Stomatologia Współczesna nr 5/2002

Stomatologia Współczesna

NR 5/2002

Mikroobrazowanie metodą magnetycznego rezonansu jądrowego (MRM) w stomatologii
Magnetic Resonance Microimaging (MRM) in dentistry

dr med. dent. Marta Tanasiewicz, asystent Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia, Śl. AM Zabrze
dr fizyki Władysław Węglarz, adiunkt Pracowni Tomografii Rezonansowej, Zakład Radiospektroskopii Jądrowej, Instytut Fizyki Jądrowej, Kraków
dr med. dent. Tomasz Kupka, adiunkt Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia, Śl. AM Zabrze
dr fizyki Zenon Sułek, adiunkt Pracowni Tomografii Rezonansowej, Zakład Radiospektroskopii Jądrowej, Instytut Fizyki Jądrowej, Kraków
dr hab. inż. Mirosław Gibas, profesor Katedry Fizykochemii i Technologii Polimerów, Politechnika Śląska, Gliwice
prof. zw. dr hab. fizyki Andrzej Jasiński, kierownik Zakładu Radiospektroskopii Jądrowej, Instytut Fizyki Jądrowej, Kraków

Słowa kluczowe: mikroskopia magnetyczno-rezonansowa (MRM), obrazowanie przestrzenne jam zębowych

Celem pracy było określenie możliwości wykorzystania mikroskopii magnetyczno-rezonansowej (MRM) do trójwymiarowego obrazowania komory i kanałów korzeniowych zęba trzonowego ludzkiego i pomiaru objętości w warunkach in vitro. Wykorzystano usunięty, zniszczony próchnicą pierwszy stały ząb trzonowy ludzki. Rejestracji dokonano dzięki zastosowaniu tomografu badawczego o polu 4.7 T, wyposażonego w konsolę Maran DRX oraz cewki gradientowe i głowicę pomiarową własnej konstrukcji. Wykonano dwie serie pomiarów metodami opartymi na echu spinowym – pierwszą z wykorzystaniem obrazowania wielowarstwowego, drugą zaś wykorzystując sekwencję 3D SE bez wyboru warstwy. Wyznaczona objętość jam zębowych (komora i trzy kanały korzeniowe) wyniosła 70 mm3. Otrzymane wyniki wskazują na możliwość wykorzystania MRM jako oryginalnej nieimpresyjnej techniki obrazowania do rejestracji topografii i objętości kanałów korzeniowych.

Key words: 
magnetic-resonance microscopy (MRM), 3D visualization of tooth pulp chambers

The main aim of this study was to determine the use of MRM for 3D visualization of the dental pulp chamber and root canals of a human molar and measuring their volume in vitro. An extracted, carious human molar was used. Measurements were made using a magnetic-resonance microscope (MRM) with a scope of 4.7 T, which was equipped with a Maran DRX console, along with gradient reels and a self made measuring head. Two series of measurements were made based on a spin echo method -one with the use of multi-layer visualization, the second one with the use of 3D SE sequence without the choice of layer. The established volume of the tooth cavity and root canals was 70 mm3. Results indicate the potential of using MRM as an original non-impression technique of visualization and root canal volume registration.


Przydatność mikroskopu operacyjnego w endodoncji klinicznej – przegląd piśmiennictwa

Usefulness of operating microscope in endodontics – a review of the literature

dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk, Zakład Stomatologii Zachowawczej AM w Warszawie
dr n. med. Jacek Iracki, Zakład Stomatologii Zachowawczej AM w Warszawie

Słowa kluczowe: mikroskop operacyjny, endodoncja

Problem właściwej wizualizacji pola operacyjnego w specjalistycznej mikrochirurgii spowodował w ostatnim czasie bardzo dynamiczny rozwój różnych technik fotooptycznych. W medycynie mikroskop operacyjny wykorzystywany jest z powodzeniem już około 75 lat, a w ciągu ostatnich 10 lat zdobywa coraz więcej zwolenników wśród stomatologów praktyków. Możliwość powiększenia pola zabiegowego maks. do 40 x i trzykrotnie lepsze oświetlenie w stosunku do lamp powszechnie używanych w chirurgii pozwoliły na znaczną poprawę jakości procedur dentystycznych. Obraz widoczny w detalach i dobrym oświetleniu daje większą pewność prowadzonego leczenia, a tym samym wpływa na bardziej pomyślne dla pacjenta rokowanie. Na podstawie wybranego piśmiennictwa autorzy próbują odpowiedzieć na pytanie, czy mikroskop operacyjny to wymóg współczesnej endodoncji i jej przyszłość.

Key words: operating microscope, endodontics

The problem of proper visualization of the operating field has initiated a dynamic development of various photo-optic techniques during the last decade. Operating microscopes have been used in medical surgical procedures since 75 years, but were introduced into dentistry about 10 years ago and a lot of dentists have recently been discovering the advantages of using them. The increased visibility (max. magnification 40x) and lighting (two to three times the light of a surgical headlamp) have improved the efficacy of diagnosis and dental treatment results. Magnification and intense illumination have influenced the better degree of clinical confidence in dental treatment, and so a better prognosis for the patient. The authors` purpose is to find an answer as to whether the operating microscope is an invaluable tool in the modern dental practice, on the basis of the available literature.


Lęk i jego zwalczanie w stomatologii. Część 2. Sedacja – wskazania i przeciwwskazania
Anxiety and the fight against it in dentistry. Part 2. Sedation – indications and contraindication

Michał Szczutkowski, Koło Naukowe przy Zakładzie Protetyki Stomatologicznej IS AM w Łodzi
lek. stom. Aneta Doliwa-Młynowska, Zakład Protetyki Stomatologicznej IS AM w Łodzi


Słowa kluczowe: 
sedacja doustna, benzodiazepiny, sedacja dożylna

W zależności od drogi podania leku (głównie benzodiazepiny) wyróżniamy m.in. sedację doustną, dożylną, wziewną, doodbytniczą. W pracy szczegółowo omówiono sedację doustną, najczęściej stosowaną w przypadku zabiegów stomatologicznych.

Key words: oral sedation, benzodiazepines, intravenous sedation

There are oral and intravenous methods of sedation. Indications contraindications of these methods are considered. The drugs used j sedation and their action are described.

Rozkład elementów systemu Soft-Cpre w obrębie kanałów korzeniowych – badania laboratoryjne
The distribution of elements of the Soft-Core System in the root canal – laboratory evaluation

doc. dr hab. Jerzy Krupiński, kierownik Zakładu Propedeutyki Stomatologii Zachowawczej Collegium Medicum UJ
lek. stom. Elżbieta Geroch, asystent w Zakładzie Propedeutyki Stomatologii Zachowawczej Collegium Medicum UJ
lek. stom. Krzysztof Gończowski, asystent w Zakładzie Propedeutyki Stomatologii Zachowawczej Collegium Medicum UJ
lek. stom. Marta Gandurska-Dyga, asystent w Zakładzie Propedeutyki Stomatologii Zachowawczej Collegium Medicum UJ

Słowa kluczowe: wypełnianie kanałów korzeniowych, termoplastyczna gutaperka, Soft-Core System

W pracy oceniono rozkład elementów składowych systemu Soft-Core (CMS-Dental) wewnątrz kanału korzeniowego. Wykorzystano 40 zębów jednokorzeniowych, których kanały opracowano techniką step-back: 20 instrumentami palcowymi, 20 instrumentami rotacyjnymi Light Speed. Kanały korzeniowe wypełniono obturatorami Soft-Core i przecięto poprzecznie na poziomie 1/5, 1/2 oraz 4/5 długości korzenia mierząc od wierzchołka zęba. Próbki analizowano pod mikroskopem świetlnym. Wyodrębniono pięć typów rozkładu gutaperki, plastikowego sztyftu oraz uszczelniacza w obrębie kanału korzeniowego. Na każdym poziomie najczęściej obserwowano typ A (plastikowy sztyft przy jednej ze ścian oraz gutaperka w pozostałej części kanału korzeniowego) bez względu na rodzaj instrumentów użytych do opracowania kanału korzeniowego. Statystycznie istotne różnice zaobserwowano w częstości występowania typu B (sam sztyft plastikowy) i (sztyft plastikowy położony centralnie, gutaperka dookoła sztyftu) : na poziomie cięcia 1/5 i 4/5 w grupie instrumentów palcowych. Brak gutaperki pomiędzy ścianą kanału a sztyftem gutaperkowym, szczególnie w okolicy okołowierzchołkowej, może być przyczyną mniejszej szczelności wypełnienia w tym rejonie. Otrzymae wyniki poddano analizie statystycznej dokładnym testem Fis (p<0,05).

Key words: 
root obturation, thermoplastic gutta-percha, Soft-Core System

The purpose of this in vitro study was to examine the distribution of the elements of Soft-Core (CMS-Dental) System inside the root canal. Canal preparation was performed in 40 extracted human teeth; 20 of them were prepared by step-back technique with hand Instruments and 20 by step back technique by Light Speed rotary Instruments. Then the root canals were restored with Soft Core obturators. Transverse sections were obtained at three levels;1/5,1/2, 4/5 of the length of the roots from the ape Specimens were examined by light microscopy. Five types of distribution of plastic core, gutta percha and sealer were found. The most common distribution in both groups (hand and rotary Instruments) at all levels of the root canals was type A (plastic core with the gutta percha near the w& of the canal). Statistically significant results (in frequency) were achieve for hand instruments at levels 1 /5 and 4/5 between type B (only plastic core) and D (plastic core surrounded by the gutta percha). Ląck of gutta percha around the plastic core in the region of the apex could be a reason for less tightness in that most important area, so higher microleackage is expected. The results were analysed by Fisher`s test (p<0,05).


Stan kliniczny błony śluzowej u pacjentów z zakażeniem grzybiczym jamy ustnej
Clinical state of the mucous membrane in patients with oral candidiasis

dr hab. n. med. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, kierownik Katedry Protetyki Stomatologicznej IS AM w Warszawie
dr n. med. Krystyna Rusiniak-Kubik, adiunkt w Katedrze Protetyki Stomatologicznej IS AM w Warszawie
lek. stom. Robert Gontek, asystent w Katedrze Protetyki Stomatologicznej IS AM w Warszawie
dr n. med. Ewa Adamczyk, adiunkt w Katedrze Protetyki Stomatologicznej IS AM w Warszawie

Słowa kluczowe: błona śluzowa, Candida albicans, zakażenie grzybicze jamy ustnej

Zakażenie grzybicze błony śluzowej jamy ustnej jest schorzeniem, które dość często występuje u pacjentów użytkujących rozległe, osiadające uzupełnienia protetyczne. W pracy oceniano stan kliniczny błony śluzowej według zmodyfikowanej klasyfikacji Newtona u pacjentów z infekcją grzybiczą jamy ustnej. Badania przeprowadzono w grupie 94 pacjentów w wieku od 45 do 84 lat. Stwierdzono różnego stopnia stan zapalny podłoża protetycznego w 86,2% badanych przypadków. Wykazano silną korelację pomiędzy wzrostem kolonii grzybów w badaniu mikologicznym a nasileniem stanu zapalnego błony śluzowej jamy ustnej.

Key words: mucous membrane, Candida albicans, oral candidiasis

Oral candidiasis is a common disease occuring among patients wearing acrylic mucousal-born partial or complete dentures. The study concerned a group of 94 edentulous patients (aged 45-84) wearing complete dentures. The clinical state of the mucous membrane of patients with or candidiasis was examined and classified according to Newton. In 86,2 of cases various degrees of inflammation of the denture foundation tissues were revealed. A high correlation was found between the growth of Candida albicans in mycological examinations and the clinical condition of the mucous membrane of the oral cavity.

Obrazowanie stawów skroniowo-żuchwowych
Imaging of the temporomandibular joints

dr n. med. Anna Marczak-Wojtyńska, kierownik Zakładu Stomatologii CMKP w Warszawie

Słowa kluczowe: stawy skroniowo-żuchwowe, radiologia konwencjonalna, rezonans magnetyczny

Stawy skroniowo-żuchwowe mogą być dotknięte wieloma schorzeniami, takimi jak: wrodzone i rozwojowe wady żuchwy lub kości czaszki, schorzenia układowe, urazy, zmiany guzopochodne, nowotwory, zesztywnienia i przemieszczenia dysku, procesy zapalne powodujące zapalenia błony maziowej, torebki stawowej, choroby zwyrodnieniowe oraz różne stany pozabiegowe. W szerokim pojęciu cel obrazowania w odniesieniu do stawów skroniowo-żuchwowych dotyczy integralnej oceny tkanek twardych w powiązaniu z tkankami miękkimi, a więc kłykcia żuchwowego, dołu panewkowego, wypukłości stawowej, dysku stawowego oraz jego przyczepów. Nie każda metoda obrazowania jest jednakowo efektywna dla różnych patologii stawów. Wybór metody powinien uwzględniać przede wszystkim historię choroby, objawy kliniczne, dawkę promieniowania, plan zamierzonego postępowania oraz skuteczność danej techniki (Brooks i wsp.1997).

Key words: temporomandibular joint, corwentional radiology, magnetic resonance imaging

The temporomandibular joints may be subject to various disorders. Not every method of imaging is equaly effective in different pathologies of the joints. The choice of method should take into consideration above all the case history, clinical symptoms, radiation dose, planned management and efficacy of a given technique.

Przydatność kinematycznego łuku twarzowego systemu Gerbera w diagnostyce dysfunkcji narządu żucia
The usefulness of the Gerber kinematic face-bow in diagnosing oromandibular dysfunction

dr n. med. Tomasz M. Kercz, reprezentant Zakładu Neurologii i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia IS AM w Łodzi
dr n. hum. Anna M. Dubojska, Zakład Neurologii i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia IS AM w Łodzi
prof. dr hab. med. Wojciech Split, kierownik Zakładu Neurologii i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia IS AM w Łodzi

Słowa kluczowe: dysfunkcja narządu żucia, kinematyczny łuk twarzowy, system Gerbera, diagnostyka

Oceniano przydatność kinematycznego łuku twarzowego systemu Gerbera w diagnostyce dysfunkcji narządu żucia (dnż). Metodykę oparto na badaniu klinicznym oraz diagnostyce instrumentalnej przy użyciu wspomnianego łuku. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej, stosując test Chi-kwadrat, test wariancji F-Fishera oraz korelację Spearmana. Badaniom poddano 100 osób z dnż w wieku 16-29 lat (M=21,9). Jakościowa analiza wykresu łuku gotyckiego u wszystkich badanych ujawniła nieprawidłowości, w tym u 86 upośledzenie ruchu wysuwania i cofania żuchwy, u 93 osób nieprawidłowości w rysunku wierzchołka łuku gotyckiego, a u 49 osób ograniczenie ruchów bocznych. Analiza wykresów ruchów wysuwania i cofania żuchwy w płaszczy?nie strzałkowej wykazała asymetrię między kątami nachylenia obu głów żuchwy. ?rednie wartości różnicy między kątami nachylenia głów żuchwy korelowały z objawami dnż i patologicznym wykresem łuku gotyckiego. Analiza jakościowa wykresu wykazała zmiany u 33 osób. Wniosek: Badanie instrumentalne za pomocą kinematycznego łuku twarzowego systemu Gerbera pozwala na obiektywne ustalenie zmian czynnościowych w przebiegu dnż.

Key words: oromandibular dysfunction, kinematic face-bow, Gerber system, diagnosis

The aim of this study was to determine the usefulness of a Gerber kinematic face-bow in the diagnosis of oromandibular dysfunction (OMD). The method was based on clinical studies and instrumental diagnosis using the Gerber face-bow. The results of the study were subjected to statistical analysis with the Chi-square test, the Fisher test and Spear-man`s correlation. A total of 100 subjects with OMD aged 16-29 years (M=21.9) participated in the study. The qualitative analysis of the Gothic arch tracing revealed anomalies in all subjects, impairment of protrusive and retrusive mandibular movement (86 cases), a disturbed Gothic apex point (93) and limitation of lateral movement (49). The analysis of protrusive and retrusive sagittal condylar path tracings showed asymmetry between right and left condylar path inclinations. Mean values of the difference between right and left condylar path tracing correlated with signs of oromandibular dysfunction and disturbed Gothic arch tracings. The qualitative analysis of condylar path tracings indicated changes in 33 subjects. Conclusion: Instrumental examination carried out by means of the Gerber kinematic face-bow can be used for objective determination of functional changes in oromandibular dysfunction.


Wpływ leczenia chirurgicznego choroby przyzębia na odpowied? immunologiczną gospodarza mierzoną poziomem wydzielanych cytokin pro-i przeciwzapalnych: IL-2, IL-4, IL-10, IFN-y

The influence of surgical periodontal treatment on the immune response of the host as evaluated by the levels of secreted pro- and anti-inflammatory cytokines: IL-2, IL-4, IL-10, IFN-y

prof. dr hab. Renata Górska, kierownik Zakładu Chorób Błony ?luzowej i Przyzębia IS AM w Warszawie
dr n. med. Agnieszka Laskus-Perendyk, Zakład Chorób Błony ?luzowej i Przyzębia IS AM w Warszawie
dr n. med. Hanna Gregorek, Zakład Immunologii Klinicznej w Centrum Zdrowia Dziecka
prof. dr hab. Kazimierz Madaliński, Zakład Immunologii Klinicznej w Centrum Zdrowia Dziecka


Słowa kluczowe: 
choroba przyzębia, cytokiny, surowica, bioptat

Badania ostatnich lat wskazują na znaczącą rolę cytokin w patomechanizmie choroby przyzębia. Aktualna strategia leczenia tej choroby to eliminacja zarówno przyczyn (związana z redukcją płytki nazębnej, modyfikacją odpowiedzi immunologicznej), jak i skutków destrukcji przyzębia, wykorzystująca chirurgiczne zabiegi naprawy lub regeneracji tkanek. Autorzy niniejszej pracy prezentują wyniki analizy stężeń wybranych cytokin pro- i przeciwzapalnych we krwi obwodowej pacjentów z różnymi postaciami choroby przyzębia w
stosunku do grupy kontrolnej oraz badają wpływ różnych metod leczenia chirurgicznego na zmiany odpowiedzi immunologicznej mierzonej poziomem badanych cytokin IL-2, IL-4 ,IL-10, IFN-y.
Zbadano również korelacje pomiędzy stężeniem pro- i przeciwzapalnych cytokin w bioptacie i we krwi obwodowej pacjentów a standardowo używanymi parametrami klinicznymi, określającymi stan przyzębia.
Stwierdzono znamienne statystycznie różnice pomiędzy stężeniem IL-2,IL-4,IL-10, IFN-Y zarówno pomiędzy surowicami grupy badanej i kontrolnej, jak i w samej grupie badanej między surowicą a materiałem biopsyjnym. Wykazano korelacje między wybranymi parametrami klinicznymi a poziomami badanych cytokin. Leczenie chirurgiczne pacjentów z grupy badanej znacząco wpływało na zmianę odpowiedzi immunologicznej mierzonej stężeniem IL-2, IL-4, IL-10, IFN-? we krwi obwodowej. ty leczenia chirurgicznego miał znaczący wpływ na pomiary kliniczne stanu przyzębia. Nie stwierdzono natomiast znamiennych statystycznie zależności pomiędzy rodzajem zabiegu chirurgicznego a jego wpływem na uzyskane zniany odpowiedzi obronnej gospodarza.

Key words: periodontitis, cytokines, serum, bioptat

The research of the last years has shown the significant role of cytokines in the pathomechanism of periodontal disease. The authors present an evaluation of the concentrations of pro- and anti-inflammatory cytokines in the blood of patients with different degrees of periodontal disease before and after surgical treatment. The influence of the surgical method applied on the level of IL-2, IL-4, IL-10 and IFN-? was evaluated. Correlations between the concentrations of cytokines in blood and bioptate and the clinical parameters of periodontal health are presented. Significant differences were found in the blood levels of cytokines between test and control groups, as well as between blood and bioptate in the test group. A correlation was found between clinical parameters and cytokine levels. Surgical treatment significantly influenced blood levels of IL-2, IL-4, IL-10 and IFN- ?. The method of surgical treatment significantly influenced clinical results, but not the host immune response.

Kompozyty wzmocnione włóknem szklanym: struktura, właściwości mechaniczne, zastosowanie kliniczne -na podstawie piśmiennictwa
Glass fibre-reinforced composites: structure, mechanical properties, clinical use – a literature based review

lek. stom. Beata Śmielak, Zakład Protetyki Stomatologicznej IS AM w Łodzi

Słowa kluczowe: kompozyty wzmacniane włóknem szklanym, mosty AET, mosty bez podbudowy metalowej

Nowoczesne materiały kompozycyjne wzmocnione włóknem szklanym (FRC -fibre-reinforced composite) umożliwiają wykonanie uzupełnień protetycznych bez podbudowy metalowej. Materiały, takie jak: Sculpture (Jeneric/Pentron), Artglass (Kultzer), Poly(mer)glass (Kulzer/Jelenko), Targis (Ivoclar), Ceromer (Ivoclar/Williams) oraz belle-glass HP (belle de St. Claire/Kerr) zawierają nowe związki polimerowe oraz większą ilość ulepszonych cząstek wypełniaczy nieorganicznych, przy czym polimeryzowane są intensywnym światłem w próżni lub wysokiej temperaturze. Czynniki te wpłynęły na poprawę odporności i elastyczności, a co za tym idzie również trwałości i wytrzymałości wykonanych uzupełnień protetycznych. Poza tym materiały te charakteryzują się: doskonałym współczynnikiem ścieralności, niską absorpcją wody (odporność na przebarwienia), wskaźnikiem załamania światła prawie identycznym ze szkliwem (duże walory estetyczne), dużą wytrzymałością i sztywnością konstrukcji, biokompatybilnością, niską kurczliwością. Największą zaletą systemu jest bez wątpienia minimalna preparacja zębów dzięki wykorzystaniu technik adhezyjnych do osadzania wykonanych konstrukcji.

Key words: glass fibre-reinforced composites, resin bonded bridges, bridges without metal framework

Modern glass fibre-reinforced composite materials (FRC) enable fabrication of prosthodontic appliances without a metal framework. Materials such as: Sculpture (Jeneric/Pentron), Artglass (Kulzer), Poly(mer)glass (Kulzer/Jelenko), Targis (lvoclar), Ceremer (Ivoclar/Williams) and belle-glass HP (belle de St. Claire/Kerr) contain new polymer compounds and a greater amount of improved molecules of inorganic filler, and are cured with an intense light in a vacuum or in a high temperature. These factors affect improvement of resistance, elasticity and also durability and strength of prosthodontic appliances. Other characteristics of glass fibre-reinforced materials are the following: excellent wear coefficient, Iow water absorption (resistance to staining), index of light refraction nearly identical to that of enamel (good aesthetic properties), high strength and rigidity of construction, biocompatibility, Iow shrinkage. The greatest advantage of the system is minimal preparation of the teeth due to the use of adhesive techniques for setting prosthodontic constructions.

Zastosowanie systemu Muchor® dla polepszenia retencji i stabilizacji górnych protez całkowitych
The use of the Muchor® system for improved fixation and stabilization of fuli upper dentures

Robert K. Biesaga, Dental Consultant Dyna Dental Engineering b.v. Bergen op Zoom Korenbeurstraat 26, The Netherlands
Katarzyna Błaszczyk, Centrum voor Yolledige Prothese Roosendal, Venneveld 20, The Netherlands
Radosław Markowski, SP ZOZ IS AM w Łodzi, Poradnia Stomatologii Zachowawczej

Słowa kluczowe: górna proteza całkowita, implanty, insert wewnątrzśluzówkowy, tlenek cyrkonu,
muchor

Użycie implantów stało się naukowo potwierdzonym sposobem leczenia braków zębów w łuku zębowym. Zakres możliwości użycia implantów jest szeroki i daje szansę przywrócenia pełnej sprawności narządu żucia. Nie każdy lekarz jednak jest przygotowany do wykonania implantów i nie każdy pacjent skłania się do takiego leczenia. Istnieją również różne ograniczenia. Muchor® jest systemem poprawy retencji, zamocowanym w płycie protezy, zwiększającym jej stabilizację. Składa się z ceramicznego (tlenek cyrkonu) bardziej lub mniej eliptycznego w przekroju poprzecznym elementu służącego jako wewnątrzśluzówkowy anker. System może być alternatywą dla typowych implantów, jak też daje klinicystom większe możliwości w leczeniu ciężkich przypadków.

Key words: 
full upper denture, implants, intra-mucosal inserts, zircon oxide, muchor

The use of dental implants has become a scientifically accepted treatment to replace missing teeth in the dental arch. The range of possible implant applications is wide, and gives the clinician a chance to plan full rehabilitation of the mouth. Though it is predictable, not everybody is prepared to place implantat and not every patient is willing to undergo such treatment. Various limitations can be named. Muchor® can be defined as a retention, attachment-like system, designed to be fixed in the denture to increase its fixation and stabilization. It consists of ceramic (zircon oxide) elements, more or less elliptical in cross section that act as intra-mucosal anchors. The system could be seen as an alternative for typical implants giving the clinician a chance to extend the range of treatment options in difficult cases.

Analiza porównawcza szczelności brzeżnej wypełnień z materiałów złożonych Charisma (Heraeus Kulzer) i Gradia (GC) wykonanych techniką konwencjonalną oraz zmodyfikowaną z zastosowaniem insertów – badania laboratoryjne
Comparative analysis of the marginal seal of Charisma (Heraeus Kulzer) and Gradia (GC) composite restorations made with the conventional and modified technique with inserts – laboratory investigation

lek. stom. Krzysztof Gończowski, asystent w Zakładzie Propedeutyki Stomatologii Zachowawczej, IS Collegium Medicum UJ
doc. dr hab. Jerzy Krupiński, kierownik Zakładu Propedeutyki Stomatologii Zachowawczej, IS Collegium Medicum

Słowa kluczowe: skurcz polimeryzacyjny, szczelność wypełnień kompozytowych, inserty

Celem pracy była analiza wypełnień kompozytowych, pod kątem szczelności brzeżnej, wykonanych techniką konwencjonalną oraz zmodyfikowana z dodatkiem insertów. Badanie przeprowadzono na 60 ludzkich zębach trzonowych (6 grup po 10 próbek). Testowano 2 materiały złożone: klasyczny kompozyt mikrohybrydowy Charisma (Heraeus Kulzer) oraz kompozyt z dodatkiem prepolimeryzowanego wypełniacza Gradia (GC). W odsłoniętej zębinie wypreparowano ubytki o wymiarach 3,5 mm średnicy oraz 1,5 mm głębokości. Wypełnienia wykonano techniką konwencjonalną (bez insertów) oraz zmodyfikowaną z zastosowaniem insertów (2 i 5 insertów). Technika zmodyfikowana zakłada dodanie do żywicy kompozytowej maksymalnej liczby wcześniej spolimeryzowanych ziaren kompozytu. Tak przygotowane wypełnienia wypolerowano za pomocą pasków ściernych z węglika krzemu i poddano kontroli pod mikroskopem świetlnym (pow. 200 x). Maksymalną szerokość szczeliny pomiędzy wypełnieniem a ścianą ubytku mierzono za pomocą okularu mikrometrycznego. Przy zastosowaniu metody zmodyfikowanej z 2 lub 5 insertami, w przypadku użycia kompozytu Gradia (GC), maksymalna szerokość szczeliny (MGW) była najmniejsza (MGW = 8,4nm). Badania laboratoryjne wykazały istotną statystycznie mniejszą maksymalną szerokość szczeliny między wypełnieniem a ścianą ubytku przy zastosowaniu metody zmodyfikowanej z insertami, niezależnie od użytego kompozytu (One-way ANOVA p<0,0001, Duncanp<0,05 i Kruskal-Wallis p<0,0001).

Key words: polymerization shrinkage, marginal seal of composite, restorations, inserts

The purpose of this in vitro study was to examine, if there is any effect of introducing the inserts to the composite paste, just before polymerization. The investigation was performed on 60 specimens (6 groups – 10 samples in each). Two composite materials were tested: a classical microhybrid composite Charisma (Heraeus Kulzer) and a composite with a mixture of prepolymerized filler Gradia (GC). Round shaped cavities were prepared in the exposed dentin. The restorations were made in a traditional manner (no inserts) and modified with inserts (2 and 5 inserts). The modified technique involves adding as many pieces of previously polymerized composite resin as possible to the composite paste in the cavity and polymerizing the filling. Then the restorations were polished with SiC papers and examined under light microscope (magnification 200x). A screw ocular micrometer was used for measuring the maximal width of the gaps between the wall of the cavity and the restoration. In the case c using the modified method with 2 or 5 inserts, particularly when Gradia; (GC) composite was used, the width of the gaps was considerabl; reduced. Laboratory measurements revealed significantly smaller polymerization shrinkage in the modified method, than in restorations without composite inserts. There were significant statistical differences among the groups as tested with One-way ANOVA(p<0,0001), Duncan (p<0,05 and Kruskal-Wallis ANOVA (p<0,0001).