Stomatologia Współczesna nr 6/2007

Stomatologia Współczesna

NR 6/2007

Częstość występowania wad zębowych u młodych dorosłych
Prevalence of tooth discrepancies of young adults

Z Katedry i Zakładu Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji AM im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
dr n. med. Liwia Minch – asystent
prof. dr hab. n. med. Teresa Matthews-Brzozowska – kierownik Katedry i Zakładu Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji AM im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Klinika Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Liwia Minch – Katedra i Zakład Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji AM we Wrocławiu

Słowa kluczowe: wady zębowe, dorośli, ortodoncja

Nieprawidłowości obejmujące pojedyncze zęby mogą dotyczyć ich budowy, liczby, czasu wyrzynania oraz lokalizacji. Najczęściej mamy do czynienia z ostatnią grupą zaburzeń. Ząb zrotowany, wychylony, przemieszczony nie jest jedynie problemem ortodontycznym ze względów estetycznych, może również negatywnie wpływać na funkcję narządu żucia, sprzyjając rozwojowi próchnicy, chorobom przyzębia, a także zaburzeniom w stawie skroniowo–żuchwowym.
Celem pracy była ocena częstości występowania wad zębowych u 300 młodych dorosłych mężczyzn. Przeprowadzono badanie kliniczne wewnątrzustne, oceniając wady zgryzu według klasyfikacji Angle’a. Wykonano wyciski diagnostyczne, a następnie dokonano analizy modeli. Wady zębowe stwierdzono u 91,33% badanych.

Key words: tooth discrepancies, adult, orthodontics

The discrepancies affecting single teeth can refer to their build, number, time of eruption and location. We deal usually with the last group of disturbances. Tooth, which is rotated, proclined or dislocated is not only the orthodontic problem from esthetic reasons but can also have negative influence on functioning of chewing organ, favouring caries development, periodontal diseases and cause temporo–mandibular joint disorders as well. The aim of the paper was the evaluation of prevalence of tooth discrepancies in 300 young adult males. Intraoral clinical examination was performed, evaluating malocclusion and tooth discrepancies. Plaster models were cast and afterwards cast analysis was performed. The tooth discrepancies in 91,33% of examined were stated.

Adhezyjne cementowanie licówek ceramicznych – badanie absorpcji mocy promieniowania lampy polimeryzacyjnej przez próbki materiału ceramicznego Empress 2

Adhesive cementing of porcelain veneers – investigation into absorption of the radiation of the curing light by ceramic material Empress 2 samples

Z Katedry Protetyki Stomatologicznej IS AM w Warszawie
Karolina Zadroga – Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Protetyki Stomatologicznej IS AM w Warszawie
dr n. med. Przemysław Szczyrek – adiunkt, opiekun pracy

Z Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej
dr n. techn., inż. Wojciech Kamiński
dr n. techn., inż. Piotr Warda – adiunkt

Słowa kluczowe: licówki ceramiczne, cementowanie adhezyjne, polimeryzacja

Licówki ceramiczne są coraz częściej wykonywanym uzupełnieniem protetycznym. Osadzane są za pomocą cementów adhezyjnych, najczęściej światłoutwardzalnych. Do prawidłowego przeprowadzenia procesu polimeryzacji niezbędna jest energia promieniowania lampy polimeryzacyjnej, której dostarczenie do warstwy cementu wymaga przejścia przez obszar materiału ceramicznego. Celem badań był pomiar absorpcji mocy promieniowania lampy polimeryzacyjnej przez warstwę ceramiki. W badaniu wykorzystano krążki o trzech grubościach: 0,6 mm, 1,1 mm, 1,6 mm wykonane z materiału Empress 2. ?ródłem promieniowania była lampa polimeryzacyjna Optilux 150 Demetron Research Corporation. Moc promieniowania zmierzono miernikiem Vigo MM-1 po przejściu przez poszczególne próbki i porównano ją z mocą promieniowania lampy. Grubość ceramicznej odbudowy protetycznej wpływa na wartość gęstości mocy dostarczanej do cementu kompozytowego. Podczas polimeryzacji cementu kompozytowego przez warstwę odbudowy należy wydłużyć czas naświetlania. Współczynnik wydłużenia czasu naświetlania przyjmuje konkretne wartości liczbowe dla odpowiednich grubości warstwy ceramicznej.

Key words: porcelain veneers, adhesive cementing, polymerization

The use of porcelain veneers is increasing. Light-activated composites are recommended as cementing media. To achieve the luting cement, during polymerization process, the light has to go through porcelain layer. We wanted to measure the absorption of intensity of the curing light by porcelain samples. There were made Empress 2 material samples of: 0,6 mm, 1,1 mm, 1,6 mm thickness. There were used: curing light Optilux 150 Demetron Research Corporation and the power meter Vigo MM-1. The values of light intensity transmitted by samples were compared with those generated by curing lamp. The thickness of porcelain layer influences on intensity of the curing light. One has to lenghten time of irradiation. We can calculate values of the factor of prolongation of the irradiation time for corresponding thicknesses of porcelain layer.

Wpływ leczenia immunosupresyjnego na częstotliwość występowania i rodzaj zmian błony śluzowej jamy ustnej u pacjentów po przeszczepieniu wątroby i nerek

Influence of different protocols of immunosuppression after organ transplantation on the frequency and sortsof the pathological changes on oral mucosa

Z II Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia AM w Warszawie
lek. dent. Magdalena Napora
lek. dent. Anna Marat

Z Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia AM w Warszawie
lek. stom. Olga Androsz – opiekun II Studenckiego Koła Naukowego
prof. dr hab. Renata Górska – kierownik Zakładu

Z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby AM w Warszawie
prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk – kierownik Kliniki
dr n. med. Oskar Kornasiewicz

Słowa kluczowe: błona śluzowa, transplantacja, suchość jamy ustnej

U pacjentów po przeszczepieniu narządów występują zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej. Celem pracy było zbadanie wpływu leczenia immunosupresyjnego na częstotliwość występowania i rodzaje zmian na błonie śluzowej jamy ustnej u pacjentów po przeszczepieniu wątroby i nerek. Zbadano 51 osób. Pacjenci zostali podzieleni na trzy grupy. Do pierwszej i drugiej należeli chorzy po przeszczepieniu wątroby lub nerki, do trzeciej zakwalifikowani do przeszczepień wątroby. U około 60% chorych po przeszczepieniu narządów stwierdzono suchość jamy ustnej, u 56,7% – zapalenie kątów warg, u 51,4% – zmiany zanikowe błony śluzowej języka, u 40,6% – grzybicę, u 16,2% – zakażenie wirusem Herpes. Spadek odporności spowodowany przyjmowaniem leków immunosupresyjnych może wpływać na występowanie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej.

Key words: oral mucosa, transplantations, dryness of oral mucosa

Some pathological changes on oral mucosa appear patients after organ transplantation.The evaluation of the prevalence of the pathological changes on oral mucosa and their kinds among patients after kidney and liver transplantations.51patients were examined. The patients were divided into 3 groups. The first and second consisted of patients after liver or kidney transplantations whilst second comprised all who were gualified for transplantation.60% of sick persons after organ transplantation suffered from oral mucosa dryness, 56,7% – noted the angular cheilitis, 51,4% – complained of atrophic tongue, in 40,6% of those patients – mycosis were recognized, and oral herpes – in 16,2% of them. Our results revealed that decreased immunity caused by taking immunosuppressive drugs may influence the prevalence of some lesions on oral mucosa.

Analiza sytuacji lękowej związanej z leczeniem stomatologicznym u młodzieży w wieku 16-18 lat
Analysis of anxiety connected with dental treatment of adolescents aged 16–18

Z Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego AM w Lublinie
prof. dr hab. n. med. Maria Mielnik-Błaszczak – kierownik Katedry i Zakładu
dr n. med. Jolanta Stanios-Śnieżyńska – asystent

Słowa kluczowe: lęk stomatologiczny, skala lęku stomatologicznego (DAS), młodzież

Celem badań była ocena występowania lęku przed leczeniem stomatologicznym u młodzieży w wieku 16, 17 i 18 lat. Badaniem ankietowym objęto 484 osoby, w tym 198 dziewcząt i 286 chłopców. Do oceny poziomu lęku posłużono się skalą lęku stomatologicznego opracowaną przez Coraha (Dental Anxiety Scale). Przeprowadzone badania wykazały, że średnia liczba punktów w skali DAS wynosiła 9,49±3,86. Nie obserwowano istotnych statystycznie różnic w wartościach średniej liczby punktów w skali DAS w zależności od wieku badanych. Wartość ta była wyższa w grupie dziewczynek w porównaniu z chłopcami, jednak stwierdzona różnica nie była istotna statystycznie. Wysoki poziom lęku odnotowano u 13,64% ogółu badanych. Odsetek ten był wyższy w grupie dziewcząt w porównaniu z chłopcami. Najwyższy odsetek badanych z wysokim poziomem lęku stwierdzono w grupie 16-letnich dziewcząt, a najniższy w grupie 17-letnich chłopców.

Key words: dental anxiety, Dental Anxiety Scale (DAS), adolescents

The aim of the study was the evaluation of the occurrence of dental anxiety in adolescents aged 16, 17 and 18. The survey covered 484 young people, including 198 girls and 286 boys. Corah’s Dental Anxiety Scale was used to evaluate the degree of anxiety. The carried out studies revealed that the average DAS score amounted to 9.49±3.86. No statistically significant differences of the mean value of DAS scores depending on the age were observed. The value was higher in the group of girls as compared with the boys. However, the difference was not statistically significant. High degree of anxiety was noted in 13.64% of the total number of examined people. The percentage was higher in the girls than in the boys. The highest percentage of the teenagers with high level of anxiety was observed in the group of sixteen-year-old girls and the lowest one concerned the group of seventeen-year-old boys.

Zakres i historia ogólnomedycznych i stomatologicznych zastosowań obrazowania magnetyczno-rezonansowego

Range and history medical and dental employment of Magnetic Resonance Imaging

Z Katedry i Zakładu Materiałoznawstwa i Propedeutyki Stomatologii, Śląski UM w Katowicach
dr med. lek. dent. Marta Tanasiewicz – adiunkt

Z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN im. Niewodniczańskiego w Krakowie
dr fizyki Władysław Węglarz – p. o. kierownika Zakładu Tomografii Magnetyczno–Rezonansowej

Słowa kluczowe:
obrazowanie magnetyczno-rezonansowe, systemy diagnostyczne

Celem pracy była prezentacja możliwości wykorzystania obrazowania magnetyczno-rezonansowego w medycynie ze szczególnym uwzględnieniem przyszłych możliwych zastosowań w stomatologii.

Key words: Magnetic Resonance Imaging, diagnostic system

Purpose of this paper was presentation capability of using Magnetic Resonance Imaging in medicine, with particular consideration of future possible employment in dentistry.

Protezy typu overdenture opartena koronach teleskopowych – prezentacja przypadku klinicznego
Overdenture prosthesis supported on telescopic crowns – a case report

Z Katedry Protetyki Stomatologicznej i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia UM w Łodzi
lek. stom. Marcin Gołębiewski – specjalista protetyki stomatologicznej, asystent
lek. dent. Rafał Nogala – asystent

Słowa kluczowe: protezy typu overdenture, korony teleskopowe

Protezy typu overdenture oparte na koronach teleskopowych są dobrym rozwiązaniem dla pacjentów mających problem z retencją i stabilizacją konwencjonalnych protez częściowych i całkowitych. Korony teleskopowe dają możliwość najlepszego wykorzystania uzębienia resztkowego pacjenta. Siły utrzymujące protezy za pośrednictwem koron podwójnych są wyzwalane na skutek działania różnych mechanizmów. Gdy ściany koron są do siebie równoległe (typowe korony teleskopowe), najważniejszym mechanizmem jest tarcie, które powstaje podczas ślizgania się patrycy po powierzchni martycy. Przyleganie i docisk utrzymują korony, jeżeli ich kształt jest stożkowaty – korony stożkowe. Zastosowanie galwanoformingu zapewnia dokładne dopasowanie powierzchni styku obu koron. Autorzy prezentują przypadek kliniczny oraz omawiają wczesne efekty leczenia.

Key words: 
overdenture prosthesis, telescopic crowns

Overdenture prosthesis supported on telescopic crowns are a good solution for patients that are having problems with retention and stabilization of conventional partial and complete prosthesis. Telescopic crowns give the best chance for usage of the remaining dentition. Forces holding prosthesis with doubled crowns are released in support of function of various mechanisms. When walls of crowns are parallel (typical telescopic crowns), the most important mechanism is friction, with arises during sliding of the matrix on the patrix. Adhesion and pressure maintain crowns when they are conical – conical crowns. Usage of galwanoforming ensures precise matching points of contact of both crowns, which is very important. Authors presents clinical case and discuss early effects of treatment.

Usuwanie złamanych narzędzi kanałowych

Extraction of broken canal instruments

Z NZOZ Prima-Dent,Warszawa
lek. dent. Katarzyna Krzysztoń–Dąbrowska

Złamane narzędzie w kanale korzeniowym jest często przyczyną niepowodzenia leczenia endodontycznego. Złamany fragment pilnika lub innego narzędzia blokuje całkowicie światło kanału i jest przeszkodą uniemożliwiającą prawidłowe opracowanie i wypełnienie systemu kanałowego.
Celem pracy było przedstawienie dwóch trudnych przypadków leczenia endodontycznego zębów ze złamanymi narzędziami, które były kwalifikowane do odbudowy protetycznej.

Estimation of the tongue condition
Ocena stanu jęzka

Sergey B. Ulitovskiy – Professor, Honored doctor of Russia

Recently we have recollected about tongue, its role, as a major indicator of health of a man and function of his internal organs. Actually, this once again emphasizes that the knowledge of ancient civilizations, Chinese in particular and oriental medicine in general, are poorly known by modern experts. Our traditional medicine with its conservative and descriptive approach to illnesses is far from being able to give intelligible answers to all questions, even to ones which have already been answered a thousand years ago by ancient medicine. And all rests on conceptually various approaches of these two different doctrines about health of a human body. In traditional European medicine we treat symptoms of diseases, completely forgetting, even when we speak, about unity of entire organism. We do not have this feeling of unity from which ancient oriental doctor made a start directly. This is the reason of failures both in diagnostics and in treatment.

Estetyczne wypełnienia z użyciem systemu łączącego G-Bond
Aesthetic restorations with G-Bond

Przedruk z katalogu GC Forum, G-Bond nr 4

Junji Tagami, Masayuki Otsuki – Graduate School, Tokyo Medical and Dental University (cariology and operative dentistry)

G-Bond został wprowadzony po to, aby ułatwić pracęWprowadzenie techniki samotrawienia szybko doprowadziło do powszechnego stosowania żywic adhezyjnych „wszystko w jednym”, które charakteryzują się zdolnością trawienia połączoną z typowym działaniem żywicy wiążącej. W porównaniu z ich dwuetapowymi odpowiednikami, które składają się z samotrawiącego primera i żywicy łączącej lub też z żywicy adhezyjnej – stosowanej w połączeniu z osobnym etapem trawienia fosforanami – żywice adhezyjne „wszystko w jednym” wymagają mniejszej liczby etapów pracy, w związku z czym ich działanie adhezyjne jest mniej podatne na ewentualne różnice w pracy w zależności od operatora. Jak się okazuje, w praktyce zachowanie żywicy adhezyjnej jest wyra?nie uzależnione od sposobu jej suszenia po aplikacji.
G-Bond jest żywicą adhezyjną „wszystko w jednym”, która została wprowadzona w celu ułatwienia pracy. Procedura jest bardzo prosta: 1. Należy nanieść jednoskładnikowy G-Bond na powierzchnię zęba. 2. Pozostawić na 10 sekund, po czym osuszyć silnym strumieniem powietrza w celu usunięcia nadmiaru materiału. 3. Spolimeryzować światłem przez 10 sekund. Działanie adhezyjne systemu G-Bond zostało przebadane bardzo szczegółowo, a uzyskane wyniki potwierdzały jego wysoką siłę połączenia ze szkliwem i zębiną.

Ubytek kości. Co robić?
Przegląd i ocena różnorodnych technik augmentacyjnych na podstawie systemu implantologicznego BEGO-Semados®

Bone Deficiencies. What to do?

dr Jens Meier – MKG chirurg, Bremerhaven

Tytuł oryginału: Knochendefizit. Was tun?
Tłumaczenie: tech.dent mgr Tomasz Musiał, lek.stom. Paweł Frączak, lek.stom Tomasz Piętka

Leczenie implantoprotetyczne wiąże się z coraz większymi wymaganiami estetycznymi. Przywrócenie odpowiedniego kształtu wyrostka zębodołowego stanowi bardzo istotny element leczenia, który umożliwia prawidłowe pozycjonowanie implantu oraz przebieg girlandy dziąsłowej zbliżony do naturalnego. W celu osadzenia implantu o właściwej średnicy i optymalnym nachyleniu w stosunku do wyrostka zębodołowego, co ma znaczenie przy dalszej rekonstrukcji implantoprotetycznej, w wielu przypadkach wymagana jest augmentacja kości.