Stomatologia Współczesna nr 2/2007

Stomatologia Współczesna

NR 2/2007

Badanie poziomu wolnych grup aminowych w ślinie spoczynkowej metodą ninhydrynową w rozpoznaniu halitozy ustnej oraz ocenie skuteczności leczenia
Usage of ninhydrin methods of detecting amine compounds in resting saliva for oral halitosis diagnosing and evaluation of treatment efficacy

Z Zakładu Stomatologii Zachowawczej Instytutu Stomatologii AM w Warszawie
dr hab. n. med. Ewa Iwanicka-Grzegorek – adiunkt

 

Z Zakładu Informatyki Medycznej i Telemedycyny AM w Warszawie
lek. Joanna Michalik – asystent

 

Z Instytutu Medycyny Doświadczalnej PAN w Warszawie
mgr chemii Ewa Lipkowska – starszy specjalista

Słowa kluczowe: halitoza, halitoza ustna, leczenie halitozy, probiotyki, chlorheksydyna, 6–miesięczny okres obserwacji

Celem pracy była ocena przydatności diagnostycznej kolorymetrycznej reakcji ninhydrynowej u chorych na halitozę ustną. W badaniu wzięło udział 84 dorosłych pacjentów z rozpoznaną halitozą ustną oraz 40 zdrowych osób. Badanie niskocząsteczkowych związków aminowych w próbkach śliny wykonywano metodą ninhydrynową. Osoby chore na halitozę podzielono na grupy testowe stosujące następujące preparaty: tabletki z cynkiem, tabletki i płukankę z chlorheksydyną oraz liofilizowany preparat bakterii kwasu mlekowego. Poziom amin był wyższy w grupie osób z halitozą (0,389, SD±0,06, p<0,001) i korelował statystycznie znamiennie z poziomami VSC oraz badaniem organoleptycznym (p<0,001). Po leczeniu uzyskano statystycznie znamienne obniżenie poziomu amin (p<0,001). Poziomy amin badane w grupie kontrolnej były niższe (0,285, SD±0,07) i utrzymywały się na podobnym poziomie. Wnioski: Poziom amin korelował statystycznie znamiennie z poziomami VSC i wynikami oceny organoleptycznej. Oznaczanie poziomu wolnych grup aminowych w ślinie metodą ninhydrynową jest szybką i tanią metodą badania przemian białek, będącą miarą aktywności metabolicznej bakterii odpowiedzialnych za halitozę ustną. Badanie to może również służyć do oceny skuteczności leczenia.

Key words: halitosis, oral halitosis, treatment of halitosis, probiotics, chlorhexidine, 6–month follow–up study

The aim of the study was to evaluate diagnostic usefulness of the ninhydrine colorimetric reaction for oral halitosis patients. 84 adult patients suffering from halitosis and 40 healthy volunteers participated in the study. Low molecular weight amines were evaluated by the ninhydrine method. Patients with halitosis were randomized into treatment groups using: zinc tablets, tablets and mouthwash containing chlorhexidine or lyophilized lactic acid–forming bacteria. The level of amines was highest in subjects with halitosis (0.389, SD±0.06, p<0.001) and correlated significantly with VSC levels and organoleptic scores (p<0.001). Reduction of amine levels after treatment was statistically significant (p<0.001). The amine levels in controls were lower (0.285, SD±0.07) and remained at a stable level. Conclusion: The salivary amine levels significantly correlated with VSC levels and organoleptic scores. Therefore, the ninhydrin method of detecting salivary amines is rapid, simple and inexpensive method of measurement of proteins degradation and metabolic activity of oral halitosis bacteria. This method may also be used to evaluate treatment efficacy.

Nawyki dietetyczne i poziom próchnicy u dzieci z astmą oskrzelową
Dietary habits and the level of cariesin children with asthma

Z Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu
dr n. med. Joanna Kobierska Brzoza – asystent

Słowa kluczowe: astma, dieta, próchnica

Celem pracy jest ocena nawyków dietetycznych, a zwłaszcza spożycia słodyczy i przekąsek węglowodanowych oraz ocena poziomu próchnicy u dzieci z astmą oskrzelową i u dzieci zdrowych. Badaniem objęto 125 dzieci, u których przeprowadzono szczegółowy wywiad oraz badanie kliniczne. Dzieci chore zostały podzielone na podgrupy w zależności od czasu trwania i ciężkości przebiegu astmy. Nawyki dietetyczne oce-niano na podstawie badania ankietowego. Stan uzębienia oceniano za pomocą wska?nika PUW/puw. Określano frekwencję oraz intensywność próchnicy. Badanie wykazało częstsze występowanie diety eliminacyjnej u dzieci chorych, mniejsze spożycie słodyczy i przekąsek węglowodanowych u chorych oraz nieznacznie większą frekwencję i intensywność próchnicy w tej grupie. Czas trwania choroby oraz jej przebieg nie wpływał na badane parametry.

Key words: asthma, diet, caries

The aim of this study was evaluation of the dietary habits, especially sugar and snacks intake as well as the level of caries in children with asthma and the healthy controls. Detailed questionnaire and clinical examination were performed in 125 children participating in the study. Dietary habits were estimated on the basis of questionnaire and the dental status measured with DMFT/dmft index including frequency and intensity of caries. The study revealed more frequently occurring exclusions in ordinary diet, lower intake of sweets and snacks and slightly increased frequency and intensity of caries in children with asthma. Severity and the lasting time of asthma did not influenced examined parameters.

Ocena zastosowania aparatów Pendulum i Pendex w leczeniu tyłozgryzów ze stłoczeniami w górnym łuku zębowym
Evaluation of Pendulum and Pendex appliances in the treatment of class II malocclusion with teeth overcrowding of the upper jaw

Z NZOZ Orto-Fan
lek. stom. Renata Brudnicka
lek. stom. Barbara Wyszomirska-Zdybel

Słowa kluczowe: 
tyłozgryz, Pendulum, Pendex, dystalizacja

Aparat Pendulum został wprowadzony do leczenia ortodontycznego w latach dziewięćdziesiątych przez Hilgersa (1992) i od tego czasu podlegał licznym modyfikacjom. Aparat ten posiada sprężyny beta–Ti, które rozciągają się od akrylowej płyty podniebiennej do językowych rurek na pierścieniach zębów trzonowych oraz cierni leżących w bruzdach międzyguzkowych zębów przedtrzonowych lub bruzdach zębów trzonowych mlecznych. Wykorzystywany jest w leczeniu wad zgryzu klasy II wg Angle’a ze stłoczeniami w górnym łuku zębowym. Służy do dystalizacji górnych zębów trzonowych, pozwalając na odtworzenie brakującego miejsca w górnym łuku zębowym bez wykonywania ekstrakcji zębów.

Key words: retrognation, Pendulum, Pendex, dystalization

Pendulum appliance was introduced into orthodontic treatment by Hilgers in nineties and since than has been improved. The Pendulum Appliance includes springs beta–Ti, which are inserted in acrylic Nance button and run into lingual molar tube on the molar bands and occlusal fingers bonded on occlusal fossae of the bicuspid or deciduous molar teeth. The appliance is efficient in therapy of Angle class II malocclusion with overcrowding teeth of the upper jaw. It is used to distalise the upper molars thus creating the missing space without teeth extractions.

Termoplastyczne metody wypełniania kanałów korzeniowych – opis wybranych systemów na podstawie piśmiennictwa
Thermoplastic method of root canal obturation – a review of the chosen systems based on the literature

dr n. med. Monika Colonna-Walewska – praktyka prywatnaZ Zakładu Stomatologii ZachowawczejKatedry Stomatologii Zachowawczej, Endodoncji i PeriodontologiiUniwersytetu Medycznego w Łodzi
dr n. med. Piotr Ciesielski – adiunkt

Słowa kluczowe: Obtura II, System B, termiczna kondensacja gutaperki

System kanałowy zębów ludzkich jest skomplikowanym, trójwymiarowym układem, w którym główne kanały mają wiele odgałęzień, anastomoz oraz kanałów dodatkowych. W znacznej mierze utrudnia to ich idealne opracowanie, a co za tym idzie – wypełnienie. Celem pracy jest przedstawienie różnych metod wypełniania kanałów korzeniowych za pomocą uplastycznionej termicznie gutaperki oraz zaprezentowanie dwóch spośród wielu stosowanych systemów wykorzystujących tę technikę pracy – Obtura II i Systemu B.
Oba prezentowane systemy są stosowane, najczęściej w połączeniu, do wypełniania kanałów trudnych, o nieregularnym kształcie. Jak wynika z przedstawionych prac, termicznie uplastyczniona gutaperka ma zdolność wnikania w kanaliki boczne, anastomozy, dzięki czemu idealnie nadaje się do wypełniania kanałów bocznych, delt korzeniowych czy kanałów typu C. Wypełnia też nieregularności w świetle kanałów korzeniowych powstałe na skutek resorpcji wewnętrznej oraz nisze wytworzone podczas poszukiwania światła zobliterowanych kanałów czy usuwania złamanych narzędzi kanałowych.

Key words: 
Obtura II, System B, thermoplasticized gutta–percha technique

The root canal system of human teeth is a complex, three dimensional system where the main canals have many lateral ramifications, anastomosis and additional canals. This complicated root canals morphology makes their preparation and ideal filling very challenging.The aim of the paper is to present the recent techniques of root canal obturation with thermoplasticized gutta–percha and the detailed description of two, selected methods which are based on this approach – System B and Obtura II.The need for better penetration of filling materials into root canal apical region lead to the development of the thermoplastic technique of root canal obturation. The presented methods are indicated for canals with many complex anatomical irregularities which are demanding for precise sealing.
The thermosoftened gutta–percha is able to penetrate into lateral canals, as well as into anastomosis which makes it an ideal material for obturation of apical delta or “C“ shaped canals.
It fills homogenously all the irregularities which are the result of the internal resorption process, the artificial spaces made during preparation of the obliterated canals or during removing of broken instrument procedures.

Periodontitis i periimplantitis – różnice i implikacje kliniczne
Periodontitis and periimplantitis – differences and clinical implications

Z Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie
dr n. med. Jan Kowalski

Słowa kluczowe: zapalenie przyzębia, periimplantitis, czynniki ryzyka

Periimplantitis jest coraz ważniejszym problemem klinicznym w aspekcie rosnącej liczby zabiegów implantacji i coraz dłuższego czasu, jaki od zabiegu upłynął. Zaniedbania w higienie jamy ustnej stwarzają sprzyjające warunki do rozwoju choroby. Periimplantitis i periodontitis mają wiele cech wspólnych, są to jednak dwie odrębne jednostki chorobowe. W pracy na podstawie piśmiennictwa omówiono najważniejsze różnice w patomechanizmie i leczeniu obu chorób.

Key words: periodontitis, periimplantitis, risk factors

Periimplantitis becomes an important clinical issue in the aspect of increased number of implant procedures and time that has passed since implantation. Deterioration of oral hygiene habits create favorable conditions for disease progression. Although periimplantitis and periodontitis have many features in common, those are two different diseases. Paper presents (on the base of literature) main differences in pathomechanism and treatment of both diseases.

Leczenie protetyczne pacjentów z rozległymi brakami międzyzębowymi z wykorzystaniem precyzyjnych elementów retencyjnych – opis przypadku
Prosthetic treatment of the patients with severe tooth loss using dentures with precision attachments – a case report

Z Zakładu Protetyki Stomatologicznej Katedry Protetyki Stomatologicznej i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia UM w Łodzi
lek. dent. Mariusz Kochanowski – asystent
lek. dent. Piotr Teluk – rezydent
Z Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Katedry Anatomii UM w Łodzi
lek. dent. Ewa Zmysłowska – doktorant

Słowa kluczowe: precyzyjne elementy retencyjne, protezy szkieletowe

Wprowadzenie do leczenia protetycznego precyzyjnych elementów retencyjnych dało bardzo szerokie możliwości leczenia pacjentów z rozległymi brakami zębowymi. Rozwiązanie to pozwoliło uzyskać stabilne zakotwiczenie uzupełnienia protetycznego przy zachowaniu doskonałych walorów estetycznych i możliwości utrzymania prawidłowej higieny jamy ustnej. W efekcie umożliwiło to szybszą adaptację pacjenta do uzupełnienia protetycznego i większy komfort jego użytkowania. W artykule przedstawiono opis przypadku leczenia pacjenta z rozległymi brakami międzyzębowymi z zastosowaniem protezy szkieletowej w połączeniu z precyzyjnymi elementami retencyjnymi.

Key words: precision attachments, removable partial dentures

The use of the precision attachments in the prosthetic treatment makes more possible the treatment of the patients with severe tooth loss. This treatment enables a constant fixing of the denture with maintaining of a high esthetics and good hygiene. In effect, a fast adaptability of the patients to the denture and more comfortable of its using was noticed. In this article a case report of the patient with severe tooth loss was described who was treated using removable partial denture connecting with precision attachments.

Uzupełnienie implantoprotetyczne przedniego odcinka szczęki na nieprawidłowo usytuowanych wszczepach – opis przypadku
The prosthetic restoration of anterior region of maxilla on incorrectly placed implants – a case study

Z Centrum Medycznego ENEL–MED w Warszawie
lek. dent. Paweł FrączakKierownik specjalizacji

Słowa kluczowe: uzupełnienie protetyczne, wszczepy, leczenie, implantoprotetyczne

Celem pracy jest przedstawienie możliwości wykonania uzupełnienia protetycznego na nieprawidłowo usytuowanych implantach w odcinku przednim szczęki oraz analiza ewentualnego alternatywnego postępowania w takim przypadku.

Key words: prosthetics restoration, implants, implantoprosthetic treatment

The aim of this study is to show the possibility of performing the implantoprosthethic restoration in anterior region of maxilla in case when dental implants are placed in inaccurate position. The alternative methods of treatment in such clinical case were proposed.

Zapalenie jamy ustnej i choroby sercowo–naczyniowe
Oral inflammation and cardiovascular diseases

Sara G. Grossi – DDS, MS, Senior Research Scientist, Department of Oral Biology, State University of New York at Buffalo School of Dental Medicine

Słowa kluczowe: stany zapalne jamy ustnej, periodontitis, miażdżyca, choroby sercowo–naczyniowe

W blaszce miażdżycowej naczyń wieńcowych wykryto obecność bakterii związanych z zapaleniem przyzębia. Wykazano także, że bakterie Porphyromonas gingivalis mogą atakować komórki śródbłonka naczyń i indukować agregację płytek krwi, co ma związek z powstawaniem zakrzepów i blaszki miażdżycowej. Bakterie związane z periodontitis uwalniają związki biologicznie czynne, np. lipopolisacharydy, endotoksyny czy białka, które nie tylko mogą przedostawać się do krążenia, ale także indukują odpowied? ze strony układu odpornościowego człowieka. W związku z tym zwiększa się we krwi stężenie białek ostrej fazy oraz mediatorów reakcji zapalnej. Uważa się, że podwyższony poziom tych mediatorów przyczynia się do procesów zapalnych prowadzących do miażdżycy, co sugeruje zwiększenie ryzyka zawału serca.

Key words: oral inflammation, periodontitis, atherosclerosis, cardiovascular diseases

The presence of predominant oral pathogens was detected in atherosclerotic plaque, suggesting a possible invasion of atheromas by oral pathogens. In addition, Porphyromonas gingivalis can invade endothelial cells and can also induce platelet aggregation, a key process in atheroma and thrombus formation. The periodontal pathogens release a variety of biologically active molecules, including lipopolysaccharides, endotoxins, chemotactic peptides, proteins, and organic acids, that may then enter the systemic circulation. These products can trigger the host inflammatory response and elevate serum concentration of acute–phase reactants and inflammatory mediators. Increased levels of circulating inflammatory mediators is thought to contribute to the inflammatory processes leading to atherosclerosis and were at greater risk for MI.

Ochrona eksponowanych powierzchni korzeni

Surface protection for exposed root surface

prof. Hien Ngo BDS, MDS, PhD, FADI, FICD, FPFA ma duże doświadczenie w pracy klinicznej, naukowo–badawczej i edukacyjnej. Prowadzi badania kliniczne na Uniwersytecie w Adelajdzie, jego główne zainteresowania dotyczą leczenia próchnicy oraz zależności pomiędzy glasjonomerami i tkankami zęba. Publikuje i wykłada w Australii oraz na całym świecie.
dr Geoff Knight BDSc, MDSc, MBA, FICD jest znanym wykładowcą w dziedzinie stomatologii minimalnej interwencji opartej na wysokiej jakości i estetyce. Studiował podstawy bezpośredniej stomatologii estetycznej i udoskonala technikę aplikacji od ponad 25 lat. Opublikował wiele artykułów, nakręcił serię filmów klinicznych, wprowadził kilka innowacyjnych technik klinicznych.

Jednym z nowych wyzwań, przed którymi stają lekarze dentyści, jest utrzymanie w dobrej kondycji jamy ustnej u pacjentów w podeszłym wieku. Reinhardt przewidywał, że w roku 2030 liczba zachowanych zębów u mieszkańców USA pomiędzy 45 i 84 rokiem życia wyniesie w przybliżeniu 2,2 miliarda w porównaniu z niewiele ponad 1 miliardem w 1990 roku (ryc. 1). Uznał, że zęby te przetrwają w bardziej przyjaznym środowisku jamy ustnej i zatytułował swój wykres „Liczba zębów z grupy ryzyka”. Najbardziej wyra?na zmiana jest dostrzegalna w przedziale pomiędzy 65 a 84 rokiem życia, w którym wzrost liczby zachowanych zębów będzie wynosił około 400%.

Profilaktyczne zastosowanie Clindamycin–MIP 600 mg u pacjentów z grup ryzyka
Clindamycin–MIP 600 mg in a prophylactic treatment at risk patients

dr n. med. Barbara Balkowska 
 MIP Pharma, Gdańsk

Clindamycin–MIP 600 mg w tabletkach powlekanych jest powszechnie uznanym antybiotykiem w praktyce stomatologicznej. Najczęściej stosuje się go w leczeniu zakażeń w obrębie zębów i kości szczęk, niemniej jednak doskonale się sprawdza także w zakażeniach ucha, nosa i gardła, zakażeniach dolnych dróg oddechowych, zakażeniach w obrębie jamy brzusznej, miednicy i żeńskich narządów płciowych oraz zakażeniach skóry i tkanek miękkich, a także w płonicy. Do podstawowych zadań Clindamycin–MIP 600 mg stosowanej w lecznictwie należą eliminacja zakażenia w tkankach miękkich lub w kościach oraz niezawodne działanie bakteriobójcze w tkankach.

Praktycznie o przyzębiu
Periodontal in practice

lek. stom. Adam Sadkowski, praktyka prywatna – Warszawa

Przyjmuje się, że pierwsze opracowanie naukowe na temat zapaleń przyzębia powstało w 1728 roku, a jego autorem był Fauchard, który osiemnaście lat pó?niej przedstawił dokładne objawy stanów zapalnych przyzębia. Natomiast pierwsze wzmianki o schorzeniu przyzębia pochodzą od Corneliusa Celsusa z końca pierwszego wieku naszej ery.