Stomatologia Współczesna nr 5/2010

Stomatologia Współczesna

NR 5/2010

Wpływ białek matrycy szkliwa na biologię fibroblastów
Doniesienie wstępne
The influence of enamel proteins on biology of fitoblast
Preliminary report

 

Z Kliniki Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – dr n. med. Marzena Wyganowska-Świątkowska
Z Katedry i Zakładu Biologii Komórki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – mgr Urszula Polak, dr. hab. n. med. Małgorzata Kotwicka – kireownik

 

Słowa kluczowe: fibroblasty, białka matrycy szkliwa, proliferacja

 

Fibroblasty są podstawowymi komórkami występującymi w tkankach przyzębia, cechującymi się dużą dynamiką przemian i zaangażowaniem zarówno w miejscową funkcję, jak i odpowiedź gospodarza. Stosunkowo niewiele wiadomo o ich różnorodności i jej wpływie na procesy gojenia i regeneracji w przyzębiu. Celem pracy była ocena reakcji wybranych linii komórkowych fibroblastów na białka matrycy szkliwa. Badania wstępne prowadzone były na linii fibroblastów mysich 3T3, inkubowanych z różnymi stężeniami preparatu Emdogain. Otrzymane wyniki badań wskazują że składniki Emdogain pobudzają proliferację fibroblastów linii 3T3 nie wpływając w istotny sposób na ich morfologię.

Key words: fitoblast, enamel matrix proteins, proliferation

Fibroblast are the major, dynamic cells which inhabit the periodontal tissues, involved in many local tissue functions and host defense. It is known that fibroblasts are not homogeneous, but the influence of their heterogeneity on repairing and regeneration in periodontal tissue is still unclear. The aim of this study was to examine the effects of enamel matrix proteins on the cell line of fibroblasts. The pilot study was provided on mice 3T3 fibroblasts cell line, cultured with different concentration of Emdogain. The results suggest that the EMD increasing of proliferation of 3T3 fibroblasts without influence on their morphology.

Różne metody stosowane w retrakcji dziąsła brzeżnego
Various methods of gingival retraction

Z Przychodni Dentystycznej Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek” w Warszawie: lek. dent Krzysztof Krzesiewicz, lek. dent Magdalena Mańkowska, prof. dr hab. Jan Trykowski – konsultant Przychodni

Słowa kluczowe: retrakcja dziąsła, metody retrakcyjne, materiały retrakcyjne, badania ankietowe

Retrakcja dziąsła brzeżnego jest niezbędna w protetyce stomatologicznej, jak również podczas zabiegów diagnostycznych, profilaktycznych i leczniczych wykonywanych w stomatologii zachowawczej, periodontologii, ortodoncji. Obecność wilgoci ma niekorzystny wpływ na jakość wykonywanych zabiegów, dlatego też należy stosować jedną z trzech metod retrakcji dziąsła brzeżnego. Są to metody: mechaniczna, chemomechaniczna, chirurgiczna. Celem pracy było omówienie poszczególnych metod, uwzględniając najnowsze materiały do retrakcji dziąsła oraz ustalenie preferencji ich stosowania wśród polskich lekarzy dentystów.

Key words: gingival retraction, retraction methods, retraction materials, questionaire investigation

 

Gingival retraction is an essential procedure in prosthetics, as well as during diagnostic, prophylactic and treatment procedures applied in conservative dentistry, periodontology and orthodontics. The presence of moisture has a negative effect on the quality of applied procedures, therefore we are obliged to use one of the methods of gingival retraction: mechanical, chemomechanical or surgical. The aim of the study was the review of current methods of gingival retraction as well as to assess the preferences of polish dentists concerning the method of gingival retraction applied most frequently.

 

Reklama w stomatologii
Advertising in dentistry

 

Z Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Wojewódzkiego Specjalistycznego9 Szpitala im. dr M. Pirogowa w Łodzi: dr n. med. Konrad Wroński, dr n. med. Roman Bocian
Z Zakładu Finansowania Ochrony Zdrowia Katedry Polityki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: dr n. ekon. Adam Depta

 

Słowa kluczowe: pacjenci, reklama, gabinet stomatologiczny, Marketing, zarządzanie

W XXI wieku gabinety stomatologiczne, które chcą skutecznie walczyć na rynku usług medycznych muszą, podobnie jak duże międzynarodowe organizacje, stosować narzędzia marketingu (Edwards 1981, MacStravic 1987, Mattera 2000, Wroński, Bocian 2009). Jednym z tych narzędzi jest reklama dzięki której gabinet dentystyczny jest w stanie przekazać swoją ofertę zarówno obecnym jak i potencjalnym pacjentom (Gero, schlossberg 1981, Lynn 1981, Wroński i wsp. 2008, Govan 2003).

Key words: patients, advertising, dental surgery, marketing, management

Introduction. In the 21st century dental surgeries, if they want to be successful on the dental services market, have to use marketing tools just like huge multinational cooperations. One of those tools is advertising, thanks to which a dental surgery is able to make its offer to the actual as well as prospective patients.
Objectives. The objective of this research was to become aquainted with the patients’ opinions concerning the topic of taking advantage of advertising by a dental surgery in order to inform patients about its services.
Material and methods. A group of 100 patients treated in Doctor Pirogow’s High Specialized Hospital in Lodz was interviewed by means of the author’s own survey in which tools were used to examine the patients’ opinion concerning the topic of taking advantage of advertising by a dental surgery in order to inform patients about its services. The necessary statistics were conducted by means of STATISTICA 7.1 and EXCEL 2008 programmes.
Results. The analysis of the results shows that 92 (92,0%) respondents has a positive opinion about using advertising by a dental surgery to present its medical offer. Among 100 respondents, 0 (0,0%) had a different opinion on the same topic, whereas 8 (8,0%) had no opinion whatsoever.
Conclusions. The results of the research point to the fact that patients appreciate using advertising by dental surgeries in order to inform them about medical services offered. A dental surgery which aims to successfully compete with other establishments on the medical services market is compelled to use such tools as offered by marketing practices.

 

Trudności w adaptacji pacjentów do ruchomych protez całkowitych
Patients difficulties in adaptation to complete dentures

Z Katedry Protetyki Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: lek. dent. Bartosz Bujak, lek. dent. Elżbieta Wojtyńska

Słowa kluczowe: adaptacja, proteza całkowita

Lekarz stomatolog zajmujący się leczeniem protetycznym może spotkać się w swojej codziennej praktyce z problemem braku akceptacji i trudnościami w osiągnięciu pełnej adaptacji pacjentów do ruchomych protez całkowitych. Podłoże tego zjawiska jest złożone. W pracy podjęto próbę spojrzenia na problem adaptacji analizując czynniki subiektywne i obiektywne mogące mieć wpływ na przebieg tego procesu. Artykuł stanowi zarówno przegląd aktualnego piśmiennictwa związanego z tą problematyką, jak i oparty jest na obserwacjach i doświadczeniach autorów pracy, zdobytych w codziennej praktyce klinicznej.

Key words: adaptation, complete denture

The dentists in one,s daily practice may come across to problem of no acceptance and difficulties in adaptation to complete dentures. The background of this phenomenon is complex. The paper analyses objective and non–objective factors can affect the process of adaptation. This article is the review of current publications connected with this issue as well as is based on observations and experiences the authors of this study in their daily practice.

Metody ortodontycznego leczenia zwężeń szczęki – przegląd piśmiennictwa
Orthodontic treatment of maxillary constriction – literature review

Z Zakładu Ortodoncji Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie: dr n.med. Agnieszka Radomska – adiunkt, lek. dent. Agnieszka Kucewicz–Szulborska – rezydent, lek.med., lek.dent. Ewa Sobieska – rezydent , dr n. med. Małgorzata Zadurska – adiunkt

Słowa kluczowe: rozszerzanie szczęki, szew podniebienny, aparaty ortodontyczne

Zwężenie szczęki jest problemem często spotykanym wśród pacjentów. Wada ta na ogół manifestuje się wąskim, wysoko wysklepionym podniebieniem, stłoczeniami i obrotami zębów w szczęce oraz zgryzem krzyżowym (jedno lub obustronnym). Często towarzyszy nieprawidłowościom zgryzu w wymiarze strzałkowym. W pracy przedstawiono na podstawie dostępnej literatury sposoby postępowania w przypadkach zwężenia szczęki oraz omówiono aparaty stosowane w leczeniu tej nieprawidłowości.

Key words: maxillary expansion, palatal suture, orthodontic appliance

The constriction of the maxilla is a frequent pathology of patients. The usual manifestations are a narrow, high arched palate, crowded and rotated teeth and crossbite (uni or bilateral). The constriction of the maxilla is often concurrent with malocclusions in saggital dimension. Based on the literature, the proper treatment in cases of constriction of the maxilla types of orthodontic appliances used in maxillary expansion, were presented.

Choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi – objawy kliniczne w jamie ustnej
Graft versus host disease – clinical symptoms in the oral cavity

 

Z Katedry i Zakładu Periodontologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: dr n.med. Beata Petkowicz – adiunkt, lek. dent. Aleksandra Jemielniak – doktorantka, prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska–Miszczuk – kierownik

Słowa kluczowe:
 choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi, jama ustna

Reakcja immunologiczna opisywana jako przeszczep przeciwko gospodarzowi (ang: Graft Versus Host Disease – GVHD) jest chorobą indukowaną przez alloreaktywne limfocyty T, pochodzące z przeszczepionego szpiku, które naciekają tkanki gospodarza i wywierają w nich bezpośredni efekt cytotoksyczny, prowadząc do znacznego uszkodzenia narządów, zwłaszcza skóry i błon śluzowych. Choroba GVHD stanowi najczęstszą przyczynę śmiertelności okołoprzeszczepowej, niezwiązanej ze wznową choroby podstawowej. Pierwszym sygnałem mogą być zmiany w jamie ustnej, które są charakterystyczne również dla innych jednostek chorobowych. Trudności w ich rozpoznaniu są często przyczyną opóźnienia leczenia GVHD. Celem pracy jest przedstawienie możliwych objawów GVHD w jamie ustnej, na podstawie własnych obserwacji klinicznych oraz doniesień z literatury. Autorzy są zgodni, że szybkie rozpoznanie i leczenie tej choroby zmniejsza śmiertelność wśród pacjentów i znacznie poprawia jakość ich życia. Taką opiekę może zapewnić tylko zespół wielospecjalistyczny (hematolog, dermatolog, okulista, lekarz dentysta, dietetyk, fizjoterapeuta).

 

Key words: Graft Versus Host Disease, GVHD, oral cavity

Immunological reaction described as graft versus host disease (GVHD) is induced by alloreactive T cells coming from bone marrow transplant, which infiltrate host tissues and exertdirect cytotoxic effect leading to considerable damage of organs, especially the skin and mucous membranes. GVHD is the most often cause of on transplant mortality, not connected with essential disease renewal. The lesions in the oral cavity may be the first signals, but they are also characteristic for other diseases. Difficulties in their diagnosis are frequently the cause for GVHD treatment delay. The goal of the paper is the presentation of possible symptom to be found in the oral cavity on the basis of own clinical observations and on literature as well. In accordance to the authors, fast diagnosis and treatment of GVHD decrease mortality amongst patients and considerably improve the quality of their life. Such a care may be only ensured by multispecialistic team (haematologist, dermatologist, ophthalmologist, dentist, dietician and physiotherapeutist).

Materiałoznawstwo stomatologiczne z elementami nanotechnologii cz.V
Nowa filozofia ochrony zębów przed próchnicą
i chorobami przyzębia

 

Dr hab. Krzysztof Niewiadomski – Konsultant naukowy firmy „KodeNt”

 

Wszyscy, którzy podziwiali kwiat lotosu (Nelumbo nucifera), symbol doskonałej czystości, zastanawiali się nad mechanizmem pozostawania liści w idealnej czystości, mimo tego, że rosną w mulistych rzekach i jeziorach. W kulturach azjatyckich liść lotosu od tysięcy lat był symbolem nieskazitelnej czystości. Dzisiaj zjawisko samooczyszczenia zwane efektem lotosu jest dokładnie poznane. Efekt lotosu wykorzystuje chropowatość powierzchni spowodowaną obecnością różnych mikrostruktur, łącznie z hydrofobowymi (odpychającymi wodę) właściwościami epikutykularnego wosku o średnicy około 1 nanometra. Warstwa wosku epikutykularnego jest często zbudowana z dwóch warstw. Bezpośrednio kutykulę pokrywa amorficzny film woskowy, a na nim może występować wosk w postaci bardziej uporządkowanej, tzn. struktur semikrystalicznych lub krystalicznych o średnicy 0,1–0,3 μm o ostrych wierzchołkach. Struktura taka powoduje, że zanieczyszczenia w postaci pyłów roślinnych oraz drobin kurzu nie przywierają do liścia, a jedynie spoczywają na jego powierzchni. W czasie opadów atmosferycznych krople wody nie zalegają na liściu, lecz przetaczając się po silnie hydrofobowym podłożu z łatwością zbierają cząsteczki brudu i wraz z nimi spływają, usuwając w ten sposób z jego powierzchni zanieczyszczenia. Nawet lepkie zanieczyszczenia jak miód lub olej nie są w stanie oprzeć się temu zjawisku.

Możliwości użycia urządzenia VITA Easyshade Compact w gabinecie dentystycznym i pracowni protetycznej

Klaus Göbel – Dental–Labor

W przypadku kiedy uzupełniamy siekacz, a sąsiadujący z nim ząb jest w pełni zachowany praca laboratoryjna staje się bardzo interesująca. Technik dentysta może wykazać się swoimi kompetencjami i umiejętnościami w doborze koloru. Oczywiście takie prace mogą sprawić ogromne trudności. Największym problemem jest uzyskanie właściwego koloru uzupełnienia w pracowni na modelach, który ma się sprawdzić w naturalnym środowisku jamy ustnej.

System GC Gradia Core i Fiber Post do estetycznej odbudowy zrębu korony i osadzania wkładu podczas jednej wizyty

GC EUROPE oferuje rozwiązanie leczenia odtwórczego z użyciem nowego innowacyjnego systemu do odbudowy zrębu korony i wkładu.
Leuven, Belgia (listopad 2009): GC, światowy lider w technologii materiałów dentystycznych zapowiada wprowadzenie systemu GC Gradia Core i Fiber Post składającego się z Gradia Core – doskonałej, dualnie wiążącej żywicy kompozytowej do odbudowy zrębu korony oraz z GC Fiber Posts – wysokiej jakości wkładów z włókien szklanych.

BEGO Semados® Mini

Nieco ponad rok temu firma BEGO Implants System wprowadziła na światowy rynek swój trzeci system implantologiczny – BEGO Semados® Mini. Jest to system wąskich implantów o średnicach: 2,7; 2,9; 3,1 mm i długościach: 11,5; 13; 15 mm.