Stomatologia Współczesna nr 4/2010

Stomatologia Współczesna

NR 4/2010

Opinia pacjentów o celowości badania ich satysfakcji z usług stomatologicznych
Patients opinion about usefulness of the examination of their satisfaction with dental services

Z Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpital im. dr M. Pirogowa w Łodzi: dr n. med. Konrad Wroński, dr n. med. Roman Bocian
Z Zakładu Finansowania Ochrony Zdrowia Katedry Polityki Ochrony Zdrowia
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: dr n. ekon. Adam Depta

Słowa kluczowe: pacjenci, satysfakcja, gabinet stomatologiczny, jakość, zarządzanie

XXI wiek nazywany jest wiekiem „nowej gospodarki”, gdyż po raz pierwszy w historii świata podaż oferowanych usług i dóbr konsumpcyjnych przewyższa ich popyt. Podobna sytuacja występuje w usługach medycznych oferowanych przez gabinety stomatologiczne, dlatego powinny one dbać o dobrą jakość oferowanych przez siebie usług, a jednocześnie utrzymywać dobre relacje ze swoimi pacjentami. Jedną z metod badania atrakcyjności i jakości oferowanych usług medycznych jest badanie satysfakcji pacjentów.

Key words: patients, satisfaction, dental surgery, quality, management

Introduction. The 21st century is known as an age of „a new economy” due to the fact that for the first time in history the supply of services and consumer goods offered is larger than the demand. It is quite similar in the area of medical services offered by dental surgeries, that is why they should attack importance to a good quality of their services, and at the same time, maintain good relations with their patients. One of the methods of examining the quality and attraction of medical services is a survey of patients’ satisfaction.
Objectives. The objective of this research was to become aquainted with the patients’ opinion about a survey of patients’ satisfaction with a dental surgery.
Material and methods. A group of 100 patients treated in Doctor Pirogow’s High Specialized Hospital in Lodz was interviewed by means of the author’s own questionaire in which tools were used to examine the patients’ opinion about a research into patients’ satisfaction with dental services offered by dental surgeries. The necessary statistics were conducted by means of STATISTICA 7.1 and EXCEL 2008 programmes.
Results. The analysis of the results shows that 86 (86,0%) respondents would like to take part in research evaluation patients’ satisfaction with the dental services offered by a dental surgery. Among 100 respondents, 4 (4,0%) presented a different opinion.
Conclusions. The results of the research demonstrate clearly that patients had good opinion about dental surgeries conducting examinations of patients’ satisfaction. A vast majority of respondents would take part in such an examination. A dental surgery that wishes to compete successfully for patients on the medical services market should frequently conduct an examination on patients’ satisfaction with its services.

Obliteracja jamy miazgi w przeszczepionych zawiązkach zębów w świetle własnych doświadczeń klinicznych i danych z literatury
Pulp cavity obliteration in transplanted tooth germs on the basis of own clinical experience and literature review

Z Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Collegium Medicum: dr n. med. Kamila Chwaja-Pawelec

Słowa kluczowe: obliteracja, przeszczep zęba, zawiązek

W procesie wgajania przeszczepionych zębów, które zachowały przeszczepioną miazgę może dojść do częściowej lub całkowitej obliteracji jam miazgi. Sposób w jaki należy ocenić to zjawisko jest dyskusyjny. W pracy opisano własne doświadczenia kliniczne w tym zakresie, jak również przedstawiono różne opinie w oparciu o dane z literatury.

Key words: obliteration, tooth transplantation, tooth germ
During healing of transplanted teeth, that preserved vital pulp partial or total pulp cavities obliteration can occur. The aspect how to treat this phenomenon is controversial. This paper describes author`s own clinical experience in this field as well and different opinions on this subject using data from the literature, as well.

Grzybica jamy ustnej jako powikłanie po leczeniu promieniami rentgenowskimi – opis przypadku
Oral candidiasis as a complikation of head radiotherapy – case report

Z Katedry i Zakładu Periodontologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: dr n. med. Marta Kusa-Podkańska – asystent; prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska- Miszczuk – kierownik Katedry

Słowa kluczowe: jama ustna, grzybica jamy ustnej, radioterapia

Celem doniesienia jest ocena skuteczności leczenia preparatów przeciwgrzybiczych, stosowanych u 64-letniego pacjenta, który zgłosił się do Katedry i Zakładu Periodontologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z powodu grzybicy jamy ustnej. W pracy przedstawiono kolejne etapy leczenia przypadku.

Key words: oral cavity, oral candidiasis, radiotherapy

The aim of this study was the evaluation of efficiency of antifungal terapy which was used for a treatment of 64 year old man with oral candidiasis in Department of Periodontology of Medical University of Lublin. In the paper all steps of treatment in this case were presented.

Analiza naprężeń wewnętrznych w zębach leczonych wkładami koronowo–korzeniowymi 
Interial stress analyses In tooth treated with posts

mgr inż. Piotr Chmielowski – specjalista z zakresu mikronarzędzi rotacyjnych, przedstawiciel naukowy firmy Gebr. Brasseler KG, wiceprezes SPiDS

W ostatnich latach spotyka się wiele publikacji, które opisują mechanizm zakładania i utrzymania się wkładów koronowo-korzeniowych w zębach na podstawie doświadczeń empirycznych, z pominięciem opisu zjawisk fizycznych, które prowadzą do powstania naprężeń wewnętrznych w strukturze zęba. Obecna praca ma charakter popularnonaukowy. Autor przedstawia dane z piśmiennictwa oraz własne opinie o naprężeniach wewnętrznych w modelu zęba z prefabrykowanym wkładem koronowo–korzeniowym i nadbudową oraz o niepowodzeniach. Omówił reakcje wkładów, proces cementowania oraz zagadnienia związane ze średnicą i kształtem wkładów.

A lot of papers I met last years describe mechanisms of installation maintenance of dental post on empirical basis with the omission of physical phenomena description with lead to arising the internal stresses in tooth structure. The paper have popular scientific character. The author present literature data and own opinion about internal stresses originating in tooth model restored with prefabricatet post and core buildup and about process and problems concerning post diameter and their skape were presented.

Wady zgryzu a wady wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym 3–5 lat – przegląd piśmiennictwa
Malocclusions and speech disorders in preschool children 3–5 years – a review of the literature

Z Katedry i Kliniki Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego im. Karoka Marcinkowskiego w Poznaniu: lek. stom. Aleksandra Soroko – prywatna praktyka stomatologiczna, Podyplomowe Niestacjonarne Studium Metodologii Badań Naukowych UM w Poznaniu; prof. dr hab. Teresa Matthews–Brzozowska – kierownik Katedry

Słowa kluczowe: dzieci przedszkolne, wady wymowy, wady zgryzu

Związek między wadami zgryzu a wadami wymowy występującymi u dzieci w wieku przedszkolnym jest aktualnym i nadal ważnym tematem badań w wielu ośrodkach. Celem pracy było przedstawienie poglądów różnych autorów prezentowanych w okresie ostatniego dziesięciolecia, na temat występujących wad zgryzu, których konsekwencją są wady wymowy u dzieci w wieku 3–5 lat. Analizie poddane zostało piśmiennictwo z bazy PubMed. Kryterium wyszukiwania były hasła: wady zgryzu, wady wymowy, seplenienie. Ostatecznie do analizy wybrano 10 z 276 publikacji. Badacze zwracali uwagę na potrzebę wczesnych badań profilaktycznych, które pozwalają na wykluczenia wad zgryzu i wad wymowy poprzez podjęcie wczesnego leczenia. W leczeniu współistniejących wad zgryzu i wymowy zalecali oni interdyscyplinarne podejście ortodontyczno–logopedyczne. Zależność wad zgryzu i wad wymowy jest kompleksowym zagadnieniem, wymagającym dalszych badań naukowych.

Key words: preschool children, speech disorders, malocclusions

The relationship between malocclusions and speech disorders in preschool children is a current and still important research topic in numerous research centers. The aim of this study was to present the views of various authors during the last decade on the subject of the malocclusion that result in speech disorders in children aged 3–5 years.The analysis was made on the basis of literature available in the PubMed base.The search criteria included the following terms:malocclusions,speech disorders, lisp. Finally, the analysis was focused on 10 out of 276 publications.The researchers emphasized the need for early preventive checkups which allow eleminating malocclusions and speech defects by providing early treatment. In the treatment of coexisting malocclusion and speech defects, they recommended an interdisciplinary approach ,including orthodontic and speech therapy.The connection between malocclusion and speech defects is a complex issue, requiring further scientific research.

Łuszczyca w Jamie ustnej – przegląd piśmiennictwa
Oral psoriasis – a review of literature

Z Katedry i Zakładu Periodontologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: prof. nadzw. Dr hab. n. med. Joanna Wysokińska-Miszczuk – kierownik Katedry; dr n. med. Beata Petkowicz – specjalista chirurgii stomatologicznej, asystent, opiekun Koła Naukowego Patologii i Chorób Błony Śluzowej przy Katedrze; dr n. med. Małgorzata Kiernicka – specjalista periodontologii, adiunkt; lek. dent. Aleksandra Jemielniak – doktorantka

Słowa kluczowe: łuszczyca, objawy łuszczycy w jamie ustnej, schorzenia periodontologiczne

Łuszczyca jest przewlekłą, zapalną, nawrotową dermozą, która najczęściej powoduje hiperplazję nabłonka. Jest relatywnie częstym schorzeniem skóry, występuje u około 3%populacji, ale zmiany w jamie ustnej należą do rzadkości. Manifestacje w jamie ustnej w przebiegu łuszczycy pozostają tematem wielu kontrowersji. W pracy przedstawiono przekrój piśmiennictwa na temat etiologii, patogenezy oraz specyfiki zmian łuszczycowych na błonie śluzowej jamy ustnej.

Key words: psoriasis, oral psoriasis, periodontal diseases

Psoriasis is a chronic, inflammatory, recurrent skin disorder, often causing epithelial hyperplasia. It is relatively common dermatological disorder, that affects 3% of population, but oral lesions are thought to be rare. This study, based on a review of literature, describes the etiology, pathogenesis and oral manifestations accompanying dermal psoriasis.

Mineral Trioxide Aggregate (MTA) – właściwości i możliwości zastosowania klinicznego w stomatologii – przegląd literatury 
Mineral Trioxide Aggregtae (MTA) – composition, properties and possibilities of clinical application – a review of the literature

Z Zakładu Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku: dr n. med. Elżbieta Łuczaj-Cepowicz – starszy wykładowca

Słowa kluczowe: Mineral Trioxide Aggregate, skład, właściwości, zastosowanie kliniczne

Celem pracy było przedstawienie przeglądu literatury dotyczącej składu, właściwości oraz możliwości klinicznego zastosowania w stomatologii preparatu Mineral Trioxide Aggregate (MTA). MTA jest materiałem stomatologicznym wykazującym wysoką biokompatybilność, mały mikroprzeciek, nieznaczną rozpuszczalność, dobrą wytrzymałość mechaniczną a także działanie antybakteryjne i przeciwgrzybicze. Preparat ma znikomą cytotoksyczność i neurotoksyczność. Charakteryzuje się działaniem zębinotwórczym, cementotwórczym i kościotwórczym. Badania in vitro i in vivo dowodzą, że MTA może być szeroko wykorzystany w stomatologii. Polecany jest do: wstecznego wypełniania kanałów korzeniowych po resekcji wierzchołka korzenia, zamykania perforacji komory i kanału korzeniowego, leczenia resorpcji wewnętrznych i zewnętrznych korzeni zębów, apeksyfikacji oraz leczenia biologicznego zębów mlecznych i stałych. Mineral Trioxide Aggregate jest materiałem nowym, wymaga więc dalszych badań laboratoryjnych i klinicznych.

Key words: Mineral Trioxide Aggregate, composition, properties, clinical applications

The purpose of this paper was to review the composition, properties and possibilities of clinical application of Mineral Trioxide Aggregate (MTA) material. MTA is material of high biocompatibility, slight microleakage and solubility, good mechanical strength, antibacterial and antifungal properties. In vitro and in vivo MTA investigations proved that it may be widely used in dentistry. Mineral Trioxide Aggregate is recommended to: root–end filling after apical root resection, cavity and root canal perforations treatment, root canal external and internal resorption treatment, apexification and biological treatment of permanent and deciduous teeth. MTA is a new material and for that reason further laboratory and clinical studies are needed.

Nowoczesne termoformowanie. System Scheu–Dental – technologia bez tajemnic

lic. tech. dent. Paweł Matusiak

W ostatnich latach coraz częściej w laboratoriach (pracowniach) dentystycznych jest wykorzystywana technika termoformowania. Stosowana jest ona zarówno przy wykonywaniu prac dla potrzeb leczenia protetycznego, jak i ortodontycznego. Termoformowanie jest jednym z przykładów postępu technicznego, który w stomatologii stwarza nowe możliwości różnorodnych zastosowań w procedurach leczniczych. Zależą one od takich parametrów jak: grubość materiału, twardość, kolor, skład chemiczny. Prace wykonywane techniką termoformowania cechuje estetyka oraz bardzo dokładne odwzorowanie modelu roboczego.

Projektowanie uśmiechu

Urszula Młynarska – Ulmax Dental, Warszawa

Jakie słowo jest obecnie najbardziej popularne, modne, ale też często nadużywane, budzące kontrowersje lub stres? Chodzi oczywiście o perfekcję. Słowo kluczowe w dzisiejszych czasach, gdzie pogoń za doskonałością wpisana jest w każdy nasz dzień. Co to jest piękno i kto wyznacza wzorce w dzisiejszym świecie? Na te pytania musimy znać odpowiedz aby sprostać oczekiwaniom pacjentów i nas samych.

GC EUROPE zapowiada G-ænial Anterior & Posterior: uniwersalny materiał do prostych w wykonaniu niewidocznych wypełnień. Nowy profil światłoutwardzalnych materiałów do wypełnień w odcinku przednim i bocznym już dostępny

GC-EUROPE, lider w dziedzinie technologii materiałów dentystycznych wprowadza G-ænial – zaawansowany materiał odtwórczy do wszystkich klas ubytków i estetycznej odbudowy jedno lub wieloodcieniowej. G-ænial do wypełnień w odcinku przednim i bocznym powstał w oparciu o wieloletnie doświadczenie i obszerną wiedzę GC w dziedzinie materiałów dentystycznych oraz opinii dentystów będących wiernymi użytkownikami Gradia Direct.

Materiały kościotwórcze firmy BEGO

Prezentacja czterech dostępnych na naszym rynku za pośrednictwem firmy Denon Dental materiałów kościotwórczych: BEGO Collagen Fleece, BEGO Collagen Membrane, BEGO OSS S, BEGO OSS.