Stomatologia Współczesna nr 6/2010

Stomatologia Współczesna

NR 6/2010

Zastosowanie licówek ceramicznych w różnych przypadkach klinicznych – opis przypadków 
The use of ceramic veneers a aesthetic – case description

Z Zakładu Protetyki Stomatologicznej Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: lek. dent. Marzena Masłowska – stażysta specjalizacyjny w Zakładzie, lek. dent. Ewa Niedźwiedź – stażysta specjalizacyjny w Zakładzie, dr n. med. Janusz Borowicz – kierownik Zakładu

Słowa kluczowe: licówki ceramiczne, stomatologia estetyczna,

Celem pracy jest przedstawienie zastosowania licówek ceramicznych w różnych
przypadkach klinicznych.

Key words: ceramic veneers, aesthetic dentistry

The aim of this work is to present the use of ceramic veneers in a variety clinical cases.

Leczenie pacjenta z atrycją zębów – opis przypadku
Treatment of patient with the attrition of teeth – case report

Z Zakładu Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: lek. dent. Małgorzta Marzec–Gawron – stażysta specjalizacyjny, dr hab. n. med. Beata Dejak – kierownik Zakładu

Słowa kluczowe: szyno terapia, leczenie atrycji zębów, rehabilitacja zgryzu urazowego

W pracy przedstawiono w zarysie etiologię atrycji zębów, obraz kliniczny oraz stosowane leczenie. Opisano przypadek rehabilitacji pacjenta z zaawansowaną atrycją zębów 45, 44, 43–33 i brakami zębowymi w żuchwie klasy I wg Kennedy`ego w mod. A, w szczęce klasy III w mod. A. W wyniku leczenia uzyskano: utrwalenie zgryzu konstrukcyjnego za pomocą koron metalowo–ceramicznych, odbudów kompozytowych i protezy szkieletowej, podniesienie wysokości zwarcia o 10 mm, wyeliminowanie postępującej destrukcji tkanek twardych zębów oraz dysfunkcji stawu skroniowo–żuchwowego, znaczną poprawę estetyki uzębienia i twarzy oraz poprawę samopoczucia pacjenta.

Key words: splint therapy, teeth attrition, traumatic occlusion

In the paper an etiology of teeth attrition clinical picture and applied treatment was presented in outline. The case of patient rehabilitation with advanced attrition of teeth 45, 44, 43–33 and lack of teeth according to the Cennedy Class I in mod. A in mandible and Class III in mod. A in maxilla, was described. As a result of the therapy constructive occlusion was stabilized with metalo-ceramic crowns, frame prosthesis and composite resin restorations. We achieved elevation of the occlusion for 10 mm, elimination of progressive teeth destruction and TMJ dysfunction, considerable improvement of teeth and face esthetic, and rise of patient self–confidence as well.

Higiena ruchomych akrylowych uzupełnień protetycznych
Część I – metody podstawowe
Hygiene of removable acrylic dentures
Part I – basic methods

Z Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej CePeLek, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej: lek. dent. Agata Cieślak, prof. zw. dr hab. n. med. Jan Trykowski

Słowa kluczowe: protezy ruchome, higiena protez, płytka protez, metody mechaniczne i chemiczne
Utrzymywanie przez pacjenta protez w czystości jest tak samo ważne, jak dbanie o higienę jamy ustnej. W pracy, na podstawie dostępnego piśmiennictwa przedstawiono podstawowe, powszechnie stosowane metody służące utrzymaniu higieny ruchomych protez akrylowych. Opisano metody mechaniczne oraz zastosowanie środków chemicznych, zwrócono uwagę na czynniki sprzyjające odkładaniu płytki i sposoby uniknięcia tego zjawiska.

Key words: removable dentures, denture hygiene, denture plaque, mechanical and chemical methods
Keeping the dentures clean is as important as taking care of patients oral hygiene. The study, based on the accessible literature, describes basic, commonly used methods for cleaning removable acrylic prostheses. The mechanical methods as well as the usage of chemicals have been featured, the authors paid also attention to factors favoring plaque accumulation and ways of avoiding this phenomenon.

Rak jamy ustnej jako współczesny problem kliniczny
Oral cancer as a modern clinical problem

Z Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:
lek. dent. Karolina Szaniawska – asystent, Tomasz Kamiński – członek Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie, Piotr Bar – członek Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie, prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtowicz – kierownik Zakładu 

Z Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi Centrum Onkologii Instytutu im. M. Skłodowskiej–Curie: lek. med. Janusz Jaworowski

Słowa kluczowe: nowotwory głowy i szyi, rak płaskonabłonkowy jamy ustnej, czynniki ryzyka

Nowotwory nabłonkowe regionu głowy i szyi stanowią 5% wszystkich nowotworów złośliwych i przeważają u mężczyzn. W 2000 r. zanotowano 5447 nowych zachorowań, 3320 zgonów na raka jamy ustnej, co stanowi 0,7% wszystkich nowotworów złośliwych w Polsce. W 2006 r. odnotowano natomiast 1500 nowych zachorowań oraz 500–600 zgonów z powodu raka jamy ustnej. Najwięcej zachorowań miało miejsce w województwach mazowieckim i śląskim. 70% przypadków rozpoznawanych jest w III i IV stopniu zaawansowania (T3–4 i/lub N+). Większość stanowią raki płaskonabłonkowe o różnym stopniu zróżnicowania, najczęściej wysoko lub średnio zróżnicowane (G1 i G2). Stopień zróżnicowania wpływa na leczenie i przebieg choroby. Częste są przerzuty do regionalnych węzłów chłonnych. Czynniki ryzyka powstawania raka jamy ustnej stanowią: dym tytoniowy, alkohol, połączenie alkoholu i papierosów, zła higiena jamy ustnej, mechaniczne drażnienie błony śluzowej przez nieprawidłowe uzupełnienia protetyczne, zakażenia wirusowe np. HPV.

Key words: head and neck neoplasms, oral squamous cell carcinoma, risk factors

Carcinomas of the head and neck constitute 5% of all malignant neoplasms with predominance in men. In 2000, 5447 new cases and 3320 deaths resulting from oral carcinomas were observed, which constitutes 0.7% of all malignant neoplasms in Poland. Whereas in 2006, 1500 new cases and 500–600 deaths caused by oral carcinomas were recorded. The largest numbers of cases were observed in Mazovian and Silesian provinces. 70% of cases is diagnosed at the III and IV stage (T3–4 and/or N+). In the majority it is the case of squamous cell carcinoma at various differentiation degrees, most frequently high- or medium–differentitated (G1 and G2). Differentiation degree influences treatment and the course of disease. Metastases to regional lymph nodes are a frequent case. Risk factors for oral carcinomas include tobacco smoke, alcohol, combination of alcohol and cigarettes, poor oral hygiene, mechanic irritation of the mucosa with incorrect prostheses, viral infections, e.g. HPV.

Zmiany w jamie ustnej związane z farmakoterapią nadciśnienia tętniczego
Oral lesions associated with antihypertensive therapy

Z Samodzielnej Pracowni Medycyny Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: dr n. med. Beata Petkowicz – adiunkt, kierownik Pracowni
Ze Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: lek. dent. Marcin Berger – stażysta

Słowa kluczowe: zmiany w jamie ustnej, nadciśnienie, działania niepożądane, leki

Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego, powszechnie występującej przewlekłej choroby układu krążenia odpowiada za wiele zmian pojawiających się w jamie ustnej. Zaliczamy do nich: kserostomię, zmiany lichenoidalne, zespół pieczenia w jamie ustnej, nadżerki i owrzodzenia aftoidalne oraz przerost dziąseł. Zmiany w jamie ustnej mogą towarzyszyć indukowanym przez leki zespołom chorobowym, takim jak zespół Stevensa–Johnsona, pęcherzyca, pemphigoid, linijna IgA dermatoza pęcherzowa oraz toczeń rumieniowaty. W pracy przedstawiono charakterystykę wybranych objawów ubocznego działania farmakoterapii nadciśnienia tętniczego.

Key words: oral lesions, hypertention, side-effects, drugs

Hypertension is a common, chronic cardiovascular disease. Pharmacotherapy, which is the main method of treatment, is the cause of many lesions in the oral cavity. These include: xerostomia, lichenoid lesions, burning mouth syndrome, aftoid erosions and gingival overgrowth. Lesions in the oral cavity may also appear in many diseases induced by drugs, such as Stevens–Johnson`s syndrome, pemphigus, pemphigoid, linear IgA bullous dermatosis and lupus erythematodes. This paper presents the characteristics of the chosen side–effect of the hypertension farmacotherapy.

Materiałoznawstwo z elementami nanotechnologii cz. VII. Cementy

dr hab. Krzysztof Niewiadomski – konsultant naukowy firmy „KodeNt”

Cementowanie uzupełnień stałych jest jednym z końcowych fragmentów uzupełniania ubytków metodą pośrednią. Pierwsze materiały stosowane do cementowania uzupełnień protetycznych, wykorzystywały podczas procesu twardnienia reakcję kwas – zasada (reakcję zobojętniania).

Leczenie ortodontyczno–implantologiczne z wykorzystaniem systemu Bego SEMADOS®. Opis przypadku
Orthodontic and implantologic treatment with the use of Bego SEMADOS® system. Case report

lek. dent. Paweł Frączak – specjalista protetyki stomatologicznej, praktyka prywatna
lek. dent. Ewa Kamińska–Wawer – specjalista ortodoncji, praktyka prywatna

Słowa kluczowe: wszczepy stomatologiczne, leczenie ortodontyczne, leczenie implantoprotetyczne

Praca przedstawia interdyscyplinarne podejście do leczenia implantoprotetycznego.

Key words: dental implants, orthodontic treatment, implantoprosthetic treatment

The paper presents an interdisciplinary approach to implantoprosthetic treatmant.

Niewidoczne nakładki Clear Aligner w leczeniu niewielkich wad zgryzu
Invisible splints Clear Aligner in the treatment of mild teeth discrepancies

dr Ayham Mohsin – specjalista ortodonta, prywatna klinika Ortodent.pl
Tomasz Spryngacz – mistrz techniki dentystycznej, Scheu–Dental, Niemcy

Słowa kluczowe: Clear Aligner, nakładki estetyczne, leczenie niewielkich wad zgryzu

Celem artykułu jest przedstawienie metody Clear Aligner jako alternatywy dla aparatów stałych w leczeniu niewielkich wad zgryzu.

Key words: Clear Aligner, esthetic splints, treatment of mild dental discrepancies

The purpose of article was a presentation Clear Aligner Methods as a alternative to fixe appliances In the treatment of minor malocclusion.

GC EUROPE przedstawia nową generację kompozytów płynnych
GC EUROPE introduces the next generation of flowables

Leuven, Belgia (październik 2010): GC EUROPE, lider w dziedzinie technologii materiałów stomatologicznych, zapowiedziało wprowadzenie dwóch wyjątkowych kompozytów płynnych, G–ænial Universal Flo i G–ænial Flo. Oba materiały to kolejnei produkty poszerzające gamę kompozytów GC, które są dostępne dla lekarzy dentystów, pragnących zapewnić swoim pacjentom estetykę, funkcję i trwałość wypełnień. Ponieważ kompozyty płynne pewnie wkroczyły i stały się ulubionymi materiałami w wielu gabinetach dentystycznych w całej Europie, GC zauważyło potrzebę opracowania materiału, który charakteryzowałby się płynnością i łatwością aplikacji połączoną z niezawodnymi, najwyższej jakości właściwościami fizycznymi.

VITA VMK Master. Następny krok w ewolucji materiału VMK

Od ponad 45 lat firma VITA Zahnfabrik konsekwentnie wspomaga techników dentystów na całym świecie w zakresie materiałów licujących. Od października 2009 asortyment materiałów licujących poszerzy się o nową ceramikę VITA VMK Master (ceramikę napalaną na podbudowy metalowe), która posiada konwencjonalny zakres współczynnika rozszerzalności cieplnej. Dzięki temu firma VITA Zahnfabrik postawiła następny krok w rozwoju systemu VMK. Nowa ceramika gwarantuje pacjentom znakomitą estetykę i jakość.

WIROBOND® MI nowoczesny stop przyszłości

Firma BEGO Implant Systems z Bremy jest jednym z niewielu producentów oferujących łączniki implantologiczne wykonane ze stopu chromo-kobaltowego. To tylko jeden z przykładów na to, że firma BEGO umacnia swoją pionierskiej rolę na tym polu. Implantolodzy mają dzięki temu możliwość skorzystania z wieloletnich doświadczeń firmy BEGO.