi stomatologiczne oraz opinii badanych na temat zmian w opiece stomatologicznej po 1.01.1999 roku. Uzyskane wyniki upoważniają do stwierdzenia, że obecne zmiany w opiece stomatologicznej zyskały stosunkowo wysoką ocenę. Szczególnie pozytywnie oceniono poprawę dostępności do świadczeń. Negatywną reakcję wywołują projekty ewentualnego wprowadzenia zasady współpłacenia za niektóre zabiegi stomatologiczne oraz pełnej odpłatności w leczeniu dorosłych.

Key words: 
patient reform, reorganization, health service, dentistry, Insurance system

The aim of this study was to present the opinion of health – insured subjects about the reformed dental care functioning in a big and small city. 200people (100living in Poznań, 100living in Wągrowiec), patients of two private practices contracted for dental care services by Wielkopolska Regionalna Kasa Chorych sickness fund, completed questionnaires. Questions concerned an evaluation of access to dental services, acceptance of surcharges (extra charges) or full payment for some dental services and opinions about changes in the organization of dental care after 1st January 1999. Results obtained in this study lead us to conclude that the present changes in dental care received a relatively high evaluation. Especially positive was the opinion on access to dental services. A negative response was given to plans of possible introduction of co-payment for some dental procedures and full payment for dental treatment of adults