Stomatologia Współczesna nr 4/2007

Stomatologia Współczesna

NR 4/2007

Ocena częstości współwystępowania zapalenia kątów ust i stanów zapalnych podłoża protetycznego u użytkowników uzupełnień protetycznych
Angular cheilitis and denture stomatitis cooccurrence evaluation in removable denture wearers

Z Katedry Protetyki Stomatologicznej IS AM w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska
lek. stom. Magdalena Golecka
lek. stom. Małgorzata Grzelak


Słowa kluczowe: 
zapalenia kątów ust, stomatopatie protetyczne

Zapalenie kątów ust (cheilitis angularis) jest schorzeniem, które występuje w postaci nadżerek i pęknięć otoczonych obwódką zapalną, usytuowanych w kątach ust. Przyczyną powstawania zapalenia kątów ust mogą być czynniki pochodzenia miejscowego lub ogólnego. Nieprawidłowo wykonane uzupełnienia protetyczne lub ich długie użytkowanie, zaniżona wysokośćzwarcia,zwiotczeniemięśni twarzy należą do najczęstszych przyczyn powodujących zapalenie kątów ust. Stan zapalny kątów ust może współtowarzyszyć stanom zapalnym podłoża protetycznego jamy ustnej. Celem pracy była ocena występowania zapalenia kątów ust u pacjentów z rozpoznaną stomatopatią protetyczną podłoża protetycznego. Badaniami objęto grupę pierwszorazowych pacjentów zgłaszających się do Katedry Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie, u których wykonano badania podmiotowe i przedmiotowe oceniające ogólny stan zdrowia oraz stan podłoża protetycznego. Szczególną uwagę zwrócono na stan kliniczny błony śluzowej jamy ustnej, stan kątów ust, powłok skórnych, prawidłowość wykonania uzupełnień protetycznych oraz higienę jamy ustnej i użytkowanych protez. Stwierdzono częste współwystępowanie stanów zapalnych podłoża protetycznego z zapaleniem kątów ust.

Key words: angular cheilitis, denture stomatitis

Inflammation of mouth corners (cheilitis angularis) is an ailment taking the form of skin erosion and fractures encircled by an inflammed fringe, located in mouth corners. This ailment maybe caused by general or locally–influencingfactors.Improperlyfabricated prosthetic appliances and their prolonged usage, lowered occlusion, relaxation of facial muscels are among the most common factors for cheilitis angularis. Inflammation of mouth corners may also go hand in hand with inflammation ofthe periodontium within the oral cavity.The aim of the present study was to evaluate the frequency of cheilitis angularis in patients with diagnosed prostheticstomatitis of the periodontium.The research involved first–time patients of the ProstheticDept. of Warsaw Medical Academy, who were interviewed and examined to evaluate the general health condition and the condition of the periodontium. Particular attention was devoted to the clinical condition of the mucosal membrane and the skin, correctness of prosthetic appliances fabrication, oral and prosthetic appliance hygiene. Frequent co– appearance of periodontium and mouth corners inflammationwas observed.

Ocena intensywności próchnicy oraz skuteczności jej leczenia u 18–letnich mieszkańców podwrocławskich wsi w latach 1999–2000 oraz 2005–2006
Evaluation of caries intensity and efficiency of caries treatment in 18 year–old inhabitants of villages near Wrocław in 1999–2000 and 2005–2006 years

lek.stom. Grzegorz Gdula – praktyka prywatna
lek.stom. Barbara Gdula – praktyka prywatna


Słowa kluczowe: 
próchnica zębów, wskaźnik leczenia uzębienia, frekwencja próchnicy, liczba PUW

Celem pracy była ocena porównawcza intensywności próchnicy i skuteczności jej leczenia u 18–letnich mieszkańców tych samych podwrocławskich wsi w latach 1999–2000 oraz 2005 i 2006. Badano 117 pacjentów (grupa I) w latach 1999-2000 oraz 126 pacjentów (grupa II) w latach 2005-2006. Oznaczono frekwencję próchnicy, intensywność próchnicy oraz wska?nik leczenia.
Stwierdzono wysoką wartość liczby PUW w obu badanych grupach (8,40 w grupie I i 8,81 w grupie II). Zanotowano istotną statystycznie zmianę struktury składowych liczby PUW oraz wzrost wska?nika leczenia z 0,38 w grupie I do 0,59 w grupie II. Mimo polepszenia dostępu do opieki stomatologicznej na badanym terenie, wyrażonej wzrostem wska?nika leczenia, liczba PUW nie zmniejszyła się. Uwidacznia to potrzebę zintensyfikowania edukacji prozdrowotnej oraz wdrażania odpowiednich programów profilaktyki stomatologicznej.

Key words: dental caries, caries treatment index, caries frequency, DMFT index

Comparative estimation of dental caries intensity and efficiency of treatment of 18 years old inhabitants of villages near Wrocław in 1999–2000 and 2005–2006 years was the aim of the study.
117 patients (group I) in 1999–2000 and 126 patients (group II) in 2005–2006 were examinated. Were determined: frequency of caries, DMFT index and caries treatment index. High value of DMFT indexes in both groups (8,40 in group I and 8,81 in group II) were stated. The increase of caries treatment index from 0,38 in group I to 0,59 in group II was noticed. The results showed, that despite better availability of dental health are on examined area DMFT index has not decreased. It indicate the need to intensify health education and implementation of dental prophylaxis programs.

Skuteczność preparatu Ultra EZ w zwalczaniu nadwrażliwości zębiny
Effectiveness of Ultra EZ in treatment of dental hypersensitivity

Z Zakładu Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie
lek. stom. Joanna Politowska – słuchacz studiów doktoranckich przy Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie
prof. dr hab. Elżbieta Jodkowska – kierownik Zakładu


Słowa kluczowe: 
nadwrażliwość zębiny, ocena kliniczna, Ultra EZ

Celem badania była ocena sku teczności preparatu Ultra EZ firmy Ultradent w znoszeniu nadwrażliwości zębiny. Badaniem objęto 25 pacjentów w wieku pacjentów w wieku od 28 do 69 lat. Po 4 tygodniach od jednorazowego nałożenia preparatu Ultra EZ u 28% pacjentów nastąpiło całkowite zniesienie dolegliwości bólowych, 36% odczuwało nadal niewielki ból spowodowany bod?cami mechanicznymi i termicznymi, u 36% nie wystąpiła poprawa.

Key words: 
dentine hypersensitivity, clinical evaluation, Ultra EZ

The aim of the study was to evaluate the effectiveness of Ultra EZ in treatment of dental hypersensitivity. The study involved 25 patients aged 24–63 years. After 4 weeks from one treatment with Ultra EZ in 28% of patients there was complete cessation of pain, in 36% still had slight pain caused by mechanical and thermal stimulation, and in 36% of patients no successes of treatment was recorded.

Implantoprotetyczne leczenie pacjentów w wieku podeszłym

Implant–prosthetic treatment of geriatric patients

Z Zakładu Gerostomatologii Katedry Protetyki Stomatologicznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
prof. nadzw. UM dr hab. Ryszard Koczorowski – kierownik Zakładu
lek. dent. Monika Hemerling – doktorant

Słowa kluczowe: pacjent w wieku podeszłym, gerostomatologia, wszczepy śródkostne, leczenie implantoprotetyczne

Zastosowanie wszczepów śródkostnych jako filarów protez zębowych jest alternatywą dla tradycyjnej rehabilitacji protetycznej zarówno pacjentów z uzębieniem własnym, jak i z bezzębiem szczęki lub żuchwy. Zasady kwalifikowania do zabiegu implantacji pacjentów geriatrycznych są podobne jak w przypadku osób młodszych. W odniesieniu do pacjentów starszych istnieje jednak potrzeba szczególnie dokładnej diagnozy ogólnozdrowotnej, gdyż z powodu wieku są oni obciążeni niejednokrotnie kilkoma jednostkami chorobowymi. Niektóre nałogi, brak sprawności manualnej czy dyscypliny higienicznej, stany zapalne przyzębia nie sprzyjają także leczeniu implantoprotetycznemu, ale o kwalifikacjach do tej metody leczniczej powinna decydować indywidualna psychofizyczna kondycja pacjenta, a nie jego wiek metrykalny. Podsumowując, należy podkreślić, że podeszły wiek sam w sobie nie stanowi przeszkody do leczenia implantoprotetycznego, a pełna osteointegracja wszczepu możliwa jest nawet u pacjentów z chorobami ogólnoustrojowymi, takimi jak osteoporoza czy cukrzyca, choć choroby te mogą osłabiać sukces implantacyjny. Rehabilitacja implantoprotetyczna przyczynia się w dużym stopniu do przywrócenia dobrej psychosomatycznej kondycji pacjenta w wieku starczym, a tym samym poprawia jakoś jego życia i dlatego powinna być rozpatrywana jako jedna z metod rekonstrukcji protetycznych w tej grupie osób.

Key words: 
geriatric patientint, raosseous implants, gerostomatology, implant–prosthetic treatment

The use of intraosseous implants as abutments of dentures is an alternative to traditional prosthetic rehabilitation of patients with teeth and those with a totally edentulous maxilla or mandible. Although geriatric patients are qualified forimplantation in a manner similar to younger individuals, they require a particularly detailed assessment of their general health because advanced age often causes elderly patients to suffer from several diseases. Certain addictions, manual dysfunctions, bad hygienic habits and periodontal diseases maybe contraindications for implant–prosthetic treatment but it is the patient’s psychosomatic state rather than his/her age and weaknesses that should be taken into account when considering implant–prosthetic treatment. Old age alone does not preclude that kind of therapy because implant osseointegration is possible even in patients with systemic diseases, e.g. osteoporosis and diabetes. However, such diseases may affect results of treatment. Because implant–prosthetic rehabilitation helps geriatric patients to achieve a satisfying psychosomatic condition and to improve the quality of life it should be considered as one of the prosthetic methods that can be used in this age group.

Wybór materiału ceramicznego do wykonania licówek ceramicznych
Choices of ceramic materials for porcelain laminate veneers

Z Zakładu Protetyki, Kliniki Protetyki i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
lek. dent. Marzena Kacprzak-Ogłuszka
dr n. med. Beata Dejak – adiunkt Kliniki Protetyki, zastępca kierownika Zakładu Protetyki

Słowa kluczowe: licówki ceramiczne, oszczędna preparacja zęba, właściwości ceramiki skaleniowej, leucytowej, dwukrzemowo-litowej, wzmacnianej tlenkiem aluminium, spinelowej i tlenkowo-aluminiowej

W pracy omówiono oszczędną preparację tkanek zębów pod licówki. Przedstawiono przegląd materiałów ceramicznych do wykonania licówek z uwzględnieniem ich wytrzymałości, właściwości optycznych oraz adhezji do tkanek. Omówiono wskazania do stosowania poszczególnych ceramik oraz ich zalety i wady. Zwrócono uwagę na wymaganą grubość licówki, która zależy od grubości szkliwa i właściwości wybranej ceramiki.

Key words: porcelain laminate veneers, conservative tooth preparation properties of feldspathic–, leucite–, lithium disilicate–, alumina–, spinell– and high-alumina ceramic

Conservative tooth preparation for veneers was discussed in the study. The review of the most appropriate ceramic materials for porcelain laminates veneers focused on strength parameters, optic properties and adhesion to tissues were presented. Indications for use these ceramics, their advantages and disadvantages were described. Special attention was paid on required ceramic thickness of veneer, which depends on thickness of enamel and ceramic properties.

Leczenie implantologiczne po utracie zębów przednich. Cześć 2

Implantologic treatment after loss of incisor teeth. Part II

 

Tytuł oryginału: Implantatversorgung nach Frontzahntrauma

Mistrz Techniki Dentystycznej Britta Meister
Chirurg szczękowo–twarzowy lek. stom. Jens Meier

W pierwszej części artykułu („Stomatologia Współczesna” nr 3/2007, str. 49 – 54) został opisany przebieg leczenia pacjenta po utracie dwóch zębów przednich – od sytuacji wyjściowej przez odbudowę brakującej ilości kości aż do osadzania implantów BEGO–Semados®. Obecnie zostaną przedstawione dalsze etapy leczenia.

Czy podniesienie dna zatoki szczękowej z dojścia bocznego jest metodą skuteczną i bezpieczną?
Rozważania po przeprowadzeniu tysiąca operacji

Is lateral Sinus Lift an Effective and Safe Technique?
Contemplations after the performance of one thousand surgeries

Klinika Stomatologii Wydziału Medycyny Uniwersytetu Karola i Szpital Wydziałowy w Hradec Králové,
Republika Czeska

Assoc. Prof. Antonín Simunek, MD, PhD Dana Kopecká, MD, PhD Tomás Brázda, MD Dr Rakesh V. Somanathan
Weryfikacja polskiego tłumaczenia: dr Jarosław Sobczyk

Autorzy dokonali oceny podniesienia dna zatoki szczękowej z dojścia bocznego we współczesnej implantologii. Preferowali protokół operacji, który minimalizował obciążenie chirurgiczne i finansowe pacjenta. Załączają spostrzeżenia dotyczące przeciwwskazań i omawiają najczęstsze powikłania. Po porównaniu z procedurami alternatywnymi wyciągają wniosek, iż podniesienie dna zatoki szczękowej jest – mimo pewnych niekorzyści – najbardziej skuteczną metodą wszczepiania implantów w tylnych odcinkach szczęki.

The authors assess the importance of lateral sinus lift in current implantology. They prefer a variant of the surgical protocol that minimizes the surgical and financial burdens for the patient. In addition they provide comments on contraindications and describe the most frequently occurring complications. After comparing it with alternative procedures, they concluded that Lateral Sinus Lift, despite having some disadvantages, is the most effective method for implantation into dorsal parts of the maxilla.

Nowy jednoetapowy system: adhezja G-Bond do zdrowej i próchnicowo zmienionej zębiny korzeniowej

New One-Step System: The Adhesion of G-Bond to Sound and Root Carious Dentin

Masahiro Yoshiyama – Professor, Okayama University Graduate School of Medicine and Dentistry, Department of Operative Dentistry
Yoshihiro Nishitani – Lecturer, Department of Cariology, Okayama University Hospital•Okayama University Hospital of Dentistry
Kei Takahashi – Resident, Okayama University Hospital•Okayama University Hospital of Dentistry
Kahori Yamamoto – Resident, Department of Cariology, Okayama University Hospital•Okayama University Hospital of Dentistry
Kazuhiro Takahashi – Graduate Student, Okayama University Graduate School of Medicine and Dentistry, Department of Operative Dentistry
Toshiyuki Itota – Associate Professor, Okayama University Graduate School of Medicine and Dentistry, Department of Operative Dentistry

Przedruk z katalogu GC, G-Bond nr 2

W ostatnich latach nastapił ogromny postęp w dziedzinie technologii materiałów łączących, w którym główną rolę odegrały 2–buteleczkowe samotrawiące systemy wiążące, dzięki łatwości ich stosowania oraz wysokiej adhezji. Firma GC wprowadziła oparty na 4–MET oraz HEMA system Unifil Bond, który cieszy się dobrą opinią wśród lekarzy praktyków. Obecnie na rynku znajduje się system wiążący G–Bond, wyprodukowany również przez firmę GC, który jest systemem 1–etapowym, łączącym w sobie trawienie, działanie primera i bondu. G–Bond jest materiałem 1–buteleczkowym, którego działanie wykorzystuje zalety Unifil Bond. Łatwość stosowania została jeszcze ulepszona, należy nanosić system przez 10 sekund, a następnie przez 10 sekund utwardzać.

Stan zapalny jamy ustneja choroby układu oddechowego
Oral Inflammation and Respiratory Diseases

Frank A. Scannapieco, DMD, PhD, Professor and Chair, Department of Oral Biology, State University of New York at Buffalo School of Dental Medicine

Słowa kluczowe: stan zapalny jamy ustnej, choroby układu oddechowego, higiena jamy ustnej

Na podstawie przeprowadzonych badań zaobserwowano, że stan zapalny tkanek przyzębia może zwiększyć ryzyko pojawienia się chorób układu oddechowego, takich jak zapalenie płuc i przewlekła obturacyjna choroba płuc (COPD). W artykule przedstawiono związek pomiędzy tymi schorzeniami oraz mechanizmy, na skutek których bakterie bytujące w jamie ustnej mogą sprzyjać kolonizacji płuc przez florę patogenną.

Key words: oral inflammation, respiratory diseases, oral hygiene

Periodontal disease has been linked to an increased risk of respiratory diseases, such as pneumonia and chronic obstructive pulmonary disease (COPD). This article briefly describes evidence for this association, and the mechanisms by which oral bacteria may promote colonization of the lungs by pathogens.